Európska komisia > EJS > Právny poriadok > Grécko

Posledná úprava: 03-04-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právny poriadok - Grécko

Rovnako ako v prípade ostatných právnych systémov kontinentálnej Európy, ktoré sú založené na rímskom práve, sú zdroje práva, na ktorých sa zakladá grécky právny poriadok, veľmi špecifické.

Podľa článku 26 ústavy legislatívnu právomoc má parlament a prezident republiky. Iba tieto dva štátne orgány majú právomoc schvaľovať zákony alebo udeľovať časť svojej právomoci iným štátnym orgánom.

Najvyššou formou záväzného práva v gréckom štáte je ústava. Súčasná ústava bola prijatá v roku 1975 a v rokoch 1986 a 2001 prešla menšími zmenami a doplneniami. Je vrcholom pyramídy gréckeho právneho systému.

Bezprostredne pod ústavou sa nachádzajú zákony prijaté parlamentom. Právo legislatívnej iniciatívy spočíva na parlamente a na vláde. Zákony sa uverejňujú v plnom znení vo vestníku vlády. Texty zákonov sa publikujú vo viacerých právnických časopisoch, niekedy v osobitných prílohách. Okrem toho existujú aspoň dve právne databázy, kde sú zákony k dispozícii v elektronickej forme (http://www.dsanet.gr ελληνικά a http://lawdb.intrasoftnet.com ελληνικά).

Podľa článku 28 ústavy však všeobecne prijaté pravidlá medzinárodného práva a medzinárodné dohody, ktoré boli schválené zákonom a nadobudli platnosť podľa príslušných ustanovení, tvoria neoddeliteľnú súčasť domáceho gréckeho práva a majú prednosť pred akýmkoľvek zákonným ustanovením, ktoré je s nimi v rozpore.

Podľa článku 43 ústavy prezident republiky, konajúc na návrh príslušného ministra, vydáva dekréty potrebné na zavedenie zákonov a nesmie pozastaviť zavedenie zákonov ani povoliť výnimku z ich uplatňovania. Na regulovanie špecifickejších záležitostí, záležitostí miestneho záujmu a záležitostí technickej alebo detailnej povahy možno vydať regulačné dekréty na základe osobitného oprávnenia daného podľa zákona v rozsahu stanovenom v oprávnení; regulačné zákony môžu vydávať ostatné správne orgány.

Podľa článku 1 Občianskeho zákonníka (ktorý je zákonom) sa „právne predpisy nachádzajú v právnych zákonoch a zvyklostiach.“ V gréckom právnom systéme je však úloha zvyklostí ako zdroja práva zanedbateľná, ak vôbec existuje.

Na rozdiel od anglosaského systému rozhodnutia súdu nepredstavujú zdroj práva. Súdy vykladajú existujúce zákony a ich rozhodnutia sú dôležitým zdrojom výkladu zákona. Mnohé právnické časopisy uverejňujú zaujímavé rozhodnutia súdov a mnohé rozhodnutia sú k dispozícii v uvedených elektronických právnych databázach.

« Právny poriadok - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 03-04-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo