Europeiska Kommissionen > ERN > Rättsordningen > Grekland

Senaste uppdatering: 25-05-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättsordningen - Grekland

Liksom övriga rättsordningar på den europeiska kontinenten utgår den grekiska rättsordningen från den romerska rätten. De rättsregler som bär upp rättsordningen härrör från mycket specifika instanser.

Enligt artikel 26 i konstitutionen utövas lagstiftningsarbetet av parlamentet och presidenten. Endast dessa statliga instanser får stifta lagar eller delvis delegera denna behörighet till andra statliga organ.

Den grekiska statens främsta rättsakt är konstitutionen. Den nu gällande konstitutionen antogs 1975 och utsattes för smärre ändringar 1986 och 2001. I det grekiska rättssystemets pyramidsstruktur återfinns den överst.

På nästa nivå återfinns de lagar som parlamentet antagit. Rätt att lägga fram lagförslag har parlamentet och regeringen. Lagarna offentliggörs sedan i regeringens officiella tidning, där de återges i fullständig form. Många juridiska tidskrifter publicerar också lagtexter, antingen som särtryck eller i själva tidskriften. Det finns också åtminstone två webbplatser med rättsdata, där man kan hitta sökta lagar (http://www.dsanet.gr el och http://lawdb.intrasoftnet.com el).

Enligt artikel 28 i konstitutionen ingår i den grekiska lagstiftningen också internationellt allmänt erkända rättsregler och internationella fördrag som ratificerats och trätt i kraft. Dessa gäller vid konflikt med inhemska rättsregler.

Enligt artikel 43 i konstitutionen kan presidenten på förslag av behörig minister även utfärda dekret som krävs för tillämpningen av lagar. Denne kan dock inte uppskjuta dessas ikraftträdande eller undanta någon från tillämpningen. För reglerande av särskilda eller lokala spörsmål, tekniska frågor eller detaljfrågor kan också föreskrifter utfärdas, med särskild och begränsad rättsverkan. Vidare kan andra förvaltningsorgan utfärda bestämmelser.

Nämnas bör också att det i artikel 1 i civillagen anges att ”Lagstiftningen utgörs av lagar och praxis”. Som rättskälla betraktat är dock praxis i det grekiska rättssystemet ett visserligen inte obefintligt men åtminstone försumbart element.

I motsats till anglosaxisk rätt är domstolarnas beslut inte en rättskälla. Domstolarna tolkar gällande lagstiftning men deras beslut är samtidigt en viktig utgångspunkt för hur lagstiftningen skall tolkas. Många juridiska tidskrifter publicerar intressanta domslut och i ovannämnda rättsdatabaser kan man dessutom hitta ett stort antal domar på olika nivåer.

« Rättsordningen - Allmän information | Grekland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 25-05-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket