Eiropas Komisija > ETST > Tiesiskā kārtība > Luksemburga

Pēdējo reizi atjaunots: 09-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tiesiskā kārtība - Luksemburga

 

SATURS

1. Kādi ir tiesību akti vai “tiesību avoti”, kas nosaka tiesību normas? 1.
1.1. Starptautiskie tiesību avoti 1.1.
1.1.1. Starptautiskie nolīgumi 1.1.1.
1.1.2. Kopienas tiesības 1.1.2.
1.2. Nacionālie tiesību avoti 1.2.
1.2.1. Konstitucionālie noteikumi 1.2.1.
1.2.2. Noteikumi attiecībā uz likumdošanu 1.2.2.
1.2.3. Noteikumu attiecībā uz rīkojumiem 1.2.3.
2. Kādi ir citi tiesību avoti un kāda ir to vērtība? 2.
2.1. Precedentu tiesības 2.1.
2.1.1. Starptautiskās precedentu tiesības 2.1.1.
2.1.2. Eiropas precedentu tiesības 2.1.2.
2.1.3. Nacionālās precedentu tiesības 2.1.3.
2.2. Vispārīgie tiesību principi 2.2.
3. Kāda ir šo dažādo dokumentu hierarhija? 3.
4. Kādi ir veidi, kādos savā teritorijā stājas spēkā normas, kuras ietvertas dokumentos, kas noslēgti starp vairākām valstīm? 4.
4.1. Starptautiskie nolīgumi 4.1.
4.2. Kopienas tiesību avoti 4.2.
5. Kādas ir institūcijas, kuram ir tiesības pieņemt tiesību normas? 5.
5.1. Starptautiskie tiesību avoti 5.1.
5.2. Nacionālie avoti 5.2.
6. Kāda ir šo tiesību normu pieņemšanas procedūra? 6.
6.1. Likumi 6.1.
6.2. Rīkojumi 6.2.
7. Kādi ir nacionālo normu spēkā stāšanās veidi? 7.
8. Kādas ir iespējas to pretrunu atrisināšanai, kuras varētu rasties starp dažādiem dalībvalsts tiesību avotiem? 8.

 

1. Kādi ir tiesību akti vai “tiesību avoti”, kas nosaka tiesību normas?

1.1. Starptautiskie tiesību avoti

Luksemburgas Lielhercogistei ir saistoši starptautiskie divpusējie un daudzpusējie nolīgumi. Papildus saistībām, ko Luksemburgas valstij uzliek šīs attiecības ar citām valstīm, daži no šiem nolīgumiem ir tiesību avoti sabiedrības locekļiem (piem., pamatojoties uz Eiropas nolīgumiem, Eiropas Savienības iedzīvotāji var tieši izmantot pārvietošanās brīvību).

1.1.1. Starptautiskie nolīgumi

Tajos ietilpst starptautiski nolīgumi un vienošanās, kuriem pievienojusies Luksemburgas Lielhercogiste un ārvalstis. Piemēram, viena ir Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, parakstīta 1950. gada 4. novembrī Romā, vai Beniluksa valstu nolīgums, kas parakstīts 1958. gada 3. februārī Hāgā un ir saistošs Beļģijai, Nīderlandei un Luksemburgai.

1.1.2. Kopienas tiesības

Kopienas tiesībās ietilpst paši Eiropas nolīgumi (proti, 1957. gada 25. marta Romas Līgums, 1992. gada 7. februāra Māstrihtas Līgums, 1997. gada 2. oktobra Amsterdamas Līgums un 2001. gada 26. februāra Nīcas Līgums) un sekundārie tiesību akti, dokumenti, kurus pieņēmušas Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības institūcijas: direktīvas, lēmumi, regulas, atzinumi un ieteikumi.

1.2. Nacionālie tiesību avoti
1.2.1. Konstitucionālie noteikumi

Luksemburgas Lielhercogistes Konstitūcija tika izsludināta 1868. gada 17. oktobrī. Konstitucionālā sistēma, kas izveidota 1868. gadā, ļoti līdzinās Beļģijas 1831. gada Konstitūcijai. Neskatoties uz daudzām atšķirībām niansēs, Beļģijas konstitucionālo tiesību noteikumus bez ierunām var ņemt par paraugu vispārīgajos principos. Neskatoties uz Konstitūcijas grozījumiem, kas veikti kopš izsludināšanas, pašreizējā Konstitūcija ļoti lielā mērā atbilst 1868. gada tekstam.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Luksemburgas Konstitūcija ir dziļi iesakņojusies konstitūcija, kas nozīmē to, ka tās grozīšanai ir nepieciešama īpaša procedūra, kas ir sarežģītāka nekā parastā likumdošanas procedūra. Konstitūcijas grozīšanai ir nepieciešami divi secīgi balsojumi deputātu palātā, ar vismaz divu trešdaļu locekļu balsu vairākumu. Balsošana ar pilnvaru nav atļauta. Starp abiem balsojumiem ir jābūt vismaz triju mēnešu ilgam starplaikam.

Ja divu mēnešu laikā pēc pirmā balsojuma vairāk nekā ceturtdaļa deputātu palātas locekļu vai 25 000 balsotāji iesniedz petīciju, tad par tekstu, ko palāta pieņēmusi pirmajā lasījumā, rīko referendumu. Šajā gadījumā nenotiek otrā balsošana un grozījumu pieņem, ja tas saņem balsu vairākumu.

1.2.2. Noteikumi attiecībā uz likumdošanu

Likumus izstrādā deputātu palāta un tos pēc tam apstiprina un izsludina lielhercogs. Luksemburgas likumdevēja institūcija ir neatkarīga administratīvo tiesību virziena noteikšanā, izņemot gadījumu, kad šo brīvību ierobežo Konstitūcija vai kāda starptautisko tiesību norma.

Saskaņā ar Luksemburgas Konstitūciju lielhercogam un deputātu palātai ir kopīgas likumdevēja tiesības. Neviens likums nevar pastāvēt bez abu pušu, kam pieder likumdevēja tiesības, kopīga apstiprinājuma.

1.2.3. Noteikumu attiecībā uz rīkojumiem

Tiesību akti acīmredzami nevar regulēt visus jautājumus to sīkākajās detaļās. Bez tam relatīvi sarežģītās likumdošanas procedūras izmantošana ne vienmēr ir piemērota, ja, piemēram, kāds vēlas izdot likumu, kura normas ir pakļautas biežiem grozījumiem. Tāpēc lielhercoga izdotos rīkojumus izmanto kā līdzekļus tiesību aktu ieviešanai. Luksemburgas Konstitūcija uzdod lielhercogam pienākumu “(izdot) nepieciešamos rīkojumus un pavēles likumu ieviešanai, vienlaikus nekad nevarēt atcelt pašus likumus, ne arī izvairīties no to ieviešanas”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2. Kādi ir citi tiesību avoti un kāda ir to vērtība?

2.1. Precedentu tiesības

Precedentu tiesību kā tiesību avota izmantošana nenoris bez problēmām. Luksemburgas tiesības neatzīst par piemērojamu anglosakšu tiesu sistēmās piemēroto normu par precedentu, un parasti tiesnešiem nav saistoši tiesu lēmumi, kas izdoti citās lietās, pat ja tās ir iespējams salīdzināt. Tiesnešiem nav atļauts izdot vispārēja rakstura spriedumus, un spriedumam vienmēr vispirms ir jābūt saistītam ar konkrēto lietu.

Praksē iepriekšēji tiesas lēmumi salīdzināmās lietās tiek nopietni ņemti vērā. Turklāt, ja likumu var interpretēt dažādi, tiesnesim ir nenoliedzami lielākas pilnvaras, jo viņš var veidot tiesību aktu, to interpretējot. Dažreiz ir tā, ka nekādi tiesiskie līdzekļi neietver noteikumus, kurus var piemērot specifiskam gadījumam. Šādā gadījumā, tā kā tiesnesis nevar izvairīties no sprieduma izdošanas, viņš formulē vispārīgo noteikumu, kas ļauj viņam izdot spriedumu.

2.1.1. Starptautiskās precedentu tiesības

Luksemburgas Lielhercogiste atzīst vairāku starptautisko tiesu, tai skaitā Eiropas Civiltiesību tiesas Strasbūrā, tiešo ietekmi.

2.1.2. Eiropas precedentu tiesības

Pamatojoties uz Eiropas Kopienu dibināšanas līguma 234. pantu, Eiropas Kopienu tiesas precedentu tiesības ietekmē nacionālās tiesas ar prasībām pēc sākotnējiem lēmumiem, kas ļauj nacionālajām tiesām pirms lēmuma pieņemšanas lūgt Eiropas Kopienu tiesu sniegt risinājumu problēmām, kuras rodas, piemērojot Kopienas tiesības, uz kā tad lietas puses var balstīties.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.1.3. Nacionālās precedentu tiesības

Vispārīgais noteikums ir tāds, ka spriedumi, kas izdoti civiltiesību un komerctiesību strīdos, ir saistoši tikai attiecīgajā lietā: lēmumi ir saistoši pusēm, bet tie neietekmē tiesību aktu izveidi.

Tas pats attiecas arī uz lielāko daļu lēmumu, kurus izdod administratīvās tiesas. Izņēmuma kārtā, ja kāda administratīva tiesa vai Administratīvā Apelācijas tiesa izskata apelāciju pret regulējošu aktu, spriedumam vai rīkojumam ir vispārēja ietekme un to publicē Luksemburgas Lielhercogistes oficiālajā vēstnesī “Mémorial”.

Konstitucionālās tiesas lēmumi arī ir saistoši un tos publicē izdevumā “Mémorial”.

2.2. Vispārīgie tiesību principi

Starp noteikumiem, kas radušies no precedentu tiesībām, īpaši jāmin vispārīgos tiesību principus, kuru definīcija ir “tiesību normas, kas ir saistošas kā administratīvas tiesības un tikušas oficiāli atzītas Tiesu lēmumos”.

3. Kāda ir šo dažādo dokumentu hierarhija?

Iekšzemes tiesībās tiesību avotiem ir viena hierarhiskā struktūra. Konstitūcija ir nozīmīgākais tiesību avots, tai seko likumi un rīkojumi.

Tā kā nepastāv Konstitūcijas noteikumi par šo jautājumu, attiecības starp starptautiskajām tiesībām un iekšējām Luksemburgas tiesībām regulē normas, kas pilnībā izriet no precedentu tiesībām.

Tiesības šajā jomā tika izstrādātas kopš 1950. gadiem, kad vispirms Kasācijas tiesa un pēc tam Valdības padome vairs neatbalstīja viedokli, kas līdz tam tika atbalstīts, ka, pateicoties doktrīnai par pilnvaru šķirību, tiesnešiem bija neiespējami izdot lēmumu saskaņā ar starptautisko nolīgumu noteikumiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Saskaņā ar attiecīgo Valdības padomes lēmumu, kopš 1951. gada “starptautisks nolīgums, kas iekšzemes tiesību aktos iekļauts, to ratificējot, būtībā ir augstāks tiesību akts, jo tā izcelsme ir augstāka nekā kādas iekšzemes institūcijas lēmums. No tā izriet, ka tad, ja ir pretrunas starp kāda starptautiska nolīguma noteikumiem un nacionāla tiesību akta, kas ieviests pēc tam, noteikumiem, starptautiskajam tiesību aktam ir pārsvars pār nacionālo likumu” (Valdības padome, 1951. gada 28. jūlijs, Pas. lux. t. XV, 263. lpp.).

Šī lēmuma formulējums nepārprotami ir ļoti skaidrs, jo tas bez ierunām apstiprina, ka starptautiskajam noteikumam ir prioritāte salīdzinājumā ar jebkuras iekšzemes institūcijas lēmumu. Taču Luksemburgas tiesas nekad nav lēmušas, ka starptautiskajiem noteikumiem ir prioritāte pār Konstitūciju.

Tomēr ir jāpiebilst, ka 1956. gadā valdības likumprojektu, kurš paredzēja, ka “Starptautisko tiesību normas ir daļa no nacionālās tiesību sistēmas. Tiem ir prioritāte pār nacionālajiem likumiem un citiem tiesību aktiem” noraidīja kā daļu no Konstitūcijas reformas mēģinājuma. Pievienotais komentārs skaidri norādīja, ka šo formulu bija paredzēts iekļaut Konstitūcijas noteikumos.

Taču 1992. gada 26. maija atzinumā par ES Nolīgumu ratifikācijas likumprojektu Valdības padome izrādīja netiešu piekāpšanos attiecībā uz prioritāti. Tā uzskatīja, ka “ir jāpatur prātā, ka saskaņā ar noteikumiem par tiesību normu hierarhiju starptautiskajām tiesībām ir prioritāte salīdzinājumā ar nacionālajām tiesībām un ka pretrunu gadījumā tiesas nepiemēro iekšzemes tiesības, bet gan nolīguma noteikumus. Tā kā ir vēlams, lai nepastāvētu pretrunas starp mūsu nacionālajām tiesībām un starptautiskajām tiesībām, Valdības padome pieprasa nepieciešamos Konstitūcijas grozījumus izdarīt laicīgi, tādējādi izvairoties no situācijas, kad rodas pretrunas”. Šķiet, ka Luksemburgas Lielhercogiste ir nepārprotami nostājusies uz internacionālisma ceļa.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Bez šaubām, pie šīs lietu kārtības ir novedušas tehniska rakstura sekas sakarā ar to, ka Luksemburgā netiek veikta Konstitūcijas noteikumu pārskatīšana. Pie Konstitucionālās tiesas, kas tika izveidota 1999. gadā, lai pārbaudītu, vai ieviestie tiesību akti atbilst Konstitūcijai, nevar griezties ar citiem jautājumiem kā tikai, vai likums, kas ratificē kādu starptautisku nolīgumu, atbilst Konstitūcijai.

4. Kādi ir veidi, kādos savā teritorijā stājas spēkā normas, kuras ietvertas dokumentos, kas noslēgti starp vairākām valstīm?

4.1. Starptautiskie nolīgumi

Luksemburgas Konstitūcija ir īpaši kodolīga tajā daļā, kas attiecas uz starptautisko nolīgumu ratificēšanas procedūru, jo tā vienīgi nosaka, ka "nolīgumi nav spēkā, kamēr tos neratificē ar likumu un nepublicē tādā pašā veidā kā, publicējot likumus".

Lielhercogiste ir valsts ar monistiskām tradīcijām. Citiem vārdiem runājot, pašu nolīgumu piemēro tāpat kā jebkuru Lielhercogistes iekšzemes likumu bez nepieciešamības pārveidot to tādā vai citādā formā.

Tādējādi ratifikācijas dokuments ir ļoti īss un parasti sastāv no vienas daļas, ar kuru konkrētais nolīgums “ar šo tiek apstiprināts”. Dokumentam nav tiesību noteicošs saturs. Ratifikācijas dokuments apstiprina, bet nepārveido. Tā vienīgais nolūks ir atļaut valdībai veikt nolīguma ratifikāciju.

Likumu izdod parlaments saskaņā ar parasto procedūru. Balsošana parasti notiek ar absolūto balsu pārsvaru, ja vien nolīgums nav saistīts ar pilnvaru deleģēšanu (skatīt zemāk). 1956. gadā veikto grozījumu rezultātā Luksemburgas Konstitūcija ietver skaidru noteikumu, ar nolīgumu atļaujot deleģēt pilnvaras starptautiskām organizācijām. Konstitūcijas 49. a pants nosaka, ka “to pilnvaru īstenošanu, kuras Konstitūcija piešķir likumdevējai varai, izpildvarai un tiesu varai, var ar nolīgumu uz laiku nodot starptautisko tiesību institūcijām”. Konstitūcijas 37. panta 2. daļa nosaka, ka šāda veida nolīgumi ir jāratificē deputātu palātai ar ievērojami lielāku balsu vairākumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja vien nav skaidri norādīts pretējais, ratifikācijas dokumenta apstiprināšanas balsojums nenoved pie nolīguma kā daļas no Luksemburgas iekšzemes tiesībām stāšanās spēkā. Ratifikācijas dokuments ir obligāts nosacījums, bet stāšanās spēkā notiek tikai pēc pašas ratifikācijas. Luksemburgā pastāv uzskats, ka pat pēc apstiprināšanas palātā izpildvarai vēl joprojām ir tiesības ratificēt tekstu un šo pilnvaru realizēšana nepakļaujas tiesas kontrolei.

Nolīguma stāšanās spēkā un kļūšana par iekšzemes tiesību daļu ir pakļauta trijiem nosacījumiem: 1) lielhercogam ir jāratificē nolīgums, 2) nolīgumam ir jābūt spēkā starptautiskā līmenī un 3) nolīguma teksts ir jāpublicē izdevumā “Mémorial” tāpat kā likumi.

Būtu jāpiebilst, ka nolīguma publicēšana (kuru pieprasa Konstitūcijas 37. pants) ir atsevišķa prasība no prasības publicēt dokumentu, kas to ratificē. Tomēr vairumā gadījumu šīs divas prasības tiek izteiktas vienlaicīgi, tādējādi nolīguma tekstu publicē izdevumā “Mémorial” tūlīt aiz likuma. Bet šos divus dokumentus nedrīkst sajaukt un katrs no tiem ir jāpublicē atsevišķi, jo nolīgums nav ratifikācijas dokumenta sastāvdaļa.

4.2. Kopienas tiesību avoti

Luksemburgas Konstitūcijā nav noteikumu attiecībā uz Eiropas noteikumu pārveidošanu par Luksemburgas iekšzemes tiesībām.

Parastais Eiropas direktīvu ieviešanas dokuments ir likums, kuru pieņem ar vienkāršu parlamenta locekļu balsu vairākumu.

Lai gan principā Eiropas direktīvas parasti ir jāievieš ar Luksemburgas tiesību normām, formāla likuma izmantošana nav nepieciešama, ja direktīva attiecas uz jautājumu, kuru jau regulē atbilstošs Luksemburgas likums. Šādā gadījumā pārveidošanu var izdarīt ar lielhercoga izdotu rīkojumu, kas balstās uz vispārējām tiesībām ieviest tiesību aktus, kas ar Konstitūcijas 33. un 36. pantu uzticētas valdībai. Tādējādi lielhercogs oficiāli ievieš darbībā Luksemburgas tiesību aktus, pat ja rīkojuma satura iemesls patiesībā ir Eiropas direktīva.

Lapas augšmalaLapas augšmala

No tiesību aktu izdošanas var arī izvairīties, ja jautājums, kuru saskaņo direktīva, ir jau noregulēts, stājoties spēkā tiesību aktiem, ar kuriem parlaments pilnvaro valdību izdot vienkāršus rīkojumus jautājumos, kurus parasti izšķir likums.

Katru gadu kopš 1915. gada deputātu palāta ir izdevusi pilnvarojošus tiesību aktus un arī valdībai ir plašas tiesības regulēt finanšu un ekonomikas nozares, kas pat tad, ja nav īpašas atsauces uz Eiropu, varētu nešaubīgi ļaut pārveidot daudzas Eiropas direktīvas.

Eiropas direktīvu pārveidošanu pašreiz regulē īpašs pilnvarojošs likums, kas pieņemts 1971. gada 9. augustā, ar 1980. gada 8. decembrī izdarītajiem grozījumiem, kas vienīgi pilnvaro valdību izpildīt un apstiprināt Eiropas Kopienu direktīvas ekonomikas, tehnoloģiju, lauksaimniecības, mežsaimniecības, sociālo lietu un transporta jautājumos. Atšķirībā no standarta rīkojumu izdošanas process, attiecīgie rīkojumi ir jāakceptē deputātu palātas darba komitejai.

Lielhercoga rīkojumu pieņemšanas procesā tāpat kā likumu pieņemšanas procesā valdība tiek lūgta iesniegt teksta projektu Valsts padomei un palātām, kas pārstāv profesionālas grupas. Pretēji likumdošanas procedūrai, rīkojumu izdošanas process ļauj valdībai izvairīties no šādām konsultācijām, pasludinot konkrēto jautājumu par steidzamu. Šī iespēja valdībai nav pieejama, ja tā vēlas ieviest Eiropas direktīvu nacionālajā tiesībās ar rīkojuma palīdzību. 1971. gada 9. augusta likums papildina standarta rīkojuma procesu, pieprasot obligātu Valsts padomes konsultāciju un deputātu palātas darba komitejas akceptu. Jebkurā gadījumā lielhercoga rīkojumu apstiprina Ministru padome, pēc tam paraksta attiecīgais ministrs un tad to iesniedz lielhercogam. Rīkojums stājas spēkā pēc tā publicēšanas izdevumā “Mémorial”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

5. Kādas ir institūcijas, kuram ir tiesības pieņemt tiesību normas?

5.1. Starptautiskie tiesību avoti

Luksemburgas Konstitūcijas 37. pants paredz, ka “Lielhercogs sagatavo nolīgumus”. Taču tas arī piebilst “nolīgumi nav spēkā, kamēr tie nav ratificēti ar likumu un publicēti tādā veidā, kādā tiek publicēti likumi ".

Jāpiebilst, ka ratifikācija ir nepieciešama visiem starptautiskajiem nolīgumiem, neatkarīgi no to mērķa, un šī ratifikācija ir jāizdara ar likumu. Šī pēdējā instrukcija tika iekļauta 1956. gadā pēc Valsts padomes īpaša lūguma, kas uzskatīja, ka „akcepts ir saistīts ar tiesību akta sagatavošanu, jo Konstitūcija atzīst tikai vienu procedūru, kas piemērojama visām palātas gribas izpausmēm neatkarīgi no jautājuma”.

5.2. Nacionālie avoti

Saskaņā ar Luksemburgas Konstitūciju, likumdošanas vara pieder lielhercogam un deputātu palātai, un neviens likums nevar pastāvēt bez šīs likumdošanas varas abu pušu kopīgas piekrišanas (Konstitūcijas 46. pants). Katrai no likumdošanas varas abām pusēm ir tiesības iesniegt likumprojektu. Ja iniciatīva nāk no lielhercoga, dokumentu sauc par “projet de loi” (valdības likumprojekts); ja dokuments rodas palātā, to sauc par “proposition de loi” (personīgais likumprojekts).

6. Kāda ir šo tiesību normu pieņemšanas procedūra?

6.1. Likumi

Luksemburgas parlaments ir vienpalātas parlaments.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tāpēc, lai izvairītos no impulsivitātes riska, kas raksturīgs vienkameru sistēmai, Luksemburgas sistēma pieprasa, lai par visiem likumprojektiem būtu divi balsojumi, vismaz ar trīs mēnešu starpību.

Konstitūcijas 59. pants paredz, ka bez otrā balsojuma (saukta par “otro konstitucionālo balsojumu) var iztikt “ja palāta, vienojoties ar Valsts padomi, atklātā sēdē nolemj savādāk”.

Valsts padomei šeit ir ļoti īpaša nozīme, kas līdzinās tai, kāda ir likumdošanas varas otrajām palātām citās valstīs (un jo īpaši lordu palātai Anglijā). Tā pirmā uzstājas parlamenta debatēs, jo Konstitūcijas 83. a pants pieprasa noklausīties Valsts padomes viedokli par katru valdības vai personīgo likumprojektu. Valsts padome uzstājas otro reizi pēc pirmā palātas balsojuma, lai atklātā sēdē izlemtu, vai tā atbalsta iztikšanu bez otrā balsojuma.

Praksē lielāko daļu likumu pieņem bez otrā balsojuma. Pati palāta piešķir sev atbrīvojumu no balsošanas par likumu, kas ir tikai normāli. Valsts padome ir pieņēmusi politiku, saskaņā ar kuru atbrīvošana tiek piešķirta gandrīz katrā gadījumā, to atsakot tikai visnopietnākajos gadījumos. Iespējamie šķēršļi atbrīvošanai no otrā balsojuma ir biežāki, ja tie nav novērsti sākotnējās izskatīšanas laikā.

Jāuzsver arī, ka Valsts padomei pieejamās tiesības nav īstas veto tiesības, tiesības, kuras būtu grūti saskaņot ar faktu, ka Valsts padome nav demokrātiska institūcija (Valsts padomes locekļus ieceļ lielhercogs. Vakances gadījumā aizvietotājus ieceļ rindas kārtībā; pirmo ieceļ tieši lielhercogs, otro - no trīs kandidātu saraksta, kuru iesniedz palāta, un trešo - no trīs kandidātu saraksta, kuru iesniedz Valsts padome). Valsts padome var tikai novilcināt balsojumu par likumu uz diviem mēnešiem, lai dotu likumdevējam lielāku apdomas laiku.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Lielhercogs iesaistās ne tikai likumdošanas procedūras sākumā (pie likumprojekta), bet arī pēc galīgajā balsojuma par likumu, kas notiek palātā. Luksemburgas Konstitūcijas 34. pants nosaka, ka “lielhercogs apstiprina un izsludina likumus. Viņš dara zināmu savu lēmumu trīs mēnešu laikā pēc palātā notikušā balsojuma”.

6.2. Rīkojumi

Vienīgais nosacījums, ko Konstitūcija pieprasa, lai oficiāli būtu spēkā lielhercoga rīkojumi, ir prasība par ministru dubultparakstu.

Taču Konstitūciju papildina citi dokumenti, proti, Valsts padomes pamatlikums, kas, ja vien nav lūgts steidzamības statuss, pieprasa lielhercogam iesniegt rīkojuma tekstu Valsts padomei, lai tā varētu izteikt savu viedokli.

Turklāt 1857. gada 9. jūlijā izsludinātais lielhercoga dekrēts par valdības struktūru nosaka, ka ikvienu likumu, kas iesniegts lielhercogam, vispirms ir jāapspriež Ministru padomes sanāksmē. Nepakļaušanās šai normai padara rīkojumu par spēkā neesošu.

7. Kādi ir nacionālo normu spēkā stāšanās veidi?

Luksemburgas Lielhercogistē likumi un rīkojumi stājas spēkā tikai pēc to publicēšanas izdevumā “Mémorial, Journal officiel du Grand Duché de Luxembourg”.

8. Kādas ir iespējas to pretrunu atrisināšanai, kuras varētu rasties starp dažādiem dalībvalsts tiesību avotiem?

Luksemburgas tiesību sistēmā Konstitucionālā tiesa var paziņot, ka likumi, kas ir pretrunā ar Konstitūciju, ir nekonstitucionāli. Šajā tiesā var konsultēties ikviena parastā vai administratīvā Luksemburgas tiesa, ja tiesvedībā, kurās šīs tiesas pašas ir iesaistītas, rodas jautājums par konstitucionalitāti. Petīciju tiesai nevar iesniegt tieši.

Ir iespējama arī apelācija par prettiesisku normatīvo aktu atcelšanu administratīvajā tiesā ar tiesībām iesniegt apelāciju Administratīvai apelāciju tiesā. Šī iespēja ir pieļaujama tikai trīs mēnešu laikā pēc rīkojuma publicēšanas. Ja trīs mēneši ir pagājuši un parastajā vai administratīvajā tiesā tiek apšaubīta rīkojuma tiesiskums, tiesai ir tiesības atcelt rīkojumu par labu likumam, bet atšķirībā no tiešas darbības, kuru var veikt trīs mēnešu laikā pēc publicēšanas, šim lēmumam nav vispārējas ietekmes.

« Tiesiskā kārtība - Vispārīgas ziņas | Luksemburga - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 09-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste