Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Spanien

Senaste uppdatering: 31-01-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Spanien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vilka former av rättshjälp finns det? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande situationer? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats? 9.
10. Hur ska jag gå tillväga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp? 13.
14. Täcker rättshjälpen överklaganden? 14.
15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 15.
16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

 • I Spanien är rättsväsendets tjänster gratis. Tjänsterna är varken belagda med avgifter eller skatter.
  Vid tvister uppstår dock normalt vissa kostnader, t.ex:
  • Ersättning till advokater och rättegångsombud
  • Kostnader för kungörelse i officiella tidningar
  • Ställande av säkerhet i vissa former av mål
  • Ersättning till sakkunniga
 • I allmänhet står varje part för sina kostnader. När rättegången är klar beslutar domstolen vem som slutligen ska betala (“condena en costas”), normalt den som förlorat målet.

2. Vilka former av rättshjälp finns det?

Det som i Spanien heter “asistencia jurídica gratuita” (gratis rättshjälp) är en medborgerlig rättighet för personer som saknar tillräckliga ekonomiska tillgångar för bekosta en rättegång.

Rättshjälp innebär att man inte behöver betala följande kostnader:

 1. Juridisk rådgivning före rättegången
 2. Ersättning till advokat och rättegångsombud
 3. Kostnader för kungörelse i officiella tidningar
 4. Ställande av säkerhet i vissa former av mål
 5. Ersättning till sakkunniga.

Efter reformen av lagen om rättshjälp nr 16/2005 av den 18 juli 2005 för att anpassa den till direktiv 2002/8/EG behöver mottagare av rättshjälp inte heller betala följande kostnader, förutsatt att det är fråga om en gränsöverskridande tvist:

 • Tolkning
 • Översättning av handlingar
 • Resekostnader om den sökande behöver inställa sig personligen
 • Representation av advokat eller åklagare. Detta gäller även när personlig inställelse inte är nödvändig, om detta har beslutats av domstolen för att garantera jämlikhet mellan parterna.

3. Vem kan få rättshjälp?

 1. Alla EU-medborgare som saknar tillräckliga ekonomiska tillgångar (vid gränsöverskridande tvister gäller detta endast fysiska personer).
 2. Medborgare från länder utanför EU som är lagligen bosatta i Spanien eller som har rätt till rättshjälp enligt internationella konventioner (till exempel konventioner om internationella bortföranden av barn) på samma villkor som EU-medborgare.
 3. I arbetsrättsliga tvister varje person som arbetar för någon annan, oberoende av medborgarskap eller ekonomiska tillgångar.
 4. Allmännyttiga föreningar och stiftelser.

Som otillräckliga ekonomiska tillgångar anses en sammanlagd inkomst per hushåll som inte överstiger dubbla minimilönen (“salario mínimo interprofesional”). Den fastställs varje år av regeringen och uppgick år 2005 till 513 euro i månaden. Vid gränsöverskridande tvister gäller andra regler: även om du tjänar mer än minimilönen kan du vara berättigad till rättshjälp om du inte kan betala rättegångskostnaderna på grund av skillnaderna i levnadskostnader mellan ditt hemland och Spanien.  

Till börjanTill början

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Du kan få rättshjälp för alla typer av ärenden, tvistemål eller ej, vars värde överstiger 900 euro. Den gäller för hela förfarandet, inklusive vid överklagande och verkställighet av domar och beslut.

I ärenden som gäller mindre värden där det inte är obligatoriskt att använda advokat och rättegångsombud, kan man också ansöka om rättshjälp om motparten har anlitat sådana personer eller om domstolen uttryckligen ålägger det för att garantera parterna lika .

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande situationer?

Domstolen kan, om ärendet är brådskande eller omständigheterna i övrigt kräver det, besluta att en tillfällig advokat eller ett tillfälligt rättegångsombud ska utses med omedelbar verkan. Rättshjälp kan dock senare vägras om det visar sig att du har otillräckliga ekonomiska tillgångar enligt de vanliga reglerna.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

Hos advokatsamfundets informationstjänst (Servicio de orientación jurídica de los Colegios de Abogados), domstolar och lokala rättshjälpskontor.

För gränsöverskridande tvister ska du använda det formulär som fastställdes i Europeiska kommissionens beslut av den 9 november 2004.

7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan?

Handlingar om:

 1. Din och ditt hushålls ekonomiska situation
 2. Upplysningar om dina personliga förhållanden och familjeförhållanden
 3. Vilken typ av hjälp du ansöker om
 4. Uppgifter om motparten.

När det gäller gränsöverskridande tvister har Spanien angett att ansökan ska fyllas i på spanska.

Till börjanTill början

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Hos advokatsamfundet på den ort där den domstol som handhar målet är belägen eller vid domstolen på den ort där du har hemvist. Dessa advokatsamfund tar emot ansökningar som gäller gränsöverskridande tvister. Ansökningarna utfärdas av advokatsamfundet på din vanliga vistelseort eller den ort där du har hemvist.

Europeiska medborgare från länder som är anslutna till Europarådets konvention om översändande av ansökningar om rättshjälp kan lämna ansökan till den centrala myndighet som hemlandet har utsett för tillämpningen av konventionen.

Ansökan ska lämnas in innan rättegången inleds eller, om det är svaranden som ansöker om rättshjälp, innan stämningen besvaras. Både kärande och svarande kan dock ansöka om rättshjälp senare om de kan visa att deras ekonomiska situation har försämrats.

9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats?

Advokatsamfundet kan fatta följande preliminära beslut:

 1. Meddela den sökande att ansökan är ofullständig, vilket ska åtgärdas inom tio dagar, annars kommer ansökan inte att prövas.
 2. Besluta att ansökan inte kan beviljas och saknar grund samt meddela detta till rättshjälpsnämnden (Comisión de Asistencia Jurídica gratuita).
 3. Besluta att ansökan uppfyller lagens krav. Advokatsamfundet utser då en advokat inom 15 dagar, och meddelar detta till rättegångsombudens sammanslutning (Colegio de Procuradores) som ska utse ett rättegångsombud inom tre dagar. Ansökan översänds från advokatsamfundet till rättshjälpsnämnden för slutligt godkännande.

Om advokatsamfundet inte kan fatta ett beslut inom 15 dagar, ska den sökande ansöka på nytt direkt hos rättshjälpsnämnden som omedelbart ska besluta om att utse ett tillfälligt rättegångsombud och en tillfällig advokat medan den granskar uppgifter och handlingar.

Till börjanTill början

Det slutliga beslutet om beviljande eller avslag ska fattas av nämnden inom 30 dagar från det att ärendet mottogs. Om beslut om ansökan inte har fattats inom 30 dagar, ska de tillfälliga beslut som fattats av Colegio de Abogados och Colegio de Procuradores gälla.

Nämnden ska underrätta den sökande, Colegio de Abogados, Colegio de Procuradores och den domstol som handlägger ärendet eller chefsdomaren (om rättegången inte har inletts) beslutet inom tre dagar.

10. Hur ska jag gå tillväga om jag har beviljats rättshjälp?

 1. Om du är kärande ska du lämna in ansökan före rättegången till Colegio de Abogados på den ort där domstolen som ska handha målet är belägen eller till domstolen i den ort där du har hemvist.
 2. Om du är svarande ska du lämna in ansökan innan du svarar på stämningen. Din ansökan stoppar inte förfarandet, men domaren kan på eget initiativ eller din begäran skjuta upp rättegången tills beslut har fattats om ansökan om rättshjälp.

Vid gränsöverskridande tvister där du ansöker om rättshjälp för att väcka talan i en annan medlemsstat kan du också lämna ansökan till advokatsamfundet (om ärendet gäller personer som är bosatta i Spanien och som omfattas av en tvist i en annan stat) på din vanliga vistelseort eller den ort där du har hemvist.

11. Vem utser min advokat?

I allmänhet utser Colegio de Abogados advokaten enligt sin interna turordningslista. Du får själv välja din advokat, under förutsättning att denne avstår från att begära arvode.

Till börjanTill början

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Rättshjälpen täcker följande kostnader:

 1. Juridisk rådgivning före rättegången
 2. Ersättning till advokat och rättegångsombud
 3. Kostnader för kungörelse i officiella tidningar
 4. Ställande av säkerhet i vissa former av mål
 5. Ersättning till sakkunniga
 6. 80 % av avgifterna för notariatshandlingar och kontroller av äganderegister och handelsregister.

När det gäller gränsöverskridande tvister täcker rättshjälpen även kostnaden för tolkning, översättning av handlingar samt resekostnader om den domstol som handlägger ärendet anser att den sökande måste inställa sig personligen.

13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Om du har en inkomst som överstiger en dubbel minimilön, men inte överstiger en fyrdubbel minimilön, kan rättshjälpsnämnden undantagsvis bevilja rättshjälp av hänsyn till dina personliga förhållanden och familjeförhållanden.

I detta fall är det nämnden som fastställer vilka förmåner som beviljas. De rättegångskostnader som inte täcks ska betalas av dig i väntan på avgörandet om kostnaderna. Om din motpart döms att betala rättegångskostnaderna, får du tillbaka alla utlägg av motparten..

För medborgare som är bosatta i ett annat EU-land tillämpas denna regel försiktigt och med beaktande av den sökandes ekonomi för att undvika att han eller hon påverkas negativt.

14. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Rättshjälpen täcker hela handläggningen av ärendet, även eventuella överklaganden och verkställighet.

Du måste dock göra en ny ansökan om verkställighet sker mer än efter två år efter det att beslutet har fattats.

Rättshjälpen får inte överföras till ett annat förfarande än det ansökan gäller.

15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Beslutet om beviljande av rättshjälp kan återkallas om den sökande har lämnat felaktiga eller falska uppgifter eller undanhållit fakta.

Beslutet om rättshjälp upphävs om din ekonomiska ställning förbättras inom tre år.

I båda fallen gäller huvudregeln att den part som förlorat målet ska betala.

16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Du kan överklaga beslutet om rättshjälp skriftligen till nämnden inom fem dagar från det att beslutet har delgivits. Överklagandet prövas av behörig domstol.

Ytterligare information

Påverkar en ansökan om rättshjälp rättegångens förlopp?

När utövandet av en rättighet omfattas av en tidsfrist, innebär en ansökan om rättshjälp att tidsfristen avbryts.

Vad är ett rättegångsombud?

I Spanien företräds parterna i domstolen av en jurist som inte är advokat och som kallas “procurador” (rättegångsombud).

« Rättshjälp - Allmän information | Spanien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 31-01-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket