Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Ισπανία

Τελευταία ενημέρωση: 22-01-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Ισπανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»; 2.
3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή; 3.
4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος; 5.
6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 7.
8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 8.
9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή; 9.
10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης; 12.
13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τις μεταγενέστερες φάσεις της δίκης (π.χ. άσκηση ένδικων μέσων, αναγκαστική εκτέλεση); 14.
15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί; 15.
16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης; 16.

 

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό;

 • Στην Ισπανία, η απονομή δικαιοσύνης είναι δημόσια υπηρεσία η οποία παρέχεται δωρεάν. Δεν προβλέπονται έξοδα ούτε τέλη για τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας. Παρόλα αυτά, μία νομική διαφορά γεννά συνήθως ορισμένα έξοδα, τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:

  • αμοιβές δικηγόρων και συνηγόρων·
  • έξοδα καταχωρήσεων σε επίσημες εφημερίδες·
  • παράβολα αναγκαία για την άσκηση ορισμένων ένδικων μέσων·
  • αμοιβές εμπειρογνωμόνων και πραγματογνωμόνων.
 • Κατά κανόνα, τα παραπάνω έξοδα προκαταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο διάδικο. Κατά το πέρας της δίκης, το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει ποιος τελικώς βαρύνεται με αυτά, προβαίνοντας στην καλούμενη «επιδίκαση των εξόδων» (“condena en costas”), η οποία διέπεται από την αρχή «ο ηττημένος πληρώνει».

2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»;

Στην Ισπανία, η καλουμένη «δωρεάν νομική συνδρομή» είναι ένα δικαίωμα των πολιτών οι οποίοι δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα προκειμένου να συμμετάσχουν σε μία δίκη.

Το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο επίσης χαρακτηρίζεται ως ευεργέτημα, σημαίνει ότι ο δικαιούχος απαλλάσσεται από την καταβολή των εξής εξόδων:

 1. έξοδα για την εκ των προτέρων παροχή νομικών συμβουλών·
 2. αμοιβές δικηγόρων και συνηγόρων·
 3. έξοδα καταχωρήσεων σε επίσημες εφημερίδες·
 4. παράβολα αναγκαία για την άσκηση ορισμένων ένδικων μέσων·
 5. αμοιβές εμπειρογνωμόνων και πραγματογνωμόνων.

Στα ανωτέρω δικαιώματα έχουν προστεθεί, για τις διασυνοριακές διαφορές και μόνο γι’ αυτές (μετά τη μεταρρύθμιση του ισπανικού νόμου περί νομικής συνδρομής με τη θέσπιση του νόμου 16/2005 της 18ης Ιουλίου, με τον οποίον ο πρώτος προσαρμόστηκε στην οδηγία 2002/8/ΕΚ), τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • υπηρεσίες διερμηνείας·
 • μετάφραση εγγράφων·
 • έξοδα μετάβασης οσάκις είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία·
 • υπεράσπιση από δικηγόρο και εκπροσώπηση από συνήγορο ακόμη και όταν αυτή δεν είναι υποχρεωτική, εάν το δικαστήριο εκτιμά ότι είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαδίκων.

3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή;

 1. Κάθε κοινοτικός υπήκοος ο οποίος αποδεικνύει την ανεπάρκεια οικονομικών μέσων (στην περίπτωση των διασυνοριακών διαφορών, τούτο ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα).
 2. Νομική συνδρομή δικαιούνται ακόμη, και μάλιστα υπό όρους ίδιους με αυτούς που ισχύουν για τους κοινοτικούς υπηκόους, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν τη νόμιμη κατοικία τους στην Ισπανία ή στους οποίους το εν λόγω δικαίωμα αναγνωρίζεται βάσει διεθνών συμβάσεων (π.χ. συμβάσεων περί της διεθνούς απαγωγής ανηλίκων).
 3. Στον τομέα του εργατικού δικαίου, κάθε μισθωτός εργαζόμενος, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του ή τα οικονομικά του μέσα.
 4. Ενώσεις και ιδρύματα κοινωφελούς σκοπού.

Για να γίνει δεκτό ότι ένα άτομο έχει ανεπαρκή οικονομικά μέσα ή πόρους πρέπει το σύνολο των εσόδων του οικείου νοικοκυριού να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του «κατώτατου διεπαγγελματικού μισθού», ο οποίος καθορίζεται σε ετήσια βάση από την κυβέρνηση. Για το 2005, ο μισθός αυτός καθορίστηκε στα 513€ μηνιαίως. Για τις διασυνοριακές διαφορές γίνεται δεκτό ότι, ακόμη και όταν υπάρχει υπέρβαση των ανωτέρω ορίων, μπορεί να γίνει δεκτό το ευεργέτημα της νομικής συνδρομής εφόσον, εξαιτίας της διαφοράς μεταξύ του κόστους ζωής στο κράτος διαμονής του αιτούντος και του κόστους ζωής στην Ισπανία, ο αιτών αδυνατεί να επωμισθεί το κόστος της όλης διαδικασίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών;

Δωρεάν νομική συνδρομή μπορεί να ληφθεί για κάθε είδους διαδικασία, είτε υπάρχει αντιδικία είτε όχι, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του αντικειμένου υπερβαίνει τα 900 €. Καλύπτει όλες τις διαδικαστικές πράξεις, τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκηθούν, καθώς και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

Για τις διαδικασίες των οποίων το αντικείμενο είναι μικρότερης αξίας και για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δικηγόρου και συνηγόρου, μπορεί και πάλι να ζητηθεί το ευεργέτημα πενίας όταν ο αντίδικος κάνει χρήση δικηγόρου και συνηγόρου ή εάν ο δικαστής ή το δικαστήριο εκδώσει σχετική ρητή διαταγή προκειμένου να εξασφαλισθεί η ισότητα μεταξύ των διαδίκων.

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος;

Ο δικαστής ή το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις ή τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της υπόθεσης, δύναται να διατάξει τον προσωρινό διορισμό δικηγόρου και συνηγόρου, με άμεση ισχύ. Παρόλα αυτά, με την επιφύλαξη του διορισμού αυτού, δεν αποκλείεται να απορριφθεί το αίτημα της παροχής νομικής συνδρομής εάν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδείξει την ανεπάρκεια των οικονομικών του μέσων στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας.

6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής;

Το έντυπο διατίθεται από την υπηρεσία παροχής νομικών συμβουλών των δικηγορικών συλλόγων, από τις κοσμητείες (“Decanatos”) των δικαστηρίων και από τις επαρχιακές επιτροπές δωρεάν νομικής συνδρομής.

Για τις διασυνοριακές διαφορές, πρέπει να χρησιμοποιείται το έντυπο που έχει καθορίσει η Επιτροπή με την απόφαση της 9ης Νοεμβρίου 2004.

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Πρέπει να επισυναφθούν έγγραφα αναφερόμενα στα εξής:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. στην οικονομική κατάσταση του ενδιαφερομένου και των μελών του νοικοκυριού του·
 2. στις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις·
 3. στην επιδιωκόμενη έννομη προστασία·
 4. στην ταυτότητα του αντιδίκου ή των αντιδίκων.

Για τις αιτήσεις που αναφέρονται σε διασυνοριακές διαφορές, η Ισπανία έχει δηλώσει ότι αυτές πρέπει να συμπληρώνονται στην ισπανική γλώσσα.

8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στον δικηγορικό σύλλογο του τόπου όπου εδρεύει το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να διεξαγάγει την κύρια δίκη ή στο ιεραρχικώς ανώτερο δικαστήριο (Juzgado decano) του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Για τις διασυνοριακές διαφορές, οι εν λόγω σύλλογοι έχουν ορισθεί ως αρμόδιοι για την παραλαβή των αιτήσεων. Αρμόδια αρχή για την αποστολή της αίτησης είναι ο δικηγορικός σύλλογος του τόπου συνήθους διαμονής ή κατοικίας του αιτούντος.

Εάν ο αιτών είναι υπήκοος ευρωπαϊκού κράτους που είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη διαβίβαση των αιτήσεων για τη χορήγηση νομικής συνδρομής, μπορεί να υποβάλει την αίτηση στην κεντρική αρχή που έχει υποδειχθεί από τη χώρα του ως αρμόδια για την εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί πριν από την έναρξη της δίκης ή, αν αυτός που ζητά τη νομική συνδρομή έχει την ιδιότητα του εναγόμενου, πριν από την παροχή απάντησης επί της αγωγής. Παρόλα αυτά, τόσο ο ενάγων όσο και ο εναγόμενος δύνανται να ζητήσουν νομική συνδρομή εκ των υστέρων, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν ότι έχει επέλθει μεταβολή της οικονομικής τους κατάστασης.

9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή;

Ο εκάστοτε δικηγορικός σύλλογος μπορεί να εκδώσει τις ακόλουθες προσωρινές αποφάσεις:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 1. Να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο ότι η αίτηση παρουσιάζει ατέλειες, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν εντός προθεσμίας 10 ημερών, διαφορετικά η αίτηση αρχειοθετείται.
 2. Να αποφανθεί ότι η αίτηση είναι αστήρικτη και αβάσιμη και να ενημερώσει σχετικά την επιτροπή νομικής συνδρομής.
 3. Να αποφανθεί ότι η αίτηση πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Στην περίπτωση αυτή, διορίζει δικηγόρο (Abogado) εντός χρονικού διαστήματος 15 το πολύ ημερών και ειδοποιεί σχετικά τον σύλλογο συνηγόρων, προκειμένου αυτός να προβεί στον διορισμό συνηγόρου εντός 3 ημερών. Η αίτηση διαβιβάζεται εν συνεχεία από τον δικηγορικό σύλλογο στην επιτροπή νομικής συνδρομής με σκοπό την οριστική έγκρισή της.

Εάν ο δικηγορικός σύλλογος δεν μπορέσει να εκδώσει απόφαση εντός 15 ημερών, ο αιτών την υποβάλλει εκ νέου απευθείας στην επιτροπή νομικής συνδρομής, η οποία αποφασίζει πάραυτα σχετικά με τον προσωρινό διορισμό συνηγόρου και δικηγόρου, ενώ συγχρόνως ελέγχει την ακρίβεια των προσκομισθέντων πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων.

Η οριστική απόφαση σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής πρέπει να εκδοθεί από την επιτροπή νομικής συνδρομής εντός 30 το πολύ ημερών από την παραλαβή του φακέλου. Εάν, μετά την παρέλευση 30 ημερών δεν έχει δοθεί συνέχεια στην αίτηση, επικυρώνονται οι προσωρινές αποφάσεις του δικηγορικού συλλόγου και του συλλόγου συνηγόρων.

Η απόφαση επί της αίτησης κοινοποιείται εντός 3 ημερών στον αιτούντα, στο δικηγορικό σύλλογο, στο σύλλογο συνηγόρων, καθώς και στο δικαστήριο που διεξάγει τη δίκη ή στον ιεραρχικώς ανώτερο δικαστή (Juez decano) σε περίπτωση που η δίκη δεν έχει ακόμη αρχίσει.

10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω;

 1. Αν είστε ενάγων, πρέπει να υποβάλετε αίτηση, πριν από την έναρξη της δίκης, στο δικηγορικό σύλλογο του τόπου όπου εδρεύει το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να διεξαγάγει την κύρια δίκη ή στο ιεραρχικώς ανώτερο δικαστήριο (Juzgado decano) του τόπου κατοικίας του αιτούντος.
 2. Αν είστε εναγόμενος, πρέπει να υποβάλετε αίτηση πριν δώσετε την απάντησή σας επί της αγωγής. Η αίτηση του εναγόμενου δεν αναστέλλει τη διεξαγωγή τη δίκης. Παρόλα αυτά, ο δικαστής δύναται, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, να διατάξει την αναστολή της μέχρι την έκδοση απόφασης σχετικά με το αν υφίσταται ή όχι δικαίωμα σε νομική συνδρομή.

Στην περίπτωση διασυνοριακών διαφορών για τις οποίες ζητείται νομική συνδρομή με σκοπό την προσφυγή σε δικαστήριο κάποιου άλλου κράτους μέλους, η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί στον δικηγορικό σύλλογο (εφόσον πρόκειται για κατοίκους Ισπανίας που εμπλέκονται σε δίκη σε άλλο κράτος) του τόπου συνήθους διαμονής ή κατοικίας του αιτούντος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι ο δικηγόρος διορίζεται από τον δικηγορικό σύλλογο, ο οποίος επιλέγει ένα από τα μέλη του εκ περιτροπής. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα καθορισμού του δικηγόρου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικηγόρος αυτός παραιτείται από την είσπραξη οποιασδήποτε αμοιβής για τις υπηρεσίες του.

12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης;

Η νομική συνδρομή καλύπτει τα εξής έξοδα:

 1. έξοδα για την εκ των προτέρων παροχή νομικών συμβουλών·
 2. αμοιβές δικηγόρων και συνηγόρων·
 3. έξοδα καταχωρήσεων σε επίσημες εφημερίδες·
 4. παράβολα αναγκαία για την άσκηση ορισμένων ένδικων μέσων·
 5. αμοιβές εμπειρογνωμόνων και πραγματογνωμόνων·
 6. μείωση κατά 80% των εξόδων για συμβολαιογραφικές πράξεις και για τις βεβαιώσεις που χορηγούν οι υπηρεσίες κτηματολογίου και του μητρώου εμπόρων.

Επίσης, στην περίπτωση των διασυνοριακών διαφορών περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες διερμηνείας, η μετάφραση εγγράφων και τα έξοδα μετάβασης, οσάκις το δικαστήριο που έχει επιληφθεί της εκάστοτε υπόθεσης θεωρεί αναγκαία την αυτοπρόσωπη παρουσία.

13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Σε περίπτωση που το κρίσιμο ποσό είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του κατώτατου διεπαγγελματικού μισθού και μικρότερο από το τετραπλάσιο αυτού, η επιτροπή νομικής συνδρομής μπορεί κατ’ εξαίρεση να εγκρίνει τη χορήγηση νομικής συνδρομής λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές και οικογενειακές περιστάσεις του αιτούντος.

Στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή προσδιορίζει τα συγκεκριμένα ευεργετήματα που γίνονται δεκτά. Τα διαδικαστικά έξοδα που δεν καλύπτονται καταβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, εν αναμονή της επιδίκασης των δικαστικών εξόδων. Σε περίπτωση που χάσει τη δίκη ο αντίδικος, η πλευρά που έχει τύχει μερικής νομικής συνδρομής κι έχει καταβάλει ένα μέρος των εξόδων αποζημιώνεται από τον ηττηθέντα αντίδικο.

Αν πρόκειται για πολίτες που διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται με επιφυλακτικότητα λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου διαβίωσης στο κράτος διαμονής, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται η θέση του αιτούντος.  

14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τις μεταγενέστερες φάσεις της δίκης (π.χ. άσκηση ένδικων μέσων, αναγκαστική εκτέλεση);

Η δωρεάν νομική συνδρομή καλύπτει όλα τα στάδια της δίκης, περιλαμβανομένης της άσκησης ένδικων μέσων και της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Εντούτοις, εάν η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται μετά την παρέλευση διετίας από την τελεσιδικία της απόφασης, είναι υποχρεωτική η υποβολή νέας αίτησης για την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής.

Η εγκριθείσα δωρεάν νομική συνδρομή δεν ισχύει για καμία άλλη δίκη.

15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί;

Η απόφαση με την οποία γίνεται δεκτό το ευεργέτημα πενίας είναι δυνατό να ανακληθεί εάν διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της ήταν αποτέλεσμα ψευδούς δήλωσης, παραποίησης ή απόκρυψης στοιχείων από μέρους του αιτούντος.

Το ευεργέτημα πενίας είναι δυνατό να παραμείνει ανενεργό εάν αυξηθεί εντός τριετίας η περιουσία του δικαιούχου.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις είναι εφαρμοστέες οι γενικές διατάξεις, δηλαδή τα έξοδα καταβάλλει ο διάδικος που ηττάται στη δίκη.

16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης;

Η απόφαση σχετικά με τη δωρεάν νομική συνδρομή είναι δυνατό να προσβληθεί γραπτώς ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Επί της προσφυγής αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο.

Πρόσθετες πληροφορίες

Ποιες είναι οι συνέπειες της υποβολής αίτησης παροχής νομικής συνδρομής για τη διεξαγωγή της κύριας δίκης;

Όταν η άσκηση ενός δικαιώματος τελεί υπό προθεσμία, η υποβολή αίτησης παροχής νομικής συνδρομής έχει ως αποτέλεσμα να παύσει να τρέχει η προθεσμία.

Τι ακριβώς είναι ο συνήγορος (Procurador);

Στην Ισπανία, η εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου πρέπει κανονικά να γίνεται μέσω επαγγελματία της νομικής επιστήμης ο οποίος είναι διακριτός από τον «δικηγόρο» (Abogado) και καλείται “Procurador” (συνήγορος). Ο συνήγορος εκπροσωπεί τους διαδίκους ενώπιον του δικαστηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης.

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Ισπανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 22-01-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο