Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Skottland

Senaste uppdatering: 15-01-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Skottland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vilka former av rättshjälp finns det? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats? 9.
10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Täcker rättshjälpen överklaganden? 13.
14. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 14.
15. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 15.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Kostnaderna beror på ärendets natur. Kostnaderna kan bestå av arvode till den advokat (solicitor) som företräder en person som beviljats rättshjälp (rättshjälpsmottagaren), och av advokatens utlägg för till exempel domstolsavgifter och expertyttranden.

Vid rättegångens slut avgör domstolen vem som ska stå för kostnaderna. Även om det vanligtvis är den förlorande parten som åläggs att betala den vinnande partens rättegångskostnader, så finns det många undantag från denna princip. Om rättshjälpsmottagaren förlorar målet eller om den andra parten åläggs att betala rättegångskostnaderna, men inte lyckas med detta, blir rättshjälpsmottagaren tvungen att betala sina egna kostnader.

2. Vilka former av rättshjälp finns det?

Rättshjälpssystemet i Skottland administreras av den skotska rättshjälpsmyndigheten (Scottish Legal Aid Board), en oberoende förvaltningsmyndighet som finansieras av den skotska regeringen (Scottish Executive).

Det finns tre former av rättshjälp.

 • Rådgivning/biträde i tvistemål (Civil Advice and assistance): Muntlig eller skriftlig rådgivning om hur skotsk lagstiftning tillämpas i en viss situation. Rådgivningen tillhandahålls av en advokat (solicitor) eller, i lämpliga fall, av ett rättegångsombud (counsel).
 • Rådgivning genom representation (Advice by way of representation – ABWOR): En form av rådgivning och biträde som ger möjlighet att i tvistemål vid vissa särskilt angivna domstolar i Skottland bli representerad av en advokat eller, i lämpliga fall, av ett rättegångsombud.
 • Rättshjälp i tvistemål (Civil legal aid): Ett särskilt system som ger möjlighet att i tvistemål vid vissa andra särskilt angivna domstolar i Skottland bli representerad av en advokat eller, i lämpliga fall, av ett rättegångsombud.

3. Vem kan få rättshjälp?

Endast fysiska personer kan få rådgivning/biträde och rättshjälp. Juridiska personer, men även vissa sammanslutningar som inte är att betrakta som juridiska personer (unincorporated bodies), kan alltså inte komma i fråga. Under vissa omständigheter kan fysiska personer beviljas rådgivning/biträde och rättshjälp i ärenden som rör affärsverksamhet, till exempel om personen i fråga driver enskild firma.

Rygg

Till börjanTill början

Det finns inga särskilda villkor beträffande den rättshjälpssökandes bosättningsort eller nationalitet.

Rådgivning/biträde kan ges av en advokat, om denne är förvissad om att den sökande uppfyller de ekonomiska kriterierna och om den fråga som ansökan gäller omfattas av skotsk lag. En advokat kan tillhandahålla rådgivning upp till en viss kostnadsnivå. Allt arbete som överstiger den fastställda nivån kräver rättshjälpsmyndighetens godkännande. Detta gäller även för allt arbete som innebär att advokaten måste agera ombud.

Ansökningar om rättshjälp i tvistemål ska lämnas till rättshjälpsmyndigheten av en advokat som företräder sökanden. Ansökningar som lämnas in direkt av sökanden avvisas. Rättshjälp i tvistemål

kan beviljas om myndigheten är förvissad om att sökanden uppfyller de ekonomiska kriterierna, har skäl för sin talan (har rimliga utsikter att vinna målet) och om det även med hänsyn till övriga omständigheter är skäligt att han eller hon erhåller rättshjälp .

Rätten till rådgivning/biträde och rättshjälp i tvistemål är beroende av disponibel inkomst och disponibelt kapital. För både inkomst och kapital gäller en övre och en nedre gräns. De ekonomiska villkoren för att erhålla rådgivning/biträde i tvistemål är betydligt lägre ställda än de som gäller rättshjälp i tvistemål. Närmare uppgifter om vilka beloppsgränser som gäller finner du på rättshjälpsmyndighetens webbplatsEnglish

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Se fråga 2 ovan.

Rygg

Till börjanTill början

Rådgivning i tvistemål är till för att besvara frågor om tillämpningen av skotsk lag.

Rådgivning genom biträde (ABWOR) kan beviljas för tvistemål i ett antal domstolar som anges i lagen. Det rör sig bland annat om överprövningsinstanser i invandringsärenden (Immigration Appeal Tribunals) och arbetsdomstolar (Employment Tribunals).

Rättshjälp i tvistemål kan beviljas för tvistemål i en rad andra domstolar (än ovan nämnda) som anges i lagen. Till dessa hör Sheriff Court och Court of Session, som är de viktigaste tvistemålsdomstolarna i Skottland. Rättshjälp i tvistemål finns också att tillgå i mål inför ett antal nämnder och specialdomstolar, exempelvis Social Security Commissioners och Employment Appeal Tribunals (överprövningsinstans i arbetsrättsliga ärenden).

Rättshjälp i tvistemål beviljas inte i förtalsmål, mål om ogiltigförklaring av valresultat, förenklade skilsmässoförfaranden i Court of Session eller Sheriff Court eller mål om ogiltigförklaring av beslut om kvarstad på fast egendom. Rättshjälp beviljas inte heller för mål i småmålsdomstolen (small claims court), där värdet på fordran inte får överstiga 750 brittiska pund.

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden?

I brådskande fall kan en advokat vidta vissa processuella åtgärder för att skydda sökandens ställning innan rättshjälpsmyndigheten har prövat ansökan om rättshjälp. Vissa av dessa åtgärder kan vidtas utan myndighetens godkännande, medan andra först måste godkännas.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

Myndigheten godkänner endast ansökningar som lämnas in av en advokat på sökandens vägnar.

Rygg

Till börjanTill början

7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan?

Din advokat upplyser dig om vilka handlingar som behövs för att bedöma om du uppfyller de ekonomiska kriterierna och ansökan är välgrundad med hänsyn till vad talan gäller.

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Myndigheten kommer endast att godta ansökningar som en advokat lämnar in för sökandens räkning. Ansökningar som lämnas in direkt av den sökande avslås.

The Law Society of Scotland kan hjälpa dig att kontakta en advokat. Se nedan för kontaktuppgifter.

9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats?

Din advokat kommer att upplysa dig om huruvida du har rätt till rådgivning.

Rättshjälpsmyndigheten kommer att ge dig och din advokat skriftligt besked när din ansökan om rättshjälp i tvistemål har prövats.

10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

Din advokat kommer att upplysa dig om vilka åtgärder som behöver vidtas.

11. Vem utser min advokat?

Du måste vända dig till en advokat för att kunna ansöka om rådgivning eller rättshjälp. Rättshjälp kan endast tillhandahållas av en advokat som finns upptagen i rättshjälpsmyndighetens register för rättshjälp i tvistemål.

Law Society of Scotland kan hjälpa dig att kontakta en advokat.  Se nedan för kontaktuppgifter

Rygg

Till börjanTill början

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Se fråga 1 ovan.

Rättshjälpen täcker endast kostnaderna för din egen advokat och andra utgifter med anknytning till din talan, till exempel domstolsavgifter och expertyttranden, men inte motpartens kostnader.

Om du är berättigad till rättshjälp, kan du bli tvungen att betala delar av rättegångskostnaderna själv. Vid beräkningen av hur mycket du ska betala, tas hänsyn till din ekonomiska situation.

13. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Det ursprungliga rättshjälpsintyget gäller inte för ett eventuellt överklagande av domen i målet. Vid överklagande krävs en ny ansökan om rättshjälp, och rättshjälpsmyndigheten måste vara förvissad om att de ekonomiska kriterierna och kraven på rimliga utsikter till framgång med talan och på skälighet i övrigt är uppfyllda också med avseende på överklagandet.

14. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Rättshjälpsmyndigheten har möjlighet att dra in rättshjälpen i ett antal situationer. Det gäller till exempel om rättshjälpsmottagaren inte längre uppfyller kraven på grund av förändrade ekonomiska förutsättningar, om myndigheten inte längre anser att personen har godtagbara skäl för sin talan eller att det är rimligt att han eller hon fortsätter att uppbära rättshjälp. Det gäller även om rättshjälpsmottagaren driver målet på ett oacceptabelt sätt eller om rättshjälpsmottagaren har underlåtit att tillhandahålla information som myndigheten har begärt.

Rättshjälpen kan också avbrytas om mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller har underlåtit att redogöra för någon omständighet av betydelse i ärendet. Under sådana förhållanden kan myndigheten också kräva återbetalning av pengar som betalats ut.

15. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Din advokat kan göra en framställan om omprövning av rättshjälpsmyndighetens beslut att inte bevilja rättshjälp.

Ytterligare information

 • Information om rättshjälpssystemet i Skottland:

Scottish Legal Aid BoardEnglish
44 Drumsheugh Gardens,
Edinburgh EH3 7SW

Tfn: +44 (0) 131 226 7061
Fax: +44 (0) 131 220 4878
E-post: general@slab.org.uk

 • Råd om hur du kommer i kontakt med en advokat:

Law Society of ScotlandEnglish
26 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7YR
Tfn: +44 (0) 131 226 7411
Fax: +44 (0) 131 225 2934
E-post: lawscot@lawscot.org.uk

« Rättshjälp - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Rygg

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 15-01-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket