Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 05-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Nyderlandai

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra bylinėjimosi išlaidos ir kas paprastai turėtų jas apmokėti? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Kas gali pasinaudoti teisine pagalba? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti visiems ginčams? 4.
5. Kaip man bus pranešta, ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ne? 5.
6. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, kas man parinks advokatą? 6.
7. Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo blanką? Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ką turėčiau daryti? 7.
8. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? Kur turėčiau įregistruoti savo teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar man bus padengtos visos bylinėjimosi išlaidos? 9.
10. Jei galiu gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 10.
11. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar ji bus taikoma ir apeliaciniam skundui, kurį galėčiau pateikti pasibaigus teismo procesui? 11.
12. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti nutraukta dar nepasibaigus teismo procesui? 12.
13. Jei netinku gauti teisinės pagalbos, ar galiu šį sprendimą apskųsti? 13.

 

1. Kokios yra bylinėjimosi išlaidos ir kas paprastai turėtų jas apmokėti?

Bylinėjimosi išlaidas sudaro atlyginimas, avansas advokatams bei kaltintojams ir kitos (neišvengiamos) teismo išlaidos (registracija) bei sumos, išmokėtinos liudytojams, ekspertams ir antstoliams (jei jie dalyvauja). Jos priklauso nuo bylos dydžio ir rūšies. Neįmanoma tiksliai numatyti jų sumos. Paprastai bylą pralaimėjusiai šaliai teismas priteisia atlyginti kitos šalies išlaidas.

Didžiausią išlaidų dalį sudaro atlyginimas teismo procese dalyvaujančiam advokatui. Nėra jokių nustatytų valandinių įkainių. Teismo išlaidos priklauso ne tik nuo firmos, bet ir nuo teisme pareikšto ieškinio ir bylos baigties.

2. Kas yra teisinė pagalba?

Bendrybės

Kasdieniame gyvenime kiekvienam gali iškilti teisinė problema. Teisinės konsultacijos tada gali tekti ieškoti iš daugelio įvairių teisinės pagalbos šaltinių. Teisinės informacijos taip pat gali prireikti, kai reikia priimti kokį nors svarbesnį sprendimą.

Bylos šaliai, keliančiai bylą teisme (išskyrus kantono teismą bylose, kuriose ieškinio suma yra mažesnė kaip 5000 €, ir administracinėse bylose), apeliaciniame teisme arba Aukščiausiajame Teisme, turi padėti advokatas. Kitaip teismas atsisakys nagrinėti bylą.

Subsidijuojama teisinė pagalba

Bylos šalys, turinčios ribotus išteklius, gali prašyti viešosiomis lėšomis subsidijuojamos teisinės pagalbos. Tai reiškia, kad dalį lėšų atlygina valdžios institucijos.

viršųviršų

Pagal Nyderlandų sistemą bylos šalis, turinti ribotus išteklius, gali nemokamai kreiptis į vieną iš 30 teisinių konsultacijų centrų dėl teisinės informacijos (įskaitant informaciją apie alternatyvius ginčo sprendimo būdus, pavyzdžiui, tarpininkavimą), kreipimosi į kitas institucijas, juriskonsultus ar tarpininkus, teisinės situacijos analizės ir trumpų teisinių konsultacijų.

Tolesnę teisinę pagalbą teikia advokatai, ir už ją yra mokėtina su materialine padėtimi siejamo dydžio suma. Advokatas taip pat gali veikti bylos šalies vardu (tvarkant teisinius ir kitokius reikalus). Tuo atveju tas advokatas turi prašyti, kad jį paskirtų teisinės pagalbos biuras, kuris vėliau ir advokatui, ir bylos šaliai praneša apie savo sprendimą dėl to prašymo. Teisinės pagalbos biuras yra viešoji institucija, prižiūrinti teisinės pagalbos teikimą ribotus išteklius turinčioms bylos šalims. Yra penki biurai, atsakingi už įvairius šalies regionus.

Nuo 2005 m. gegužės 10 d. žmonės, turintys teisę gauti teisinę pagalbą, taip pat turi teisę prašyti finansinės pagalbos medicininei apžiūrai bylose dėl kūno sužalojimo.

Dėl išsamesnės informacijos apie teisinės pagalbos centrų siuntimą į kitus šaltinius žr. puslapį apie alternatyvų ginčų sprendimą.

3. Kas gali pasinaudoti teisine pagalba?

Teisinė pagalba yra skiriama bylose, kuriose teisinį interesą Nyderlanduose turi ginti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurių galėjimas mokėti neviršija nustatytų didžiausių disponuojamų pajamų. Kad išsiaiškintų, ar asmuo turi teisę gauti teisinę pagalbą, teisinės pagalbos biuras patikrina prašytojo (šeimos) pajamas ir turtą. Ją gauti turi teisę nesusituokę asmenys, kurių grynosios disponuojamos pajamos yra ne didesnės kaip 1518 € ir turto vertė ne didesnė kaip 7300 €, o sutuoktiniai arba sugyventiniai – atitinkamai 2135 € ir 10 500 €. Yra ir papildomas atleidimas nuo 65 344 € sumos už šeimos būstą. Teisinės pagalbos gavėjai turi mokėti su pajamomis siejamą mokestį. Mažiausias mokestis 2005 m. yra 90 €, o didžiausias – 769 €. Tam tikrose baudžiamosiose bylose ribotas pajamas turinčios bylos šalys mokesčių nemoka.

viršųviršų

Pajamų ribos, lemiančios teisės gauti teisinę pagalbą turėjimą, yra nustatytos įstatymo ir kiekvienais metais patikslinamos.

Pirmiau nurodyti skaičiai yra nustatyti 2005 metams.

Papildomos informacijos apie pajamų ribas ir asmenines įmokas galima rasti brošiūroje „Inkomensgrenzen en eigne bedragen gesubsidieerde rechtsbijstand“ ir teisinės pagalbos biurų tinklalapiuose Nederlands.

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti visiems ginčams?

Ne. Teisinė pagalba neteikiama bylose, kuriose ieškinio suma mažesnė kaip 90 €.

Teisinė pagalba advokatui samdyti neteikiama bylose, kuriose ieškinio suma yra mažesnė kaip 180 €.

Subsidijuojama teisinė pagalba taip pat neteikiama tais atvejais, kai:

 • prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas;
 • teisinės pagalbos išlaidos yra neproporcingos ieškinio sumai;
 • prašymas yra susijęs su baudžiamąja byla, kurioje gali būti paskirta nedidelė bausmė;
 • prašymą pateikia juridinis asmuo, įsteigtas teismo bylai iškelti;
 • byla yra susijusi su vertimusi profesine veikla ar verslu (nors ir ne kaip juridinis asmuo), išskyrus atvejus, kai * tolesnė galimybė juo verstis priklauso nuo bylos baigties arba ** profesinė veikla ar verslas baigėsi ne mažiau kaip prieš metus, prašytojas kaip atsakovas dalyvauja ar dalyvavo teismo procese pirmojoje instancijoje ir teisinės paramos išlaidos negali būti padengtos iš kitų šaltinių;
 • byla turi būti iškelta tarptautiniame teisme arba panašioje institucijoje, kuri turi savo teisinės pagalbos sistemą; arba
 • byla yra susijusi su interesu, kurį prašytojas gali ginti vienas be teisinio atstovavimo.

5. Kaip man bus pranešta, ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ne?

Informaciją apie Nyderlandų teisinės pagalbos sistemą galite gauti kreipdamiesi į advokatą, teisinės informacijos centrą arba teisinės pagalbos biurą. Jie visi gali teikti informaciją apie teisinės pagalbos sistemą ir apie tai, kas turi teisę ją gauti.

viršųviršų

6. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, kas man parinks advokatą?

Advokatą galite pasirinkti patys, nesvarbu, ar atitinkate reikalavimus gauti teisinę pagalbą, ar ne. Jei reikia pagalbos, kad susirastumėte advokatą, kreipkitės į Raad voor Rechtsbijstand Nederlands arba Advokatų asociaciją English - Nederlands.

Jei negyvenate Nyderlanduose, geriausia kreiptis į Raad voor Rechtsbijstand Nederlands Hagoje (adresas: Postbus 450, 2501 CL Den Haag. Tel. 070-3701414). Jei gyvenate Nyderlanduose, kreipkitės į teisinės pagalbos biurą rajone, kuriame gyvenate.

7. Kur galiu gauti teisinės pagalbos prašymo blanką? Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ką turėčiau daryti?

Advokato skyrimo prašymo blanką paprastai užpildo jūsų advokatas. Jis sutvarkys visus dokumentus. Teisinės pagalbos mokestis turės būti mokamas advokatui.

8. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? Kur turėčiau įregistruoti savo teisinės pagalbos prašymą?

Jei prašote teisinės pagalbos, jums reikės nedelsiant pateikti dokumentinius savo pajamų ir turto įrodymus ir bylos dokumentus (žr. 4 klausimą). Jūsų advokatas žinos, kokius dokumentus reikia pridėti prie prašymo blanko. Kitaip prašymo blanką galima gauti teisinės pagalbos biure. Biuras registruoja visus prašymus. Išsamesnės informacijos galima rasti brošiūroje „U wilt rechtsbijstand“ („Teisinės pagalbos prašymas“). 2006 m. į biurą bus galima kreiptis remiantis savo asmens socialinio draudimo ir mokesčių atpažinimo kodu ir biuras galės įvertinti, ar jūs finansiškai turite teisę gauti teisinę pagalbą, jeigu mokesčių inspekcija turi jūsų finansinius duomenis ir duomenys yra įregistruoti vietos savivaldos institucijoje.

viršųviršų

9. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar man bus padengtos visos bylinėjimosi išlaidos?

Ne, teisinė pagalba apima tik teismo procese atstovaujančio advokato išlaidų atlyginimą. Teismo ir kitų išlaidų ji neapima. Jei turite teisę gauti teisinę pagalbą, galite prašyti sumažinti teismo išlaidas. Jei šitai galite daryti, jūsų advokatas parengs reikiamus prašymus. Galima reikalauti, kad kita bylos šalis atlygintų su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

Bet jei pralaimite bylą ir jums priteisiama atlyginti kitos bylos šalies išlaidas, jums iš tikrųjų reikės jas apmokėti. Jos nebus jums grąžintos.

10. Jei galiu gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

Dalinės teisinės pagalbos Nyderlanduose nėra.

11. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar ji bus taikoma ir apeliaciniam skundui, kurį galėčiau pateikti pasibaigus teismo procesui?

Dėl apeliacinio skundo arba teismo proceso aukštesniajame teisme reikia pateikti naują teisinės pagalbos prašymą. Gavėjas taip pat turi dar kartą sumokėti teisinės pagalbos mokestį.

12. Jei tinku gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti nutraukta dar nepasibaigus teismo procesui?

Taip, teisinė pagalba gali būti nutraukta, jei sprendimas yra priimtas remiantis melaginga ar neišsamia informacija, jei gavėjas nesumoka teisinės pagalbos mokesčio ar kitų jam priklausančių atlyginti išlaidų, jei gavėjo galėjimas mokėti iš esmės pagerėjo arba jei esamas teisinės pagalbos skyrimo sprendimas jau apima teisinį interesą, kurį gavėjas gina atitinkamoje byloje.

13. Jei netinku gauti teisinės pagalbos, ar galiu šį sprendimą apskųsti?

Taip. Pirmiausia galite pateikti prieštaravimus dėl sprendimo teisinės pagalbos biurui pagal savo gyvenamąją vietą. Sprendimą, priimtą atsakant į jūsų prieštaravimus, galite apskųsti administraciniam teismui, kurio teritorijoje veikia tas teisinės pagalbos biuras. Apeliacinio skundo galimybės ir terminai bus nurodyti pačiame sprendime arba su juo susijusiame laiške.

Papildoma informacija

Iš jungtinės ministerijų informacinės tarnybos Postbus 51 (www.postbus51.nl Nederlands) galite gauti daug įvairių brošiūrų apie teisinę pagalbą Nyderlanduose, jas taip pat galima rasti Teisingumo ministerijos tinklalapyje (žr. Leidiniai English - Nederlands). Papildomos informacijos apie teisinę pagalbą taip pat galima gauti teisinės pagalbos biuruose ir Stichting Juridisch Loket Nederlands (Teisinės informacijos centrų fonde).

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 05-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė