Európai Bizottság > EIH > Jogrend > Málta

Utolsó frissítés: 03-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogrend - Málta

 

TARTALOMJEGYZÉK

Az alkotmány Az alkotmány
Elsődleges jogszabályok Elsődleges jogszabályok
Származtatott / másodlagos jogszabályok Származtatott / másodlagos jogszabályok
Az emberi jogokról szóló európai egyezmény Az emberi jogokról szóló európai egyezmény
Európai közösségi jog Európai közösségi jog
Az angol common law Az angol common law
Szokásjog Szokásjog

 

A máltai jogrendet, eltekintve a közösségi jogtól, főleg a parlamenti törvények (elsődleges jogszabályok) szabályozzák, továbbá a másodlagos vagy származtatott jogszabályok és egyes esetekben az angol common law és a szokásjog. A preferencia-sorrend a fenti listának felel meg. A jogszabályokat a bíróság értelmezi a rendelkezések szerint. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a bírósági precedens nem irányadó. A bírók valójában főszabályként nem térnek el az esetjog által megállapított állandó jogelvektől, komolyabb ok hiányában. Az alsóbb szintű bíróságoknál az is része a gyakorlatnak, hogy a felsőbb szintű bíróságok által egyes jogi kérdésekkel kapcsolatosan megállapított jogelveket követik.

Az alkotmány

Málta írott alkotmánnyal rendelkezik. Ez tartalmazza az állampolgárok alapvető emberi jogainak védelmét és a végrehajtói, bírói és törvényhozói hatalom szétválasztására vonatkozó elveket. Málta mint liberális parlamenti demokrácia az általános választójog alapján rendszeresen választásokat tart. Az elnök az állam feje, a végrehajtói hatalom pedig a miniszterelnöké és a kormányé. A képviselőház 65 képviselőből áll, és minden 5 évben van választás.

A máltai alkotmány az ország legmagasabb szintű joga. Az alkotmány legmagasabb szintű mivoltából következően az alkotmánnyal semmilyen jogszabály nem lehet összeférhetetlen. A parlamenti törvények alkotmányosságának megvizsgálására vonatkozó hatáskörrel a bíróságok rendelkeznek. A bíróság által alkotmányellenesnek nyilvánított törvényeket alkotmányellenességük mértékéig semmisnek és érvénytelennek nyilvánítják.

Elsődleges jogszabályok

Az elsődleges jogszabályok körébe a törvények tartoznak. Jelenleg 476 törvény van Máltában. A legfőbb törvényeket, vagyis a polgári, kereskedelmi, büntetőjogi és eljárásjogi törvényeket törvénykönyvként állapítják meg.

A törvényjavaslatok parlamenti törvényként való elfogadására a westminsteri rendszert alkalmazzák, amely szerint ehhez a képviselőház és Málta elnökének jóváhagyása szükséges. A parlamenti eljárás a következő: a törvényjavaslatot a ház elé terjesztik, lehetőség szerint az érdekelt felekkel folytatott konzultációs eljárást követően, rendesen fehér könyv formájában. A törvényjavaslat elveit a második olvasat során vitatják meg a házban. A törvényjavaslat részletesebb vizsgálatát a bizottsági szakaszban végzik, melynek része a törvényjavaslat szükséges módosításainak megtétele. A törvényjavaslatot és annak módosításait aztán harmadik olvasatra visszaküldik a házhoz.

Lap tetejeLap teteje

A törvényjavaslat eltérő rendelkezés hiányában a parlamenti törvény kihirdetésének napján hatályosul, vagyis azon a napon, amikor az elnök jóváhagyja és közzéteszik. Azonban a törvény meghatározhatja a hatálybalépés vagyis az alkalmazandóság napját. Egy törvény egy adott napon vagy teljes egészében hatályba lép, vagy egyes cikkei eltérően megállapított napokon is hatályba léphetnek.

A parlamenti törvényeket máltai és angol nyelven szövegezik, azonban a két szöveg közötti eltérés esetén és eltérő rendelkezés hiányában a máltai szöveg az irányadó.

Származtatott / másodlagos jogszabályok

A parlament a rendeletalkotási jogkört a miniszterekhez vagy alárendelt jogalkotási szervekhez delegálhatja. Ide kormányzati szervek és más hatóságok tartoznak. Így a parlamenti törvényeket a szabályozott kérdés legfontosabb szempontjainak megfogalmazásával szövegezik, lehetővé téve, hogy az illetékes miniszter rendelkezzen a szükséges részletekről szabályok, rendeletek és rendelkezések formájában az alaptörvény szerint. Másrészt általában a hatóságokat is felhatalmazza az alaptörvény rendelkezések vagy tiltó rendelkezések formájában helyi rendeletek alkotására.

Az emberi jogokról szóló európai egyezmény

Az 1987. évi XIV. törvény szerint az emberi jogokról szóló európai egyezmény része a máltai jognak. Máltán az ebben az egyezményben megállapított jogokkal és szabadságokkal szemben semmilyen jogszabály nem lehet ellentétes. A felülvizsgálat joga a bíróságoké.

Európai közösségi jog

A 2003. évi V. törvény (az Európai Unióról szóló törvény) rendelkezik többek között Máltának az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról. 2004. május 1-jétől a Csatlakozási Szerződés és az Európai Unió által elfogadott valamennyi jogszabály kötelező Máltára, illetve része a nemzeti jognak. Máltának a Szerződés szerinti kötelezettségeivel összeegyeztethetetlen nemzeti jogszabályok az összeegyeztethetetlenség mértékéig hatályukat vesztik.

Az angol common law

A máltai jog további forrása az angol common law. Az esetjog alapján, ha az írott máltai jogban joghézag adódik, az angol common law-t alkalmazzák.

Szokásjog

További jogforrás a szokásjog. A szokásjog olyan szabályra vonatkozik, mely évek óta létezik, és időközben jogi erőre tett szert. A szokásjog jellemzői az alábbiak:

 • íratlan jog, vagyis nem jogszabályok által szabályozott;
 • annyiban állandó, hogy egyértelműen meghatározza a szokásból adódó elvet vagy szabályt;
 • biztosan alkalmazható az egyes esetekben, amennyiben egyértelművé teszi a szokás által biztosított jogokat; és
 • évek óta megszakítás nélkül létezik. Az ezen jellemzőkkel rendelkező szokást a máltai bíróságok adott esetben elismerik és alkalmazzák. A szokásjog alkalmazásának egyik területe a kereskedelmi jog.

További információk

 • Igazságszolgáltatás és önkormányzat English

« Jogrend - Általános információk | Málta - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 03-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság