Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Σλοβακία

Τελευταία ενημέρωση: 04-09-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Σλοβακία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας); 2.
3. Ποιοι δικαιούνται νομικής συνδρομής (ευεργετήματος πενίας); 3.
4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος; 5.
6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 7.
8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 8.
9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή; 9.
10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης; 12.
13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη); 15.
16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις του ευεργετήματος πενίας, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής; 16.

 

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό;

Tα δικαστικά έξοδα συνίστανται, κατά βάση, στα έξοδα των διαδίκων και των αντιπροσώπων τους, περιλαμβανομένων των δικαστικών τελών, του διαφυγόντος κέρδους των διαδίκων και των νομίμων αντιπροσώπων τους, των εξόδων προσκόμισης αποδεικτικών στοιχείων, της αμοιβής και των δαπανών συμβολαιογράφου για την εκτέλεση πράξεων δικαστικού επιτετραμμένου, της αμοιβής και των δαπανών του εκτελεστή διαθήκης σε υποθέσεις κληρονομιάς, της αμοιβής διερμηνέα και των εξόδων παράστασης δικηγόρου.

Οι διάδικοι καταβάλλουν τα δικαστικά έξοδα που βαρύνουν τους ίδιους και τους αντιπροσώπους τους. Τα δικαστικά έξοδα κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των διαδίκων με κριτήριο την εμπλοκή τους στην υπόθεση και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες.

Σε περιπτώσεις διορισμού αντιπροσώπου, το Δημόσιο καλύπτει τα έξοδά του και τα έξοδα παράστασής του.

Στις διαδικασίες για υποθέσεις κληρονομιάς, τα έξοδα και η αμοιβή του συμβολαιογράφου βαρύνουν τον κληρονόμο, εφόσον η περιουσία δεν είναι υπό πτώχευση. Όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός κληρονόμοι, η επιβάρυνση είναι ανάλογη με την καθαρή αξία του μεριδίου τους επί των περιουσιακών στοιχείων. Σε άλλες περιπτώσεις τα εν λόγω έξοδα καλύπτει το Δημόσιο.

2. Τι σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας);

Ο όρος «νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας)» ορίζεται στο νόμο 327/2005 περί χορήγησης ευεργετήματος πενίας σε απόρους (νόμος περί ευεργετήματος πενίας), με τον οποίο τροποποιείται ο νόμος 586/2003 περί Δικηγορικών Συλλόγων και ο νόμος 455/1991 περί εμπορικής δραστηριότητας, όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 8/2005 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006. Στο άρθρο 4(α) του νόμου περί ευεργετήματος πενίας αναφέρεται: "ως νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) νοείται η παροχή νομικών υπηρεσιών στους δικαιούχους σύμφωνα με τον παρόντα νόμο προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, κυρίως με τη μορφή νομικών συμβουλών, συνδρομής ως προς τις εξωδικαστικές διαδικασίες, σύνταξης δικαστικών εγγράφων, εκπροσώπησης ενώπιον του δικαστηρίου και διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων ενεργειών καθώς και κάλυψης των αντίστοιχων δαπανών εν όλω ή εν μέρει".

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Ποιοι δικαιούνται νομικής συνδρομής (ευεργετήματος πενίας);

Βάσει του σχετικού νόμου, το ευεργέτημα πενίας μπορεί να χορηγηθεί σε κάθε φυσικό πρόσωπο εμπλεκόμενο σε εγχώρια διαφορά, ενώ, για διασυνοριακές διαφορές, αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα με τόπο κατοικίας ή συνήθη διαμονή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Δανίας).

‘Επιλέξιμα πρόσωπα’ είναι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν αποδεδειγμένα τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του νόμου περί ευεργετήματος πενίας και έχουν χαρακτηριστεί δικαιούχοι νομικής συνδρομής με έγκυρη απόφαση του Κέντρου Νομικής Συνδρομής.

‘Αλλοδαπά επιλέξιμα πρόσωπα’ είναι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο περί ευεργετήματος πενίας όσον αφορά το δικαίωμα σε νομική συνδρομή για διασυνοριακή διαφορά και έχουν χαρακτηριστεί δικαιούχοι με έγκυρη απόφαση του Κέντρου Νομικής Συνδρομής.

‘Ημεδαπά επιλέξιμα πρόσωπα’ είναι τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στη Σλοβακική Δημοκρατία και αιτούνται νομικής συνδρομής σε άλλο κράτος μέλος όπου το αρμόδιο δικαστήριο επιλαμβάνεται της διασυνοριακής διαφοράς.

4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών;

Βάσει του σχετικού νόμου, το ευεργέτημα πενίας μπορεί να χορηγηθεί σε υποθέσεις αστικού, εργατικού και οικογενειακού δικαίου για τις λεγόμενες "εγχώριες διαφορές" και σε υποθέσεις αστικού, οικογενειακού και εμπορικού δικαίου για τις διασυνοριακές διαφορές.

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος;

Ναι. Αν ο αιτών αντιμετωπίζει κίνδυνο παρέλευσης προθεσμίας, μπορεί να ζητήσει από το Κέντρο Νομικής Συνδρομής προσωρινό ευεργέτημα πενίας ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησής του. Το Κέντρο αποφαίνεται αμέσως σχετικά με τη χορήγηση του προσωρινού ευεργετήματος πενίας προτού αποφανθεί επί της επιλεξιμότητας για τη χορήγηση νομικής συνδρομής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής;

Οι αιτούντες υποβάλλουν γραπτή αίτηση χρησιμοποιώντας το έντυπο που διατίθεται στα κατά τόπους γραφεία του Κέντρου Νομικής Συνδρομής ανάλογα με τον τόπο κατοικίας ή προσωρινής διαμονής τους, επισυνάπτοντας τα έγγραφα που τεκμηριώνουν το αίτημά τους.

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι αυτά που τεκμηριώνουν όσα αναφέρουν οι αιτούντες στην αίτησή τους, καθώς και άλλα έγγραφα (με ημερομηνία έκδοσης που δεν υπερβαίνει το τρίμηνο) που αποδεικνύουν ότι ο αιτών στερείται επαρκών οικονομικών πόρων.

8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Στα κατά τόπους γραφεία του Κέντρου Νομικής Συνδρομής, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας ή προσωρινής διαμονής του αιτούντος.

9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή;

Με απόφαση του Κέντρου Νομικής Συνδρομής εντός 30 ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω;

Όταν κληθεί από το Κέντρο Νομικής Συνδρομής, ο αιτών υπογράφει σύμβαση χορήγησης ευεργετήματος πενίας απευθείας με το Κέντρο ή με τον διορισμένο από αυτό δικηγόρο, εξουσιοδοτώντας τους να προβούν στην εκτέλεση όλων των πράξεων που σχετίζονται με τη χορήγηση της νομικής συνδρομής.

11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου;

Με την απόφαση χορήγησης νομικής συνδρομής, το Κέντρο διορίζει παράλληλα δικηγόρο για την εκπροσώπηση του δικαιούχου στο δικαστήριο, όταν αυτό απαιτείται για την προάσπιση των συμφερόντων του.

12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης;

Βλ. άρθρο 4(α) του νόμου περί ευεργετήματος πενίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Με την εκάστοτε απόφαση του Κέντρου Νομικής Συνδρομής, ο αιτών είτε καθίσταται δικαιούχος είτε όχι.

14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη;

Το ευεργέτημα πενίας χορηγείται ομοίως για διαδικασίες άσκησης ένδικων μέσων ή αναγκαστικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη);

Οι όροι ανάκλησης της νομικής συνδρομής αναφέρονται στο άρθρο 14 του σχετικού νόμου περί ευεργετήματος πενίας. Το Κέντρο Νομικής Συνδρομής μπορεί να αποφασίσει την ανάκληση του ευεργετήματος, εάν ο δικαιούχος αρνείται τη συνεργασία με το Κέντρο ή με το διορισμένο δικηγόρο, εάν στο μεταξύ έχουν επέλθει μεταβολές στα εισοδήματα και την οικονομική του κατάσταση και εάν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) για να συνεχίσει να δικαιούται νομική συνδρομή, εάν ο δικαιούχος δεν υπογράψει σύμβαση με το διορισμένο δικηγόρο ή αν αρνηθεί να εξουσιοδοτήσει το Κέντρο ή το διορισμένο δικηγόρο, εάν διαπιστωθεί ότι η απόφαση χορήγησης βασίστηκε σε ψευδή ή ελλιπή στοιχεία ή ο αιτών δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση του άρθρου 13 παράγραφος 3 (να τεθούν εντός 8 ημερών στη διάθεση του Κέντρου τα αποδεικτικά στοιχεία που θα του επιτρέψουν να χαρακτηρίσει τον αιτούντα ως δικαιούχο).

16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις του ευεργετήματος πενίας, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής;

Η απόφαση απόρριψης της χορήγησης του ευεργετήματος πενίας πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο όσα ορίζει ο νόμος 71/1967 περί διοικητικών διαδικασιών (Κώδικας διοικητικών διαδικασιών), αλλά και να ενημερώνει ταυτόχρονα τον αιτούντα ότι δεν μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση για την ίδια υπόθεση πριν από την παρέλευση του εξαμήνου από την έκδοση της απόφασης, εκτός αν έχει μεταβληθεί στο μεταξύ το εισόδημά του ή η οικονομική του κατάσταση.

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβακία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 04-09-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο