Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Κάτω Χώρες

Τελευταία ενημέρωση: 23-03-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Κάτω Χώρες

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Για την τελευταία ενημέρωση του κειμένου βλ. čeština - dansk - eesti keel - español - français - italiano - latviešu valoda - lietuvių kalba - magyar - Malti - Nederlands - polski - português - slovenčina - slovenščina - suomi - svenska
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»; 2.
3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή; 3.
4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών; 4.
5. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή; 5.
6. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου; 6.
7. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τί πρέπει να κάνω; 7.
8. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 8.
9. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης; 9.
10. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 10.
11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη; 11.
12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης; 12.
13. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης; 13.

 

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό;

Το κόστος μιας δίκης ποικίλλει ανάλογα με τις διαστάσεις και το είδος της υπόθεσης. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να προεκτιμηθεί το ακριβές ποσό. Η δικηγορική αμοιβή αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους. Δεν ισχύει κάποιο πάγιο ποσό για την ωριαία αμοιβή των δικηγόρων, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από τα 100 � περίπου μέχρι ακόμη και τα 250 � ή και περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν ξεκινήσει δίκη, πρέπει επιπλέον να καταβληθούν δικαστικά έξοδα. Το ύψος των δικαστικών εξόδων κυμαίνεται ανάλογα με το περιεχόμενο της αγωγής.

2. Τι σημαίνει ο όρος «νομική συνδρομή»;

Πρόκειται για την αναγκαία συνδρομή που χρηματοδοτείται από το κράτος και χορηγείται σε άτομα τα οποία, για οικονομικούς λόγους, δεν είναι σε θέση να επωμισθούν τα ίδια τις δαπάνες που συνεπάγεται μία νομική υπόθεση.

3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή;

Νομική συνδρομή παρέχεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρόκειται να υπερασπισθεί ένα έννομο συμφέρον στις Κάτω Χώρες και υπό την προϋπόθεση ότι οι οικονομικές δυνατότητες του προσώπου αυτού δεν υπερβαίνουν ένα πάγιο ανώτατο διαθέσιμο εισόδημα. Για το 2002, το ανώτατο διαθέσιμο εισόδημα μετά τους φόρους έχει ορισθεί σε 1.344 � για τους άγαμους και σε 1.920 � για τα παντρεμένα ή συγκατοικούντα ζευγάρια. Δεν δικαιούνται νομική συνδρομή εκείνοι των οποίων η περιουσία υπερβαίνει τα 9.100 �. Οι αποδέκτες νομικής συνδρομής υποχρεούνται να καταβάλουν ένα τέλος, το ύψος του οποίου εξαρτάται από την περιουσία τους. Το κατώτατο τέλος το 2002 είναι 61 � και το ανώτατο 532 �. Για τις ποινικές υποθέσεις, κατά κανόνα δεν απαιτείται η καταβολή τέλους.

4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών;

Όχι. Δεν παρέχεται νομική συνδρομή όταν το αντικείμενο της υπόθεσης είναι αξίας κάτω των 180 �.
Ακόμη, αποκλείεται η παροχή νομικής συνδρομής εάν:
 • η αίτηση είναι προδήλως αβάσιμη·
 • το κόστος της νομικής συνδρομής είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με την αξία του αντικειμένου της υπόθεσης·
 • η αίτηση αφορά ποινική υπόθεση στην οποία η ποινή που ενδέχεται να επιβληθεί είναι περιορισμένης βαρύτητας·
 • η αίτηση έχει υποβληθεί από νομικό πρόσωπο το οποίο έχει συσταθεί με σκοπό την κατάθεση της αγωγής·
 • η υπόθεση αφορά την άσκηση επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτός αν το δικαίωμα συνέχισης της άσκησης αυτής εξαρτάται από την έκβαση της υπόθεσης·
 • η υπόθεση πρόκειται να εισαχθεί σε διεθνές δικαστήριο το οποίο εφαρμόζει δικούς του κανόνες σχετικά με τη νομική συνδρομή· ή
 • η υπόθεση αφορά ένα συμφέρον που ο αιτών μπορεί να διεκδικήσει ο ίδιος χωρίς νομική εκπροσώπηση.

5. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή;

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το σύστημα νομικής συνδρομής των Κάτω Χωρών από δικηγόρο ή από κάποιο γραφείο νομικής συνδρομής («bureau Rechtshulp») ή από το «Συμβούλιο νομικής συνδρομής» («Raad voor Rechtsbijstand»). Όλοι οι παραπάνω είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το σύστημα νομικής συνδρομής και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

6. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει τον δικηγόρο μου;

Είσθε ελεύθερος να επιλέξετε τον δικηγόρο σας, είτε δικαιούσθε νομική συνδρομή είτε όχι. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε δικηγόρο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το «Συμβούλιο νομικής συνδρομής» ( Raad voor Rechtsbijstand ) ή με τον ολλανδικό δικηγορικό σύλλογο ( Nederlandse Orden van Advocaten ).

Αν δεν διαμένετε στις Κάτω Χώρες, η καλύτερη πηγή πληροφοριών είναι το «Συμβούλιο νομικής συνδρομής» ( Raad voor Rechtsbijstand ) (διεύθυνση: PO Box 450, 2501 CL The Hague). Αν διαμένετε στις Κάτω Χώρες, επικοινωνήσατε με το συμβούλιο νομικής συνδρομής της περιοχής όπου διαμένετε.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

7. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τί πρέπει να κάνω;

Κανονικά, το έντυπο της αίτησης συμπληρώνεται από τον δικηγόρο σας. Αυτός ασχολείται με όλες τις έγγραφες διατυπώσεις. Τα έξοδα νομικής συνδρομής πρέπει να καταβληθούν στον δικηγόρο.

8. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Αν υποβάλετε αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής, θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν το εισόδημα και την περιουσιακή σας κατάσταση, καθώς και έγγραφα σχετικά με την εκάστοτε υπόθεση (βλ. το ερώτημα αριθ. 4). Ο δικηγόρος σας θα ξέρει ποια έγγραφα πρέπει υποχρεωτικά να επισυναφθούν στην αίτηση. Διαφορετικά, μπορείτε να ζητήσετε έντυπο αίτησης από το «Συμβούλιο νομικής συνδρομής», το οποίο καταχωρεί το σύνολο των αιτήσεων.

9. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης;

Όχι. Η νομική συνδρομή καλύπτει μόνο την αμοιβή του δικηγόρου. Δεν καλύπτει τα δικαστικά και άλλου είδους έξοδα. Αν δικαιούσθε νομική συνδρομή, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μείωση των δικαστικών εξόδων. Αν υπάρχει η σχετική δυνατότητα, ο δικηγόρος σας θα υποβάλει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις. Για τα έξοδα της δίκης μπορείτε να στραφείτε κατά του αντιδίκου.

10. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Στις Κάτω Χώρες δεν προβλέπεται μερική νομική συνδρομή.

11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη;

Για την επανεξέταση την υπόθεσης ή την εκδίκασή της από ανώτερο δικαστήριο, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση νομικής συνδρομής, και ο δικαιούχος πρέπει επίσης να καταβάλει εκ νέου έξοδα νομικής συνδρομής.

12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν από το πέρας της δίκης;

Ναι. Το ευεργέτημα της νομικής συνδρομής μπορεί να ανακληθεί εάν η σχετική απόφαση έχει στηριχθεί σε ανακριβή στοιχεία ή εάν ο δικαιούχος δεν καταβάλει τα έξοδα νομικής συνδρομής που του αναλογούν ή εάν η δυνατότητα πληρωμής του δικαιούχου έχει αυξηθεί σημαντικά.

13. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης;

Ναι. Σε πρώτη φάση μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης στο ίδιο το συμβούλιο νομικής συνδρομής. Αν οι αντιρρήσεις σας δεν γίνουν δεκτές (πλήρως), μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο. Οι δυνατότητες προσφυγής κατά της απόφασης περιγράφονται στην ίδια την απόφαση ή σε συνοδευτική επιστολή.

Πρόσθετες πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.postbus51.nl. Στη διεύθυνση αυτή μπορείτε να αναζητήσετε γενικές πληροφορίες σχετικά με το ολλανδικό νομικό σύστημα. Η υπηρεσία Postbus 51 μπορεί να αποστείλει πολλά και διάφορα ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με την ολλανδική νομοθεσία. Τα περισσότερα από αυτά είναι διαθέσιμα στα αγγλικά και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες.

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Κάτω Χώρες - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 23-03-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο