Európska komisia > EJS > Právny poriadok > Írsko

Posledná úprava: 05-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právny poriadok - Írsko

 

OBSAH

1. Právne nástroje/pramene práva 1.
1.1. Vnútroštátne pramene 1.1.
1.2. Právo Spoločenstva 1.2.
1.3. Medzinárodné pramene 1.3.
2. Ďalšie pramene práva 2.
3. Hierarchia prameňov práva 3.
4. Účinnosť nadnárodných nástrojov 4.
5. Orgány oprávnené prijímať právne predpisy 5.
6. Postup prijímania právnych predpisov 6.
7. Účinnosť vnútroštátnych predpisov 7.
8. Spôsoby riešenia sporov medzi rôznymi prameňmi práva 8.

 

1. Právne nástroje/pramene práva

1.1. Vnútroštátne pramene

Írska ústava (v írskom jazyku Bunreacht na hÉireann) je základným alebo kmeňovým právnym predpisom štátu. Zriaďuje inštitúcie, štátny aparát a zabezpečuje deľbu moci na výkonnú, zákonodarnú a súdnu. Takisto zaručuje základné práva, ktoré vykladajú a uplatňujú výhradne súdy.

Primárne právne predpisy sú predpisy prijaté Oireachtas (parlamentom), ktorý pozostáva z írskeho prezidenta, Seanad Éireann (hornej komory) a Dáil Éireann (dolnej komory). Primárne právne predpisy delíme na: predpisy, ktoré menia a dopĺňajú ústavu, tieto nadobúdajú účinnosť až po schválení v ľudovom referende; všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré majú všeobecnú záväznosť a individuálne právne predpisy, ktoré upravujú správanie konkrétnych osôb alebo skupín osôb.

Sekundárne právne predpisy predstavujú mechanizmus, prostredníctvom ktorého môže Oireachtas delegovať zákonodarnú právomoc na vládneho ministra alebo na konkrétny orgán. Oprávnenie prijímať právne predpisy na základe delegovanej právomoci musí byť výslovne upravené v primárnom právnom predpise a výkon tejto právomoci sa riadi presne stanovenými podmienkami - zásady a politiky, ktoré sa majú implementovať, sa musia jasne a jednoznačne určiť v materskom právnom predpise, pričom orgán prijímajúci sekundárny právny predpis je ním viazaný. Najznámejšou formou sekundárnych právnych predpisov sú zákonné nástroje, ale môžu mať aj formu nariadení, uznesení, pravidiel, programov alebo miestnych vyhlášok.

HoreHore

Ak zákony súvisiace s Írskom (napríklad zákony prijaté parlamentom Spojeného kráľovstva), prijaté pred rokom 1922 a opatrenia prijaté Slobodným írskym štátom (1922-1937) neporušujú ústavu, ostávajú v zmysle článku 50 ústavy v platnosti.

Írsky právny systém je systémom common law, čo znamená, že sudcovské právo je dôležitým prameňom práva. V súlade s doktrínou precedensu alebo stare decisis je súd viazaný minulými rozhodnutiami, najmä rozhodnutiami vyšších súdov. Toto je však len zásada a nie záväzné, nemeniteľné pravidlo. Súčasťou tohto právneho systému sú pravidlá, všeobecné zásady, zásady výkladu a mravné zásady.

1.2. Právo Spoločenstva

Keďže je Írsko členom Európskej únie, právo Spoločenstva je dôležitou súčasťou jeho vnútroštátneho právneho poriadku. Súčasťou záväzkov vyplývajúcich z členstva v Spoločenstve je aj nadradenosť práva Spoločenstva nad ústavou a ostatnými vnútroštátnymi právnymi predpismi vždy, keď je daná právomoc Spoločenstva. Podmienkou vstupu krajiny do Európskych spoločenstiev bolo prijatie dodatku k ústave, čím sa takisto malo predísť nesúladu medzi ustanoveniami ústavy a práva Spoločenstva.

1.3. Medzinárodné pramene

Írsko je signatárom mnohých medzinárodných dohôd a zmlúv a je členom mnohých medzinárodných organizácií. Medzinárodné právo upravuje vzťahy medzi štátmi a Írsko, v zmysle svojej ústavy, akceptuje tieto všeobecne uznávané zásady.

HoreHore

Írsko je dualistický štát a medzinárodná zmluva platná medzi štátmi sa stáva súčasťou vnútroštátneho práva až po jej schválení v Oireachtas.

Írsko je od roku 1953 signatárom Európskeho dohovoru o ľudských právach a odvtedy sa môžu občania v súlade s medzinárodnými záväzkami štátu domáhať jeho ustanovení pred ESĽP. Ustanovenia dohovoru nadobudli vnútroštátnu účinnosť prijatím zákona o Európskom dohovore o ľudských právach z roku 2003 a odvtedy sa môžu osoby domáhať týchto ustanovení pred írskymi súdmi.

2. Ďalšie pramene práva

Pri neexistencii formálnych právnych predpisov sa môže súd odvolávať na diela odborníkov. Hoci vplyv tohto prameňa v posledných rokoch slabne a prebieha diskusia, či by sa mal vôbec používať, súdy sa pri výklade ústavy riadia prirodzeným právom a prirodzenými právami.

Doktrína stare desisis, ako súčasť common law, určuje rozdiel medzi záväznou časťou rozhodnutia ratio decidendi a nezáväznou časťou rozhodnutia obiter dictum. Napriek tomu  Obiter dictum na súde podobnú dôkaznú silu ako rozhodnutia súdov s odlišnou právomocou a rozhodnutia medzinárodných súdov.

3. Hierarchia prameňov práva

Ústava je na vrchole írskeho právneho systému. Skutočnosť, či sú právne predpisy, rozhodnutia vlády a verejnej správy a ich výkon v súlade s ústavou, môže byť predmetom preskúmania.

Právne predpisy a opatrenia vyplývajúce z členstva v Európskej únii a Spoločenstve, nemôžu byť v zmysle ústavy zrušené. Právo Spoločenstva má teda prednosť pred vnútroštátnymi zákonmi aj pred ústavou. Keďže právo Spoločenstva ponecháva metódy jeho implementácie na vnútroštátne procesné ustanovenia, nástroje implementujúce právo EÚ/ES musia byť takisto v súlade s procesnými ustanoveniami ústavy.

HoreHore

V zmysle zákona o Európskom dohovore o ľudských právach z roku 2003 sa osoby môžu domáhať ustanovení tohto Dohovoru pred írskymi súdmi. Dohovor bol zahrnutý do právneho systému na podústavnej úrovni, pričom ústava si zachováva prednosť. V zmysle tohto zákona sú súdy povinné vykladať a aplikovať jeho ustanovenia čo najširšie v súlade s povinnosťami určenými v Dohovore. Ak je vnútroštátna právna úprava v rozpore s Dohovorom, vydá sa vyhlásenie o nesúlade.

Súdy uznali, že v súlade s článkom 29 ods. 3 sú zásady medzinárodného práva súčasťou vnútroštátneho práva, ale len ak nie sú v rozpore s ústavou, právnymi predpismi alebo common law. Medzinárodné dohody môžu byť ratifikované, len ak sú v súlade s ústavou, inak musia byť predmetom referenda.

Právne predpisy môžu byť nahradené, zmenené alebo doplnené novšími právnymi predpismi, sekundárne právne predpisy a aj oprávnenie vydávať sekundárne právne predpisy môžu byť zmenené primárnymi právnymi predpismi, ale primárne právne predpisy nemôžu byť menené sekundárnymi právnymi predpismi. Súdy môžu v zmysle ustanovení ústavy zrušiť právny predpis z dôvodu jeho neplatnosti (právne predpisy po roku 1937) alebo pre ich nesúlad s ústavou (právne predpisy pred rokom 1937).

Súdne rozhodnutia môžu byť nahradené zmenou právnych predpisov alebo ústavy a následnými rozhodnutiami súdov rovnakého alebo vyššieho stupňa.

4. Účinnosť nadnárodných nástrojov

Ako sa už uviedlo, ústava v pôvodnom znení nebola v súlade so zmluvami Európskych spoločenstiev. Napríklad určovala, že Oireachtas je jediný zákonodarný orgán v štáte. Z tohto dôvodu bolo do ústavy vložené ustanovenie, ktorým sa určuje, že žiadny zákon, právny predpis alebo opatrenie vyplývajúce z členstva v Európskej únii alebo Spoločenstve nebude zrušené. Ak by sa však menil rozsah alebo ciele, napríklad prostredníctvom novej zmluvy, táto musí byť predložená ľudu v referende a v prípade jej schválenia bude do nej vložené ustanovenie, ktoré umožňuje aby štát takúto zmluvu schválil.

HoreHore

Ak má európske právo transponovať štát, uskutoční sa to prostredníctvom primárneho právneho predpisu alebo častejšie prostredníctvom zákonného nástroja vydaného vládou alebo vládnym ministrom.

Medzinárodné zmluvy sa stanú časťou vnútroštátneho práva, ak o tom v zmysle ústavy rozhodne Oireachtas. Toto sa zvyčajne udeje formou zákona, napríklad zákonom o Európskom dohovore o ľudských právach z roku 2003, prostredníctvom ktorého sa Dohovor stal súčasťou vnútroštátneho práva, čo znamená, že osoby sa môžu domáhať jeho ustanovení na vnútroštátnom súde.

5. Orgány oprávnené prijímať právne predpisy

Ústava môže byť doplnená a zmenená len ľudom v referende.

V zmysle ústavy sa Oireachtas skladá z Dáil (dolnej komory) a Seanad (hornej komory) a „jedine prezident má výlučnú právomoc prijímať zákony štátu“. Ak sa majú predkladané návrhy zákonov stať zákonmi a nadobudnúť účinnosť, musí ich podpísať prezident/ka a ak má pochybnosti o ich súlade s ústavou, môže ich nechať posúdiť Najvyššiemu súdu.

Ako už bolo uvedené, Oireachtas môže delegovať zákonodarnú právomoc na vládneho ministra alebo na iný orgán, pričom toto oprávnenie je presne vymedzené v oprávňujúcom nástroji. Smernice EÚ sú zvyčajne implementované prostredníctvom zákonných nástrojov vydávaných ministrom. Zákonodarná právomoc môže byť delegovaná na rôzne orgány, napríklad na vládnych ministrov, zákonné komisie, pološtátne orgány, regulačné orgány, expertné orgány a orgány miestnej správy.

HoreHore

V zmysle ústavy je vláda zodpovedná za medzinárodné vzťahy a môže podpisovať medzinárodné zmluvy a dohody a v súlade s ústavnými požiadavkami sa pripájať k medzinárodným organizáciám.

V systéme common law je sudcovské právo záväzné.

6. Postup prijímania právnych predpisov

Ústava

Prvou etapou prijímania dodatku k ústave je v zmysle článku 46 podanie návrhu v Dáil. Tento návrh musí byť schválený oboma komorami Oireachtas a musí byť predložený na schválenie alebo odmietnutie ľudom v referende. Návrh je ľudom schválený, ak sa hlasovania zúčastnila aspoň tretina registrovaných voličov a z toho väčšina voličov hlasovala za schválenie návrhu. Návrh musí byť vyhlásený za „Akt meniaci a doplňujúci ústavu“, a nesmie obsahovať ďalší pozmeňujúci návrh. Ak je návrh schválený ľudom, prezident ho musí podpísať a návrh je „prezidentom oficiálne vyhlásený za zákon“.

Zákonodarný postup

Prvým krokom pri prijímaní primárneho právneho predpisu je zvyčajne podanie návrhu v jednej z komôr parlamentu. Každý návrh podaný v Dáil musí byť poslaný na prerokovanie do Seanad, ktorý môže podať pozmeňujúce návrhy, ktoré musí Dáil zvážiť. Ak je však návrh podaný a schválený v Seanad a následne je pozmenený v Dáil, tento návrh sa pokladá za opätovne podaný Dáil a musí sa vrátiť do Seanad na vyjadrenie.

Skôr ako je návrh vyhlásený za zákon, musia ho schváliť obe komory Oireachtas a musí ho podpísať prezident. Dáil a Seanad môžu počas zákonodarného procesu návrh zmeniť a doplniť. Ústava však priznáva silnejšie postavenie ľudom volenému Dáil, článkom 23 sa určuje, že ak Seanad odmietol alebo zmenil a doplnil návrh proti vôli Dáil, Dáil môže do 180 dní prijať uznesenie, ktorým sa návrh považuje za schválený oboma komorami.

HoreHore

Veľkú väčšinu návrhov predkladajú vládni ministri v Dáil Eireann. Finančné návrhy (napríklad návrhy, ktoré ukladajú, rušia, odpúšťajú, menia alebo regulujú dane a návrhy, ktoré upravujú verejné fondy) môžu byť navrhované a schvaľované len v Dáil Éireann. Tento typ návrhov sa posiela do Seanad na pripomienkovanie.

Na záver podpíše návrh prezident. Po konzultácii so štátnou radou môže prezident predložiť návrh alebo jeho konkrétnu časť Najvyššiemu súdu na posúdenie jeho súladu s ústavou. Toto je známe ako odkaz na článok 26. Keď Najvyšší súd rozhodne, že návrh je v súlade s ústavou, ústavnosť návrhu už nikdy nemôže byť spochybnená pred súdom a prezident je povinný návrh podpísať. Ak sa zistí, že návrh je v rozpore s ústavou, prezident musí podpísanie návrhu odmietnuť.

Sekundárne právne predpisy

Vo východiskovej právnej norme, ktorá umožňuje delegovať tvorbu právnych predpisov, sa uvádza, že tieto právne predpisy môžu byť zrušené alebo schválené Oireachtas. Vo všeobecnosti tieto ustanovenia ukladajú, aby sa dokumenty predostreli buď obom alebo jednej z komôr Oireachtas, ktoré ho môžu v predpísanej dobe zrušiť. Všetky sekundárne právne predpisy implementujúce opatrenia EÚ podliehajú tomuto zrušovaciemu mechanizmu. Niektoré zákonné nástroje musia byť po schválení uložené v určených knižniciach a správa o ich schválení musí byť vydaná v Iris Oifigiúil.

Medzinárodné právo

Vláda je oprávnená podpisovať medzinárodné zmluvy a dohody alebo vstupovať do medzinárodných organizácii, ale len pod podmienkou, ak to neokliešťuje výhradnú zákonodarnú právomoc Oireachtas, alebo iným spôsobom neporušuje ústavu. Z tohto dôvodu súdy rozhodli, že vláda nemôže schvaľovať zmluvy, ktoré menia rozsah alebo ciele Európskej únie, kým ich neschválil ľud v ústavnom referende.

HoreHore

7. Účinnosť vnútroštátnych predpisov

Ústavné dodatky nadobúdajú účinnosť po ich schválení ľudom a po podpísaní návrhu dodatku prezidentom.

Návrh sa stáva zákonom v deň jeho podpisu prezidentom a v tento deň aj nadobúda účinnosť, ak sa v zákone neuvádza inak. Prezident zvyčajne nepodpíše návrh skôr ako na piaty a neskôr ako na siedmy deň po jeho predložení. Zákonom môže určiť dátum jeho účinnosti, alebo sa môže oprávniť minister na vydanie „ rozhodnutia o účinnosti“ (sekundárny právny predpis), ktorým sa určuje účinnosť zákona alebo jeho časti. Prezident je povinný vyhlásiť návrh zverejnením oznámenia o nadobudnutí jeho účinnosti v Iris Oifigiúil (oficiálnom vestníku).

Sekundárne právne predpisy určujú dátum vlastnej účinnosti.

Rozhodnutia súdov zvyčajne nadobúdajú platnosť dňom ich vydania.

8. Spôsoby riešenia sporov medzi rôznymi prameňmi práva

Súdy rozhodujú o všetkých sporoch medzi rôznymi právnymi normami a prameňmi.

S výnimkou nadradeného postavenia práva Spoločenstva má ústava ako základný zákon v prípade sporu s ostatnými zákonmi prednosť. V súlade s článkom 34 ústavy, osoby môžu spochybniť ústavnosť právnych predpisov na vyššom súde. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na Najvyšší súd. Osoby môžu takisto tvrdiť, že štát svojou činnosťou porušil ich ústavné práva, alebo že porušil ústavou stanovené postupy.

Predpokladá sa, že právne predpisy vydané po prijatí ústavy z roku 1937 sú v súlade s ústavou, pokiaľ sa nepreukáže opak.

Niekedy sa môže stať, že dôjde do istej miery ku konfliktu medzi niektorými ustanoveniami ústavy, najmä medzi ustanoveniami o základných ľudských právach. Na riešenie takýchto prípadov si súdy vytvorili nasledovné nástroje: doslovný a gramatický výklad, historický výklad, účelový alebo harmonizujúci výklad, doktrínu proporcionality, výklad právnej hierarchie a výklad záväznosti prirodzeného práva a prirodzených práv.

Niekoľkokrát sa stalo, že po nepopulárnom rozhodnutí súdov o zmene alebo výklade ústavy sa následne o týchto zmenách rozhodovalo v referende.

Osoba, ktorá tvrdí, že právne predpisy porušili jej práva zaručené Európskym dohovorom o ľudských právach, sa môže na súdoch domáhať vyhlásenia o nesúlade.

Právo Európskej únie a Európskych spoločenstiev má ústavnú imunitu, pretože v zmysle ústavy nemôže byť žiadny právny predpis vyplývajúci z členstva zrušený, ale spôsoby a opatrenia implementujúce tieto právne predpisy musia byť v súlade s ústavou.

Na rozdiel od otázok ústavnosti sa platnosť delegovaných právnych predpisov posudzuje podľa ich súladu s východiskovým zákonom.

Bližšie informácie

Ďalšie informácie o írskom právnom systéme, právnych predpisoch a ústave sú dostupné na týchto stránkach:

 • www.taoiseach.ie English
 • www.courts.ie English
 • www.oireachtas.ie English
 • www.irishstatutebook.ie English
 • www.bailii.org English

« Právny poriadok - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 05-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo