Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Slovenië

Laatste aanpassing: 23-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Slovenië

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan voor alle geschillen rechtsbijstand worden verkregen? 4.
5. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 5.
6. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 6.
7. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 7.
8. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 8.
9. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, wie kiest dan mijn advocaat? 10.
11. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand, wie betaalt dan de overige kosten? 12.
13. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)? 14.
15. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen? 15.

 

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

Overeenkomstig artikel 151 van de wet betreffende het burgerlijk procesrecht (ZPP - zie hieronder: nadere inlichtingen) zijn proceskosten de kosten die in de loop van of naar aanleiding van een gerechtelijke procedure worden gemaakt; zij omvatten ook de honoraria van advocaten en van andere personen die krachtens de wet aanspraak kunnen maken op een vergoeding (bv. gerechtelijke deskundigen). Aanvankelijk dragen de partijen zelf de kosten die uit hun acties voortvloeien. De terugbetaling van de proceskosten in civiele en in handelszaken wordt geregeld in de ZPP; de terugbetaling in sociale zaken en bij arbeidsgeschillen wordt geregeld in de wet betreffende de gerechten voor arbeidszaken en socialezekerheidszaken (zie hieronder: nadere inlichtingen). In deze bijdrage wordt alleen de terugbetaling van kosten in civiele en in handelszaken toegelicht. In de praktijk omvatten de kosten in civiele zaken meestal de griffierechten, de honoraria van gerechtelijke deskundigen, de kosten voor de dagvaarding van getuigen, de vergoeding van gerechtstolken, de zekerheidsstelling door de eiser, en de met het oog op de bewijsverkrijging te betalen voorschotten. De basisregel is dat de kosten worden terugbetaald aan de in het gelijk gestelde partij. Overeenkomstig artikel 154, lid 1, ZPP betaalt de in het ongelijk gestelde partij de kosten van de tegenpartij en van de tussenkomende partijen. Er gelden bijzondere regels wanneer de kosten voortvloeien uit een fout van een bepaalde partij, wanneer het vonnis is gebaseerd op een erkenning van de vordering van de eiser, wanneer de vordering wordt ingetrokken, wanneer er een gerechtelijke schikking wordt bereikt en wanneer er meerdere verweerders of eisers zijn (artikelen 155-162 ZPP).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2. Wat is rechtsbijstand?

Overeenkomstig artikel 1 van de wet betreffende kosteloze rechtsbijstand (ZBPP - zie hieronder: nadere inlichtingen) is kosteloze rechtsbijstand een middel dat conform het beginsel inzake rechtsgelijkheid de uitoefening van het recht op rechtsbescherming mogelijk moet maken. Bij de verlening van rechtsbijstand wordt er rekening gehouden met de sociale situatie van de betrokken persoon die zijn/haar recht op rechtsbescherming anders niet zou kunnen uitoefenen zonder zijn/haar vermogen om zichzelf en zijn/haar gezin te onderhouden aan te tasten. Een persoon die recht heeft op kosteloze rechtsbijstand, kan aanspraak maken op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor rechtshulp en op vrijstelling van de proceskosten. In de praktijk gaat het om de kosten voor juridisch advies, voor procesvertegenwoordiging bij gewone rechtbanken, gespecialiseerde rechtbanken en het Sloveense Constitutionele Hof, en bij alle organen, instellingen en personen in Slovenië die bevoegd zijn voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting alsook om de vrijstelling van de proceskosten.

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

U komt in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand indien u, gelet op uw financiële situatie en die van uw gezin, niet in staat bent om zelf de kosten van een gerechtelijke procedure te betalen zonder uw financiële situatie en die van uw gezin in gevaar te brengen. Bij de beoordeling van uw financiële situatie wordt rekening gehouden met uw maandinkomen en het maandinkomen van uw gezin, alsook met uw vermogen en het vermogen van uw gezin. Bij kosteloze rechtsbijstand wordt een onderscheid gemaakt tussen zuiver interne geschillen en grensoverschrijdende geschillen. Bij zuiver interne geschillen komen de volgende personen/organisaties in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand: Sloveense onderdanen met een vaste verblijfplaats in Slovenië; buitenlanders die in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente verblijfstitel en staatlozen die legaal in Slovenië verblijven; andere buitenlanders die onder een wederkerigheidsregeling vallen dan wel onder de bepalingen van internationale verdragen die bindend zijn voor Slovenië, en, onder bepaalde voorwaarden, niet-gouvernementele organisatie en verenigingen. Kosteloze rechtsbijstand bij grensoverschrijdende geschillen wordt geregeld overeenkomstig de wet tot wijziging van de ZBPP, die op 1 december 2004 in werking is getreden en die uitvoering geeft aan Richtlijn 2003/8/EG van de Raad tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen. Bij grensoverschrijdende geschillen in civiele zaken heeft de deelnemer of partij die op het ogenblik van de indiening van het verzoek om kosteloze rechtsbijstand, in een andere lidstaat van de Europese Unie verblijft (‘binnenlands grensoverschrijdend geschil’) recht op kosteloze rechtsbijstand in Slovenië en dit ongeacht zijn/haar nationaliteit. Evenzo heeft de deelnemer of partij die op het ogenblik van de indiening van het verzoek om kosteloze rechtsbijstand, in Slovenië verblijft (‘buitenlands grensoverschrijdend geschil’) recht op rechtshulp bij de indiening van dit verzoek en dit ongeacht zijn/haar nationaliteit.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Kan voor alle geschillen rechtsbijstand worden verkregen?

Voor grensoverschrijdende geschillen kan alleen in ‘civiele zaken’ kosteloze rechtsbijstand worden verkregen. Het begrip civiele zaken omvat zaken waarvoor overeenkomstig de wet betreffende de gerechten, gerechten met een algemene bevoegdheid bevoegd zijn alsook zaken waarvoor overeenkomstig de wet betreffende de gerechten voor arbeidszaken en socialezekerheidszaken de arbeidsgerechten bevoegd zijn.

5. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Voor interne geschillen kan een aanvraagformulier worden verkregen bij de gespecialiseerde diensten voor kosteloze rechtsbijstand of bij boekhandels.

Indien u op het ogenblik van de indiening van het verzoek in een van de andere EU-lidstaten verblijft en u voor een gerecht in Slovenië kosteloze rechtsbijstand wenst te verkrijgen (‘buitenlands grensoverschrijdend geschil’), moet u ofwel zelf ofwel via de bevoegde verzendende autoriteit van uw lidstaat een rechtsbijstandsverzoek toezenden aan het Sloveense ministerie van Justitie. Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend met behulp van het formulier dat is vastgesteld door de Commissie van de Europese Gemeenschappen en dat is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie dan wel met behulp van het formulier dat op grond van de ZBPP is gepubliceerd in de Staatscourant van de Republiek Slovenië.

Indien u op het ogenblik van de indiening van het verzoek in Slovenië verblijft en u voor een gerecht in een andere EU-lidstaat kosteloze rechtsbijstand wenst te verkrijgen (‘binnenlands grensoverschrijdend geschil’), moet u uw verzoek toezenden aan het lokale gerecht van uw permanente of tijdelijke verblijfplaats. Het verzoek moet worden ingediend met behulp van het formulier dat is vastgesteld door de Commissie van de Europese Gemeenschappen en dat is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie dan wel met behulp van het formulier dat is vastgesteld op grond van de regelgeving van de EU-lidstaat waar het voor uw zaak bevoegde gerecht is gevestigd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

Het verzoek moet worden ingediend met behulp van het voorgeschreven formulier en moet vergezeld gaan van de documenten waaruit blijkt dat u voldoet aan de criteria waarop uw verzoek is gebaseerd. In de regeling inzake het formulier voor kosteloze rechtsbijstand en de indiening van stukken (Pravilnik o obrazcu za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin; Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 75/2001) wordt bepaald welke documenten u kunt gebruiken tot staving van uw inkomen en andere vergoedingen, uw financiële en gezinssituatie, uw gezondheidstoestand en andere risico’s.

7. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

In het geval van een intern geschil moet u het rechtsbijstandsverzoek indienen bij het bevoegde lokale gerecht, het bevoegde arbeidsgerecht of het bevoegde administratieve gerecht van uw tijdelijke of permanente verblijfplaats, dan wel bij een gerecht van uw keuze indien u uw verblijfplaats heeft in een ander land dan het land waar u om rechtsbijstand verzoekt of indien u een staatloze bent.

Indien u op het ogenblik van de indiening van het verzoek in een van de andere EU-lidstaten verblijft en u voor een gerecht in Slovenië kosteloze rechtsbijstand wenst te verkrijgen (‘buitenlands grensoverschrijdend geschil’), moet u ofwel zelf ofwel via de bevoegde verzendende autoriteit van uw lidstaat een rechtsbijstandsverzoek toezenden aan het Sloveense ministerie van Justitie.

Indien u op het ogenblik van de indiening van het verzoek in Slovenië verblijft en u voor een gerecht in een andere EU-lidstaat kosteloze rechtsbijstand wenst te verkrijgen (‘binnenlands grensoverschrijdend geschil’), moet u uw verzoek toezenden aan het lokale gerecht van uw permanente of tijdelijke verblijfplaats.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

8. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

De bevoegde instantie beslist op basis van uw verzoek of u recht heeft op kosteloze rechtsbijstand en stelt u in kennis van haar beslissing.

9. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Nadat u in kennis bent gesteld van de beslissing tot toekenning van kosteloze rechtsbijstand, geeft de gespecialiseerde dienst voor kosteloze rechtsbijstand u een attest (“napotnico”) af, dat de volgende gegevens bevat: uw persoonsgegevens; een beschrijving van de zaak waarvoor kosteloze rechtsbijstand is verleend; de vorm en de omvang van de verleende rechtsbijstand, en andere gegevens die in de relevante regelgeving zijn omschreven (Pravilnik o obrazu napotnice, Staatscourant nr. 136/2004). Nadat de rechtsbijstand is verleend, moet u dit attest terugzenden naar de gespecialiseerde dienst onder bijvoeging van alle uitgavenstaten en certificaten van vrijstelling van betaling van kosten.

10. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, wie kiest dan mijn advocaat?

In de beslissing tot toekenning van rechtsbijstand wijst de dienst voor rechtsbijstand de advocaat aan die u zal bijstaan.

11. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

Voor zuiver interne geschillen wordt kosteloze rechtsbijstand over het algemeen verleend in de door de verzoeker gevraagde omvang voor de periode die, gelet op de vorm van de rechtsbijstand, nodig is. Niettemin kan de dienst voor kosteloze rechtsbijstand wanneer de met rechtsbijstand verband houdende kosten onevenredig hoog zijn, voor bepaalde specifieke vormen van kosteloze rechtsbijstand beperkende schalen toepassen, of beslissen dat bepaalde vormen van rechtsbijstand slechts gedeeltelijk zullen worden verleend, dan wel het betrokken soort diensten of het aantal uren juridisch advies beperken, of de rechtsbijstand beperken tot een bepaald aantal of een bepaalde soort bewijselementen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bij binnenlandse grensoverschrijdende geschillen wordt kosteloze rechtsbijstand verleend voor de procedures in eerste en tweede aanleg.

12. Als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand, wie betaalt dan de overige kosten?

De overige kosten worden aanvankelijk door de betrokken partij zelf betaald. Indien u echter in het gelijk wordt gesteld, zal het gerecht de tegenpartij in de kosten verwijzen.

13. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

Zoals reeds vermeld, kan de dienst voor kosteloze rechtsbijstand in het geval van binnenlandse grensoverschrijdende geschillen niet beslissen dat er slechts rechtsbijstand zal worden verleend voor een specifieke fase van de procedure, aangezien voor die geschillen rechtsbijstand wordt verleend voor de procedures in eerste en tweede aanleg.

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)?

U moet gedurende de gehele periode waarvoor rechtsbijstand is toegekend, voldoen aan de desbetreffende toekenningsvoorwaarden. In de periode tussen de toekenning van rechtsbijstand en de eindafrekening van de kosten, moet u de dienst voor kosteloze rechtsbijstand ook in kennis stellen van feiten, omstandigheden of wijzigingen die van invloed zijn of kunnen zijn op uw recht op kosteloze rechtsbijstand dan wel op de vorm, de omvang en de duur ervan, en dit uiterlijk 8 dagen nadat u kennis hebt gekregen van deze feiten, omstandigheden of wijzigingen. De gespecialiseerde dienst voor kosteloze rechtsbijstand stelt ambtshalve een onderzoek naar de toegekende rechtsbijstand in, wanneer hij vaststelt dat de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd dat een nieuwe beslissing inzake rechtsbijstand moet worden genomen (bv. omdat de verzoeker niet langer in aanmerking komt voor rechtsbijstand of slechts in aanmerking komt voor een geringere rechtsbijstand of slechts voor bepaalde vormen van rechtsbijstand). Na afronding van dit onderzoek, stelt de gespecialiseerde dienst voor dat de dienst voor kosteloze rechtsbijstand een beslissing tot beëindiging van de kosteloze rechtsbijstand neemt, dan wel een beslissing neemt houdende herziening van de omvang/vorm van de kosteloze rechtsbijstand.

15. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen?

Neen, er kan dan geen beroep worden aangetekend. Wel kan er een administratieve klacht worden ingediend bij het Administratieve Gerechtshof van de Republiek Slovenië.

Nadere inlichtingen

 • wet betreffende kosteloze rechtsbijstand (Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP – Staatscourant van de Republiek Slovenië nr. 48/2001), wet tot wijziging van de ZBPP (Staatscourant nr. 50/2004),
 • wet betreffende het burgerlijk procesrecht (Zakon o pravdnem postopku - ZPP – Staatscourant nr. 36/2004 (geconsolideerde tekst)); wet betreffende de gerechten voor arbeidszaken en socialezekerheidszaken (Zakon o delovnih in socialnih sodiščih – Staatscourant nrs. 19/94 en 61/2004). De tekst van deze wetten is (in het Sloveens) beschikbaar op de volgende website: Sprejeti Zakoni - Pomoč English - slovenšcina.

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Slovenië - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 23-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk