Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Σουηδία

Τελευταία ενημέρωση: 24-03-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Σουηδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»; 2.
3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή; 3.
4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος; 5.
6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 7.
8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 8.
9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή; 9.
10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης; 12.
13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη); 15.
16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης; 16.

 

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό;

Στη Σουηδία, οι διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων είναι δωρεάν, αν και είναι υποχρεωτική η καταβολή τέλους προσφυγής, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 450 SEK (περίπου 47 ευρώ). Αν γίνει δεκτό ότι κάποιος δικαιούται νομική συνδρομή, το τέλος προσφυγής καταβάλλεται από το κράτος.

2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»;

Για τις αστικές διαφορές (αυτές που υπάγονται στο αστικό δίκαιο) προβλέπονται δύο μορφές νομικής αρωγής:
 • παροχή νομικών συμβουλών· και
 • νομική συνδρομή.
Και οι δύο μορφές διέπονται από τις διατάξεις του νόμου περί νομικής συνδρομής (1996:1619).

3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή;

Παροχή νομικών συμβουλών

Οι πάντες (φυσικά πρόσωπα, ενώσεις, εταιρείες, κ.ο.κ.) δικαιούνται να λάβουν συνδρομή υπό τη μορφή της παροχής νομικών συμβουλών για οποιαδήποτε νομική υπόθεση.

Νομικές συμβουλές παρέχονται από δικηγόρους και βοηθούς νομικούς που εργάζονται σε δικηγορικά γραφεία. Η παροχή νομικών συμβουλών είναι δυνατή για έως δύο ώρες και μπορεί να γίνει τμηματικά. Για την παροχή νομικών συμβουλών καταβάλλεται αμοιβή, η οποία σήμερα ανέρχεται σε 1.162 SEK (περίπου 120 ευρώ) ανά ώρα. Εάν ο αποδέκτης των συμβουλών δεν διαθέτει επαρκή οικονομικά μέσα, η αμοιβή αυτή μπορεί να μειωθεί στο μισό. Εάν ο αποδέκτης είναι παιδί, συνήθως δεν υποχρεούται να καταβάλει αμοιβή. Σε περιπτώσεις μείωσης της αμοιβής, ο δικηγόρος ή νομικός που παρέχει τις συμβουλές εισπράττει το ποσό της μείωσης από το κράτος.

Νομική συνδρομή

Νομική συνδρομή δικαιούνται μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Τούτο σημαίνει ότι οι εταιρείες, ενώσεις, κ.ο.κ. δεν μπορούν να λάβουν νομική συνδρομή. Σε ορισμένες περιπτώσεις νομική συνδρομή μπορεί ενδεχομένως να ληφθεί και για κληρονομικές υποθέσεις. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα σε νομική συνδρομή, οι πολίτες όλων των άλλων κρατών μελών της ΕΕ υπόκεινται σε καθεστώς ίδιο με αυτό που ισχύει για τους σουηδούς υπηκόους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η χορήγηση νομικής συνδρομής είναι δυνατό να εγκριθεί για τις πλείστες νομικές υποθέσεις (βλ. την ερώτηση υπ' αριθ. 4 κατωτέρω).

Για να εγκριθεί η χορήγηση νομικής συνδρομής, πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

 1. Πρέπει να έχετε λάβει νομικές συμβουλές διάρκειας μίας ώρας τουλάχιστον.
 2. Το εισόδημά σας δεν πρέπει να υπερβαίνει ένα μέγιστο ποσό, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 260.000 SEK (περίπου 27.375 ευρώ). Κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος του αιτούντος συνεκτιμώνται όλα τα οικονομικά δεδομένα (π.χ. τυχόν διατροφή που καταβάλλεται για παιδιά, υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, χρέη, κ.ο.κ.).
 3. Πρέπει να χρειάζεστε νομική αρωγή πέραν της παροχής νομικών συμβουλών, και η ανάγκη αυτή να μην είναι δυνατό να καλυφθεί με άλλον τρόπο.
 4. Πρέπει να κριθεί σκόπιμη η συμβολή του κράτους στην κάλυψη των εξόδων, με κριτήριο τον χαρακτήρα και τη σπουδαιότητα της υπόθεσης, την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και τις λοιπές περιστάσεις.
 5. Εάν διαθέτετε ή οφείλατε να διαθέτετε νομική ασφάλιση, υποχρεούσθε να επικαλεσθείτε κατά πρώτο λόγο την ασφάλιση αυτή.

4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών;

Παροχή νομικών συμβουλών

Όπως έχει ήδη επισημανθεί στην απάντηση επί της ερώτησης 3 παραπάνω, είναι δυνατή η παροχή νομικών συμβουλών για οποιαδήποτε νομική υπόθεση.

Για παράδειγμα, πληροφορίες και συμβουλές μπορούν να δοθούν σχετικά με τα εξής ζητήματα:

 • κανόνες που διέπουν τον γάμο και τις άλλες μορφές συμβίωσης·
 • κανόνες περί διαζυγίου·
 • υποχρέωση διατροφής
 • διαθήκες και κληρονομιές·
 • αγορές και συμβάσεις.
Νομική συνδρομή

Όπως έχει ήδη επισημανθεί στην απάντηση επί της ερώτησης 3 παραπάνω, η παροχή νομικής συνδρομής μπορεί να εγκριθεί ως προς τις πλείστες νομικές υποθέσεις, αν και προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις. Π.χ. δεν είναι δυνατό να εγκριθεί η παροχή νομικής συνδρομής για υποθέσεις στις οποίες ενδέχεται να παρασχεθεί βοήθεια από δημόσιο συνήγορο ή από δικηγόρο ο οποίος θα έχει διορισθεί αυτεπαγγέλτως. Εάν έχετε πέσει θύμα κάποιου αδικήματος, είναι δυνατό σε ορισμένες περιπτώσεις να διορισθεί συνήγορος πολιτικής αγωγής (βλ. τον νόμο 1988:609 περί του διορισμού συνηγόρου πολιτικής αγωγής). Το ευεργέτημα του διορισμού συνηγόρου πολιτικής αγωγής είναι εντελώς ανέξοδο. Ένα από τα μελήματα του συνηγόρου πολιτικής αγωγής είναι να σας βοηθήσει να εγείρετε τις τυχόν αξιώσεις σας κατά το αστικό δίκαιο (π.χ. αξίωση αποζημίωσης) οι οποίες συνδέονται με το διαπραχθέν αδίκημα. Αν έχετε τύχει του ευεργετήματος του διορισμού συνηγόρου πολιτικής αγωγής, αποκλείεται να εγκριθεί η παροχή νομικής συνδρομής για την ίδια υπόθεση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να εγκριθεί η παροχή νομικής συνδρομής πρέπει να πληρούνται ειδικές προϋποθέσεις. Τούτο ισχύει, επί παραδείγματι, για τις υποθέσεις που πρέπει να εξετασθούν στο εξωτερικό ή των οποίων το αντικείμενο είναι αξίας που δεν υπερβαίνει εκ πρώτης όψεως τις 18.950 SEK (περίπου 1.995 ευρώ).

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος;

Δεν προβλέπεται ειδική διαδικασία για τις περιπτώσεις που επιβάλλουν την άμεση διεκπεραίωση μιας αίτησης παροχής νομικής συνδρομής. Παρόλα αυτά, από τις γενικές αρχές της δικονομίας προκύπτει ότι μία διαφορά ή υπόθεση πρέπει να διευθετείται το ταχύτερο δυνατό.

6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής;

Η Υπηρεσία Δικαστηρίων (Domstolsverket) έχει καταρτίσει ένα απλό έντυπο αίτησης, με οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσής του. Το έντυπο αυτό διατίθεται τόσο από την αρχή νομικής συνδρομής όσο και από τα δικαστήρια, ενώ είναι επίσης δυνατή η τηλεφόρτωσή του από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Δικαστηρίων (Domstolsvösendet sv).

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Όπως επισημαίνεται στην απάντηση επί της ερώτησης 6 ανωτέρω, μπορείτε να προμηθευτείτε από την Υπηρεσία Δικαστηρίων ένα απλό έντυπο αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει επίσης οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσής του. Για περισσότερες πληροφορίες, είναι σκόπιμο να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Δικαστηρίων.

Η αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής πρέπει, μεταξύ άλλων, να περιέχει πληροφορίες για τη νομική υπόθεση την οποία αφορά, για το εάν η υπόθεση πρόκειται να εξετασθεί στο εξωτερικό, για το εάν έχουν ήδη παρασχεθεί νομικές συμβουλές σχετικά με την υπόθεση και για το κατά πόσον ο αιτών διαθέτει ή διέθετε κατά το παρελθόν νομική ασφάλιση η οποία ενδεχομένως καλύπτει την υπόθεση· επίσης πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία για την οικονομική σας κατάσταση και για άλλα κρίσιμα δεδομένα που σας αφορούν. Αυτά τα τελευταία στοιχεία πρέπει να υποβληθούν με έντυπο που διατίθεται από την Υπηρεσία Δικαστηρίων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Δεν είναι υποχρεωτικό να επισυναφθεί κάποιο άλλο έγγραφο, αν και μπορεί να είναι χρήσιμο να επισυνάψετε πρόσθετα παραστατικά προς τεκμηρίωση των στοιχείων τα οποία δηλώνετε.

8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Η αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής πρέπει να σταλεί στο δικαστήριο ή την αρχή που είναι αρμόδια να την εξετάσουν.

Εάν η αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής αφορά μία διαφορά ή υπόθεση η οποία εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου, αρμόδιο να την εξετάσει είναι το δικαστήριο αυτό. Στις άλλες περιπτώσεις, η απόφαση για την έγκριση ή μη της παροχής νομικής συνδρομής λαμβάνεται από την «Αρχή νομικής συνδρομής» (Rattshjalpsmyndighet).

9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή;

H αρχή νομικής συνδρομής ή το δικαστήριο που εξετάζει την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής θα σας ενημερώσει γραπτώς σχετικά με την απόφαση επί της αίτησης.

10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω;

Όταν εγκρίνεται η παροχή νομικής συνδρομής, ταυτοχρόνως διορίζεται ο ή η δικηγόρος που θα την παράσχει. Επομένως, για περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποταθεί στο πρόσωπο αυτό.

11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου;

Για την παροχή νομικής συνδρομής μπορεί να διορισθεί δικηγόρος, βοηθός νομικός ή άλλο πρόσωπο που ενδείκνυται γι' αυτόν τον σκοπό. Εάν έχεις ο ίδιος υποδείξει ως κατάλληλο κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, τότε διορίζεται το πρόσωπο αυτό, εκτός εάν ο διορισμός του συνεπάγεται σημαντική αύξηση της σχετικής δαπάνης ή εάν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που να υπαγορεύει τον διορισμό άλλου προσώπου.

12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης;

Σε περίπτωση που εγκριθεί η παροχή νομικής συνδρομής, το κράτος καταβάλλει τις ακόλουθες δαπάνες:
 1. την αμοιβή του συμβούλου νομικής συνδρομής για παροχή έργου έως 100 ώρες, εκτός αν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά·
 2. εύλογα έξοδα για τη διεξαγωγή απόδειξης ενώπιον των κοινών δικαστηρίων, του δικαστηρίου εργατικών διαφορών και του αγορανομικού δικαστηρίου·
 3. έξοδα διερεύνησης της υπόθεσης τα οποία έχουν απαιτηθεί ευλόγως για τη διεκδίκηση ενός δικαιώματος, με ανώτατο όριο τις 10.000 SEK (περίπου 1.053 ευρώ)·
 4. έξοδα διαμεσολάβησης βάσει του άρθρου 17 του κεφαλαίου 42 του κώδικα δικονομίας·
 5. τέλη υποβολής αίτησης και διεκπεραίωσης και έξοδα εκτέλεσης.
Τα έξοδα που δεν καλύπτονται από τη νομική συνδρομή πρέπει να καλυφθούν από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα λήψης αποζημίωσης και για τα έξοδα αυτά από τον αντίδικο, υπό την προϋπόθεση ότι θα κερδηθεί η δίκη.

Αν εγκριθεί η παροχή νομικής συνδρομής, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνεισφέρει στα έξοδα καταβάλλοντας ένα τέλος νομικής συνδρομής. Το τέλος αυτό συνίσταται σε ένα ποσοστό των εξόδων που απαιτούνται για τον σύμβουλο νομικής συνδρομής. Για το ύψος του τέλους υπάρχουν έξι διαβαθμίσεις, ανάλογα με το εισόδημα του δικαιούχου, οι οποίες αντιστοιχούν σε πάγια ποσά σε σουηδικές κορώνες. Το ποσοστό που αντιστοιχεί στις διάφορες αυτές διαβαθμίσεις κυμαίνεται από 2% έως 40%. Η διαβάθμιση που ισχύει για τον εκάστοτε δικαιούχο και, κατ' επέκταση, το ποσοστό των εξόδων που θα κληθεί να καταβάλει εξαρτώνται από την οικονομική του κατάσταση. Για τον σχετικό υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο εισόδημα, τα οικογενειακά βάρη και η περιουσιακή κατάσταση του δικαιούχου. Το τέλος νομικής συνδρομής καταβάλλεται από τον δικαιούχο στον σύμβουλο νομικής συνδρομής τμηματικά και εκ παραλλήλου με τις ενέργειες που απαιτούν έξοδα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Αν γίνει δεκτό ότι δικαιούστε νομική συνδρομή, τούτο σημαίνει ότι δικαιούστε όλες τις παροχές που περιλαμβάνει το σουηδικό σύστημα νομικής συνδρομής (βλ. την απάντηση στην ερώτηση 12 παραπάνω). Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η έγκριση της χορήγησης μερικής νομικής συνδρομής.

Παρόλα αυτά, εκ παραλλήλου με το σύστημα νομικής συνδρομής, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής οικονομικής αρωγής για ορισμένες δαπάνες οι οποίες συνδέονται με διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, και συγκεκριμένα για τα έξοδα μετάβασης στον τόπο όπου εδρεύει το εκάστοτε δικαστήριο και τα έξοδα για τους μάρτυρες των οποίων ο δικαιούχος έχει ζητήσει την κλήτευση. Εάν είσθε διάδικος σε μία διαφορά ή υπόθεση κι έχετε κληθεί να μετάσχετε σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου, μπορείτε να ζητήσετε από το κράτος να σας καταβάλει έξοδα μετακίνησης και διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά θα θεωρηθούν εύλογα (άρθρο 6 κεφάλαιο 11 του κώδικα δικονομίας). Ακόμη, το κράτος μπορεί, εάν το κρίνει εύλογο με βάση τις οικονομικές σας δυνατότητες, να καταβάλει αποζημίωση σε μάρτυρα για τα αναγκαία έξοδα μετακίνησης και διαμονής, καθώς και για τον απολεσθέντα χρόνο (άρθρο 24 κεφάλαιο 36 του κώδικα δικονομίας). Η δυνατότητα λήψης αποζημίωσης για τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής που έχουν ανακύψει εξαιτίας της κλήτευσης προς εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου δεν ισχύει για τα νομικά πρόσωπα.

14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη;

Ναι.

15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη);

Όπως είναι φυσικό, από τη στιγμή που μία νομική υπόθεση θεωρείται περατωθείσα, η τυχόν νομική συνδρομή διακόπτεται. Επίσης, η νομική συνδρομή διακόπτεται καταρχήν αφ' ης στιγμής ο σύμβουλος νομικής συνδρομής που έχει ορισθεί συμπληρώσει 100 ώρες εργασίας. Πλην όμως, ακόμη και τότε το δικαστήριο δύναται να αποφασίσει τη συνέχιση της νομικής συνδρομής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νομική συνδρομή ενδέχεται να διακοπεί και ενωρίτερα. Τούτο συμβαίνει για παράδειγμα εάν ο δικαιούχος δεν πληρώσει το τέλος νομικής συνδρομής που του αναλογεί ή εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία και ότι η αίτησή του για την παροχή νομικής συνδρομής θα είχε απορριφθεί εάν είχε δηλώσει τα αληθή στοιχεία. Ένας ακόμη λόγος για την ενωρίτερη διακοπή της νομικής συνδρομής είναι η συμπλήρωση 100 ωρών εργασίας από τον σύμβουλο νομικής συνδρομής που έχει ορισθεί, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαστήριο δεν έχει αποφασίσει τη συνέχιση της νομικής συνδρομής.

16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης;

Τόσο η Υπηρεσία Δικαστηρίων, όσο και ο ίδιος ο αιτών μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής. Εάν η απόφαση έχει εκδοθεί από δικαστήριο, η προσφυγή ασκείται με τον τρόπο που προβλέπεται και για τα άλλα είδη αποφάσεων. Όταν ένα δικαστήριο ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα για την απόφασή του επί της αίτησης, συγχρόνως παραθέτει πληροφορίες για τις δυνατότητες προσφυγής κατ' αυτής. Εάν πάλι η απόφαση έχει εκδοθεί από την αρχή νομικής συνδρομής, η προσφυγή κατ' αυτής ασκείται ενώπιον της επιτροπής δικαστικής συνδρομής (Rattshjalpsnamnden).

Πρόσθετες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σουηδικό σύστημα νομικής συνδρομής αλλά και για την προμήθεια του σχετικού εντύπου αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Δικαστηρίων, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Domstolsverket
SE-551 81 JONKOPING
www.dom.se
Tfn. +46 36 15 53 00
Fax +46 36 16 57 21


« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Σουηδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 24-03-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο