Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Slovakien

Senaste uppdatering: 12-12-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Slovakien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vilka former av rättshjälp finns det? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Kan rättshjälp erhållas för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för nödsituationer? 5.
6. Var kan jag erhålla en ansökningsblankett för rättshjälp? 6.
7. Vilka dokument skall bifogas till min ansökan om rättshjälp? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur får jag information om huruvida jag har beviljats rättshjälp eller inte? 9.
10. Hur skall jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat om jag beviljas rättshjälp? 11.
12. Om jag har beviljats rättshjälp, täcker den alla kostnader för rättegången? 12.
13. Om jag har beviljats delvis rättshjälp, vem betalar då de övriga kostnaderna? 13.
14. Om jag har beviljats rättshjälp, täcks då eventuella överklaganden? 14.
15. Om jag har beviljats rättshjälp, kan den dras in före (eller till och med efter) rättegångens slut? 15.
16. Om jag inte har beviljats rättshjälp, kan jag överklaga detta beslut? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Kostnaderna för en rättegång utgörs i stort sett av parternas utgifter för rättegångsförhandlingarna och sina ombud, inklusive domstolsavgifter, förlorade inkomster för parterna och deras juridiska ombud, kostnaden för anskaffning av bevisning, notariens arvode och utlägg, arvode till boutredningsman och dennes utlägg, tolkarvoden och ombudets arvode, om denne är advokat.

Parterna i rättegången betalar de egna rättegångskostnaderna och sina ombuds arvoden. Gemensamma kostnader betalas av parterna i förhållande till i vilken omfattning de är involverade i målet och rättegången.

När en part fått ett ombud utsett åt sig täcker staten ombudets omkostnader och arvode.

I arvsmål betalas notariens arvode och omkostnader av arvtagaren, under förutsättning att dödsboet inte är konkursmässigt. Om arvtagarna är flera betalar de kostnaderna i proportion till nettovärdet av deras andel i dödsboet. I andra fall tar staten på sig dessa kostnader.

2. Vilka former av rättshjälp finns det?

Termen ”rättshjälp” definieras i lag nr 327/2005 – som trädde i kraft den 1 januari 2006 – om rättshjälp till personer utan tillräckliga ekonomiska medel (lagen om rättshjälp) som ändrar lagen om advokatsamfundet nr 586/2003 och lagen om handelsaktiviteter nr 455/1991, ändrad genom lag nr 8/2005. I lagen om rättshjälp har 4 a § följande lydelse: ”rätts­hjälp innebär beviljande av juridiska tjänster till personer som i samband med utövandet av sina rättigheter enligt denna lag har rätt därtill, huvudsakligen i form av juridisk rådgivning, särskilt hjälp med rättsliga förfaranden utanför domstol, upprättandet av framställningar till domstolar, biträde och handlingar i anknytning till detta samt täckning till fullo eller delvis av de uppkomna kostnaderna”.

Till börjanTill början

3. Vem kan få rättshjälp?

Enligt villkoren i lagen om rättshjälp kan rättshjälp vid tvister inom landet beviljas alla fysiska personer. Vid gränsöverskridande tvister kan rättshjälp endast beviljas fysiska personer som har sitt hemvist eller sin stadigvarande vistelseort i en annan medlemsstat (alla medlemsstater i EU utom Danmark).

Med "berättigade personer" avses fysiska personer som efter att ha styrkt att de uppfyller villkoren i 6 § i lagen om rättshjälp, har fått rätt till rättshjälp genom giltigt beslut av rättshjälpscentrumet.

Med "utländska berättigade personer" avses fysiska personer som uppfyller villkoren i lagen om rättshjälp för att få rätt att ansöka om rättshjälp i en gränsöverskridande tvist och som har beviljats denna rätt genom ett giltigt beslut av rättshjälpscentrumet.

Med "inhemska berättigade personer" avses fysiska personer som är stadigvarande eller tillfälligt är bosatta i Slovakien och som ansöker om rättshjälp i en annan medlemsstat där behörig domstol behandlar den gränsöverskridande tvisten.

4. Kan rättshjälp erhållas för alla tvister?

Enligt lagen om rättshjälp får rättshjälp beviljas i tvistemål, arbetsrättsliga mål och familjemål (dvs. ”inhemska tvister”), medan rättshjälp i gränsöverskridande tvister kan beviljas i tvistemål, familjemål och handelsrättsliga mål.

5. Finns det ett särskilt förfarande för nödsituationer?

Ja, om en sökande riskerar att missa en tidsfrist kan han eller hon av rättshjälps­centrumet begära att få tillfällig rättshjälp samtidigt som han eller hon lämnar in ansökan. Rättshjälps­centrumet fattar därefter beslut om att bevilja tillfällig rättshjälp omedelbart innan den fattar beslutet om den egentliga rättshjälpen.

Till börjanTill början

6. Var kan jag erhålla en ansökningsblankett för rättshjälp?

Sökanden lämnar sin skriftliga ansökan på en blankett som kan fås vid rättshjälps­centrumet på den ort där han eller hon har sitt hemvist eller är tillfälligt bosatt och ska bifoga handlingar som styrker de sakförhållanden som uppges i ansökan.

7. Vilka dokument skall bifogas till min ansökan om rättshjälp?

De dokument som krävs är handlingar som styrker de sakförhållanden som uppges i ansökan liksom handlingar (inte äldre än tre månader) som visar att sökanden har otillräckliga tillgångar.

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Vid rättshjälpscentrumet på den ort där sökanden har sitt hemvist eller är tillfälligt bosatt.

9. Hur får jag information om huruvida jag har beviljats rättshjälp eller inte?

Genom beslut av rättshjälpscentrumet inom 30 dagar efter mottagandet av ansökan.

10. Hur skall jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

På uppmaning av rättshjälpscentrumet ska sökanden sluta ett rättshjälpskontrakt direkt på centrumet eller med den utnämnda juristen och ge dem full­makt att utföra de handlingar som är förknippade med beviljandet av rättshjälpen.

11. Vem utser min advokat om jag beviljas rättshjälp?

I beslutet om att bevilja rättshjälp utser rättshjälpscentrumet en jurist som ska företräda den berättigade personen i domstolen, när detta är nödvändigt för att säkra deras intressen.

Till börjanTill början

12. Om jag har beviljats rättshjälp, täcker den alla kostnader för rättegången?

Se 4 a § i lagen om rättshjälp.

13. Om jag har beviljats delvis rättshjälp, vem betalar då de övriga kostnaderna?

Genom rättshjälpscentrumets beslut beviljas antingen full rättshjälp eller ingen alls.

14. Om jag har beviljats rättshjälp, täcks då eventuella överklaganden?

Rättshjälp beviljas också för överklaganden och verkställighetsförfaranden.

15. Om jag har beviljats rättshjälp, kan den dras in före (eller till och med efter) rättegångens slut?

De omständigheter som kan föranleda att rättshjälp dras in regleras genom 14 § i lagen om rättshjälp. Rättshjälpscentrum kan dra in rättshjälpen: om den berättigade personen inte samarbetar med centrumet eller den utsedda juristen, om den berättigade personens inkomster eller ekonomiska situation förändras och han eller hon inte längre uppfyller villkoren i 6.1 a § för att rättshjälpen ska kunna fortsätta betalas ut, om den berättigade personen försummar att ingå ett avtal med den utsedda juristen eller underlåter att ge centrumet eller den utsedda juristen en fullmakt, om det framkommer att sökanden beviljats rättshjälp på grundval av oriktig eller ofullständig information, eller om den berättigade personen inte svarar på en sådan begäran som avses i 13.3 § (dvs. en begäran från centrumet att inom 8 dagar lämna bevisning för de sakförhållanden som berättigar till rättshjälp).

16. Om jag inte har beviljats rättshjälp, kan jag överklaga detta beslut?

Ett beslut om avslag på en ansökan om rättshjälp ska inte endast ha det innehåll som anges i förvaltnings­processlagen nr 71/1967, utan också informera de sökande om att de, såvida det inte sker någon förändring av deras inkomster eller ekonomiska situation, inte kan ge in någon ny ansökan i samma mål förrän sex månader efter det att det första beslutet meddelats.

« Rättshjälp - Allmän information | Slovakien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 12-12-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket