Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Portugal

Seneste opdatering : 18-08-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Portugal

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Hvem kan få retshjælp? 3.
4. Bevilges der retshjælp til alle tvister? 4.
5. Findes der en særlig procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen? 7.
8. Hvor skal ansøgningen sendes hen? 8.
9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp? 9.
10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp? 16.

 

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem?

Omkostningerne ved en retssag beløber sig til betaling af gebyrer og repræsentationssalærer (advokat eller advokatfuldmægtig):

 1. Gebyrerne omfatter retsafgiften og andre sagsomkostninger
 2. Retsafgiften er det beløb, som personer, der bruger domstolene, skal betale for den offentlige tjeneste, som retsvæsenet yder. Afgiftens beløb fastlægges efter en vejledende tarifoversigt på grundlag af kravets værdi. Ved appel afhænger den af, hvor meget taberen taber ved sagen. Elementer i sagens forløb beløbsættes selvstændigt, dog under hensyntagen til kravets beløb
 3. De øvrige sagsomkostninger består i refundering af udgifter, som domstolen har lagt ud, af skyldige beløb til forskellige myndigheder for udgifter til attester, som ikke udstedes af domstolen selv, dvs. dokumenter, udtalelser, tegninger eller andre oplysnings- eller beviselementer, som domstolen har udbedt sig, af honorarer til dem, der eventuelt på en eller anden måde måtte have bidraget til sagens forløb, herunder lovbestemte vederlag, transportudgifter og bidrag til andre omkostninger i forbindelse hermed, af udgifter til porto, telefonsamtaler, telegrammer, telefaxer eller elektronisk post, af indkøb af bevislagringsmedier og af den vindende parts omkostninger og eventuelt anklagemyndighedens
 4. Advokatsalærerne fastsættes under hensyntagen til bl.a. den tid, der er medgået, sagens vanskelighed, den faktiske ydelse og sagens resultat og de beløb, der sædvanligvis anvendes under lignende sager i den pågældende retskreds
 5. Afgørelsen om, hvem der skal dække omkostningerne, indgår i den endelige dom, og afhænger af hvem, der tabte sagen, eller hvem der drager fordel af sagen
 6. Enkelte sager er i henhold til loven fritaget for betaling af omkostninger på grund af sagens genstand
 7. Den endelige retsafgift opgøres ved civile sager ved sagens afslutning. Beløbet indbetales imidlertid i flere omgange, bl.a. en fjerdedel ved ansøgningen eller sagens indbringelse, ved anfægtelsen eller nedlægningen af påstand ved appel. I de fleste sager skal der også betales retsafgift under sagens forløb, og denne er på samme beløb som den indledende retsafgift og betales som regel efter forkyndelsen af den dato, som det afsluttende retsmøde er berammet til
 8. Den vindende part refunderes de beløb, han har indbetalt i form af retsafgifter ved sagens indledning og under forløbet samt de beløb, der er indbetalt til dækning af sagsomkostninger.

2. Hvad er retshjælp?

Retshjælpen er det forfatningssikrede og lovhjemlede system, der skal sikre, at ingen på grund af hverken sociale eller kulturelle forhold eller utilstrækkelige midler bremses eller hindres i at kende sine rettigheder, gøre dem gældende og forsvare dem.

Der findes to former for retshjælp:

a.Juridisk oplysning, som ved at udbrede kendskabet til rettigheder og retssystemets opbygning skal sikre en bedre udøvelse af rettigheder og en bedre forståelse af retlige forpligtelser, og denne form for retshjælp kan man få ved henvendelse til de mange informationstjenester, der er under opbygning ved domstolene og andre retscentre, og
b.Konkret retshjælp, som omfatter:
b.1.Juridisk rådgivning, som borgerne kan få gratis i form af vejledning af fagfolk på rådgivningscentre beliggende overalt i Portugal. Den juridiske rådgivning kan omfatte iværksættelse af udenretslige tiltag eller uformelle forsøg på at nå til forlig
b.2.Retslig bistand, som er den retshjælp, der beskrives i de følgende afsnit og ydes i følgende former:
b.2.1.hel eller delvis fri proces, dvs. fritagelse for betaling af retsafgift og andre sagsomkostninger
b.2.2.udskydelse af betalingen af retsafgift og andre sagsomkostninger
b.2.3.beskikkelse af en advokat og betaling af dennes salær, eller eventuelt betaling af salær til en advokat, som ansøgeren selv har valgt.

Sidstnævnte form for bistand kan ydes sideløbende med en af de to først nævnte.

3. Hvem kan få retshjælp?

Følgende har ret til konkret retshjælp (juridisk rådgivning og retslig bistand):

TopTop

 • portugisiske statsborgere og EU-borgere, som kan påvise, at de ikke har tilstrækkelige økonomiske midler til at betale en advokat og alle eller en del af de normale omkostninger ved en retssag
 • udlændinge og statsløse, der har deres sædvanlige bopæl i Portugal
 • udlændinge uden bopæl i Portugal, hvis portugisiske statsborgere efter loven i de pågældende lande også ville kunne få retslig beskyttelse
 • sammenslutninger og foreninger, som kan påvise, at de ikke har tilstrækkelige økonomiske midler til at betale en advokat og alle eller en del af de normale omkostninger ved en retssag
 • selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, for så vidt angår udøvelsen af et erhverv, og enkeltmandsvirksomheder med begrænset ansvar, når retsafgiften og de øvrige sagsomkostninger i betydeligt omfang overstiger de pågældende økonomiske evne, navnlig under hensyntagen til omsætning, kapital eller formue og antal ansatte.

4. Bevilges der retshjælp til alle tvister?

Der kan ydes retshjælp til løsning af ethvert juridisk spørgsmål eller konkret sag, og for den retslige bistands vedkommende afhænger den navnlig ikke af en forudgående vurdering af sagens genstand og kompleksitet, beløbsrammer eller procedureform, uanset om sagen tænkes eller allerede er anlagt.

5. Findes der en særlig procedure i hastesager?

Der findes ikke nogen særlig procedure for hastesager.

Der bør dog bemærkes følges:

 • når du vil ansøge om retshjælp, kan du altid og især i hastesager henvende dig til en advokat eller advokatfuldmægtig, som vil hjælpe med at koordinere ansøgningen efter de konkrete procesregler, der gælder i dit tilfælde
 • når ansøgningen om retshjælp indgives i forbindelse med en retssag, der er sat i bero, og du søger om beskikkelse af en advokat, afbrydes den igangværende frist, når du har indsendt din dokumentation for ansøgningens indgivelse til socialkontoret til optagelse i sagsakterne
 • fristen for sagsbehandling og afgørelse vedrørende ansøgninger om retshjælp er på 30 dage. Hvis der ikke er givet meddelelse om nogen afgørelse efter udløbet af denne frist, anses fristen for overskredet og ansøgningen uden videre for at være imødekommet.

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

Ansøgningsskemaer kan fås gratis på følgende måder:

TopTop

7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen?

Du skal fremlægge behørigt bevis for utilstrækkelige midler. Dette kan ske ved at vedlægge ansøgningen et dokument, der påviser, at du ikke råder over tilstrækkelige midler til helt eller delvis at dække de sædvanlige omkostninger, der er forbundet med en retssag.

8. Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Ansøgningen kan indgives til ethvert socialkontor på en af følgende måder:

 • ved personlig henvendelse
 • pr. fax
 • med brevpost
 • med e-post (endnu ikke tilgængelig).

9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp?

Du får skriftlig besked, når socialkontoret har truffet sin endelige afgørelse om din ansøgning.

Hvis du ikke får skriftlig meddelelse inden fristen på 30 dage, anses fristen uden videre for overskredet.

Er det tilfældet, må du hellere for en sikkerhedsskyld (for fristen kan være udskudt eller meddelelsen fremsendt med post efter de 30 dage), inden du indleder retssagen, henvende dig til socialkontoret for at få oplyst, hvordan det står til med ansøgningen.

TopTop

10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp?

Hvis formålet med den retshjælp, du har fået bevilget, er at få beskikket en advokat, vil Advokatsamfundet (Ordem dos Advogados/Câmara dos Solicitadores) også have fået besked om afgørelsen, og Advokatsamfundet har så en frist på 10 dage at regne fra meddelelsen til at foretage beskikkelsen.

Både du og den pågældende advokat får meddelelse om beskikkelsen, og hvis ansøgningen var indgivet i forbindelse med en retssag, der er sat i bero, indeholder den et udtrykkeligt påbud om genoptagelse af sagsforløbet.

I meddelelsen får du også udtrykkelig besked om advokatens navn og kontoradresse og om din pligt til at samarbejde med advokaten.

Derefter skal du med det samme henvende dig til advokaten, som vil give dig de nødvendige oplysninger.

Hvis den bevilgede retshjælp indebærer hel eller delvis fri proces, dvs. fritagelse fra eller udskydelse af betaling af retsafgift og andre sagsomkostninger, skal du indsende dokumentation for bevillingen til optagelse i sagsakterne.

11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp?

Hvis du har søgt om og fået bevilget beskikkelse af advokat, er det Advokatsamfundet (Ordem dos Advogados/Câmara dos Solicitadores), der vælger og beskikker advokaten.

Eneste undtagelse er, hvis du på forhånd allerede selv har valgt din advokat.

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Hvis du har fået bevilget hel fri proces, dvs. fritagelse fra betaling af retsafgift og andre sagsomkostninger samt advokatens salær, dækkes samtlige sagsomkostninger.

13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp?

Du skal selv dække de omkostninger, der ikke er dækket af retshjælpen.

14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen?

Retshjælpen opretholdes i forbindelse med en appel, uanset hvad afgørelse der er blevet truffet om sagens genstand.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

Bevilget retshjælp kan trækkes tilbage inden sagens afslutning:

 1. hvis du erhverver tilstrækkelige midler, så du ikke længere har behov for den
 2. hvis ny dokumentation viser, at der ikke er hold i de forhold, der lå til grund for bevillingen
 3. hvis den dokumentation, der lå til grund for bevillingen, med en retsafgørelse erklæres for falsk.

16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp?

Der kan ikke klages over afgørelsen om ansøgningen til en klageret eller højere administrativ myndighed, men der kan appelleres til retten ved indgivelse af en anke til det socialkontor, der behandlede ansøgningen.

I sidste instans påkendes anken ved arrondissementsretten i det distrikt, som socialkontoret hører under, eller hvis ansøgningen er indgivet i forbindelse med en retssag, der er sat i bero, ved den pågældende ret.

Yderligere oplysninger

 1. Yderligere oplysninger om den portugisiske retshjælpsordning kan fås ved henvendelse til:

  Direcção – Geral da Administração Extrajudicial

  Rua de Alcolena n º 1

  P - 1400-004 Lisboa

  Tlf.: 351 213041340

  Fax: 351 213041349

  www.dgae.mj.pt português

  correio@dgae.mj.pt

 2. Vedrørende retten til retsadgang kan især følgende bestemmelser være nyttige:
  • artikel 20 português i forfatningen for Den Portugisiske Republik
  • Lov nr. 30-E/2000 af 20. december (om ændring af ordningen for retsadgang, hvorved socialkontorerne fik beføjelse til at vurdere ansøgninger om retshjælp)
  • ministeriel bekendtgørelse (portaria) nr. 150/2002 af 19. februar (tariffer for advokathonorarer i forbindelse med retshjælp)
  • lovdekret nr. 224-A/96 português af 26. november (vedtagelse af forskrifterne om sagsomkostninger).

« Retshjælp - Generelle oplysninger | Portugal - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 18-08-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige