Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Malta

Pēdējo reizi atjaunots: 07-07-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Malta

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir lietas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība?  2.
3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdos? 4.
5. Vai ir īpaša procedūra neparedzētiem gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti ir jāpievieno savam juridiskās palīdzības pieprasījumam? 7.
8. Kur man ir jāreģistrē juridiskās palīdzības pieprasījums? 8.
9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara? 10.
11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies manu juristu? 11.
12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas? 12.
13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas? 13.
14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu lietas atkārtotu izskatīšanu pēc tiesas procesa? 14.
15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)? 15.
16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu iesniegt pārsūdzību pret šo spriedumu? 16.

 

1. Kādas ir lietas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz?

Tiesvedības nodevas ir noteiktas tiesību aktā. Ir nodevas par tiesvedības uzsākšanu un nodevas par tiesvedības beigām. Parasti tās ir noteiktas cenrādī, un tas var ietvert tiesas pakalpojumus. Tiesas pakalpojumi ietvertu izdevumus par rīkojumu reģistrāciju liecinieku iztaujāšanā, reģistrācijas nodevām, stenogrammas atšifrējumiem un kopijām, tiesu asistenta pakalpojumiem, lietas protokolu pārsūtīšanu, izmaksu rēķiniem un sprieduma kopiju. Lietas izskatīšanas laikā varētu būt jāmaksā par juridisko aktu paziņošanu un nodevas tiesas ieceltajiem ekspertiem vai tiesnešiem. Ievērojot dažus izņēmumus, advokātiem maksājamās nodevas nosaka tiesību aktos, un tās veido procenti no summas, kas attiecas uz strīdu, tomēr puses var vienoties rakstiski citādi.

Iepriekšminētās nodevas neietver papildu tiesu nodevas, ko strīdu gadījumā tomēr nosaka tiesa.

Pēc sprieduma nolasīšanas tiesa noteiks, kuram ir jāsedz izmaksas. Parasti puse, kura lietā zaudē, ir arī saistīta ar izmaksu segšanu, tomēr tiesa katrā atsevišķā lietā varētu mainīt savu spriedumu.

2. Kas ir juridiskā palīdzība?  

Juridiskā palīdzība ir valsts sniegtā palīdzība personām, kas pēc pieprasījuma un kad viņu prasību un finansiālo stāvokli ir novērtējis advokāts tiek atzītas par tādām, kurām nav līdzekļu piekļūt tiesai. Juridisko palīdzību piešķir personām, kas vēlas uzsākt tiesvedību pret trešo pusi vai kas vēlas aizstāvēt sevi pret prasībām, ko par viņām ir iesniegusi trešā puse.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Juridisko palīdzību piešķir tikai tām personām, kuras atbilst trim kritērijiem, proti, ir izturējušas atbilstības testu, mantiskā stāvokļa pārbaudi un kārtības testu.

Atbilstības tests

Iesniedzējam, lai palīdzību piešķirtu saskaņā ar atbilstības testu juridiskās palīdzības advokātam, pārbaudot lietas būtību, ir jāsecina, ka pieteicējam ir atbilstīgs pamatojums tiesvedības uzsākšanai vai aizstāvēties kādā tiesvedībā tiesās, t.i., ka iesniedzējam par labu viņam ir probabilis causa litigandi. Katrai lietai ir jāiztur atbilstības tests. Juridiskās palīdzības advokāta novērtējumā ir jāietver lietas būtības apskate, iespējamie tiesvedības iznākumi un gaidāmās izredzes.

Mantiskā stāvokļa pārbaude

Lai iesniedzējam palīdzību piešķirtu, izvērtējot mantisko stāvokli, viņam nedrīkst piederēt nekāda veida īpašums, kura tīrā vērtība nepārsniedz trīs tūkstošus Maltas liru un iesniedzēja ienākumi divpadsmit mēnešu periodā pirms juridiskās palīdzības pieprasīšanas nepārsniedz valsts minimālo algu personām, kuras vecākas par 18 gadiem.

Novērtējumu neveic par ikdienas mājsaimniecības precēm, ko uzskata par vajadzīgām iesniedzējam un viņa ģimenei, kā arī par iesniedzēja pamata dzīvesvietu vai kādu īpašumu (gan kustamo, gan nekustamo), kas veido tiesas tiesvedības būtību, tomēr šāds īpašums nav tiesvedības būtība attiecībā uz pieprasīto juridisko palīdzību.

Procedūra

Iesniedzējam ir jādod zvērests, kas apstiprina viņa/viņas mantisko stāvokli un ka viņai/viņam ir  probabilis causa litigandi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja iesniedzējs atbilst šiem kritērijiem, šāda lūguma paziņojumu sūta tai pusei, pret kuru ir jāuzsāk tiesvedība un kurai ir 4 dienas, lai iebilstu pret lūgumu. Iebildums ir jāraksta apliecinājuma veidā, kas jāreģistrē Civiltiesas sekretariātā. Ja iebildumu nav, juridiskās palīdzības advokāts turpinās lemt par pieteikumu, kā rezultātā lūgums tiks pieņemts vai būs citāds risinājums. Ja iebildumi ir, juridiskās palīdzības advokāts pārbauda iebildumu, ieskaitot pierādījumu noklausīšanos, ja tas ir vajadzīgs, un sūta ziņojumu par to, vai iesniegums ir jāpieņem vai jānoraida.

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visos strīdos?

Pamatā juridisko palīdzību piešķir jebkuram cilvilstrīdam. Tomēr attiecībā uz lietu par jebkādas reģistrācijas labošanu vai atcelšanu vai jebkāda dzimšanas, laulību vai nāves gadījuma reģistrāciju mantiskā stāvokļa pārbaudi nepieprasa. Apstākļos, kur lūgums par labojumu izdarīšanu ir jānosūta uz Notariālo aktu pārskatīšanas tiesu, nav vajadzīgs oficiāls iesniegums, un juridiskās palīdzības advokāts iesniegs attiecīgo iesniegumu šajā tiesā.

5. Vai ir īpaša procedūra neparedzētiem gadījumiem?

Likums tomēr rūpējas par neatliekamām situācijām (piemēram, rīkojuma izdošana), ļaujot juridiskās palīdzības advokātam saņemt pagaidu atļauju no attiecīgās tiesas reģistrēt īpašus juridiskos aktus tās personas vārdā, kas pieprasa juridisko palīdzību, kam seko novērtējums par atbilstību, mantisko stāvokli un procedūru, kas izklāstīti 3. jautājumā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja attiecīgā tiesa pēc tam noraida juridiskās palīdzības saņemšanu, juridiskie akti, ko reģistrējis juridiskās palīdzības advokāts, nav uzskatāmi par nederīgiem, tomēr jebkāda turpmāka palīdzības saņemšana tiks pārtraukta, un tiesa var pavēlēt iesniedzējam samaksāt jebkādus izdevumus, kas radušies pagaidu atļaujas dēļ.

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu?

Iepriekš izdrukātas iesnieguma veidlapas izmantotas netiek. Juridiskās palīdzības pieprasījumu var iesniegt vai nu Civiltiesā vai pat mutiski juridiskās palīdzības advokātam.

7. Kādi dokumenti ir jāpievieno savam juridiskās palīdzības pieprasījumam?

Kā minēts iepriekš, katrai lietai nosaka tās atbilstību. No tā izriet, ka pieteikumam pievienotajos dokumentos ir jāatspoguļo prasības būtība. Piemēram, ja prasība attiecas uz laulības šķiršanu, ir jāpievieno laulības apliecība. Jebkādi dokumenti, kuri varētu būt vajadzīgi, lai iegūtu novērtējumu atļauju vai citu risinājumu, pēc pieprasījuma ir iesniedzami juridiskās palīdzības advokātam.

8. Kur man ir jāreģistrē juridiskās palīdzības pieprasījums?

Skatīt 6. punkta atbildi.

9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs (-a) saņemt juridisko palīdzību?

Iesniedzējam iesnieguma iznākumu oficiāli nepaziņo, bet viņam ir jāsazinās ar cilviltiesas sekretariātu, lai saņemtu informāciju par rezultātiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

10. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas man ir jādara?

Ja iesniedzējam piešķir juridisko palīdzību, viņam ir jāsazinās ar cilviltiesas sekretariātu. Pēc pieprasījuma iesniedzējam paziņo tā advokāta vārdu, kas viņam ir nozīmēts tiesvedības gaitā sniegt palīdzību. Iesniedzējam ir jāsazinās ar nozīmēto advokātu, lai saņemtu palīdzību.

11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas izvēlēsies manu juristu?

Kad iesniegums ir apstiprināts, iesniedzējam nozīmē juristu, kura vārds ir atrodams tiesas rīcībā esošā sarakstā un kuram pēc rotācijas principa ir pienākusi kārta. Ja iesniedzējs pamatota iemesla dēļ vēlas aizstāt advokātu ar kādu citu advokātu no saraksta, viņš drīkst civiltiesā iesniegt pieprasījumu.

12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers visas mana tiesas procesa izmaksas?

Juridiskā palīdzība sedz tikai iesniedzējam radušos izdevumus. Pieteicējs tādējādi būtu atbrīvots no visu savu nodevu maksāšanas un drošības izmaksām.

Ja iesniedzējam lietā veicas, viņš no summas, kas iegūta vai nu no kustamā vai nekustamā īpašuma juridiskās izpārdošanas izsoles, kas sarīkota saskaņā ar spriedumu, sedz kancelejas nodevas, advokāta, lietas prokurora un kuratoru un tiesnešu (ja tādi ir) honorārus, paturot tiesības uz kompensāciju no puses, kurai ir likts šādas nodevas samaksāt.

13. Ja man piešķirs daļēju juridisko palīdzību, kas segs pārējās izmaksas?

Maltā daļējas juridiskās palīdzības koncepcija netiek piemērota, t.i., iesniedzējs vai nu saņem juridisko palīdzību vai nesaņem. Ja pusei, kas tiesvedībā saņem juridisko palīdzību, uzliek maksāt lietas izdevumus, civiltiesas sekretārs nevar pieprasīt uzvarētājai pusei maksāt kancelejas nodevas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers jebkādu lietas atkārtotu izskatīšanu pēc tiesas procesa?

Ja iesniedzējam piešķirs juridisko palīdzību, viņš/viņa būs tiesīgs/tiesīga saņemt šādu palīdzību visos gadījumos, ieskaitot palīdzību apelācijas tiesās.

15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)?

Ja tiesai tiek pierādīts, ka

 1. brīdī, kad juridiskās palīdzības iesniegums tika iesniegts, iesniedzējam bija kapitāls un ienākumi, kas pārsniedza noteikto summu, lai saņemtu juridisko palīdzību, vai
 2. tiesvedības gaitā iesniedzēja finansiālie apstākļi uzlabojās, pārsniedzot tos, kas ir noteikti juridiskās palīdzības saņemšanai, un par tiem Civiltiesai nepaziņoja,

tiesa var apsūdzēt iesniedzēju par tiesas maldināšanu. Pret iesniedzēju var uzsākt arī tiesvedību par nepatiesu liecību.

Abos gadījumos iesniedzējs ir personīgi atbildīgs par visām tiesvedības izmaksām, par kurām viņš būtu atbildīgs, ja juridiskā palīdzība viņam netiktu piešķirta.

16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu iesniegt pārsūdzību pret šo spriedumu?

Ja juridiskā palīdzība piešķirta netiek, par lēmumu apelācijas sūdzību nevar iesniegt. Tomēr, ja juridiskās palīdzības advokāta uzrakstīts ziņojums nav par labu iesniedzējam, civiltiesa izskata ziņojumu un dod pusēm iespēju iesniegt savus apsvērumus pirms tā izlemj, vai pieņemt nelabvēlīgo ziņojumu vai to noraidīt un atzīt pieprasījumu.

Cita informācija

 • Maltas valdība English - Malti

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Malta - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 07-07-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste