Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Slovėnija

Naujausia redakcija: 28-09-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Slovėnija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra bylinėjimosi išlaidos ir kas paprastai turėtų jas apmokėti? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar aš galiu pasinaudoti teisine pagalba? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti visiems ginčams? 4.
5. Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 5.
6. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? 6.
7. Kur turėčiau įregistruoti savo teisinės pagalbos prašymą? 7.
8. Kaip man bus pranešta, ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ne? 8.
9. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ką turėčiau daryti? 9.
10. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, kas man parinks advokatą? 10.
11. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar man bus padengtos visos bylinėjimosi išlaidos? 11.
12. Jei tinku gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 12.
13. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar ji bus taikoma ir sprendimo peržiūrėjimui, kurio galėčiau siekti pasibaigus teismo procesui? 13.
14. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti nutraukta dar nepasibaigus teismo procesui? 14.
15. Jei netinku gauti teisinės pagalbos, ar galiu šį sprendimą apskųsti? 15.

 

1. Kokios yra bylinėjimosi išlaidos ir kas paprastai turėtų jas apmokėti?

Pagal Civilinio proceso įstatymo (ZPP – žr. toliau skyrelį Papildoma informacija) 151 straipsnį teisines išlaidas sudaro išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, ir užmokestis už advokatų bei kitų asmenų, kurių teisę į atlyginimą pripažįsta įstatymas (pvz., ekspertų), darbą. Iš pradžių bylos šalys pačios apmoka dėl savo bylos atsirandančias išlaidas. Išlaidų grąžinimą civilinėse ir komercinėse bylose reglamentuoja ZPP, o grąžinimą socialinėse ir darbo ginčų bylose reglamentuoja Darbo ginčų ir socialinių teismų įstatymas (žr. toliau skyrelį Papildoma informacija). Čia aptariama tik išlaidų grąžinimo sistema civilinėse ir komercinėse bylose. Faktiškai dažniausiai civilinėje byloje patiriamas išlaidas sudaro teismo mokesčiai ir išlaidos, susijusios su teismo ekspertų darbu, liudytojų šaukimu atvykti į teismą, teismo vertėjų darbo atlyginimu, ieškovo užstatas ir avansas įrodymams gauti. Pagrindinė taisyklė yra ta, kad išlaidos yra atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Pagal ZPP 154 straipsnio pirmąją pastraipą bylą pralaimėjusi šalis atlygina kitos bylos šalies ir visų šios pusėje į procesą įstojusių šalių išlaidas. Specialios taisyklės yra taikomos tais atvejais, kai išlaidos atsiranda dėl tam tikros bylos šalies kaltės, kai teismo sprendimas yra grindžiamas ieškovo reikalavimo pripažinimu, kai ieškovas atsisako ieškinio, kai teisme yra sudaroma taikos sutartis bylose, kuriose yra bendraatsakoviai ar bendraieškiai (ZPP 155–162 straipsniai).

viršųviršų

2. Kas yra teisinė pagalba?

Pagal Nemokamos teisinės pagalbos įstatymo (ZBPP – žr. toliau skyrelį Papildoma informacija) 1 straipsnį nemokama teisinė pagalba yra priemonė, leidžianti asmenims įgyvendinti savo teisę į teisinę apsaugą – laikantis lygybės principo ir atsižvelgiant į jų socialines padėtį – tais atvejais, kai kitaip jie negalėtų to padaryti nepakenkdami savo išgalėms išsilaikyti ir išlaikyti savo šeimą. Asmuo, turintis teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, gali reikalauti lėšų visoms teisinės pagalbos išlaidoms arba jų daliai padengti ir būti atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų. Faktiškai tai apima teisinių konsultacijų, teisinio atstovavimo bendrosios kompetencijos teismuose, specializuotuose teismuose ir Slovėnijos konstituciniame teisme bei santykiuose su visomis institucijomis, įstaigomis ir asmenimis Slovėnijoje, kurie turi jurisdikciją ginčus spręsti ne teismo tvarka, ir atleidimą nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo.

3. Ar aš galiu pasinaudoti teisine pagalba?

Jūs turite teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, jei, atsižvelgiant į jūsų ir jūsų šeimos finansinę padėtį, negalėtumėte pats atlyginti bylinėjimosi išlaidų, nestatydamas į pavojų savo ir savo šeimos finansinės padėties. Jūsų finansinė padėtis yra įvertinama pagal jūsų bei jūsų šeimos mėnesines pajamas ir jūsų bei jūsų šeimos turimą turtą. Asmenims, turintiems teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, yra taikomos skirtingos taisyklės atsižvelgiant į tai, ar atitinkama byla yra vidaus ginčas, ar ginčas su tarptautiniais elementais. Teisę į nemokamą teisinę pagalbą ginčuose, kuriuose nėra tarptautinio elemento, turi: Slovėnijoje nuolat gyvenantys Slovėnijos piliečiai, laikinąjį arba nuolatinį leidimą gyventi turintys užsieniečiai ir teisėtai Slovėnijoje gyvenantys asmenys be pilietybės, kiti užsieniečiai, kuriems yra taikoma savitarpio susitarimai arba Slovėniją saistančiuose tarptautiniuose susitarimuose ir juose numatytais atvejais nustatytos sąlygos, ir pagal tam tikras sąlygas – nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos. Asmenis, turinčius teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą tarptautiniuose ginčuose, nustato ZBPP pakeitimo ir papildymo įstatymas, kuris įsigaliojo 2004 m. gruodžio 1 d. ir yra suderintas su Tarybos direktyva (EB), numatančia teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles. Tarptautiniuose ginčuose civilinėse bylose, kurių dalyvis ar šalis nemokamos teisinės pagalbos prašymo pateikimo metu gyvena kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje („vidaus tarptautinis ginčas“), tas asmuo turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą Slovėnijoje, nepaisant jo pilietybės. Panašiai tais atvejais, kai dalyvis ar bylos šalis nemokamos teisinės pagalbos prašymo pateikimo metu gyvena Slovėnijoje („užsienio tarptautinis ginčas“), jis turi teisę į teisinę pagalbą perduodant nemokamos teisinės pagalbos prašymą, nepaisant pilietybės.

viršųviršų

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti visiems ginčams?

Tarptautiniams ginčams nemokamą teisinę pagalbą galima gauti tik „civilinėse bylose“, kurios yra apibūdinamos kaip bylos, priklausančios bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcijai (pagal šiuos teismus reglamentuojantį įstatymą), ir bylos, priklausančios darbo ir socialinių teismų jurisdikcijai (pagal tokius teismus reglamentuojantį įstatymą).

5. Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Vidaus ginčo atveju prašymo formą galima gauti specializuotuose nemokamos teisinės pagalbos skyriuose arba knygynuose.

Jei prašymo pateikimo metu esate vienos iš kitų ES valstybių narių gyventojas ir reikalaujate nemokamos teisinės pagalbos teisme Slovėnijoje („užsienio tarptautinis ginčas“), savo prašymą turite pats arba per instituciją, atsakingą už prašymų perdavimą atitinkamoje valstybėje narėje, siųsti Slovėnijos teisingumo ministerijai. Pagal ZBPP prašymas turi būti siunčiamas raštu naudojant Europos Bendrijų Komisijos nurodytą ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtą formą arba Slovėnijos Respublikos Valstybės žiniose paskelbtą formą.

Jei prašymo pateikimo metu gyvenate Slovėnijoje ir reikalaujate nemokamos teisinės pagalbos teisme kitoje ES valstybėje narėje („vidaus tarptautinis ginčas“), jūs turite savo prašymą siųsti vietiniam teismui regione, kuriame laikinai ir nuolat gyvenate. Prašymas turi būti parengtas naudojant Europos Bendrijų Komisijos nurodytą ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtą blanką arba ES valstybės narės, kurioje yra tai bylai jurisdikciją turintis teismas, teisės aktais nustatytą formą.

viršųviršų

6. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie teisinės pagalbos prašymo?

Prie tinkamai užpildyto nustatytos formos prašymo turėtų būti pridėti dokumentai, patvirtinantys, kad jūs atitinkate kriterijus, kuriais yra grindžiamas jūsų prašymas. Nemokamos teisinės pagalbos formos ir dokumentų pateikimo nuostatuose – Pravilnik o obrazcu za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin (Slovėnijos Respublikos Valstybės žinios, Nr. 75/2001) – nurodoma, kokie dokumentai gali būti naudojami patvirtinti informacijai apie jūsų pajamas ir kitas įplaukas, jūsų finansinę padėtį, šeimą, sveikatos būklę ir kitas esminę grėsmę sudarančias priežastis.

7. Kur turėčiau įregistruoti savo teisinės pagalbos prašymą?

Vidaus ginčo atveju nemokamos teisinės pagalbos prašymą turėtumėte pateikti kompetentingam vietos teismui, darbo ginčų teismui ar administraciniam teismui, kurio teritorijoje laikinai ar nuolat gyvenate, arba teismui pagal savo pasirinkimą, jei jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne toje valstybėje, kurioje prašote teisinės pagalbos, arba jei neturite jokios pilietybės.

Jei prašymo pateikimo metu esate vienos iš kitų ES valstybių narių gyventojas ir reikalaujate nemokamos teisinės pagalbos Slovėnijos teisme („užsienio tarptautinis ginčas“), savo prašymą turite pats arba per instituciją, atsakingą už prašymų perdavimą atitinkamoje valstybėje narėje, siųsti Slovėnijos teisingumo ministerijai.

Jei prašymo pateikimo metu gyvenate Slovėnijoje ir reikalaujate nemokamos teisinės pagalbos kitos ES valstybės narės teisme („vidaus tarptautinis ginčas“), savo prašymą turite siųsti vietiniam teismui regione, kuriame laikinai ar nuolat gyvenate.

viršųviršų

8. Kaip man bus pranešta, ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ne?

Atsakinga institucija, remdamasi jūsų prašymu, nuspręs, ar turite teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, ir praneš jums apie savo sprendimą.

9. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ką turėčiau daryti?

Kai jums bus pranešta apie sprendimą skirti nemokamą teisinę pagalbą, specializuotas nemokamos teisinės pagalbos skyrius jums išduos nuorodų sąvadą (napotnica), kuriame bus pateikti jūsų duomenys, apibūdinta byla, kuriai yra skiriama nemokama teisinė pagalba, skiriamos teisinės pagalbos forma bei dydis ir kita atitinkamuose nuostatuose (Pravilnik o obrazu napotnice, Valstybės žinios, Nr. 136/2004) nustatyta informacija. Kai teisinės pagalbos paslaugos bus suteiktos, šį nuorodų sąvadą turėsite grąžinti specializuotam teisinės pagalbos skyriui, kartu pridėdami visus išlaidų dokumentus ir atleidimo nuo išlaidų mokėjimo pažymas.

10. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, kas man parinks advokatą?

Teisinę pagalbą teikiantį advokatą paskirs už teisinę pagalbą atsakinga institucija savo sprendime dėl pagalbos suteikimo.

11. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar man bus padengtos visos bylinėjimosi išlaidos?

Vidaus ginčuose nemokama teisinė pagalba paprastai yra skiriama viso dydžio, kokio reikalauja prašytojas, ir tokiam laikotarpiui, koks yra reikalingas atsižvelgiant į formą, kokia ji yra patvirtinama. Nepaisant to, už nemokamą teisinę pagalbą atsakinga institucija gali nustatyti įvairius konkrečių formų nemokamos teisinės pagalbos lygius, skirti tiktai dalinę tam tikrų formų pagalbą, riboti teikiamų paslaugų rūšį ar teisinio konsultavimo valandų skaičių arba riboti pagalbą tam tikram įrodymų skaičiui ar rūšiai, jeigu išlaidos yra pernelyg didelės.

viršųviršų

Vidaus tarptautiniuose ginčuose nemokama teisinė pagalba yra suteikiama bylos nagrinėjimui pirmosios ir antrosios instancijos teisme.

12. Jei tinku gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

Kitas išlaidas iš pradžių apmoka pati bylos šalis. Tačiau, jei jūs laimite bylą, teismas priteis, kad antroji bylos šalis jums atlygintų bylinėjimosi išlaidas.

13. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar ji bus taikoma ir sprendimo peržiūrėjimui, kurio galėčiau siekti pasibaigus teismo procesui?

Kaip buvo minėta pirmiau, apribojimas, kurį už teisinę pagalbą atsakinga institucija gali nustatyti pagalbos teikimui dar tam tikram proceso etapui nepasibaigus, yra netaikomas vidaus tarptautiniams ginčams, nes šiuo atveju pagalba yra suteikiama bylos nagrinėjimui pirmojoje ir antrojoje instancijoje.

14. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti nutraukta dar nepasibaigus teismo procesui?

Jei turite teisę gauti teisinę pagalbą, jūs turite visą laikotarpį, kuriam ji yra paskirta, atitikti nemokamos teisinės pagalbos gavimo sąlygas. Laikotarpiu tarp pagalbos paskyrimo ir galutinės išlaidų ataskaitos jūs privalote už nemokamą teisinę pagalbą atsakingai institucijai pranešti apie visus faktus, aplinkybes ar pokyčius, kurie turi ar galėtų turėti poveikio jūsų teisei į nemokamą teisinę pagalbą arba jos formai, dydžiui ir trukmei, per aštuonias dienas nuo tos dienos, kai jie tampa jums žinomi. Tais atvejais, kai specializuotas nemokamos teisinės pagalbos skyrius nustato, kad atsirado aplinkybės, dėl kurių reikia priimti kitą sprendimą dėl teisės į nemokamą teisinę pagalbą turėjimo, nes pretendentas nebeatitinka reikalavimų jai gauti arba turi teisę ją gauti mažesnio dydžio ar tik tam tikrų formų teisinę pagalbą, jis ex officio pradeda procedūrą teisės turėjimui nustatyti. Atlikęs šią procedūrą, specializuotas skyrius už nemokamą teisinę pagalbą atsakingai institucijai siūlo priimti sprendimą, nustatantį, kad teisės į nemokamą teisinę pagalbą turėjimas pasibaigė, arba keičiantį nemokamos teisinės pagalbos dydį ar formą.

15. Jei netinku gauti teisinės pagalbos, ar galiu šį sprendimą apskųsti? 

Už nemokamą teisinę pagalbą atsakingos institucijos sprendimo apskųsti negalima, bet galima pateikti administracinį skundą Slovėnijos Respublikos administraciniam teismui.

Papildoma informacija

 • Nemokamos teisinės pagalbos įstatymas (Zakon o brezplačni pravni pomoči – ZBPP – Slovėnijos Respublikos Valstybės žinios, Nr. 48/2001), ZBPP pakeitimo ir papildymo įstatymas (Valstybės žinios, Nr. 50/2004),
 • Civilinio proceso įstatymas (Zakon o pravdnem postopku – ZPP – Valstybės žinios, Nr. 36/2004 (suvestinis tekstas)); Darbo ir socialinių teismų įstatymas (Zakon o delovnih in socialnih sodiščih Valstybės žinios, Nr. 19/94 ir 61/2004). Pirmiau nurodytų įstatymų tekstus (slovėnų kalba) galima rasti internete: Sprejeti Zakoni - Pomoč English - slovenšcina 

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Slovėnija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-09-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė