Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp > Polen

Senaste uppdatering: 22-02-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Polen

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den? 1.
2. Vilka former av rättshjälp finns det? 2.
3. Vem kan få rättshjälp? 3.
4. Beviljas rättshjälp för alla tvister? 4.
5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden? 5.
6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp? 6.
7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan? 7.
8. Var ansöker jag om rättshjälp? 8.
9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats? 9.
10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp? 10.
11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp? 11.
12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader? 12.
13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp? 13.
14. Täcker rättshjälpen överklaganden? 14.
15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången? 15.
16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan? 16.

 

1. Vad kostar en rättegång och vem betalar den?

Rättegångskostnaderna omfattar domstolskostnader samt advokatarvoden i de fall där parten företräds av en advokat. Om en part beviljas fullständig eller partiell rättshjälp för domstolskostnader får han eller hon också anhålla om att en advokat förordnas vars arvoden betalas av staten.

Domstolskostnaderna omfattar domstolsavgifter och andra kostnader för handläggningen i domstolen.

Domstolsavgifterna omfattar en registreringsavgift och andra rättsavgifter.

Kostnaderna för handläggningen i domstolen omfattar

 • resekostnader för en part som kallats att infinna sig personligen i domstolen,
 • rese- och hotellkostnader för ett vittne, liksom ersättning för förlorad inkomst på grund av att han eller hon deltar i rättegången,
 • arvoden och utgifter för sakkunniga, tolkar och övervakare,
 • arvoden och utgifter för andra personer och institutioner,
 • kostnader för annan bevisupptagning,
 • kostnader för transport och förvaring av djur och föremål,
 • annonseringskostnader,
 • häkteskostnader,
 • kostnader för övervakares miljöundersökningar.

För domstolskostnaderna beviljas fullständig rättshjälp eller partiell rättshjälp. Den som beviljats partiell rättshjälp för domstolskostnader måste själv stå för den resterande delen.

Det bör dock noteras att beslutet om beviljande av rättshjälp inte befriar den förlorande parten från att betala den vinnande partens rättegångskostnader.

Till börjanTill början

2. Vilka former av rättshjälp finns det?

Rättshjälpen regleras i civilprocesslagen, lagen om domstolskostnader i civilmål och lagen om rättshjälp i civilrättsliga förfaranden i domstolar i EU-medlemsstater.

Det finns två huvudsakliga former av rättshjälp, nämligen

 1. rättshjälp för domstolskostnader,
 2. rättshjälp för advokatarvoden.

3. Vem kan få rättshjälp?

Rättshjälp kan beviljas polska medborgare, medborgare i alla EU-medlemsstater och alla fysiska personer som har laglig hemvist i en EU-medlemsstat. En fysisk person kan beviljas rättshjälp om han inte kan stå för rättegångskostnaderna utan att detta medför skada med tanke på dennes eller familjens uppehälle. En juridisk person kan beviljas rättshjälp om den inte har möjlighet att stå för rättegångskostnaderna. När alla dessa villkor är uppfyllda kan domstolen besluta att bevilja den sökande rättshjälp.

Vissa grupper är automatiskt befriade från alla domstolskostnader. Det gäller för sökande i fall av

 1. fastställande av faderskap och därtill knutna fordringar,
 2. underhåll,
 3. oskäliga villkor i konsumentavtal.

På samma sätt beviljas befrielse från alla domstolskostnader i alla mål rörande anställning och sociala förmåner (t.ex. pensioner).

4. Beviljas rättshjälp för alla tvister?

Rättshjälp kan beviljas i alla civilmål, inbegripet familjemål, mål rörande anställningsfrågor och sociala frågor.

Till börjanTill början

5. Finns det ett särskilt förfarande för brådskande ärenden?

Det går att göra en muntlig framställan om rättshjälp vid rättegången och det är därför inte nödvändigt att lämna in en officiell begäran innan målet inleds och vänta på beslutet till den slutliga domen.

6. Var finns ansökningsblanketter för rättshjälp?

Ansökningsblanketter för rättshjälp finns vid alla regiondomstolar och distriktsdomstolar. Det finns ingen officiell blankett för ansökan om rättshjälp. Det räcker med att lämna in en skriftlig ansökan. Det finns dock särskilda blanketter för den redogörelse som bör bifogas ansökan (se avsnitt 7).

7. Vilka handlingar ska bifogas rättshjälpsansökan?

En ansökan om rättshjälp bör innehålla en redogörelse om den sökandes familj, ekonomiska situation, egendom och inkomstkällor. Till ansökan bör bifogas officiella handlingar som styrker dessa uppgifter och den sökandes nationalitet och stadigvarande vistelseort och, om den sökande inte är EU-medborgare, handlingar som styrker att han eller hon är lagligen bosatt i en av EU:s medlemsstater.

8. Var ansöker jag om rättshjälp?

Ansökan om rättshjälp bör lämnas in till den domstol där målet är anhängigt eller där talan ska väckas. Om den sökande inte är bosatt i Polen kan ansökan lämnas in genom de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där den sökande är bosatt, eller genom det polska justitieministeriet. Justitieministeriet vidarebefordrar ansökan till den behöriga domstolen.

Till börjanTill början

9. Hur vet jag om min rättshjälpsansökan har beviljats?

Besked om beviljande av rättshjälp meddelas av den domstol till vilken ansökan har inlämnats. Domstolen fattar beslut om ansökan och beslutet delges den sökande.

10. Hur ska jag gå till väga om jag har beviljats rättshjälp?

Om du har beviljats enbart rättshjälp för domstolskostnader ska du lämna in ansökan till den domstol där målet är anhängigt tillsammans med den redogörelse som nämns i avsnitt 7.

I fall där rättshjälpen inbegriper kostnader för advokathjälp förordnar det lokala advokatsamfundet en advokat som företräder den sökande. Den sökande bör därefter kontakta sin advokat i fall av oklarheter.

11. Vem utser min advokat om jag har beviljats rättshjälp?

Advokater för enskilda rättegångar förordnas av det lokala advokatsamfundet. Den sökande kan dock byta den advokat som förordnats, men detta är möjligt endast när det är motiverat med tanke på omständigheterna. En advokat kan vägra att åta sig ett fall om det finns tungt vägande skäl för detta.

Det bör noteras att domstolen beviljar rättshjälp för advokatarvoden endast när den anser att den sökande i det särskilda fallet måste företrädas av en advokat.

12. Täcker rättshjälpen alla rättegångskostnader?

Rättshjälp ges för

Till börjanTill början

 • Domstolskostnader,
 • advokatarvoden – i de fall parten företräds av en advokat.

Den sökande kan beviljas rättshjälp av båda slagen och behöver då inte stå för några kostnader, förutsatt att han inte förlorar målet. I så fall måste han betala den vinnande partens rättegångskostnader.

13. Vem betalar övriga kostnader om jag har beviljats partiell rättshjälp?

Om partiell rättshjälp har beviljats står den sökande för de resterande kostnaderna.

14. Täcker rättshjälpen överklaganden?

Om rättshjälp beviljas i första instans gäller beslutet automatiskt även för överklagande- och verkställighetsförfaranden. I fall av partiell rättshjälp som täcker endast kostnaderna för förfarandet i första instans kan den sökande lämna in en ny ansökan.

15. Kan rättshjälpen dras in före eller efter rättegången?

Beslut om rättshjälp för domstolskostnader och advokatarvoden får återkallas om den har beviljats på grundval av omständigheter som aldrig rått eller inte längre råder efter det att rättshjälpen beviljats.

I dessa fall måste den sökande återbetala alla domstolskostnader och advokatarvoden. Det finns dock ett undantag beträffande det senare fallet, som innebär sökande måste återbetala kostnaderna endast till den del som motsvarar förändringen i hans eller hennes situation.

Detta gäller inte i ett fall där rättshjälpen har återkallats på grund av att fordran eller svaromålet har varit orimliga.

16. Kan jag överklaga avslag på min rättshjälpsansökan?

Det går att överklaga ett beslut om att avslå en ansökan om rättshjälp eller ett beslut om återkallande av rättshjälp. Överklagandet ska riktas till en högre domstol än den domstol som fattat beslutet om avslag på rättshjälpsansökan, men den bör lämnas in till den sistnämnda domstolen. Tidsfristen för inlämnandet av överklagandet är en vecka räknat från det att domstolens beslut om rättshjälp delgivits den sökande. Om den sökande inte har begärt att bli delgiven beslutet om rättshjälp löper tidsfristen från och med dagen för offentliggörandet av domstolens beslut. När beslutet om att avslå rättshjälpsansökan har fattats inom lyckta dörrar delges den sökande automatiskt beslutet, varvid tidsfristen för inlämnandet av överklagandet löper från och med dagen för delgivandet.

Ytterligare information

EU-ombudsmannens webbplats

« Rättshjälp - Allmän information | Polen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 22-02-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket