Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Ρουμανία

Τελευταία ενημέρωση: 29-11-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Ρουμανία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»; 2.
3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή; 3.
4. Παρέχεται νομική συνδρομή σε όλα τα είδη νομικών διαφορών; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος; 5.
6. Πού μπορώ να προμηθευθώ έντυπο αίτησης παροχής νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση παροχής νομικής συνδρομής; 7.
8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής; 8.
9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή; 9.
10. Εάν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω; 10.
11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει όλα τα έξοδα της δίκης; 12.
13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καλύψει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη; 14.
15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί αυτή να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη); 15.
16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης; 16.

 

1. Τι είναι τα δικαστικά έξοδα και ποιος είναι κατά κανόνα υπόχρεος για την καταβολή τους;

Σύμφωνα με το άρθρο 274 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τα δικαστικά έξοδα περιλαμβάνουν: τέλη δικαστικών χαρτοσήμων, παράβολο, τέλος απογράφου ή τις προσαυξήσεις των τελών αυτών, αμοιβή εμπειρογνωμόνων, αποζημίωση μαρτύρων, αμοιβές δικηγόρων και κάθε άλλο έξοδο για το οποίο ο νικήσας διάδικος μπορεί να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με το νομοθετικό σύστημα της Ρουμανίας, τα τέλη χαρτοσήμου και οι αμοιβές δικηγόρων και εμπειρογνωμόνων καθορίζονται ανάλογα με την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και την αξία του αντικειμένου της δίκης.

Όσον αφορά τον διάδικο που βαρύνεται με τα δικαστικά έξοδα, το θέμα αυτό ρυθμίζεται λεπτομερώς από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Θεωρητικά, ο ηττηθείς διάδικος υποχρεούται, εφόσον απαιτείται, να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα. Ωστόσο, ο εναγόμενος που αναγνωρίζει τις αξιώσεις του ενάγοντος κατά την πρώτη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας δεν υποχρεούται να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα, εκτός εάν ο διάδικος τελούσε σε υπερημερία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης. Επίσης, όταν οι αξιώσεις εκάστου διαδίκου γίνονται δεκτές εν μέρει, το δικαστήριο αποφασίζει την έκταση στην οποία έκαστος εξ αυτών μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ενάγοντες ή εναγόμενοι, υποχρεούνται στην καταβολή των εξόδων εξίσου, αναλογικά ή αλληλεγγύως.

Στις ποινικές υποθέσεις, η ανάληψη των δικαστικών εξόδων ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 189-193 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έτσι, τα αναγκαία έξοδα για την υπεράσπιση, την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών, τη διατήρηση των υλικών αποδεικτικών στοιχείων, την αμοιβή των δικηγόρων καθώς και κάθε άλλο έξοδο που προκύπτει από την άσκηση της δίωξης ή της μήνυσης, καλύπτονται από τα ποσά που προκαταβάλλονται από το κράτος ή καταβάλλονται από τους διαδίκους. Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας διακρίνει μεταξύ των ποσών που οφείλονται σε μάρτυρες, εμπειρογνώμονες και διερμηνείς και της καταβολής των δικαστικών εξόδων που προκαταβλήθηκαν από το κράτος, όταν η υπόθεση οδηγεί σε καταδικαστική απόφαση, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες εξετάζονται μεμονωμένα. Τα δικαστικά έξοδα που αναλαμβάνονται από τους διαδίκους βαρύνουν τον κατηγορούμενο ή τον ζημιωθέντα διάδικο, ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου επί των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»;

Η νομική συνδρομή είναι μέρος του δικαιώματος υπεράσπισης. Το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Συντάγματος ορίζει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης οι διάδικοι δικαιούνται να εκπροσωπούνται από δικηγόρο επιλεγμένο από τους ίδιους ή διορισμένο από τον δικαστή.

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η νομική συνδρομή περιλαμβάνει τα εξής: χορήγηση απαλλαγών, μειώσεων, δυνατότητα προγραμματισμού ή αναβολής της πληρωμής τελών δικαστικού χαρτοσήμου και παραβόλου, και δωρεάν εκπροσώπηση και αρωγή από δικηγόρο που διορίζεται από τον δικηγορικό σύλλογο.

Η διασφάλιση του δικαιώματος υπεράσπισης είναι ένας από τους βασικούς κανόνες της Ποινικής Δικονομίας. Το άρθρο 6 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εγγυάται το δικαίωμα υπεράσπισης του κατηγορούμενου, του εναγόμενου και κάθε άλλου διαδίκου καθ' όλη την ποινική διαδικασία και το δικαίωμα κάθε διαδίκου να επικουρείται από δικηγόρο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τα δικαστικά όργανα, προτού καταχωρήσουν την πρώτη του δήλωση, οφείλουν να ενημερώνουν τον κατηγορούμενο ή τον εναγόμενο σχετικά με το δικαίωμα νόμιμης εκπροσώπησης που του παρέχει ο νόμος, και να καταχωρούν το στοιχείο αυτό στα πρακτικά της διαδικασίας. Υπό τις προϋποθέσεις και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, τα δικαστικά όργανα οφείλουν να διορίζουν δικηγόρο για τον κατηγορούμενο ή τον εναγόμενο, εφόσον αυτός δεν έχει επιλέξει εκπρόσωπο.

Καθώς το δικαίωμα υπεράσπισης είναι μια από τις βασικές απαιτήσεις της ποινικής διαδικασίας, ο νομοθέτης θέσπισε ευρύ φάσμα νομικών μέσων για την εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών που υποστηρίζουν τα επιχειρήματα της υπεράσπισης. Ως εκ τούτου, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας παρέχει στους διαδίκους διαφορετικές δυνατότητες να αποδείξουν στα δικαστήρια την αλήθεια των ισχυρισμών και των αιτημάτων τους και να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς και τις αξιώσεις του αντιδίκου τους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όσον αφορά τα δικονομικά μέσα, το δικαίωμα υπεράσπισης είναι πολύπλοκο και περιλαμβάνει:

 • τη δυνατότητα κάθε διαδίκου να υπερασπίζεται τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας·
 • την υποχρέωση των δικαστικών οργάνων να λαμβάνουν αυτεπαγγέλτως υπόψη τα πραγματικά περιστατικά που είναι ευνοϊκά για τους διαδίκους σε ποινικές δίκες·
 • τη δυνατότητα, και ενίοτε την υποχρέωση, παροχής νομικής συνδρομής κατά τη διάρκεια μιας ποινικής δίκης.

Το δικαίωμα υπεράσπισης περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα εκπροσώπησης του εναγόμενου. Εκ φύσεως, η νομική συνδρομή εγγυάται επίσης το δικαίωμα υπεράσπισης. Οι επιμέρους πτυχές του δικαιώματος υπεράσπισης μπορεί να καλύπτονται σωρευτικά στην ποινική διαδικασία, αλλά μερικές φορές ενδέχεται να απουσιάζει ένα συγκεκριμένο στοιχείο του δικαιώματος υπεράσπισης και, επομένως, η νομική συνδρομή είναι ουσιαστικά προαιρετική, και μόνον στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ρητή πρόβλεψη από τον νόμο απαιτείται η παρουσία του συνηγόρου υπεράσπισης σε ποινικές δίκες μαζί με τον κατηγορούμενο ή εναγόμενο.

Επομένως, θεωρούμε ότι η νομική συνδρομή συνιστά θεμελιώδη εγγύηση του δικαιώματος υπεράσπισης.

Ως νομική συνδρομή νοείται η στήριξη που παρέχει ο συνήγορος υπεράσπισης στους διαδίκους σε μια ποινική υπόθεση, παρέχοντας εξηγήσεις και συμβουλές και παρεμβαίνοντας ως ειδικός σε θέματα δικαίου. Σε περίπτωση νομικής συνδρομής, ο συνήγορος υπεράσπισης συντάσσει προτάσεις ενώπιον του διαδίκου, τα συμφέροντα του οποίου υπερασπίζεται. Νομική συνδρομή μπορούν να παράσχουν μόνον δικηγόροι.

Δεδομένου ότι η νομική συνδρομή παρέχεται από άτομα με νομική κατάρτιση, στην ειδική βιβλιογραφία ονομάζεται και «τεχνική υπεράσπιση».

Καταρχήν, η νομική συνδρομή για τους διαδίκους σε μια ποινική υπόθεση είναι προαιρετική, πράγμα που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποφασίσουν εάν θα διορίσουν έναν δικηγόρο για να τους παράσχει νομική συνδρομή ή όχι. Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό, καθώς ισχύοντες κανόνες ενδέχεται να καθιστούν υποχρεωτική τη νομική συνδρομή σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Για την παροχή νομικής συνδρομής, πρέπει να συναφθεί σύμβαση παροχής νομικής συνδρομής μεταξύ του προσώπου που πρόκειται να δικαστεί και του δικηγόρου. Η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του προσώπου που πρόκειται να δικαστεί και του δικηγόρου προβλέπει την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 171 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η νομική συνδρομή είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:

«(2) Η νομική συνδρομή είναι υποχρεωτική όταν ο εναγόμενος ή ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος, βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης ή σε ιατρικό ίδρυμα, κρατείται ή έχει συλληφθεί για άλλη υπόθεση, εάν το πρόσωπο κρατείται για λόγους ιατρικής ασφάλειας ή εάν υποχρεούται να λαμβάνει ιατρική θεραπεία σε σχέση με άλλη υπόθεση ή όταν ο εισαγγελέας ή το δικαστήριο θεωρούν ότι ο εναγόμενος ή ο κατηγορούμενος δεν είναι σε θέση να υπερασπισθεί τον εαυτό του, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο.

(3) Η νομική συνδρομή είναι επίσης υποχρεωτική στις περιπτώσεις στις οποίες η υποχρεωτική ποινή που προβλέπεται για το διαπραχθέν αδίκημα είναι ισόβια κάθειρξη ή ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 5 ετών.

(4) Όταν η νομική συνδρομή είναι υποχρεωτική, εάν ο κατηγορούμενος ή ο εναγόμενος δεν έχουν διορίσει δικηγόρο, διορίζεται δικηγόρος αυτεπαγγέλτως.

(4.1) Όταν η νομική συνδρομή είναι υποχρεωτική, εάν ο διορισμένος δικηγόρος δεν παραστεί κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την ποινική δίκη ή κατά την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την έκδοση της απόφασης χωρίς εύλογη αιτία και χωρίς να μεριμνήσει να εξασφαλίσει την παρουσία αντικαταστάτη, το δικαστήριο διορίζει αυτεπαγγέλτως αντικαταστάτη, στον οποίο παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία της υπεράσπισης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μετά την έναρξη της κρίσης της υπόθεσης, όταν η νομική συνδρομή είναι υποχρεωτική, εάν ο διορισμένος συνήγορος υπεράσπισης απουσιάζει αδικαιολόγητα κατά την ορισμένη ημερομηνία χωρίς να εξασφαλίσει την παρουσία αντικαταστάτη, το δικαστήριο διορίζει αυτεπαγγέλτως αντικαταστάτη του συνηγόρου υπεράσπισης, στον οποίο παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον 3 ημερών για να προετοιμάσει την υπεράσπιση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

(5) Η εντολή του δικηγόρου που διορίζεται αυτεπαγγέλτως λήγει όταν εμφανισθεί ο διορισμένος συνήγορος υπεράσπισης.

(6) Εάν ο συνήγορος υπεράσπισης απουσιάζει κατά την έκδοση της απόφασης και δεν υπάρχει δυνατότητα εξεύρεσης αντικαταστάτη, όπως προβλέπεται στο υποάρθρο 4.1, η συζήτηση αναβάλλεται.»

3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή;

Όποιος αδυνατεί να αναλάβει τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας χωρίς να δυσχεραίνει τη δυνατότητα συντήρησης του ιδίου ή της οικογένειάς του, μπορεί να υποβάλει αίτηση παροχής νομικής συνδρομής (άρθρο 74 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Σε ποινικές υποθέσεις, δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, σε ορισμένες κατηγορίες θυμάτων, ανάλογα αφενός με τη σοβαρότητα του διαπραχθέντος αδικήματος και, αφετέρου, με την οικονομική κατάσταση του θύματος (Νόμος αριθ. 211/2004 περί μέτρων διασφάλισης της προστασίας των θυμάτων εγκλημάτων).

Δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται σε άμεσα θύματα σοβαρών βίαιων εγκλημάτων (απόπειρα ανθρωποκτονίας, ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και διακεκριμένη ανθρωποκτονία, σοβαρή σωματική βλάβη και εγκλήματα που διαπράχθηκαν εκ προθέσεως τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρή σωματική βλάβη του θύματος) ή άλλων σοβαρών αδικημάτων κατά της γενετήσιας ζωής (βιασμός, σεξουαλική συνεύρεση με ανήλικο, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, βίαιη ή μη). Δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται στα έμμεσα θύματα ενός σοβαρού εγκλήματος (σύζυγος, τέκνα και πρόσωπα που συντηρούνταν από το άμεσο θύμα που έχασε τη ζωή του συνεπεία του εγκλήματος).

Δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται στα θύματα άλλων εγκλημάτων, ανεξάρτητα από τη φύση του εγκλήματος, εάν το μηνιαίο εισόδημα κάθε μέλους της οικογένειας του θύματος είναι ίσο ή κατώτερο με τον ελάχιστο εθνικό ακαθάριστο βασικό μισθό που θεσπίσθηκε για το έτος κατά το οποίο το θύμα υπέβαλε αίτηση παροχής νομικής συνδρομής.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Επιπλέον, τα θύματα των εγκλημάτων που υπάγονται στον Νόμο αριθ. 678/2001 για την πρόληψη και τον έλεγχο της εμπορίας ανθρώπων, όπως τροποποιήθηκε, δικαιούνται να λάβουν την αναγκαία νομική συνδρομή για την άσκηση των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας που αφορά τη διεξαγωγή της ποινικής δίκης σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και να υποστηρίξουν τις αιτήσεις τους και τις αστικές αξιώσεις τους κατά των προσώπων που διέπραξαν τα εγκλήματα που καλύπτονται από τον εν λόγω νόμο.

4. Παρέχεται νομική συνδρομή σε όλα τα είδη νομικών διαφορών;

Ο νόμος δεν διακρίνει τη φύση των διαφορών, επομένως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι νομική συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί σε κάθε είδους διαφορά.

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος;

Όσον αφορά τη νομική συνδρομή, δεν υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος.

6. Πού μπορώ να προμηθευθώ έντυπο αίτησης παροχής νομικής συνδρομής;

Δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο αίτησης το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει ο ενδιαφερόμενος για να ζητήσει την παροχή νομικής συνδρομής. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται από τον νόμο και να πληροί όλες τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που ισχύουν ειδικά για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις δικαστικές αρχές. Επιπλέον των απαιτήσεων αυτών, η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής πρέπει να περιέχει επίσης ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία. Πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο δικαστήριο και να προσδιορίζει την υπόθεση στην οποία αναφέρεται καθώς και την οικονομική κατάσταση του αιτούντος (άρθρο 76 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση παροχής νομικής συνδρομής;

Η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη απόδειξη του εισοδήματος και των οικονομικών υποχρεώσεων του αιτούντος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

8. Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής;

Η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής κατατίθεται και καταχωρείται στο δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα.

9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή;

Το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση, ζητεί εξηγήσεις και αποδείξεις από τους διαδίκους ή πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, όπου είναι αναγκαίο, και αποφασίζει, χωρίς να συσκεφθεί, στην αίθουσα συμβουλίου (πρώτο υποάρθρο του άρθρου 78 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Η οριστική απόφαση σχετικά με την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής ή η επανεξέταση από το δικαστήριο της εγκεκριμένης νομικής συνδρομής δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα (πρώτο υποάρθρο του άρθρου 78 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Ωστόσο, ο αντίδικος δύναται ανά πάσα στιγμή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο σχετικά με την πραγματική κατάσταση του προσώπου του οποίου η αίτηση εγκρίθηκε, αλλά η ήδη παρασχεθείσα συνδρομή δεν αναστέλλεται σε περίπτωση τυχόν επανεξέτασης (δεύτερο υποάρθρο του άρθρου 78 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

10. Εάν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να ενεργήσετε σύμφωνα με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 6-8 του παρόντος ερωτηματολογίου.

11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου;

Σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφοι 1 και 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ο συνήγορος υπεράσπισης και οι νομικές συμβουλές παρέχονται ατελώς από δικηγόρο που διορίζεται από τον δικηγορικό σύλλογο.

Βάσει των άρθρων 68-69 του Νόμου αριθ. 51/1995 σχετικά με την οργάνωση και την άσκηση του νομικού επαγγέλματος, όπως τροποποιήθηκε: «Ο δικηγορικός σύλλογος παρέχει νομική συνδρομή σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να παρασχεθεί συνήγορος υπεράσπισης από ή κατόπιν αιτήματος των δικαστηρίων, της εισαγγελικής αρχής ή των τοπικών αρχών, στις περιπτώσεις στις οποίες τα εν λόγω όργανα πιστεύουν ότι τα πρόσωπα αδυνατούν σαφώς να πληρώσουν την αμοιβή.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν τα δικαιώματα του πένητος θίγονται λόγω καθυστέρησης, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου δύναται να εγκρίνει την παροχή συνδρομής ατελώς.

Ο δικηγορικός σύλλογος συστήνει υπηρεσίες νομικής συνδρομής σε όλα τα κομητειακά δικαστήρια, οι οποίες παρέχουν νομική συνδρομή, καθώς και στα τοπικά όργανα ποινικής δίωξης, όπου η νομική συνδρομή παρέχεται από έναν μόνιμο δικηγόρο διορισμένο από το συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου υπό την εποπτεία μέλους του συμβουλίου.»

12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει όλα τα έξοδα της δίκης;

Οι κατηγορίες δικαστικών εξόδων από τις οποίες εξαιρείται ο δικαιούχος νομικής συνδρομής και οι μορφές νομικής συνδρομής ορίζονται από το δικαστήριο.

Όταν η νομική συνδρομή παρέχεται αυτεπαγγέλτως κατόπιν αιτήματος των δικαστηρίων ή των δημόσιων υπηρεσιών της εισαγγελίας, οι αμοιβές καταβάλλονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όταν η νομική συνδρομή παρέχεται αυτεπαγγέλτως κατόπιν αιτήματος των τοπικών αρχών, οι αμοιβές καταβάλλονται από αυτές.

13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καλύψει τα υπόλοιπα έξοδα;

Όταν παρέχεται μερική νομική συνδρομή, οι διατάξεις που διέπουν τα δικαστικά έξοδα και περιέχονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα με την εξεταζόμενη περίπτωση.

14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη;

Παρότι ο νόμος δεν περιέχει ρητή πρόβλεψη, οποιοσδήποτε δικαιούται νομική συνδρομή μπορεί να επωφεληθεί αυτής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας (έως την έκδοση της τελικής απόφασης, δηλαδή έως ότου εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες άσκησης ενδίκων μέσων).

15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί αυτή να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης (ή ακόμη και μετά τη δίκη);

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, «εάν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής υποβλήθηκε κακόπιστα, με απόκρυψη της αλήθειας, δύναται να επανεξετάσει την εγκεκριμένη νομική συνδρομή και να επιβάλει πρόστιμο στον διάδικο ύψους ίσου με τα ποσά για τα οποία του παρασχέθηκε εξαίρεση. Σύμφωνα με το άρθρο 80, το δικαίωμα δικαστικής συνδρομής παύει με τον θάνατο του διαδίκου ή σε περίπτωση βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης».

16. Εάν κριθεί ότι δεν πληρώ τις προϋποθέσεις για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης;

Βάσει του τρίτου υποάρθρου του άρθρου 70 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η τελική απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά αίτηση παροχής νομικής συνδρομής ή η επανεξέταση εγκεκριμένης νομικής συνδρομής δεν υπόκεινται σε καμία διαδικασία προσφυγής.

Πρόσθετες πληροφορίες

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Δικηγορικός Σύλλογος Βουκουρεστίου, http://www.baroul-bucuresti.ro/index_ro.asp română

Εθνικός Δικηγορικός Σύλλογος Ρουμανίας, http://www.uar.ro/ română

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Ρουμανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-11-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο