Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Ηνωµένο Βασίλειο