Europa-Kommissionen > ERN > Retsorden > Grækenland

Seneste opdatering : 25-05-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Retsorden - Grækenland

Ligesom for de andre europæiske retssystemer med grundlag i Romerretten gælder det, at de retskilder, der ligger til grund for det græske retssystem, er meget specifikke.

I henhold til artikel 26 i den græske forfatning er det det græske parlament og den græske præsident, der har den lovgivende magt. Det er kun disse to statsinstitutioner, der kan lovgive eller uddelegere visse lovgivningsbeføjelser til andre statsinstitutioner.

Den højeste form for bindende ret i Grækenland er forfatningen. Den nuværende forfatning blev vedtaget i 1975, og der er blevet indført mindre ændringer i 1986 og 2001. Den er toppen af pyramiden i det græske retssystem.

Niveauet lige under er de love, der vedtages af parlamentet. Parlamentet og regeringen kan fremsætte lovforslag. Lovene offentliggøres i det græske lovtidende (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), hvor alle kan læse den fulde tekst. Flere juridiske fagtidsskrifter offentliggør også lovtekster, undertiden i særudgaver. Der findes desuden mindst to websteder, hvor enhver har elektronisk adgang til de love, som de måtte være interesserede i ( http://www.dsanet.gr elog http://lawdb.intrasoftnet.comel ).

Generelt anerkendte folkeretlige regler og internationale konventioner, som er blevet ratificeret ved lov og trådt i kraft, indgår dog som en integreret del af græsk ret og har forrang over for modstridende lovbestemmelser.

I henhold til forfatningens artikel 43 udsteder præsidenten, der handler efter forslag fra den kompetente minister, de bekendtgørelser, der er nødvendige for at gennemføre lovene, og han kan ikke udsætte gennemførelsen af dem eller undtage nogen fra deres anvendelsesområde. Regler på særlige områder, regler gældende for et bestemt geografisk område og tekniske og meget detaljerede regler kan fastsættes ved cirkulærer udstedt i medfør af særlig lovbemyndigelse og med de begrænsninger, der er fastsat i en sådan bemyndigelse, ligesom visse regler også kan fastsættes af andre administrative myndigheder.

Det skal dog bemærkes, at i henhold til artikel 1 i den borgerlige lovbog findes retsreglerne både i lovgivningen og i sædvane. I det græske retssystem spiller sædvane som retskilde dog kun en forsvindende lille rolle.

I modsætning til det angelsaksiske retssystem er domstolenes afgørelser ikke en retskilde i det græske system. Domstolene fortolker lovene, og deres afgørelser er en vigtig kilde til fortolkning af retsreglerne. Der findes mange juridiske fagtidsskrifter, som offentliggør interessante afgørelser, og endvidere kan man finde domstolsafgørelser på alle niveauer i de elektroniske databaser, der er nævnt ovenfor.

« Retsorden - Generelle oplysninger | Grækenland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 25-05-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige