Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Έννομη τάξη > Φινλανδία