Evropská komise > ESS > Právní řád > Malta

Poslední aktualizace: 03-07-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní řád - Malta

 

OBSAH

Ústava Ústava
Primární právní předpisy Primární právní předpisy
Podpůrné / sekundární právní předpisy Podpůrné / sekundární právní předpisy
Evropská úmluva o lidských právech Evropská úmluva o lidských právech
Právo Evropského společenství Právo Evropského společenství
Anglické obyčejové právo Anglické obyčejové právo
Zvyk Zvyk

 

Právní řád Malty je kromě práva Společenství upraven především zákony parlamentu (primárními právními předpisy), sekundárními nebo podpůrnými právními předpisy a v některých případech se odkazuje na anglické obyčejové právo a na zvyk. Toto je také pořadí závaznosti práva. Na Maltě neexistuje soudcovské právo: soud vykládá právo podle toho, jak je obsaženo v různých právních předpisech. To však neznamená, že by soudní precedenty nebyly směrodatné. Obecně vzato, soudci se ve skutečnosti neodklánějí od zásady zavedené precedenčním právem, pokud pro to není závažný důvod. Nižší soudy se také obyčejně řídí zásadou, kterou pro dané právní hledisko stanovil vyšší soud.

Ústava

Malta má psanou Ústavu. Stanovuje zásady pro ochranu základních lidských práv občanů a oddělení moci výkonné, soudní a zákonodárné. Malta je parlamentní demokracií s pravidelnými volbami na základě všeobecného volebního práva. Hlavou státu je prezident, výkonná moc spočívá v rukou ministerského předsedy a vlády. Sněmovna reprezentantů sestává ze 65 reprezentantů a je volena každých 5 let.

Ústava je na Maltě základním zákonem. Svrchovanost Ústavy znamená, že žádný právní předpis nesmí být protiústavní. Pravomoc prověřovat ústavnost parlamentního zákona mají soudní dvory. Pokud soudní dvůr prohlásí nějaký zákon za protiústavní, je tento zákon v rozsahu své protiústavnosti absolutně neplatný.

Primární právní předpisy

Primární právní předpisy jsou obvykle sdruženy do kapitol. V současné době existuje 476 kapitol maltských právních předpisů. Hlavní právní předpisy, jmenovitě občanské, obchodní, trestní a procesní, mají zákonem stanovenou podobu.

Aby se návrh zákona stal zákonem parlamentu, používá se tzv. westminsterský systém, který vyžaduje souhlas Sněmovny reprezentantů a prezidenta Malty. Postup v parlamentu je tento: sněmovně je předložen návrh zákona, pravděpodobně po konzultacích s dotčenými orgány, obvykle má podobu bílé knihy. O zásadách návrhu zákona se v parlamentu jedná při druhém čtení. Podrobnější rozbor návrhu, včetně zanesení nezbytných pozměňovacích návrhů, se uskutečňuje při projednávání ve výborech. Návrh zákona a pozměňovací návrhy k němu jsou poté postoupeny sněmovně ke třetímu čtení.

NahoruNahoru

Pokud návrh zákona nestanoví jinak, vstupuje zákon parlamentu v platnost dnem svého vyhlášení, tj. dnem, kdy je návrh podepsán prezidentem a je zveřejněn. Zákon však také může uvádět datum svého vstupu v platnost. Může vstoupit k danému dni v platnost buď jako celek, nebo mohou různé články vstoupit v platnost v různou předem stanovenou dobu.

Zákony parlamentu jsou napsány v maltštině a v angličtině; pokud by však došlo mezi oběma zněními k rozporu, je závazné znění v maltštině, pokud zákon nestanoví jinak.

Podpůrné / sekundární právní předpisy

Parlament může pověřit přijímáním nařízení ministry nebo nižší zákonodárné orgány. Mezi ně patří ministerstva a další veřejné orgány. Zákon parlamentu tedy může být navržen tak, aby zahrnoval hlavní hlediska upravované oblasti, a zmocní příslušného ministra, aby zavedl potřebné podrobnosti v podobě pravidel, nařízení a příkazů v rámci závaznosti původního zákona. Orgány jsou zase obecně zmocňovány původním zákonem, aby vytvářely podzákonné předpisy, obvykle v podobě příkazů nebo zákazů.

Evropská úmluva o lidských právech

Zákonem XIV. z roku 1987 byla do maltského práva zavedena Evropská úmluva o lidských právech. Žádný právní předpis Malty nesmí být v rozporu s právy a svobodami stanovenými v Úmluvě. Pravomoc přezkumu má soudní dvůr.

Právo Evropského společenství

Zákon V. z roku 2003 (zákon o Evropské unii) upravuje, mimo jiné, přistoupení Malty k Evropské unii. Od 1. května 2004 jsou Smlouva o přistoupení a veškeré akty přijaté Evropskou unií pro Maltu závazné a staly se součástí domácích právních předpisů. Vnitrostátní zákon, který není slučitelný s povinnostmi Malty podle Smlouvy, je v rozsahu, v němž není slučitelný, neplatný.

Anglické obyčejové právo

Jiným pramenem práva je na Maltě anglické obyčejové právo. Precedenčním právem je zavedeno, že pokud je v maltském veřejném právu mezera, odkazuje se na anglické zvykové právo.

Zvyk

Dalším pramenem práva je zvyk. Zvykem se označuje pravidlo, které existuje už tak dlouho, že nabylo právní síly. Zvyk má obvykle tyto vlastnosti:

 • je to nepsaný zákon, tzn. není upraven právním předpisem;
 • je jistý v tom smyslu, že jasně definuje zásadu nebo pravidlo zvyku;
 • je při použití v každém jednotlivém případě spolehlivý v tom smyslu, že může s jistotou ukázat práva, která zvyk dává; a
 • uplatňuje se bez přerušení po mnoho let. Zvyk, který splňuje tyto vlastnosti, může být uznán a uplatňován maltskými soudy v případech, které řeší. Oblastí, kde lze zvyk použít, je obchodní právo.

Bližší informace

 • Spravedlnost a místní samospráva English

« Právní řád - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 03-07-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království