Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Severna Irska

Zadnja sprememba: 13-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Severna Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je pravna pomoč? 2.
3. Kdo je upravičen do pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh pravnih sporih? 4.
5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere? 5.
6. Kje je mogoče dobiti obrazec za pravno pomoč? 6.
7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč? 7.
8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč? 8.
9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 9.
10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 10.
11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči? 11.
12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč? 13.
14. Ali je upravičenec do pravne pomoči upravičen tudi do morebitne revizije po sojenju? 14.
15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekliče pred koncem sojenja (ali celo po njem)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči? 16.

 

1. Kaj so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi?

Stroški sojenja so stroški storitev običajnih odvetnikov (solicitors) in (če je potrebno) odvetnikov, ki smejo zastopati pred višjim sodiščem (barristers), ki so zastopali posamezno stranko, skupaj s stroški prič (vključno z izvedenimi pričami) in koleki, ki se plačajo za nekatere dokumente, ki jih izda sodišče.

Raven teh stroškov storitev in stroškov prič določijo sodišča po posvetovanju z ustreznimi zadevnimi strokovnimi organi. Natančnega zneska stroškov posameznega sojenja ni mogoče dati vnaprej, ker je odvisen od stopnje zadevnega sodišča, resnosti/zapletenosti zadeve in trajanja sojenja.

Običajno v civilnih postopkih velja, da stranka, ki izgubi, poravna stroške obeh strani. Vendar, če je bila osebi odobrena pravna pomoč, je (če pravna pomoč ni bila preklicana – glejte odstavek 15 spodaj), tudi če ta oseba izgubi, najvišji znesek, ki ga mora plačati, raven prispevkov, ki jo določi Oddelek za pravno pomoč (glejte odstavka 3 in 10 spodaj).

2. Kaj je pravna pomoč?

Sistemi pravne pomoči na Severnem Irskem lahko pomagajo pridobiti pomoč običajnega odvetnika (solicitor) (in pomoč odvetnika, ki sme zastopati pred višjim sodiščem (barrister), če je to potrebno), če potrebuje stranka pravni nasvet ali pomoč v zvezi s civilno zadevo, ki jo zadeva. Razpoložljivost pravne pomoči zagotavlja, da ima oseba z omejenimi ali skromnimi sredstvi enak dostop do pravnih storitev kot osebe, ki lahko same plačajo običajnega odvetnika (sollicitor)/odvetnika, ki sme zastopati pred višjim sodiščem (barrister).

back

Na vrh straniNa vrh strani

Obstajajo trije osnovni sistemi pravne pomoči:

 • pravni nasveti in pomoč (Legal Advice and Assistance, ki se imenuje tudi Green Form Scheme). Ta sistem obsega tudi pomoč z zastopanjem (Assistance by Way of Representation ali ABWOR) za sodne postopke v posebnih primerih;
 • civilna pravna pomoč (Civil Legal Aid) – za sodne postopke, povezane s posebnimi zadevami.

Oba sistema vodi Oddelek za pravno pomoč na Severnem Irskem.

Druga vrsta pravne pomoči je povezana s kazenskimi zadevami in je namenjena za zagotovitev obrambe oseb, obdolženih kaznivih dejanj. Za odobritev pravne pomoči za kazenske zadeve je odgovorno sodišče in podrobnosti o takih postopkih niso pomembne za civilno sodno mrežo.

3. Kdo je upravičen do pravne pomoči?

Vsak lahko zaprosi za pomoč osebno, vključno s starši ali skrbniki v imenu otroka ali sorodniki ali prijatelji v imenu osebe, ki ne more zaprositi sama.

Prva stopnja v postopku je iskanje pravnega nasveta pri odvetniku po izbiri na prvi stopnji. V prvotnem pogovoru se običajno določi, ali je zadeva vsebinsko utemeljena. Odvetnik mora prosilcu svetovati v zvezi s tem in pripraviti ustrezne obrazce za pridobitev civilne pravne pomoči ter jih vložiti pri Oddelku za pravno pomoč.

Pri pravnih nasvetih in pomoči je morda treba prispevati majhen del stroškov takega nasveta. Odvetnik mora preveriti finančna sredstva prosilca (Means Test), za kar veljajo finančne omejitve.

Morda je treba plačati tudi prispevek za civilno pravno pomoč. V teh primerih se uporablja ostrejše preverjanje. Odobritev civilne pravne pomoči mora ustrezati preverjanju finančnih sredstev in vsebine (Merits test). Preverjanje vsebine pomeni, da mora imeti stranka utemeljen razlog za vložitev tožbe ali zagovarjanje in to mora biti upravičeno v vseh okoliščinah za pridobitev pravne pomoči.

back

Na vrh straniNa vrh strani

4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh pravnih sporih?

Pravni nasveti in pomoč (Green Form Advice) se lahko zagotovijo stranki le, če je nasvet povezan s točko prava Severne Irske.

Običajno je civilna pravna pomoč na voljo vsem, ki so vpleteni ali se lahko vpletejo v civilne sodne postopke na Severnem Irskem.

Civilna pravna pomoč je na voljo za zadeve pri naslednjih sodiščih:

 • zgornji dom (House of Lords)
 • pritožbeno sodišče (Court of Appeal)
 • glavno civilno sodišče (High Court)
 • okrajno sodišče (County Court)
 • sodišče za nepremičnine (Lands Tribunal)
 • Urad za izvrševanje sodnih odločb (Enforcement of Judgments Office)

Civilna pravna pomoč ni na voljo za postopke pred sodiščem mrliških oglednikov (Coroner’s court) in večino sodišč (razen tistih, ki so našteta zgoraj) ali za postopke, ki vključujejo obrekovanje ali razžalitve. Vendar pa lahko v okviru sistema pravnih nasvetov in pomoči prosilec pridobi nasvete o teh postopkih. Civilna pravna pomoč ni na voljo za sodne postopke zunaj Severne Irske, razen kjer je zadeva predložena Evropskemu sodišču v Luksemburgu.

Zunaj sistema civilne pravne pomoči je financiranje zdaj zagotovljeno s sistemom Extra-Statutory Ex Gratia Scheme, ki ga je ustanovil lord kancler (Lord Chancellor) za zastopanje v izjemnih sodnih preiskavah.

5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

Če je zadeva nujna, lahko odvetnik zaprosi za nujno pravno pomoč. Ta se lahko odobri takoj. Nujna pravna pomoč traja le do sprejetja odločbe o popolnem zahtevku za civilno pravno pomoč. Kadar stranka zaprosi za nujno pravno pomoč, se mora strinjati, da bo sodelovala z uradnikom za oceno njenega finančnega stanja in da bo plačala vse prispevke, ki jih bo ta odločil.

back

Na vrh straniNa vrh strani

6. Kje je mogoče dobiti obrazec za pravno pomoč?

Stranka se mora posvetovati z odvetnikom. Odvetnik bo nato uredil vse potrebno, da bodo ustrezni obrazci v imenu stranke vloženi pri Oddelku za pravno pomoč Odvetniške zbornice Severne Irske English.

7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč?

Odvetnik mora stranki svetovati in pomagati pri izpolnitvi zahtevka za pomoč z zastopanjem ali civilno pravno pomoč. Odvetnik mora tudi zagotoviti, da so vsi potrebni listinski dokazi v zvezi s finančnimi sredstvi stranke priloženi k zahtevku. Bistveno je, da stranka omogoči dostop do listinskih dokazov o zaslužkih ali nadomestilih, ki jih prejema. Kadar gre za otroka, je priporočljivo prinesti njegov rojstni list. Odvetniku je treba zagotoviti tudi številko zavarovanja, če je to potrebno, in domači naslov, vključno s poštno številko.

8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč?

Odvetnik bo uredil vse potrebno, da bodo ustrezni obrazci v imenu stranke vloženi pri Oddelku za pravno pomoč.

9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Oddelek za pravno pomoč prosilca in njegovega odvetnika obvesti o svoji odločitvi.

10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Od rezultata ocene finančnih sredstev prosilca je odvisno, kaj se od njega zahteva. Na primer, če se ugotovi, da je prosilec finančno upravičen in mu ni treba plačati nobenih prispevkov ter izpolnjuje pogoje preverjanja vsebine, bo njemu in njegovemu odvetniku izdano potrdilo o pravni pomoči.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Če pa se pri preverjanju finančnih sredstev prosilca pokaže, da mora plačati del stroškov svoje zadeve, Oddelek za pravno pomoč izda ponudbo o pravni pomoči. Ponudba določa znesek, ki ga mora prosilec plačati. Ta znesek se običajno lahko plača v dvanajstih mesecih v obrokih. Na tej stopnji mora prosilec razmisliti, ali je pripravljen sprejeti ponudbo v celoti. Po prejetju podpisane ponudbe skupaj s prvim obrokom Oddelek za pravno pomoč prosilcu in njegovemu odvetniku izda potrdilo o pravni pomoči.

11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči?

Odvetnika mora upravičenec izbrati sam. Za pomoč pri pravi odločitvi obstaja seznam odvetnikov za pravno pomoč, na katerem so vsi odvetniki, ki sodelujejo v sistemu pravne pomoči. Kopije seznamov so na voljo v lokalnih knjižnicah, svetovalnih središčih (Advice Centres), agencijah za socialno varnost, policijskih postajah in na odvetniškem delu spletne strani English Oddelka za pravno pomoč.

Za nasvet pri izbiri lahko upravičenec zaprosi tudi lokalni Urad za svetovanje državljanom (Citizen’s Advice Bureau), pravno središče (Law Centre) ali svetovalno središče (Advice Centre).

12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja?

Čeprav morda upravičenec izpolnjuje pogoje za pravno pomoč, je odločitev, kdo mora plačati stroške v njegovi zadevi, odvisna od sodišča ali morebitnega dogovora, sklenjenega preden zadeva pride na sodišče.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč?

Odločitev, ali je pravna pomoč odobrena v celoti ali delno, ni odločilni dejavnik pri tem, kdo bo plačal stroške. Čeprav morda upravičenec izpolnjuje pogoje za pravno pomoč, je odločitev, kdo mora plačati stroške v njegovi zadevi, odvisna od sodišča ali morebitnega dogovora, sklenjenega preden zadeva pride na sodišče.

14. Ali je upravičenec do pravne pomoči upravičen tudi do morebitne revizije po sojenju?

Za vsako revizijo/pritožbo mora upravičenec napisati ločen zahtevek za pravno pomoč, razen če originalno potrdilo o pravni pomoči določa, da je taka revizija/pritožba zajeta.

15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekliče pred koncem sojenja (ali celo po njem)?

Odločba o odobritvi pravne pomoči se lahko prekliče kadar koli, če se ugotovi, da je vlagatelj zavajal organe ali da ni razkril ustreznih informacij. Pravna pomoč se lahko ukine, preden zadeva pride na sodišče, med tem ali po tem.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči?

Zadevna zakonodaja omogoča vlagateljem, da se pritožijo zoper odločbo o neizpolnjevanju pogojev za pravno pomoč. To nalogo opravlja Odbor za pravno pomoč Oddelka za pravno pomoč.

Nadaljnje informacije

Več informacij o pravni pomoči na Severnem Irskem je na voljo na naslednjem naslovu:

The Law Society of Northern Ireland

Legal Aid Department

3rd Floor Bedford House

16-22 Bedford Street

Belfast BT2 7FL

Telefon: 00 44 28 9024 6441

Telefaks: 00 44 28 9033 2548

Elektronska pošta: mail@nilad.org

Spletna stran: www.nilad.org English

Na področju sistema pravne pomoči na Severnem Irskem poteka program pregleda in reform.

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 13-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo