Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Σλοβενία

Τελευταία ενημέρωση: 25-05-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Σλοβενία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι εννοούμε ως δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας); 2.
3. Ποιος δικαιούται νομικής συνδρομής; 3.
4. Η νομική συνδρομή χορηγείται για όλες τις διαφορές; 4.
5. Που διατίθεται το έντυπο της αίτησης για την χορήγηση νομικής συνδρομής; 5.
6. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για την χορήγηση νομικής συνδρομής; 6.
7. Που πρέπει να καταθέσω την αίτηση για την χορήγηση νομικής συνδρομής; 7.
8. Πώς θα ενημερωθώ αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής; 8.
9. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, τι πρέπει να κάνω; 9.
10. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου; 10.
11. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, αυτή θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα; 11.
12. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις μερικής χορήγησης νομικής συνδρομής, ποιος θα πληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα; 12.
13. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, αυτή θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη; 13.
14. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, αυτή μπορεί να ανακληθεί πριν από το τέλος της δίκης; 14.
15. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής; 15.

 

1. Τι εννοούμε ως δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους;

Σύμφωνα με το άρθρο 151 του κώδικα πολιτικής δικονομίας - ZPP (επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αριθ. 36/2004 – ενοποιημένο κείμενο), τα δικαστικά έξοδα είναι τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή λόγω αυτής· καλύπτουν εξίσου την αμοιβή της εργασίας δικηγόρου και άλλων προσώπων στα οποία το δίκαιο αναγνωρίζει δικαίωμα αμοιβής (π.χ. δικαστικοί εμπειρογνώμονες). Οι διάδικοι προκαταβάλλουν μόνο τα έξοδα που προκαλούνται από δικές τους ενέργειες. Η πληρωμή των διαδικαστικών εξόδων στις υποθέσεις που υπάγονται στο αστικό και στο εμπορικό δίκαιο διέπεται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας (ZPP)· η πληρωμή των εξόδων στις υποθέσεις που υπάγονται στο κοινωνικό δίκαιο και στις διαφορές που απορρέουν από συμβάσεις εργασίας διέπεται από το νόμο σχετικά με τα εργατοδικεία και τις υποθέσεις κοινωνικής ασφάλειας (επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 19/1994 και 61/2004). Κατά την ανάλυση της επιστροφής των δικαστικών εξόδων θα περιοριστούμε σε μία παρουσίαση του συστήματος που ισχύει στις υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. Στην πράξη, τα έξοδα που προκύπτουν ως επί το πλείστον στις αστικές υποθέσεις είναι τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα εμπειρογνωμόνων, τα έξοδα που συνδέονται με την κλήτευση μαρτύρων, οι αμοιβές των διερμηνέων, η καταβληθείσα από τους ενάγοντες ασφάλεια και οι προκαταβολές για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Ο βασικός κανόνας είναι ότι τα έξοδα καταβάλλονται στον νικήσαντα διάδικο. Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 154 ZPP ο ηττηθείς διάδικος καταβάλλει τα έξοδα της διαδικασίας στον αντίδικο και στους παρεμβαίνοντες από την πλευρά του. Ειδικοί κανόνες ισχύουν όταν τα έξοδα προκύπτουν εξαιτίας σφάλματος ενός εκ των διαδίκων, όταν η απόφαση βασίζεται σε αναγνώριση της αξίωσης του ενάγοντος, όταν η αξίωση αποσύρεται και όταν το δικαστήριο καταλήξει σε δικαστικό συμβιβασμό σε υποθέσεις όπου υπάρχουν συνενάγοντες ή συνεναγόμενοι (άρθρα 155-162 ZPP).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Τι σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας);

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου περί δωρεάν νομικής συνδρομής (ευεργέτημα πενίας) - ZBPP (επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αριθ. 48/2001 και 50/2004), το ευεργέτημα πενίας αντιπροσωπεύει την υλοποίηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας σύμφωνα με την αρχή της ισότητας δικαιωμάτων, η οποία λαμβάνει υπόψη την κοινωνική κατάσταση του ατόμου το οποίο δεν θα μπορούσε να ασκήσει αυτό το δικαίωμα χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη διαβίωσή του και αυτήν της οικογενείας του. Το ευεργέτημα πενίας είναι το δικαίωμα του δικαιούχου σε πλήρη ή μερική κάλυψη των εξόδων νομικής υποστήριξης και σε απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα. Στην πράξη, πρόκειται για τα έξοδα που συνεπάγεται η παροχή νομικών συμβουλών ή η εκπροσώπηση ενώπιον των γενικών δικαστηρίων, των ειδικών δικαστηρίων, του Συνταγματικού δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και ενώπιον όλων των οργάνων, οργανισμών και άλλων προσώπων στη Δημοκρατία της Σλοβενίας που έχουν αρμοδιότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθώς και η απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα.

3. Ποιος δικαιούται νομικής συνδρομής;

Δικαιούχοι νομικής συνδρομής (ευεργετήματος πενίας) είναι τα άτομα τα οποία, λόγω της οικονομικής ή οικογενειακής κατάστασής τους, δεν θα ήταν σε θέση να αναλάβουν τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας χωρίς αυτό να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική τους κατάσταση ή την οικονομική κατάσταση της οικογενείας τους. Η οικονομική κατάσταση των δικαιούχων αξιολογείται στη βάση των μηνιαίων αποδοχών ή της περιουσίας κάθε ενδιαφερομένου και της οικογενείας του. Τα άτομα που έχουν δικαίωμα ευεργετήματος πενίας υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες ανάλογα με το κατά πόσον η υπόθεση αφορά εγχώρια διαφορά ή διαφορά με διασυνοριακά στοιχεία. Στις διαφορές που δεν περιλαμβάνουν διεθνή στοιχεία, δικαιούχοι του ευεργετήματος πενίας είναι: οι πολίτες της Δημοκρατίας της Σλοβενίας οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή στη Δημοκρατία της Σλοβενίας· οι αλλοδαποί οι οποίοι έχουν μόνιμη ή προσωρινή άδεια διαμονής, καθώς και οι απάτριδες οι οποίοι διαμένουν νομίμως στη Δημοκρατία της Σλοβενίας· οι λοιποί αλλοδαποί, υπό την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας ή υπό τις προϋποθέσεις και στις περιπτώσεις προβλέπονται από τις διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν τη Δημοκρατία της Σλοβενίας και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις. Το δικαίωμα ευεργετήματος πενίας στις διασυνοριακές διαφορές διέπεται από την πράξη που τροποποιεί τον ZBPP, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου 2004, σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών υποθέσεων μέσω της θέσπισης ελάχιστων κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας για τις υποθέσεις αυτές. Στις διασυνοριακές διαφορές αστικού δικαίου στις οποίες ο ενάγων ή ο εναγόμενος διαμένει σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας ("εγχώρια διασυνοριακή διαφορά"), το συγκεκριμένο άτομο έχει δικαίωμα να του χορηγηθεί ευεργέτημα πενίας στη Σλοβενία ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του. Παρόμοια, όταν ο ενάγων ή ο εναγόμενος διαμένει στη Σλοβενία κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας ("αλλοδαπή διασυνοριακή διαφορά"), το εν λόγω άτομο έχει δικαίωμα ευεργετήματος πενίας για τη διαβίβαση της αίτησης για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας, ανεξαρτήτως ιθαγένειας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Η νομική συνδρομή χορηγείται για όλες τις διαφορές;

Όσον αφορά τις διασυνοριακές διαφορές, ευεργέτημα πενίας μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε "αστικές υποθέσεις", οι οποίες ορίζονται ως υποθέσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα δικαστηρίων με γενική δικαιοδοσία (σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τα δικαστήρια) και υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων εργατικών και κοινωνικών υποθέσεων (σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει αυτά τα δικαστήρια).

5. Που διατίθεται το έντυπο της αίτησης για την χορήγηση νομικής συνδρομής;

Στην περίπτωση των εγχώριων διαφορών, το έντυπο της αίτησης διατίθεται στις ειδικές υπηρεσίες ευεργετήματος πενίας και στα βιβλιοπωλεία.

Εάν, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, διαμένετε σε ένα από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξιώνετε ευεργέτημα πενίας ενώπιον δικαστηρίου στη Σλοβενία ("αλλοδαπή διασυνοριακή διαφορά"), μπορείτε να αποστείλετε την αίτησή σας στο υπουργείο δικαιοσύνης της Σλοβενίας είτε απευθείας είτε μέσω του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διαβίβαση αιτήσεων στο σχετικό κράτος μέλος. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί εγγράφως χρησιμοποιώντας το έντυπο που ορίζει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή το έντυπο που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, στη βάση του ZBPP.

Εάν, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, διαμένετε στη Σλοβενία και αξιώνετε ευεργέτημα πενίας ενώπιον δικαστηρίου σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ("εγχώρια διασυνοριακή διαφορά"), πρέπει να αποστείλετε την αίτησή σας στο τοπικό δικαστήριο στην περιφέρεια στην οποία διαμένετε μόνιμα ή προσωρινά. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί χρησιμοποιώντας το έντυπο που ορίζει η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το έντυπο που ορίζεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία έχει την έδρα του το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

6. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για την χορήγηση νομικής συνδρομής;

Η αίτηση, δεόντως συμπληρωμένη με βάση το προβλεπόμενο έντυπο, πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο αιτών πληροί τα κριτήρια στα οποία βασίζεται η αίτησή του. Η νομοθετική ρύθμιση σχετικά με το έντυπο για την χορήγηση ευεργετήματος πενίας και την υποβολή εγγράφων - Pravilnik o obrazcu za dodelitev brezplačne pravne pomoči in predložitev listin (Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 75/2001) – καθορίζει τα έγγραφα στη βάση των οποίων ο αιτών μπορεί να χορηγήσει πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του και τα λοιπά έσοδα, την οικονομική κατάστασή του και αυτή της οικογενείας του, την υγεία του και άλλους λόγους οι οποίοι αποτελούν ουσιαστική απειλή.

7. Που πρέπει να καταθέσω την αίτηση για την χορήγηση νομικής συνδρομής;

Σε περίπτωση εγχώριας διαφοράς, η αίτηση για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας υποβάλλεται στο αρμόδιο τοπικό δικαστήριο, δικαστήριο εργατικών διαφορών ή διοικητικό δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο αιτών έχει μόνιμη ή προσωρινή διαμονή ή στο δικαστήριο της επιλογής του όταν ο αιτών έχει τη διαμονή του εκτός της χώρας στην οποία αξιώνει ευεργέτημα πενίας ή όταν είναι άπατρις.

Εάν, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, ο αιτών διαμένει σε ένα από τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και ζητεί να του χορηγηθεί ευεργέτημα πενίας ενώπιον δικαστηρίου στη Σλοβενία ("αλλοδαπή διασυνοριακή διαφορά"), πρέπει να αποστείλει την αίτησή του στο υπουργείο δικαιοσύνης της Σλοβενίας είτε απευθείας είτε μέσω του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη διαβίβαση αιτήσεων στο σχετικό κράτος μέλος.

Εάν, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, ο αιτών διαμένει στη Σλοβενία και αξιώνει ευεργέτημα πενίας ενώπιον δικαστηρίου σε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ("εγχώρια διασυνοριακή διαφορά"), πρέπει να αποστείλει την αίτησή του στο τοπικό δικαστήριο στην περιφέρεια στην οποία διαμένει προσωρινά ή μόνιμα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

8. Πώς θα ενημερωθώ αν δικαιούμαι νομικής συνδρομής;

Το αρμόδιο όργανο θα αποφασίσει το κατά πόσον δικαιούστε ευεργετήματος πενίας στη βάση της αίτησής σας και θα σας ενημερώσει σχετικά με την απόφασή του.

9. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, τι πρέπει να κάνω;

Μόλις πληροφορηθείτε σχετικά με την απόφαση χορήγησης ευεργετήματος πενίας, η ειδική υπηρεσία για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας θα σας χορηγήσει ένα φάκελο αναφοράς (“napotnica”) ο οποίος περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία, περιγραφή της υπόθεσης για την οποία χορηγείται ευεργέτημα πενίας, μορφή και έκταση του χορηγούμενου ευεργετήματος και άλλες πληροφορίες που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Pravilnik o obrazu napotnice, επίσημη εφημερίδα αριθ. 136/2004). Μετά το πέρας των πράξεων που συνιστούν το ευεργέτημα πενίας, πρέπει να επιστρέψετε το συγκεκριμένο φάκελο στην ειδική υπηρεσία για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας επισυνάπτοντας όλους τους καταλόγους δαπανών και τις βεβαιώσεις για την απαλλαγή από την πληρωμή των εξόδων.

10. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου;

Ο δικηγόρος που θα παράσχει τη νομική συνδρομή καθορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση του ευεργετήματος στη σχετική απόφασή του.

11. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, αυτή θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα;

Στις περιπτώσεις εγχώριων διαφορών, το ευεργέτημα πενίας χορηγείται γενικά σε όλη την έκταση που αξιώνεται από τον αιτούντα και καθόλη τη διάρκεια που είναι απαραίτητη σε συνάρτηση με τη μορφή υπό την οποία χορηγείται το ευεργέτημα. Εντούτοις, το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά για την έκταση των ιδιαίτερων μορφών του ευεργετήματος, να χορηγήσει συγκεκριμένες μορφές μόνο εν μέρει, να περιορίσει το είδος δραστηριοτήτων ή τον αριθμό των ωρών νομικών συμβουλών ή να περιορίσει το ευεργέτημα σε ορισμένο αριθμό ή είδος αποδεικτικών στοιχείων εφόσον τα έξοδα είναι δυσανάλογα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στις περιπτώσεις των εγχώριων διασυνοριακών διαφορών, το ευεργέτημα πενίας χορηγείται για τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

12. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις μερικής χορήγησης νομικής συνδρομής, ποιος θα πληρώσει τα υπόλοιπα έξοδα;

Τα άλλα έξοδα καλύπτονται εκ των προτέρων από τον ίδιο τον διάδικο. Εντούτοις, εάν η αγωγή σας έχει θετική έκβαση, το δικαστήριο αποφασίζει την καταβολή των δικαστικών εξόδων από τον αντίδικο.

13. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, αυτή θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη;

Όπως εξηγείται ανωτέρω, ο περιορισμός τον οποίο η αρμόδια για τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας υπηρεσία μπορεί να επιβάλει στο ευεργέτημα μόνο κατά τη λήξη μιας συγκεκριμένης φάσης της διαδικασίας δεν εφαρμόζεται στις εγχώριες διασυνοριακές διαφορές, δεδομένου ότι το ευεργέτημα χορηγείται για τη διαδικασία σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

14. Αν εκπληρώνω τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, αυτή μπορεί να ανακληθεί πριν από το τέλος της δίκης;

Ο δικαιούχος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας καθόλη τη διάρκεια για την οποία του χορηγείται το ευεργέτημα. Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της χορήγησης του ευεργετήματος και της ημερομηνίας της τελικής δήλωσης των εξόδων, ο δικαιούχος πρέπει εξίσου να ενημερώσει την αρμόδια για τη χορήγηση του ευεργετήματος υπηρεσία για όλα τα γεγονότα και τις συνθήκες ή όλες τις τροποποιήσεις που επηρεάζουν ή θα μπορούσαν να επηρεάσουν το δικαίωμα στη χορήγηση ευεργετήματος πενίας ή τη μορφή, την έκταση και τη διάρκεια χορήγησης, εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από τη στιγμή που έλαβε γνώση των στοιχείων αυτών. Όταν η ειδική υπηρεσία για τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας διαπιστώνει ότι έχουν προκύψει συνθήκες που επιβάλλουν τη λήψη νέας απόφασης όσον αφορά την επιλεξιμότητα για τη χορήγηση του ευεργετήματος, είτε επειδή ο δικαιούχος δεν έχει πλέον δικαίωμα είτε επειδή έχει δικαίωμα σε πιο περιορισμένη έκταση ή μόνο υπό ορισμένες μορφές, κινεί αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας για τη χορήγηση του ευεργετήματος. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η ειδική υπηρεσία προτείνει στο αρμόδιο για τη χορήγηση ευεργετήματος πενίας όργανο να λάβει απόφαση που να διαπιστώνει την παύση της επιλεξιμότητας για τη χορήγηση του ευεργετήματος ή να τροποποιεί την έκταση ή την μορφή του ευεργετήματος.

15. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις χορήγησης νομικής συνδρομής, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής;

Δεν υπάρχει προσφυγή κατά της απόφασης του αρμόδιου οργάνου για τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας, αλλά μπορείτε να υποβάλετε διοικητική προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Νόμος σχετικά με το ευεργέτημα πενίας (Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP – επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 48/2001), Πράξη που τροποποιεί τον ZBPP (επίσημη εφημερίδα αριθ. 50/2004),
 • Κώδικας πολιτικής δικονομίας (Zakon o pravdnem postopku - ZPP – επίσημη εφημερίδα αριθ. 36/2004 (ενοποιημένο κείμενο))· Νόμος για τα δικαστήρια εργατικών και κοινωνικών διαφορών (Zakon o delovnih in socialnih sodiščih – επίσημη εφημερίδα αριθ. 19/94 και 61/2004). Μπορείτε να βρείτε το κείμενο των προαναφερόμενων νόμων (στη σλοβενική γλώσσα) μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: Sprejeti Zakoni - Pomoč English - slovenšcina

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Σλοβενία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 25-05-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο