Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Slovakiet

Seneste opdatering : 04-09-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Slovakiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en sag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Hvem kan få retshjælp? 3.
4. Bevilges der retshjælp i alle tvister? 4.
5. Findes der en særlig procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal vedlægges en ansøgning om retshjælp? 7.
8. Hvor skal ansøgning sendes hen? 8.
9. Hvordan ved jeg, om der er bevilget retshjælp? 9.
10. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger min advokat, hvis jeg får bevilget retshjælp? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der kun bevilges delvis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp? 16.

 

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en sag, og hvem skal normalt betale dem?

Sagsomkostningerne består grundlæggende af parternes og deres repræsentanters udgifter ved retssagen, herunder retsafgifter, parternes og deres befuldmægtigedes tabte arbejdsfortjeneste, udgifterne til bevisførelse, notarens salær og udlæg i forbindelse med fuldbyrdelse af en domstolskommissærs akter, eksekutors salær og udlæg i arvesager, tolkehonorarer og repræsentationssalærer, hvis der anvendes advokat.

Sagens parter betaler deres egne og deres repræsentanters sagsomkostninger. Fælles omkostninger betales af parterne i forhold til, i hvilket omfang de er involveret i sagen.

Hvis en part i sagen har fået beskikket en repræsentant, dækker staten repræsentantens udlæg og salær.

I arvesager betales notarens salær og udlæg af arvingen, hvis boet ikke er insolvent. Hvis der er flere arvinger, betaler de disse omkostninger i forhold til deres arveandel. I andre sager dækkes disse omkostninger af staten.

2. Hvad er retshjælp?

Begrebet retshjælp er defineret i lov nr. 327/2005 om retshjælp til mindrebemidlede og om ændring af lov nr. 586/2003 om advokatsammenslutningen og lov nr. 455/1991 om handelsvirksomhed som ændret ved lov nr. 8/2005. Loven trådte i kraft den 1. januar 2006. Ved retshjælp forstås i henhold til § 4a i loven om retshjælp ydelse af juridiske tjenester til personer, der er berettiget hertil i henhold til loven, i forbindelse med udøvelse af deres rettigheder, særlig i form af juridisk rådgivning, især til udenretslige procedurer, udarbejdelse af begæringer til retten, repræsentation i retten og aktiviteter i forbindelse hermed samt hel eller delvis betaling af omkostningerne ved sagen.

TopTop

3. Hvem kan få retshjælp?

På de betingelser, der er fastlagt i lov om retshjælp, kan der i forbindelse med retssager i Slovakiet gives retshjælp til enhver fysisk person, mens der i grænseoverskridende sager kun kan gives retshjælp til fysiske personer, der har bopæl eller sædvanligvis bor i en medlemsstat (nærmere bestemt alle EU's medlemsstater bortset fra Danmark).

Retshjælpsberettigede personer defineres som fysiske personer, som kan dokumentere, at de opfylder betingelserne i § 6 i lov om retshjælp, og som på dette grundlag har fået tilkendt retshjælp ved en gyldig afgørelse truffet af retshjælpskontoret.

Udenlandske retshjælpsberettigede personer defineres som fysiske personer, der opfylder de i lov om retshjælp fastsatte betingelser for at få retshjælp i en grænseoverskridende tvist, og som har fået tilkendt retshjælp ved en gyldig afgørelse truffet af retshjælpskontoret.

Nationale retshjælpsberettigede personer defineres som fysiske personer, som har fast eller midlertidig bopæl i Slovakiet, og som søger retshjælp i en anden medlemsstat, hvor den kompetente ret behandler den grænseoverskridende tvist.

4. Bevilges der retshjælp i alle tvister?

I henhold til lov om retshjælp kan der ydes retshjælp i forbindelse med civilretlige, arbejdsretlige og familieretlige sager (dvs. nationale sager), mens der i grænseoverskridende tvister kan ydes retshjælp i forbindelse med civilretlige, familieretlige og erhvervsretlige sager.

5. Findes der en særlig procedure i hastesager?

Ja, hvis der er fare for, at en ansøger overskrider en frist, kan han anmode retshjælpskontoret om at få tilkendt midlertidig retshjælp allerede ved indgivelsen af ansøgningen. Retshjælpskontoret træffer herefter straks afgørelse om tilkendelse af midlertidig retshjælp, før den tager stilling til, om vedkommende er berettiget til retshjælp.

TopTop

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

Ansøgningen skal indgives skriftligt på en formular til retshjælpskontoret, der hvor ansøgeren har fast bopæl eller midlertidigt bor. Ansøgeren skal vedlægge dokumenter til underbyggelse af de oplysninger, der er anført i ansøgningen.

7. Hvilke dokumenter skal vedlægges en ansøgning om retshjælp?

Der skal vedlægges dokumenter, der kan underbygge de oplysninger, der er anført i ansøgningen, samt dokumentation (højst tre måneder gammel) for, at ansøgeren er mindrebemidlet.

8. Hvor skal ansøgning sendes hen?

Ansøgningen skal sendes til retshjælpskontoret, der hvor ansøgeren har bopæl eller bor midlertidigt.

9. Hvordan ved jeg, om der er bevilget retshjælp?

Retshjælpskontoret træffer afgørelse inden 30 dage efter modtagelsen af ansøgningen.

10. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får bevilget retshjælp?

Ansøgeren indgår på retshjælpskontorets anmodning en retshjælpskontrakt direkte med kontoret eller med den beskikkede advokat og giver dem fuldmagt til at foretage de handlinger, der er knyttet til ydelsen af retshjælpen.

11. Hvem vælger min advokat, hvis jeg får bevilget retshjælp?

I afgørelsen om tilkendelse af retshjælp beskikker retshjælpskontoret en advokat, der skal repræsentere den pågældende i retten, hvis dette er nødvendigt for at varetage vedkommendes interesser.

TopTop

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Se § 4a i lov om retshjælp.

13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der kun bevilges delvis retshjælp?

Retshjælpskontorets afgørelse indebærer, at der enten ydes fuld eller slet ingen retshjælp.

14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen?

Retshjælpen dækker også appel og fuldbyrdelsesomkostninger.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

De tilfælde, hvor retshjælpen kan trækkes tilbage, fremgår af § 14 i lov om retshjælp. Retshjælpskontoret kan beslutte at trække retshjælpen tilbage, hvis den retshjælpsberettigede ikke samarbejder med kontoret eller den beskikkede advokat, hvis den retshjælpsberettigedes indtægt eller økonomiske forhold ændrer sig, mens der ydes retshjælp, og vedkommende ikke længere opfylder betingelserne i § 6, stk. 1, litra a), hvis den retshjælpsberettigede ikke indgår en kontrakt med den beskikkede advokat eller ikke giver kontoret eller den beskikkede advokat fuldmagt, hvis det viser sig, at ansøgeren fik tilkendt retshjælp på grundlag af forkerte eller ufuldstændige oplysninger, eller hvis den retshjælpsberettigede ikke reagerer på den anmodning, der er omhandlet i artikel 13, stk. 3 (dvs. kontorets anmodning om inden otte dage at få forelagt dokumentation for de forhold, som gør den pågældende berettiget til retshjælp).

16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp?

En afgørelse om afslag på retshjælp skal ikke alene indeholde de oplysninger, der er anført i lov nr. 71/1967 om administrative procedurer, men også oplyse ansøgeren om, at medmindre der sker ændringer i vedkommendes økonomiske eller indtægtsmæssige forhold, kan der ikke indgives en fornyet ansøgning vedrørende samme sag, før seks måneder efter, at afgørelsen er truffet.

« Retshjælp - Generelle oplysninger | Slovakiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 04-09-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige