Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Škotska

Zadnja sprememba: 05-01-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Škotska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je pravna pomoč? 2.
3. Kdo je upravičen do pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih? 4.
5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere? 5.
6. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč? 6.
7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč? 7.
8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč? 8.
9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za civilno pravno pomoč? 9.
10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 10.
11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči? 11.
12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja? 12.
13. Ali je upravičenec do pravne pomoči upravičen tudi do morebitne revizije po sojenju? 13.
14. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja (ali celo po njem)? 14.
15. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči? 15.

 

1. Kateri so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi?

Stroški so odvisni od narave zadeve. Stroški lahko vključujejo honorar odvetnika, ki zastopa osebo, ki prejme pravno pomoč (prejemnik pomoči), in izdatke, kot so sodne takse in izvedenska mnenja.

Na koncu postopka sodišče odloči, katera stranka mora plačati stroške. Na splošno mora stroške stranke, ki izgubi, plačati stranka, ki uspe, toda to načelo ima veliko izjem. Če je prejemnik pomoči stranka, ki izgubi, ali mora plačati stroške druga stranka, vendar tega ne more storiti, je prejemnik pomoči dolžen plačati svoje stroške.

2. Kaj je pravna pomoč?

Sistem pravne pomoči na Škotskem upravlja škotski Odbor za pravno pomoč (Scottish Legal Aid Board) (Odbor), ki je javna neresorna organizacija, financirana s strani škotske vlade (Scottish Executive).

Obstajajo tri vrste pravne pomoči:

 • Civilno svetovanje in pomoč (Civil advice and assistance): ustno ali pisno svetovanje o uporabi škotskega prava v kakršnih koli posebnih okoliščinah, nastalih v zvezi z osebo, ki potrebuje svetovanje. Izvajata ga odvetnik in, kjer je to primerno, pravni zastopnik.
 • Svetovanje z zastopanjem: vrsta svetovanja in pomoči, ki omogoča zastopanje s strani odvetnika ali, kjer je to potrebno, pravnega zastopnika v civilnih postopkih pri pristojnih škotskih sodiščih.
 • Civilna pravna pomoč: ločen sistem, ki omogoča zastopanje s strani odvetnika ali, kjer je to potrebno, pravnega zastopnika v civilnih postopkih pri drugih pristojnih škotskih sodiščih.

3. Kdo je upravičen do pravne pomoči?

Svetovanje in pomoč ter pravna pomoč so na voljo le posameznikom; niso na voljo pravnim osebam ali nekorporativnim podjetjem. Vseeno so lahko v nekaterih okoliščinah na voljo posameznikom v zvezi s poslovnimi in gospodarskimi zadevami; na primer samozaposlenim samostojnim trgovcem.

back

Na vrh straniNa vrh strani

V zvezi s stalnim prebivališčem ali državljanstvom prosilca za pravno pomoč ni nobenih pogojev.

Svetovanje in pomoč lahko odobri odvetnik, če je prepričan, da je prosilec finančno primeren in zadevo, v zvezi s katero potrebuje svetovanje, ureja škotsko pravo. Odvetnik lahko izvaja svetovanje in pomoč do določene ravni izdatkov. Za delo, ki presega začetno raven izdatkov ali vključuje zastopanje, je potrebna predhodna odobritev Odbora.

Vloge za civilno pravno pomoč vloži pri Odboru odvetnik, ki zastopa prosilca. Odbor ne more sprejeti vlog neposredno od prosilcev. Civilna pravna pomoč je na voljo, če je Odbor prepričan, da je prosilec finančno primeren, da ima zadostne razloge (verodostojnost zadeve) in da je v določenih okoliščinah zadeve prejemanje civilne pravne pomoči upravičeno.

Finančna primernost za odobritev svetovanja in pomoči ter civilne pravne pomoči je odvisna od razpoložljivega dohodka in razpoložljivega kapitala ter se oceni ob upoštevanju zgornje in spodnje omejitve obeh. Preverjanje finančne primernosti za odobritev svetovanja in pomoči je veliko preprostejše kot preverjanje, ki se uporablja za odobritev civilne pravne pomoči. Več informacij o sedanjih finančnih mejnih vrednostih je na voljo na spletni strani Odbora English.

4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih?

Glejte vprašanje 2 zgoraj.

Civilno svetovanje in pomoč sta na voljo za zadeve, za katere se uporablja škotsko pravo.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Svetovanje z zastopanjem je na voljo za civilne postopke pri številnih sodiščih, določenih z zakonodajo. Ta vključujejo pritožbena sodišča za priseljevanje (Immigration Appeal Tribunal) in sodišča za spore iz zaposlovanja (Employment Tribunals).

Civilna pravna pomoč je na voljo za civilne postopke pri številnih drugih sodiščih, določenih z zakonodajo. Ta vključujejo grofijsko sodišče (Sheriff Court) in glavno civilno sodišče (Court of Session), ki sta glavni škotski sodišči, pristojni za civilne zadeve. Pravna pomoč je na voljo tudi za številna sodišča, kot so sodišča komisarjev za socialno varstvo (Social Security Commissioners Tribunals) in pritožbena sodišča za spore iz zaposlovanja (Employment Appeal Tribunals).

Civilna pomoč se ne more odobriti za postopke, ki so delno ali v celoti povezani z obrekovanjem; izpodbijanjem volitev; zahtevki za razvezo zakonske zveze po poenostavljenem postopku pri glavnem civilnem sodišču ali grofijskem sodišču; in zahtevki dolžnika za zaseg njegovega posestva. Ne more biti na voljo za zadeve pri sodišču za spore majhne vrednosti (Small Claims Court) (tj. kjer je vrednost zahtevka manjša od 750 GBP).

5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

Odvetnik lahko v postopku sprejme nekatere nujne ukrepe, da bi zaščitil položaj prosilca, preden Odbor odloči o vlogi za civilno pravno pomoč. Odvetnik lahko sprejme nekatere ukrepe brez odobritve Odbora, za sprejetje drugih pa je odobritev potrebna.

6. Kje je mogoče dobiti obrazec za vlogo za pravno pomoč?

Odbor sprejme le vloge, ki jih vloži odvetnik v imenu prosilca.

back

Na vrh straniNa vrh strani

7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč?

Odvetnik bo svetoval prosilcu v zvezi z dokumenti, potrebnimi za oceno finančne primernosti in vsebine njegove zadeve.

8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč?

Odbor sprejme le vloge, ki jih vloži odvetnik v imenu prosilca in ne neposredno prosilci.

Odvetniška zbornica Škotske (Law Society of Scotland) lahko prosilcem pomaga stopiti v stik z odvetnikom. Za podatke, potrebne za navezavo stikov, glejte spodaj.

9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za civilno pravno pomoč?

Ali je prosilec upravičen do svetovanja in pomoči, mu sporoči odvetnik.

Po oceni vloge prosilca za odobritev pravne pomoči Odbor pisno obvesti prosilca in njegovega odvetnika.

10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Odvetnik bo svetoval prosilcu o ustreznem postopku.

11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči?

Pred vložitvijo vloge za svetovanje in pomoč ali pravno pomoč se mora prosilec posvetovati z odvetnikom. Pravno pomoč lahko izvaja le odvetnik, ki je vpisan v register za civilno pravno pomoč pri Odboru.

Odvetniška zbornica Škotske lahko prosilcu pomaga stopiti v stik z odvetnikom. Za podatke, potrebne za navezavo stikov, glejte spodaj.

12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja?

Glejte vprašanje 1 zgoraj.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Pravna pomoč pokriva le stroške odvetnika prosilca in druge stroške v zvezi z njegovo zadevo, kot so sodne takse in izvedenska mnenja.

 Pravna pomoč ne pokriva stroškov druge stranke. Če je upravičen do pravne pomoči, se lahko od prosilca zahteva plačilo prispevka za stroške zadeve. Višina prispevka je odvisna od njegovih finančnih okoliščin.

13. Ali je upravičenec do pravne pomoči upravičen tudi do morebitne revizije po sojenju?

Izvirno potrdilo o pravni pomoči ne zajema pritožbe zoper izid sojenja. Treba je vložiti novo vlogo za pravno pomoč in Odbor mora biti prepričan, da so bila v zvezi s pritožbo izvedena preverjanja finančne primernosti, zadostnih razlogov in upravičenosti.

14. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja (ali celo po njem)?

Odbor lahko pravno pomoč prekine v več okoliščinah; npr. kadar prejemnik ni več upravičen do pomoči zaradi spremembe finančnih okoliščin, kadar Odbor ni več prepričan o utemeljenem razlogu prejemnika pomoči ali smiselnosti nadaljnjega plačevanja pravne pomoči, kadar je zaradi prejemnika pomoči potek postopka neupravičen, kadar prejemnik pomoči ni mogel predložiti podatkov, ki jih je zahteval Odbor.

Pravna pomoč se lahko prekine tudi, če je prejemnik pomoči predložil napačne podatke ali ni mogel predložiti bistvenih podatkov, in v teh okoliščinah ima Odbor pravico do izterjave denarnih sredstev, ki jih je izplačal.

15. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči?

Odvetnik prosilca lahko vloži zahtevek za revizijo odločbe Odbora za zavrnitev pravne pomoči.

Nadaljnje informacije

 • Nadaljnje informacije o pravni pomoči na Škotskem so na voljo na naslednjem naslovu:

The Scottish Legal Aid Board English

44 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7SW

Telefon: 00 44 131 226 7061

Telefaks: 00 44 131 220 4878

Elektronski naslov: general@slab.org.uk

 • Svetovanje o tem, kako stopiti v stik z odvetnikom, je na voljo na naslednjem naslovu:

The Law Society of Scotland English

26 Drumsheugh Gardens, Edinburgh EH3 7YR

Telefon: +44 (0) 131 226 7411

Telefaks: +44 (0) 131 225 2934

Elektronski naslov: lawscot@lawscot.org.uk

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 05-01-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo