Európai Bizottság > EIH > Jogsegély > Spanyolország

Utolsó frissítés: 07-12-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogsegély - Spanyolország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Melyek a perköltségek és ki fizeti őket? 1.
2. Mit jelent a költségmentesség? 2.
3. Ki veheti igénybe a költségmentességet? 3.
4. Igénybe vehető-e a költségmentesség valamennyi vitánál? 4.
5. Van-e külön eljárás sürgősség esetére? 5.
6. Hol szerezhető be a költségmentességre irányuló kérelem nyomtatványa? 6.
7. Milyen dokumentumokat kell csatolni a költségmentességre irányuló kérelemhez? 7.
8. Hol nyújtható be a költségmentességre irányuló kérelem? 8.
9. Hogyan kapható tájékoztatás arról, hogy jogosult-e valaki a költségmentességre? 9.
10. A költségmentesség kritériumainak való megfelelés esetén mit kell tenni? 10.
11. A költségmentesség kritériumainak való megfelelés esetén ki választja ki az ügyvédet? 11.
12. A költségmentesség kritériumainak való megfelelés esetén fedezi-e ez a per összes költségét? 12.
13. A költségmentesség kritériumainak való részleges megfelelés esetén ki fizeti az egyéb költségeket? 13.
14. A költségmentesség kritériumainak való megfelelés esetén kiterjed-e a költségmentesség a pert követő, esetleges jogorvoslati eljárásra is? 14.
15. A költségmentesség kritériumainak való megfelelés esetén visszavonható-e a költségmentesség a per vége előtt (vagy akár még a pert követően is)? 15.
16. A költségmentesség kritériumainak való meg nem felelés esetén lehet-e a döntés ellen fellebbezni? 16.

 

1. Melyek a perköltségek és ki fizeti őket?

 • Spanyolországban az igazságszolgáltatás mint közszolgáltatás ingyenes. A szolgáltatás igénybevétele illeték- és díjmentes. Amennyiben azonban valaki bírósághoz fordul, az általában bizonyos költségekkel jár. Ezek közé elsősorban az alábbiak tartoznak:
  • ügyvédi díjak;
  • hirdetmények hivatalos lapokban való közzétételének költségei;
  • kötelező letét bizonyos jogorvoslati kérelmek benyújtása esetén;
  • szakértői díjak.
 • Ezeket a költségeket az érintett félnek általában előre kell megfizetnie. A per végén a bíróságnak döntenie kell, végül melyik fél viselje a költségeket; Spanyolországban ez „condena en costas” (költségviselésről szóló végzés) néven ismert, és a „vesztes fél fizet” elv vonatkozik rá.

2. Mit jelent a költségmentesség?

Spanyolországban a költségmentesség („asistencia jurídica gratuita”) olyan személyek számára biztosított jog, akik nem tudják viselni a perköltséget.

A költségmentességben részesített személyeknek az alábbi költségeket nem kell megfizetniük:

 1. per előtti jogi tanácsadás
 2. ügyvédi díjak
 3. hirdetmények hivatalos lapokban való közzétételének költségei
 4. kötelező letét bizonyos fellebbezések benyújtása esetén
 5. szakértői díjak.

Továbbá - kizárólag a határokon átnyúló vitákban - a költségmentességről szóló törvényt a 2002/8/EK irányelvnek megfelelően módosító 2005. július 18-i 16/2005. törvény hatálybalépését követően a költségmentesség kedvezményezettjeinek nem kell megfizetniük az alábbiak költségeit:

Lap tetejeLap teteje

 • tolmácsolási szolgáltatás;
 • okiratok fordítása;
 • utazási költség, ha a kérelmező személyes megjelenésre kötelezett;
 • védőügyvéd és ügyészi képviselet - akkor is, ha személyes megjelenés nem szükséges, amennyiben a bíróság a felek egyenlőségének garantálása érdekében elrendeli.

3. Ki veheti igénybe a költségmentességet?

 1. A Közösség minden olyan polgára igénybe veheti, aki elégtelen anyagi eszközzel rendelkezik (határokon átnyúló vitákban kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe);
 2. a Közösségen kívüli államok állampolgárai, akik jogszerű tartózkodási hellyel rendelkeznek lakóhellyel Spanyolországban vagy akiknek jogosultságát nemzetközi egyezmény biztosítja (mint például a gyermekek jogellenes elviteléről szóló nemzetközi egyezmények) a Közösség tagállamainak állampolgáraival megegyező feltételekkel;
 3. munkajogi ügyben bármely munkavállaló, tekintet nélkül állampolgárságára és anyagi eszközeire;
 4. közérdekű szervezetek és alapítványok.

A személy akkor felel meg az elégtelen anyagi eszköz kritériumának, ha saját és a vele közös háztartásban élő családtagjai havi jövedelme összesen nem haladja meg a kormány által évente közzétett nemzeti minimálbér („salario mínimo interprofesional”) kétszeresét. 2005-ben a minimálbér havi 513 euro volt. A határokon átnyúló jogvitákban az említettnél magasabb keresetű személy is jogosult lehet költségmentességre, ha az állandó lakóhelye szerinti tagállambeli és Spanyolországbeli megélhetési költség közötti különbségek miatt nem tudja az eljárás költségeit viselni.

Lap tetejeLap teteje

4. Igénybe vehető-e a költségmentesség valamennyi vitánál?

A költségmentesség minden olyan peres vagy peren kívüli ügyben igénybe vehető, amelyben a perérték meghaladja a 900 eurót, és az eljárásra, a fellebbezésre és az ítélet végrehajtására is vonatkozik. A kisebb perértékű ügyekben, ahol az ügyvédi képviselet nem kötelező, akkor nyújtható költségmentesség, ha a másik fél rendelkezik jogi képviselettel, vagy ha a bíró vagy a bíróság a két fél egyenlő elbánásának biztosítása céljából kifejezetten elrendeli.

5. Van-e külön eljárás sürgősség esetére?

Az ügy körülményeire vagy sürgősségére tekintettel a bíró vagy a bíróság elrendelheti ügyvéd azonnali hatállyal történő ideiglenes kirendelését. E kirendelés sérelme nélkül a költségmentesség mindazonáltal megtagadható, ha az érintett személy a rendes eljárás szabályai szerint nem igazolja, hogy elégtelen anyagi eszközzel rendelkezik.

6. Hol szerezhető be a költségmentességre irányuló kérelem nyomtatványa?

A nyomtatvány az Ügyvédi Kamara (Colegios de Abogados) Jogi Tanácsadó Szolgálatánál (Servicio de orientación jurídica), a Vezető Bírák Hivatalánál (Decanatos) a bíróságokon, valamint a helyi Költségmentességet engedélyező Bizottságoknál (Comisiones provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita) szerezhető be.

A határokon átnyúló viták esetében a Bizottság 2004. november 9-i határozatában megállapított nyomtatványt kell használni.

Lap tetejeLap teteje

7. Milyen dokumentumokat kell csatolni a költségmentességre irányuló kérelemhez?

A következőket igazoló dokumentumokat:

 1. a kérelmező saját pénzügyi helyzete és a vele közös háztartásban élő családtagjai pénzügyi helyzete;
 2. a kérelmező személyes és családi körülményei;
 3. az elérni kívánt jogi védelem;
 4. a peres felek személyes adatai.

A határokon átnyúló jogvitákban Spanyolország jelezte, hogy a kérelmező nyomtatványt spanyol nyelven kell kitölteni.

8. Hol nyújtható be a költségmentességre irányuló kérelem?

A költségmentesség iránti kérelmet a fő ügy tárgyalására illetékes bíróság helye szerinti Ügyvédi Kamaránál vagy a kérelmező állandó lakóhelye szerinti Felsőbb Bíróságon („Juzgado decano”) kell benyújtani. Az Ügyvédi Kamarákat jelölték ki a határokon átnyúló vitákban benyújtott kérelmeket átvevő hatóságként. A kérelem vonatkozásában a kibocsátó hatóság a kérelmező szokásos lakóhelye vagy állandó tartózkodási helye szerinti Ügyvédi Kamara.

Az olyan európai országok állampolgárai, amelyek a költségmentesség iránti kérelmek továbbításáról szóló európai megállapodás részes államai, a saját országuk által e célból kijelölt központi hatóságnál nyújthatják be kérelmüket.

A kérelmet az eljárás megindítása előtt, vagy - ha a kérelmező az alperes - az ellenkérelem beadásakor kell benyújtani. Költségmentességért azonban a felperes és az alperes az eljárás későbbi szakában is folyamodhat, feltéve, hogy igazolni tudja pénzügyi körülményeinek megváltozását.

Lap tetejeLap teteje

9. Hogyan kapható tájékoztatás arról, hogy jogosult-e valaki a költségmentességre?

Az Ügyvédi Kamara az alábbi előzetes határozatokat hozhatja:

 1. értesíti a kérelmezőt a kérelemben talált hibákról, amelyeket 10 napon belül ki kell javítani, ellenkező esetben az ügyet lezárják;
 2. elfogadhatatlannak vagy megalapozatlannak nyilvánítja a kérelmet, és értesíti erről a költségmentességet engedélyező bizottságot;
 3. a kérelmet a törvényi követelményeknek megfelelőnek nyilvánítja, mely esetben 15 napon belül ügyvédet rendelnek ki, és értesítik a Barristeri rangú Ügyvédek Kamaráját, hogy 3 napon belül barristeri rangú ügyvédet rendelhet ki; az Ügyvédi Kamara továbbá kérelmet nyújthat be a költségmentességet engedélyező bizottsághoz végleges jóváhagyás céljából.

Ha az Ügyvédi Kamara 15 napon belül nem válaszol a kérelemre, a kérelmező közvetlenül a költségmentességet engedélyező bizottsághoz fordulhat, amely az információk és az okiratok értékeléséig azonnal dönt egy barristeri rangú ügyvéd és egy solicitori rangú ügyvéd ideiglenes kirendeléséről.

A költségmentességet engedélyező bizottság köteles a költségmentesség odaítéléséről szóló végleges döntést a teljes kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül meghozni. Ha 30 nap elteltével a határozatot még nem hozták meg, az Ügyvédi Kamara és a Barristeri rangú Ügyvédek Kamarája által hozott előzetes határozatokat jóváhagyják.

A kérelmezőt, az Ügyvédi Kamarát, a Barristeri rangú Ügyvédek Kamaráját, valamint az ügyet tárgyaló bírót vagy bíróságot, illetve a bíróság egyik rangidős tagját három napon belül értesítik a határozatról, ha az eljárás még nem kezdődött meg.

Lap tetejeLap teteje

10. A költségmentesség kritériumainak való megfelelés esetén mit kell tenni?

 1. Ha a kérelmező a felperes, az eljárás indítása előtt be kell nyújtania kérelmét a fő ügy tárgyalására illetékes bíróság helye szerinti Ügyvédi Kamaránál vagy a kérelmező állandó lakóhelye szerinti Felsőbb Bíróságon („Juzgado decano”).
 2. Ha a kérelmező az alperes, az ellenkérelem beadása előtt kell benyújtania kérelmét. Az alperes által benyújtott kérelem nem függeszti fel a pert; a bíróság azonban saját indítványára vagy az alperes kérésére a költségmentesség megítéléséről vagy elutasításáról szóló döntésig felfüggesztheti az eljárást.

Ha határokon átnyúló vita esetén azzal a céllal folyamodtak költségmentességért, hogy egy másik tagállamban keresetet indítsanak, a kérelem benyújtható a kérelmező szokásos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Ügyvédi Kamaránál is (Spanyolországban lakóhellyel rendelkező, de másik tagállamban zajló jogvitában érintett személyek esetében).

11. A költségmentesség kritériumainak való megfelelés esetén ki választja ki az ügyvédet?

Az ügyvédet főszabályként az Ügyvédi Kamara rendeli ki az ügyvédi névsor alapján. A kérelmező azonban kiválaszthatja saját ügyvédjét, feltéve, hogy az ügyvéd beleegyezik az ingyenességbe.

12. A költségmentesség kritériumainak való megfelelés esetén fedezi-e ez a per összes költségét?

A költségmentesség az alábbi költségekre terjed ki:

Lap tetejeLap teteje

 1. per előtti jogi tanácsadás
 2. ügyvédi díjak
 3. hirdetmények hivatalos lapokban való közzétételének költségei
 4. kötelező letét bizonyos fellebbezések benyújtása esetén
 5. szakértői díjak
 6. közjegyzői okiratok, valamint földhivatali tulajdoni lapok és cégkivonatok díjának 80%-os mérséklése.

A határokon átnyúló viták esetében a költségmentesség a tolmácsolás és az okiratok fordításának díját, valamint az utazási költségeket is fedezi, ha az ügyet tárgyaló bíróság megítélése szerint a kérelmező személyes megjelenése szükséges.

13. A költségmentesség kritériumainak való részleges megfelelés esetén ki fizeti az egyéb költségeket?

Ha a kérelmező keresete meghaladja a nemzeti minimálbér kétszeresét, de legfeljebb a nemzeti minimálbér négyszerese, kivételes esetben – a kérelmező személyes és családi körülményei alapján – a költségmentességet engedélyező bizottság megítélheti a költségmentességet.

Ilyen esetben a Bizottság pontosan meghatározza, milyen költségek fedezhetők a költségmentesség alapján. A perköltség fennmaradó részét a bíróság költségviselésről szóló döntéséig a kérelmezőnek kell viselnie. Ha a döntés a másik fél ellen szól, a másik fél köteles megtéríteni a kérelmező saját zsebből korábban megfizetett perköltségét.

A más európai uniós tagállamban állandó lakóhellyel rendelkező polgárokra e szabályt körültekintően kell alkalmazni – a kérelmezőre hátrányos következmények elkerülése érdekében – figyelembe véve a kérelmezőnek a lakóhelye szerinti országában meglévő pénzügyi eszközeit.

Lap tetejeLap teteje

14. A költségmentesség kritériumainak való megfelelés esetén kiterjed-e a költségmentesség a pert követő, esetleges jogorvoslati eljárásra is?

A költségmentesség a jogi eljárás valamennyi szakára vonatkozik, a fellebbezés benyújtását és a végrehajtást is beleértve.

A jogerős ítélet után több mint két évvel indított végrehajtási kereset esetében azonban új költségmentességi kérelmet kell benyújtani.

A költségmentesség kizárólag arra az eljárásra használható fel, amelyre megítélték.

15. A költségmentesség kritériumainak való megfelelés esetén visszavonható-e a költségmentesség a per vége előtt (vagy akár még a pert követően is)?

A költségmentességet odaítélő határozat visszavonható, ha téves vagy valótlan nyilatkozattal, illetve a kérelmező mulasztása útján nyerték el.

A költségmentesség alapján történő kifizetés leállítható, ha a kedvezményezett pénzügyi helyzete három éven belül javult.

Minden esetben az általános szabályt kell alkalmazni: a költségeket a pervesztes fél fizeti.

16. A költségmentesség kritériumainak való meg nem felelés esetén lehet-e a döntés ellen fellebbezni?

A költségmentességről szóló határozat ellen írásban nyújtható be fellebbezés a költségmentességet engedélyező bizottsághoz a határozatról szóló tudomásszerzéstől számított öt napon belül. A fellebbezésről az illetékes bíróság dönt.

További információk

Milyen hatása van a költségmentesség iránti kérelemnek a fő ügy kezelésére?

Ha valamely jog gyakorlása határidőhöz kötött, a költségmentesség iránti kérelem felfüggeszti a határidőt.

Mit tesz az ügyvéd („procurador”)?

Spanyolországban a bíróság előtt megjelenő jogász rendszerint nem a solicitori rangú ügyvéd (abogado), hanem a barristeri rangú ügyvéd (procurador). A barristeri rangú ügyvéd képviseli ügyfeleit a bíróság előtt a tárgyaláson.

« Jogsegély - Általános információk | Spanyolország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 07-12-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság