Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Portugal

Senaste uppdatering: 25-09-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Portugal

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vad är rättshjälp? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas ansökan om rättshjälp? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min ansökan om rättshjälp har beviljats? 9.
10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Vem betalar de övriga kostnaderna om jag har beviljats partiell rättshjälp? 13.
14. Täcker rättshjälpen överklaganden? 14.
15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 15.
16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Rättegångskostnaderna omfattar kostnaderna och arvodena för jurister.

 1. Kostnaderna omfattar domstolsavgifter och andra utgifter i samband med rättegången.
 2. Domstolsavgiften är den avgift som de som vänder sig till domstol ska betala för den offentliga tjänst som rättsväsendet står för. Beloppet beräknas utifrån tvistens ekonomiska värde. Vid överklaganden fastställs avgiften utifrån det belopp som anges i den överklagade domen. Delarna i målet ska avgiftsbeläggas självständigt, men med hänsyn till tvistens värde.
 3. Rättegångskostnaderna omfattar domstolens utlägg, fordringar från myndigheter för handlingar som inte upprättats av domstolen själv, dvs. handlingar, yttranden, ritningar och andra upplysningar, bevis eller tjänster som domstolen har begärt, arvoden till personer som medverkat i rättegången, inklusive lagstadgad ersättning, kostnader för resa och uppehälle, porto, telefonsamtal, telegram, fax eller e-post, inköp av utrustning för att spela in bevisning samt den vinnande partens kostnader och advokatarvoden.
 4. Advokaten fastställer själv sitt arvode och beaktar då bland annat tidsåtgång, ärendets svårighetsgrad, arbetets omfattning, den sökandes ekonomiska resurser, resultatet av rättegången samt de tariffer som tillämpas i liknande ärenden inom samma geografiska område.
 5. Vem som bär ansvaret för kostnaderna beror på den slutliga domen. De ska betalas av den som har förlorat målet eller av den som har dragit nytta av det.
 6. Vissa rättegångar eller vissa kategorier av parter är enligt lag undantagna från domstolsavgifter.
 7. I tvistemål betalas den slutliga domstolsavgiften i slutet av rättegången. Beloppet betalas dock i flera omgångar. En fjärdedel betalas till exempel när stämningsansökan lämnas in. I de flesta mål betalas även en domstolsavgift som uppgår till samma belopp som den inledande avgiften. Den betalas i allmänhet efter det att datumet för den sista rättegångsdagen har bestämts.
 8. Den part som vunnit målet får tillbaka den domstolsavgift som denne betalat i inledningen av och under rättegången samt det belopp som betalats in för att täcka rättegångskostnaderna.

2. Vad är rättshjälp?

Rättshjälp är en konstitutionell rättighet som bekräftats i lag. Hjälpen ska säkra att ingen av sociala eller kulturella orsaker eller brist på ekonomiska resurser hindras eller utestängs från att ta del av, hävda eller försvara sina rättigheter.

Det finns två former av rättshjälp:
a.Juridisk information: Syftet är att upplysa om lagstiftningen och rättsväsendet för att de sökande bättre ska kunna utöva och uppfylla sina lagstadgade rättigheter och skyldigheter, bland annat genom de informationstjänster som gradvis håller på att upprättas i domstolar och andra rättsliga myndigheter.
b.Rättshjälp:
b.1.Juridisk rådgivning som utförs av byråer för juridisk rådgivning runt om i landet. Hit kan medborgarna vända sig för att få kostnadsfri juridisk vägledning av jurister. Rådgivningen kan även omfatta förfaranden utanför domstol eller informell förlikning.
b.2.Rättshjälp vid rättegångar som omfattar följande:
b.2.1.Fullständig eller partiell befrielse från domstolsavgiften och övriga rättegångskostnader.
b.2.2.Uppskov med betalningen av domstolsavgiften och övriga rättegångskostnader.
b.2.3.Utnämning av ett juridiskt ombud och betalning av dennes arvode eller betalning av arvode till den jurist som den sökande själv har valt.

Den sista formen av rättshjälp kan kombineras med någon av de två föregående.

3. Vem kan få rättshjälp?

Följande personkategorier kan beviljas rättshjälp (juridisk rådgivning och rättshjälp vid rättegångar):

Till börjanTill början

 • Portugisiska medborgare och EU-medborgare som kan visa att de inte har råd att betala advokatarvoden och bekosta hela eller delar av de normala rättegångskostnaderna.
 • Medborgare från länder utanför EU och statslösa med hemvist i Portugal.
 • Utländska medborgare utan hemvist i Portugal om rättshjälp tillfaller portugisiska medborgare enligt lagen i utlänningarnas hemland.
 • Juridiska personer eller bolag som kan visa att de inte har råd att betala advokatarvoden och bekosta hela eller delar av de normala rättegångskostnaderna.
 • Bolag och egenföretagare i mål som har ett samband med den affärsdrivande verksamheten och fåmansbolag när domstolsavgiften och de övriga rättegångskostnaderna betydligt överstiger den sökandes ekonomiska resurser, särskilt med hänsyn till omsättning, kapital, egendomsvärde och antal anställda.

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Rättshjälp kan beviljas för alla typer av mål oberoende av (särskilt när det gäller rättshjälp vid rättegångar) någon föregående bedömning av föremålet för den kommande eller pågående rättegången eller hur komplex den är, tvistens värde eller vilken typ av ärende det är fråga om.

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden?

Det finns inget särskilt förfarande för brådskande ärenden.

Observera dock följande:

 • Om du ansöker om rättshjälp kan du alltid, särskilt i brådskande ärenden, vända dig till en jurist som hjälper dig att fylla i ansökan enligt gällande regler.
 • Om du lämnar in ansökan om rättshjälp och begär att ett juridiskt ombud ska utses avbryts den pågående tidsfristen när du lämnar in de handlingar som styrker att du ansökt om rättshjälp vid en socialförsäkringsmyndighet.
 • Ansökningar om rättshjälp vid rättegångar ska avgöras inom 30 dagar. Om tidsfristen går ut utan att du har underrättats om något beslut anses hjälpen vara beviljad.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

Ansökningsblanketten för rättshjälp vid rättegångar kan erhållas kostnadsfritt på följande sätt:

Till börjanTill början

 • I pappersform vid något av socialförsäkringskontoren.
 • I elektronisk form på följande adress: www.seg-social.pt English - português.

7. Vilka handlingar ska bifogas ansökan om rättshjälp?

Du ska lägga fram giltiga bevis för att du har otillräckliga ekonomiska resurser. Till ansökan kan du således bifoga handlingar som visar att du inte har råd att bekosta hela eller delar av de normala rättegångskostnaderna.

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Ansökan om rättshjälp vid rättegångar ska lämnas till valfritt socialförsäkringskontor på något av följande sätt:

 • Personligen
 • Per fax
 • Per post
 • Per e-post (ännu inte tillgänglig)

9. Hur vet jag om min ansökan om rättshjälp har beviljats?

Det slutliga beslutet om rättshjälpsansökan meddelas skriftligen av den socialförsäkringsmyndighet som prövat ansökan.

Om beslutet inte kommit inom trettio dagar betraktas det som beviljat.

I sådana fall är det bäst att du hör dig för om ansökan hos socialförsäkringsmyndigheten, innan rättegången inleds. Fristen kan nämligen vara uppskjuten eller beslutet kan ha skickats med post efter de 30 dagarna.

10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

Om den beviljade rättshjälpen omfattar utnämning av ett juridiskt ombud underrättas även advokat- eller juristsamfundet (Ordem dos Advogados/Câmara dos Solicitadores) om beslutet. Samfundet har sedan tio dagar på sig att utse ett ombud.

Till börjanTill början

Både du och det utsedda ombudet underrättas om utnämningen. Om ansökan lämnas in under pågående rättegång innehåller underrättelsen uttrycklig information om att rättegången återupptas.

Du får också besked om ombudets namn och kontorsadress och din skyldighet att samarbeta med honom eller henne.

Du måste alltså genast kontakta ombudet som ger dig all nödvändig information.

Om den beviljade rättshjälpen omfattar fullständig eller partiell befrielse från domstolsavgiften och övriga kostnader för rättegången eller uppskov med betalningen av dessa ska du lämna ett intyg på detta.

11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp?

Om du har ansökt om och fått ett juridiskt ombud är det advokat- eller juristsamfundet (Ordem dos Advogados/Câmara dos Solicitadores) som formellt utser ombudet.

Enda undantaget är om du på förhand själv har valt ett juridiskt ombud.

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

I de fall du beviljas en helt kostnadsfri rättegång, dvs. befrielse från domstolsavgift och andra rättegångskostnader samt advokatarvode, täcker rättshjälpen samtliga kostnader.

13. Vem betalar de övriga kostnaderna om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Du måste själv svara för de kostnader som inte täcks av rättshjälpen.

14. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Du får behålla hjälpen för att lämna in ett överklagande, oberoende av beslutet om sakförhållandena i ärendet.

15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Beviljad rättshjälp vid rättegångar kan dras tillbaka före rättegångens slut i följande fall:

 1. Om den sökandes ekonomiska situation förbättras så att rättshjälpen inte längre behövs.
 2. Om nya omständigheter visar att beslutet om rättshjälp fattats på felaktiga grunder.
 3. Om det i en lagakraftvunnen dom har fastställts att handlingarna som låg till grund för beviljandet var oriktiga.

16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Överklagande av rättshjälpsbeslutet ska inte lämnas in till en överordnad myndighet eller tillsynsmyndighet, utan lämnas till den socialförsäkringsmyndighet som har fattat beslutet.

Överklagandet avgörs sedan av domstolen i det område där socialföräkringsmyndigheten ligger. Om överklagandet sker under pågående rättegång avgörs det i den domstol där rättegången äger rum.

Ytterligare information

 1. För ytterligare information om det portugisiska rättshjälpssystemet kan du vända dig till följande adress: 

  Direcção – Geral da Administração Extrajudicial

  Rua de Alcolena n º 1,

  P-1400-004 Lissabon

  Tfn (351) 213 041 340

  Fax (351) 213 041 349

  www.dgae.mj.pt português

  correio@dgae.mj.pt

 2. När det gäller rätten att få sitt ärende prövat kan följande bestämmelser vara till nytta:
  • Artikel 20 português i Republiken Portugals författning.
  • Lag nr 30-E/2000 av den 20 december (om ändring av ordningen för tillgång till domstolsprövning, så att socialförsäkringsmyndigheterna fick befogenhet att bedöma ansökningarna om rättshjälp).
  • Ministerdekret (portaria) nr 150/2002 av den 19 februari (tariffer för advokatarvoden i samband med rättshjälp).
  • Lagdekret nr 224-A/96 português av den 26 november (antagande av bestämmelserna om rättegångskostnader).

« Rättshjälp - Allmän information | Portugal - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 25-09-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket