Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Malta

Laatste aanpassing: 07-07-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Malta

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan voor alle geschillen rechtsbijstand worden verkregen? 4.
5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 5.
6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 6.
7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 7.
8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 8.
9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 10.
11. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, wie kiest dan mijn advocaat? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald? 12.
13. Als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand, wie betaalt dan de overige kosten? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 14.
15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan in de loop van het proces (of zelfs na het proces) worden ingetrokken? 15.
16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen? 16.

 

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

De gerechtskosten zijn vastgelegd bij wet. Sommige kosten moeten bij de aanvang van de procedure worden betaald en andere aan het einde van de procedure. Het gaat meestal om vaste bedragen, waaronder ook de kosten voor de door het gerecht verstrekte diensten zijn begrepen, d.w.z. kosten voor het oproepen van getuigen, registratierechten, kosten voor afschriften en kopieën, voor de door een assistent van de rechter verleende diensten, voor het verzenden van dossiers, voor de staat waarin de kosten zijn vastgesteld ('taxed bill of costs'), en voor een kopie van de rechterlijke beslissing. In de loop van het proces kunnen nog afzonderlijke vergoedingen verschuldigd zijn voor de betekening van processtukken en voor de door het gerecht aangewezen deskundigen of arbiters. Behoudens enkele uitzonderingen is het honorarium voor advocaten vastgelegd bij wet en bedraagt het een percentage van de waarde van de vordering; de partijen kunnen hier echter schriftelijk van afwijken.

Onder de bovenvermelde kosten zijn echter niet de buitengerechtelijke kosten begrepen, die echter in geval van betwisting door de rechter kunnen worden vastgesteld.

Na het wijzen van de uitspraak beslist de rechter welke partij de kosten moet dragen. In de regel wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen. Afhankelijk van de omstandigheden van de zaak kan de rechter echter een andere beslissing geven.

2. Wat is rechtsbijstand?

Rechtsbijstand is een vorm van door de overheid gesubsidieerde hulp aan personen die daarom hebben verzocht en van wie na onderzoek van hun vordering en van hun financiële draagkracht door de Advocate for Legal Aid (gerechtelijk ambtenaar bevoegd voor rechtsbijstand) is vastgesteld, dat hun middelen ontoereikend zijn om toegang te krijgen tot de rechter. Rechtsbijstand wordt verleend aan personen die tegen een derde een procedure wensen in te stellen of die verweer wensen te voeren tegen een vordering die een derde tegen hen heeft ingesteld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Rechtsbijstand wordt enkel verleend aan personen die voldoen aan drie criteria: het gegrondheids-, draagkracht- en procedurecriterium.

Gegrondheid

Om te voldoen aan het gegrondheidscriterium moet de Advocate for Legal Aid na onderzoek van de aard van de zaak tot conclusie komen, dat de verzoeker redelijke gronden heeft voor het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure of voor het voeren van verweer, d.w.z. dat er sprake is van een probabilis causa litigandi. Van elke zaak wordt nagegaan of zij gegrond is. De door de Advocate for Legal Aid verrichte beoordeling heeft betrekking op de grond van de zaak, de mogelijke uitkomst van het proces en de kans om de zaak te winnen.

Financiële draagkracht

Om te voldoen aan het criterium inzake draagkracht, mag het netto-vermogen van de verzoeker niet hoger zijn dan 3 000 MTL en mag zijn inkomen voor de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de aanvraag om rechtsbijstand niet hoger zijn dan het nationale minimumloon voor personen ouder dan 18 jaar.

Bij de beoordeling van de draagkracht wordt geen rekening gehouden met het huisraad voor dagelijks gebruik van de verzoeker en zijn gezinsleden, en evenmin met de hoofdverblijfplaats van de verzoeker of met (roerende of onroerende) goederen die het voorwerp zijn van een geding, waarbij het echter niet hoeft te gaan om het geding waarvoor rechtsbijstand wordt aangevraagd.

Procedure

De verzoeker moet onder ede verklaren dat hij voldoet aan het criterium inzake financiële draagkracht en dat hij kans van slagen heeft (probabilis causa litigandi).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de verzoeker aan de criteria voldoet, moet de tegenpartij in kennis worden gesteld van het rechtsbijstandsverzoek. De tegenpartij kan binnen 4 dagen bezwaar maken tegen het betrokken rechtsbijstandsverzoek. Bezwaar geschiedt door het indienen van een verklaring bij de Registry of the Civil Court (griffie van de burgerlijke rechtbank). Indien geen bezwaar wordt ingediend, beslist de Advocate for Legal Aid over de toelaatbaarheid van het rechtsbijstandsverzoek. In geval van bezwaar, behandelt de Advocate for Legal Aid het bezwaar en onderzoekt hij indien nodig het bewijsmateriaal. Daarna legt hij een verslag over met de aanbeveling het rechtsbijstandsverzoek in te willigen of af te wijzen.

4. Kan voor alle geschillen rechtsbijstand worden verkregen?

Rechtsbijstand wordt in principe verleend voor elk civiel geschil. Ingeval een vordering echter betrekking heeft op de rectificatie of schrapping van een registratie of op de registratie van een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte, hoeft niet te worden voldaan aan het criterium inzake financiële draagkracht. Wanneer bij de Court of Review of Notarial Acts (rechtbank voor de herziening van notariële akten) een rectificatieverzoek moet worden ingediend, is geen formeel rechtsbijstandsverzoek vereist; de Advocate for Legal Aid zal er dan voor zorgen dat het betrokken rechtsbijstandsverzoek bij deze Court wordt ingediend.

5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

De wet bevat een regeling voor spoedeisende gevallen (bv. de uitvaardiging van een bevelschrift), op grond waarvan de Advocate for Legal aid van de bevoegde rechter de voorlopige toestemming kan krijgen om namens een rechtsbijstandsverzoeker specifieke juridische handelingen te stellen; pas daarna zullen de onder vraag 3 bedoelde criteria inzake gegrondheid, financiële draagkracht en procedure worden onderzocht.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de bevoegde rechter het rechtsbijstandsverzoek vervolgens afwijst, leidt dat niet tot de nietigheid van de door de Advocate for Legal Aid gestelde handelingen; wel wordt alle rechtsbijstand dan stopgezet en kan de rechter de verzoeker bevelen de in het kader van de voorlopige toestemming gemaakte kosten terug te betalen.

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Er worden geen voorgedrukte aanvraagformulieren gebruikt. Rechtsbijstand kan worden aangevraagd door daartoe een verzoek in te dienen bij de Civil Court of kan zelfs mondeling worden aangevraagd bij de Advocate for Legal Aid.

7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

Zoals reeds vermeld, wordt voor elke individuele zaak nagegaan of zij gegrond is. Bijgevolg moet uit de bij het verzoek gevoegde documenten blijken wat het voorwerp van de vordering is. Indien de vordering bijvoorbeeld betrekking heeft op de nietigverklaring van een huwelijk, moet een kopie van de huwelijksakte worden bijgevoegd. Alle stukken die de Advocate for Legal Aid nodig zou kunnen hebben voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van het verzoek of voor soortgelijke doeleinden, worden op verzoek aan hem overgelegd.

8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Zie vraag 6.

9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

De verzoeker wordt formeel niet in kennis gesteld van de beslissing op het verzoek, maar moet hiernaar zelf informeren bij de Registry of the Civil Court.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Indien de verzoeker in aanmerking komt voor rechtsbijstand, moet hij inlichtingen inwinnen bij de Registry of Civil Courts. De aanvrager wordt op verzoek op de hoogte gebracht van de naam van de advocaat die is aangewezen om hem in de loop van het proces bij te staan. De verzoeker moet contact opnemen met de voor rechtsbijstand aangewezen advocaat.

11. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, wie kiest dan mijn advocaat?

Zodra het verzoek is ingewilligd, wordt uit een bij de rechtbank beschikbare lijst een advocaat gekozen volgens een toerbeurtsysteem. Indien de verzoeker om gegronde redenen een andere advocaat van deze lijst wenst in te schakelen, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de Civil Court.

12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

Rechtsbijstand dekt enkel de door de verzoeker gemaakte kosten. De verzoeker is dus vrijgesteld van de verplichting tot betaling van de eigen kosten en van de verplichting tot zekerheidstelling voor de proceskosten.

Indien de verzoeker in het gelijk wordt gesteld, dan moet hij van de door de rechter toegewezen bedragen dan wel van de opbrengsten van de executoriale openbare verkoop van roerende of onroerende goederen de griffierechten en de kosten voor de advocaat/procesvertegenwoordiger en voor de (eventuele) curatoren en arbiters betalen; de verzoeker behoudt zijn recht op terugbetaling door de partij die in deze kosten wordt verwezen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

13. Als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand, wie betaalt dan de overige kosten?

Gedeeltelijke rechtsbijstand bestaat niet in Malta, d.w.z. er wordt rechtsbijstand verleend of er wordt geen rechtsbijstand verleend. Indien de ontvanger van rechtsbijstand in de proceskosten wordt verwezen, kan de Registrar of the Civil Cour (griffier van de burgerlijke rechtbank) van de in het gelijk gestelde partij niet de betaling verlangen van de griffierechten.

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

Indien de verzoeker in aanmerking komt voor rechtsbijstand, heeft hij recht op rechtsbijstand in elke fase van de rechtspleging en dus ook in het kader van een eventuele beroepsprocedure.

15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan in de loop van het proces (of zelfs na het proces) worden ingetrokken?

Indien ten genoege van de rechter wordt bewezen

 1. dat het vermogen of het inkomen van de verzoeker op het ogenblik van de verlening van rechtsbijstand hoger was dan de terzake vastgestelde maximale bedragen en de verzoeker daarvan op de hoogte was; of
 2. dat de financiële draagkracht van de verzoeker in de loop van het proces is toegenomen tot boven de terzake vastgestelde maximale bedragen en dat de verzoeker daarvan op de hoogte was en heeft nagelaten de Civil Court daarvan in kennis te stellen,

kan de rechter de verzoeker veroordelen wegens minachting van de rechtbank (contempt of court). De verzoeker kan ook worden vervolgd wegens meineed.

In beide gevallen dient de verzoeker persoonlijk alle proceskosten te dragen die hij had moeten betalen indien hem geen rechtsbijstand was verleend.

16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen?

Er kan geen beroep worden ingesteld tegen de beslissing tot afwijzing van het rechtsbijstandsverzoek. Indien de Advocate for Legal Aid echter een verslag opstelt dat ongunstig is voor de verzoeker, zal de Civil Court het verslag onderzoeken en de partijen de mogelijkheid bieden opmerkingen in te dienen. Vervolgens beslist de Civil Court of zij dit verslag goedkeurt dan wel of zij dit verslag verwerpt en het verzoek inwilligt.

Nadere inlichtingen

 • Overheid van Malta English - Malti

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Malta - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 07-07-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk