Euroopan komissio > EOV > Oikeusjärjestys > Malta

Uusin päivitys: 27-03-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusjärjestys - Malta

 

SISÄLLYSLUETTELO

Perustuslaki Perustuslaki
Ensisijainen lainsäädäntö Ensisijainen lainsäädäntö
Toissijainen lainsäädäntö Toissijainen lainsäädäntö
Euroopan ihmisoikeusyleissopimus Euroopan ihmisoikeusyleissopimus
Euroopan yhteisön oikeus Euroopan yhteisön oikeus
Englannin common law Englannin common law
Tapa Tapa

 

Maltan oikeusjärjestystä säätelevät Euroopan yhteisön lainsäädännön lisäksi parlamentin antamat lait (ensisijainen lainsäädäntö), toissijainen lainsäädäntö, minkä lisäksi joissain tapauksissa viitataan Englannin common law’hon ja tapaan. Normihierarkia on listan järjestyksen mukainen. Maltalla tuomioistuimet eivät luo oikeutta: tuomioistuin tulkitsee lakia sellaisena kuin se erilaisiin säädöksiin sisältyy. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö aikaisemmilla oikeustapauksilla olisi oikeusvaikutusta. Itse asiassa tuomarit eivät yleensä poikkea oikeuskäytännössä vakiintuneesta periaatteesta ilman painavaa perustetta. Alemmat oikeusasteet seuraavat myös yleensä korkeimman oikeuden eri lainkohdista luomia periaatteita.

Perustuslaki

Maltalla on kirjallinen perustuslaki. Siinä säädetään ihmisten perusoikeuksien suojaamisesta ja täytäntöönpano-, tuomio- ja lainsäädäntövallan jakamisesta. Malta on liberaali parlamentaarinen demokratia, ja siellä pidetään yleiset vaalit säännöllisesti. Presidentti on valtion päämies, ja pääministeri sekä hallitus käyttävät täytäntöönpanovaltaa. Edustajainhuone koostuu 65 edustajasta ja se valitaan joka viides vuosi.

Maltan perustuslakia pidetään maan ylimpänä lakina. Perustuslain ylemmyys merkitsee, että mikään laki ei voi olla sen kanssa ristiriidassa. Tuomioistuimet ovat toimivaltaisia tutkimaan parlamentin säätämän lain perustuslainmukaisuuden. Tuomioistuimen perustuslain vastaiseksi julistama laki on perustuslain vastaiselta osin mitätön.

Ensisijainen lainsäädäntö

Ensisijainen lainsäädäntö on yleensä koottuna lain lukuihin. Tällä hetkellä Maltan lainsäädännössä on 476 lukua. Päälait eli siviili-, kauppa-, rikos- ja oikeudenkäyntimenettelylaki ovat koonnetussa muodossa.

Jotta lakiehdotuksesta tulee parlamentin antama laki, sovelletaan niin kutsuttua Westministerin järjestelmää (Westminister System), jolloin edustajainhuoneen ja Maltan presidentin on hyväksyttävä ehdotus. Parlamentissa noudatetaan seuraavaa menettelyä: ehdotus esitetään edustajanhuoneelle mahdollisten kuulemisten jälkeen tavallisesti tiedonannon muodossa. Edustajanhuone käsittelee ehdotuksen periaatteita toisessa käsittelyssä. Ehdotusta tutkitaan tarkemmin komiteakäsittelyssä, jossa siihen tehdään tarpeelliset muutokset. Ehdotus ja sen muutokset siirretään sen jälkeen edustajanhuoneeseen kolmatta käsittelyä varten.

Sivun alkuunSivun alkuun

Ellei lakiehdotuksessa toisin säädetä, parlamentin antama laki tulee voimaan vahvistamispäivänä eli sinä päivänä, jolloin presidentti hyväksyy sen ja se julkaistaan. Laissa voidaan myös määritellä voimaantulopäivä eli se päivä, josta alkaen sitä sovelletaan. Laki voi tulla voimaan kokonaisuudessaan tiettynä päivänä, tai sen eri pykälät voivat tulla voimaan yksilöityinä eri päivinä.

Parlamentin antamat lait kirjoitetaan maltan ja englannin kielillä, ja jos kahden kieliversion välillä on ristiriita, eikä laissa toisin säädetä, noudatetaan maltankielistä versiota.

Toissijainen lainsäädäntö

Parlamentti voi siirtää eteenpäin valtaa antaa asetuksia ministereille tai alemmille lainsäädäntöelimille. Tällä tarkoitetaan muun muassa valtion virastoja ja muita julkisia viranomaisia. Parlamentti voi antaa lain, jossa säädetään kyseisestä asiasta pääpiirteissään ja valtuutetaan asianomainen ministeri säätämään asiasta yksityiskohtaisesti puitelain mukaisesti sääntöjen, asetusten ja määräysten muodossa. Viranomaiset saavat yleensä puitelain nojalla valtuudet laatia sääntöjä määräysten tai kieltojen muodossa.

Euroopan ihmisoikeusyleissopimus

Euroopan ihmisoikeusyleissopimus sisällytettiin Maltan lainsäädäntöön vuonna 1987 annetulla lailla (Act XIV of 1987). Mikään laki Maltalla ei voi olla ristiriidassa sopimuksessa määrättyjen oikeuksien ja vapauksien kanssa. Tuomioistuimet voivat tutkia, onko laki ristiriidassa sopimuksen kanssa.

Euroopan yhteisön oikeus

Euroopan unionista vuonna 2003 annetussa laissa (Act V of 2003) säädetään muun muassa Maltan liittymisestä Euroopan unioniin. Liittymissopimus ja kaikki Euroopan unionin antama lainsäädäntö tuli voimaan Maltalla, ja niistä tuli osa kansallista lainsäädäntöä, 1. toukokuuta 2004 lähtien. Jos kansallinen laki on ristiriidassa Maltalla sopimuksen nojalla olevien velvoitteiden kanssa, laki ei ole voimassa, siltä osin kuin se on ristiriidassa.

Englannin common law

Eräs Maltan oikeuslähteistä on Englannin common law. Oikeuskäytännössä on vahvistettu, että jos Maltan julkisoikeudessa on aukko, viitataan Englannin common law’hon.

Tapa

Tapa on myös oikeuslähde. Tavalla tarkoitetaan sääntöä, joka on ollut olemassa monta vuotta niin, että se on saavuttanut lain aseman. Tavalla on yleensä seuraavat piirteet:

 • Se on kirjoittamaton laki, eli sitä ei säädellä lainsäädännössä,
 • se määrittelee varmasti ja selkeästi tavan tarkoittaman periaatteen tai säännön,
 • sitä voidaan säännönmukaisesti soveltaa jokaisessa yksittäisessä tapauksessa niin, että se osoittaa varmasti tavan suomat oikeudet, ja
 • sitä on sovellettu keskeytyksettä vuosia. Maltan tuomioistuimet voivat tarpeen vaatiessa myöntää ja vahvistaa tavan, jolla on nämä ominaisuudet. Tapaa voidaan soveltaa kauppaoikeuden alalla.

Lisätietoja

 • Oikeus ja paikallinen hallinto English

« Oikeusjärjestys - Yleistä | Malta - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 27-03-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta