Europese Commissie > EJN > Rechtsorde > Estland

Laatste aanpassing: 10-01-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsorde - Estland

De rechtsorde in Estland is gebaseerd op het geschreven recht. Het overheidsgezag mag alleen worden uitgeoefend krachtens de grondwet en wetten die daarmee in overeenstemming zijn. Algemeen erkende grondbeginselen en regels van het internationaal recht vormen een onlosmakelijk onderdeel van het Estlandse rechtsstelsel. De wetgevende bevoegdheid berust bij de Riigikogu (het parlement).

Bronnen van recht zijn Estlandse wetten, besluiten en verordeningen, maar ook internationale verdragen. Beslissingen van rechtbanken doen geen rechten ontstaan en de beslissingen van hogere rechterlijke instanties zijn veelal niet bindend voor de lagere rechtbanken. Tegelijkertijd is het Hooggerechtshof (de hoogste rechterlijke instantie, tevens grondwettelijk hof) bevoegd wetten ongeldig te verklaren die niet in overeenstemming zijn met de grondwet of met hogere wetgeving. Alle rechtbanken zijn gerechtigd dergelijke wetten in een concrete rechtszaak niet toe te passen en ongrondwettig (maar niet ongeldig) te verklaren.

Een wet is een rechtshandeling met de hoogste rechtskracht die door de Riigikogu of bij referendum wordt goedgekeurd. Wetten worden uitgevaardigd in overeenstemming met de grondwet. Wetten worden op de voorgeschreven wijze gepubliceerd de „Riigi Teataja“ (publicatieblad). Alleen gepubliceerde wetten hebben een bindend karakter. Een wet wordt van kracht op de tiende dag na de publicatie ervan in de Riigi Teataja, tenzij in de wet zelf anders is bepaald.

Hebben het recht wetgevingsinitiatieven te nemen:

 • een lid van de Riigikogu;
 • een deel van de Riigikogu;
 • een commissie van de Riigikogu;
 • de regering van de republiek;
 • de president van de republiek, voor een grondwetswijziging

De Riigikogu heeft het recht om op basis van een resolutie die door een meerderheid van de leden is aangenomen, aan de regering van de republiek voor te stellen een door de Riigikogu gewenst wetgevingsinitiatief te nemen.

Wetgeving van de Riigikogu moet door een meerderheid van stemmen worden aangenomen, tenzij de grondwet anders bepaalt. De volgende wetten mogen echter alleen met een meerderheid van de leden van de Riigikogu worden aangenomen of gewijzigd:

 • de Wet inzake het burgerschap;
 • de Wet inzake de verkiezing van de Riigikogu;
 • de Wet inzake de verkiezing van de president van de republiek;
 • de Wet inzake de verkiezing van het lokaal bestuur;
 • de Wet inzake het referendum;
 • de Wet inzake de procedures van de Riigikogu en de Wet inzake het beheer van de Riigikogu;
 • de Wet inzake de beloning van de president van de republiek en de leden van de Riigikogu;
 • de Wet inzake de regering van de republiek;
 • de Wet inzake het instellen van gerechtelijke procedures tegen de president van de republiek en de leden van de regering;
 • de Wet inzake de culturele autonomie van nationale minderheden;
 • de Wet inzake de staatsbegroting;
 • de Wet inzake de Bank van Estland;
 • de Wet inzake de staatsauditdienst;
 • de Wetten inzake het beheer van de rechterlijke instanties en inzake de gerechtelijke procedure;
 • wetten inzake buitenlandse en binnenlandse leningen, alsmede eigendomsverplichtingen van de staat;
 • de Wet inzake de noodtoestand;
 • de Wet inzake landsverdediging in vredestijd en de Wet inzake de landsverdediging in oorlogstijd.

De Riigikogu heeft met betrekking tot een wetsvoorstel of een andere nationale kwestie het recht een referendum uit te schrijven. De beslissing van het volk wordt genomen bij een meerderheid van de deelnemers aan het referendum. Een wet die bij referendum is aangenomen, wordt terstond door de president van de republiek afgekondigd. Een beslissing bij referendum is bindend voor alle staatsinstellingen. Indien een wetsvoorstel bij referendum wordt afgewezen, schrijft de president van de republiek bijzondere verkiezingen uit voor de Riigikogu. Zaken die verband houden met de begroting, belastingen, financiële verplichtingen van de staat, ratificatie of opzegging van internationale verdragen, het uitroepen of beëindigen van de noodtoestand of de landsverdediging worden niet aan een referendum onderworpen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Wetten worden afgekondigd door de president van de republiek. De president van de republiek mag de afkondiging van een wet die door de Riigikogu is aangenomen, weigeren en deze binnen veertien dagen na ontvangst, vergezeld van zijn of haar met redenen omklede resolutie, voor een nieuw debat en een beslissing terugsturen naar de Riigikogu. Als de Riigikogu de wet opnieuw ongewijzigd goedkeurt nadat deze door de president van de republiek is teruggestuurd, moet de president van de republiek de wet afkondigen of het Hooggerechtshof verzoeken de wet ongrondwettig te verklaren. Indien het Hooggerechtshof de wet grondwettig verklaart, dient de president van de republiek de wet af te kondigen.

Een besluit is een rechtshandeling met rechtskracht die door de president van de republiek wordt afgekondigd. Krachtens de grondwet mag de president het volgende afkondigen:  

 • speciale besluiten in gevallen waarin de Riigikogu niet bijeen kan komen en er duidelijk sprake is van een dringende noodzaak in het landsbelang;
 • zogeheten noodbesluiten, wanneer er duidelijk sprake is van een dringende noodzaak in het landsbelang tijdens een noodtoestand die door de regering van de republiek is uitgeroepen, en de Riigikogu niet bijeen kan komen of geen tijd heeft om bijeen te komen.

Besluiten moeten worden mede-ondertekend door de voorzitter van de Riigikogu en de eerste minister. Een besluit van de president van de republiek wordt op de tiende dag na de publicatie in de Riigi Teataja (publicatieblad) van kracht, tenzij in het besluit anders is bepaald. Als de Riigikogu bijeenkomt, legt de president van de republiek de besluiten aan de Riigikogu voor. De Riigikogu vaardigt terstond een wet uit ter bekrachtiging of intrekking van de besluiten.

De grondwet, wetten die alleen mogen worden goedgekeurd of gewijzigd met een meerderheid van stemmen in de voltallige Riigikogu, alsmede wetten ter vaststelling van staatsbelastingen en de staatsbegroting, mogen niet worden vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken bij besluit van de president van de republiek.

Verordeningen zijn bronnen van recht die op basis van wetten worden aangenomen en door de regering en de ministers ten uitvoer moeten worden gelegd. De regering en de ministers zijn gerechtigd verordeningen intra legem aan te nemen. Verordeningen van de regering en de ministers worden op de derde dag na de publicatie in de Riigi Teataja van kracht, tenzij in de verordening anders is bepaald. De raden van lokale overheden zijn tevens gerechtigd verordeningen uit te vaardigen ter regeling van lokale kwesties of in gevallen waarin de wet zulks voorschrijft. Verordeningen staan niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar.

Krachtens de grondwet staat een internationaal verdrag boven nationale wetten. Indien wetten of andere wetgeving van Estland strijdig zijn met internationale verdragen die door de Riigikogu zijn geratificeerd, zijn de bepalingen van het internationale verdrag van toepassing

De Republiek Estland zal geen internationale verdragen sluiten die in strijd zijn met de grondwet. Internationale overeenkomsten worden van kracht overeenkomstig de in de betrokken overeenkomst vastgestelde procedure.

De toepassing van buitenlands recht geschiedt in overeenstemming met de Wet inzake het internationaal privaatrecht English.

Indien krachtens een wet, internationale overeenkomst of transactie een buitenlandse wet moet worden toegepast, zal de rechtbank deze wet toepassen ongeacht of al dan niet om toepassing van deze wet is verzocht. Een buitenlandse wet wordt toegepast in overeenstemming met de voor die wet in het desbetreffende land geldende interpretatie en praktijk. Een buitenlandse wet wordt niet toegepast indien de toepassing daarvan duidelijk in strijd zou zijn met wezenlijke grondbeginselen van het Estlandse recht (openbare orde). In dergelijke gevallen is het Estlandse recht van toepassing.

Nuttige links

 • De grondwet English van Estland

 • ERIIK,eesti keel - English de officiële website van de Republiek Estland

« Rechtsorde - Algemene informatie | Estland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 10-01-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk