Europese Commissie > EJN > Rechtsorde > Griekenland

Laatste aanpassing: 03-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsorde - Griekenland

Zoals in alle andere rechtsstelsels van continentaal Europa, die zijn gebaseerd op het Romeinse recht, zijn de rechtsbronnen die ten grondslag liggen aan de Griekse rechtsorde zeer specifiek.

Overeenkomstig artikel 26 van de Grondwet berust de wetgevende macht bij het parlement en de president van de republiek. Alleen deze twee staatsorganen zijn bevoegd om wetgeving uit te vaardigen of om een deel van deze bevoegdheid aan andere organen te delegeren.

In Griekenland is de Grondwet de hoogste bindende norm. De huidige Grondwet werd in 1975 vastgesteld en is in 1986 en 2001 licht gewijzigd. Zij staat aan de top van het Griekse rechtsstelsel.

Onmiddellijk onder de Grondwet staan de door het parlement aangenomen wetten. Het recht tot initiatief voor wetgeving berust bij het parlement en de regering. Wetten worden in hun geheel gepubliceerd in de Staatscourant. In veel juridische vaktijdschriften worden wetteksten gepubliceerd, soms in speciale uitgaven. Daarnaast zijn er minstens twee juridische gegevensbanken met wetgeving in elektronische vorm (http://www.dsanet.gr ελληνικά en http://lawdb.intrasoftnet.com ελληνικά).

Overeenkomstig artikel 28 van de Grondwet echter, maken de algemeen erkende regels van het internationale recht en de internationale overeenkomsten die bij wet zijn bekrachtigd en in werking zijn getreden overeenkomstig hun respectieve bepalingen, integrerend deel uit van het Griekse nationale recht en hebben zij voorrang boven elke daarmee strijdige wettelijke bepaling.

Overeenkomstig artikel 43 van de Grondwet stelt de president van de republiek, op voorstel van de bevoegde minister, de verordeningen vast die nodig zijn voor de uitvoering van de wetten; hij mag de uitvoering van de wetten niet opschorten en evenmin iemand vrijstellen van de toepassing ervan. Om specifiekere aangelegenheden en aangelegenheden van lokale, technische of gedetailleerde aard te regelen, kunnen algemene bestuursrechtelijke maatregelen worden genomen op basis van een speciale machtiging in de wet, binnen de in de machtiging vastgestelde grenzen, alsook bestuursrechtelijke besluiten door andere bestuurlijke organen.

Overeenkomstig artikel 1 van het Burgerlijk Wetboek (dat een wet is), “zijn de rechtsregels neergelegd in wetsbesluiten en het gewoonterecht.” In het Griekse rechtssysteem echter is de rol van het gewoonterecht als rechtsbron verwaarloosbaar, om niet te zeggen onbestaand.

Anders dan in de Angelsaksische rechtsstelsels, zijn rechterlijke beslissingen geen rechtsbron. De rechterlijke instanties leggen de bestaande wetten uit en hun uitspraken zijn een belangrijke bron voor de uitlegging van het recht. Talrijke juridische vaktijdschriften publiceren interessante beslissingen en in de bovenvermelde juridische gegevensbanken zijn beslissingen van lagere en hogere rechters opgenomen.

« Rechtsorde - Algemene informatie | Griekenland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 03-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk