Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Malta

Naujausia redakcija: 07-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Malta

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokios yra teismo išlaidos ir kas paprastai turėtų jas apmokėti? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar galiu pasinaudoti teisine pagalba? 3.
4. Ar teisinė pagalba gali būti skirta visiems teisiniams ginčams? 4.
5. Ar yra numatyta konkreti procedūra nenumatytiems atvejams? 5.
6. Kur galiu kreiptis dėl pareiškimo skirti man teisinę pagalbą? 6.
7. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie savo teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur turėčiau užregistruoti savo teisinės pagalbos prašymą 8.
9. Kaip man bus pranešta, ar man gali būti skirta teisinė pagalba, ar negali? 9.
10. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ką turėčiau daryti? 10.
11. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, kas parinks man teisininką? 11.
12. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ar tai padengs visas mano teismo išlaidas? 12.
13. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti daline teisine pagalba, kas apmokės kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas? 14.
15. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ar ši pagalba gali būti panaikinta iki bylos nagrinėjimo pabaigos (arba netgi pasibaigus bylos nagrinėjimui)? 15.
16. Jeigu man nėra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ar galiu apskųsti šį sprendimą? 16.

 

1. Kokios yra teismo išlaidos ir kas paprastai turėtų jas apmokėti?

Teismo procesų mokesčiai yra nustatyti įstatymuose. Tai yra mokesčiai, kurie turi būti mokami iškeliant bylą teisme, ir kiti mokesčiai, kurie yra mokami pasibaigus teismo procesui. Šie mokesčiai paprastai yra nustatomi pagal nekintamus įkainius, ir į įkainį yra įtraukiami mokesčiai už teismo paslaugas. Į teismo paslaugas yra įtraukiamos išlaidos, susijusios su vykdomųjų dokumentų dėl liudytojų apklausimo pateikimu, protokolavimo mokesčiais, su iššifruotomis stenogramomis ir nuorašais, teisinio padėjėjo paslaugomis, bylos protokolų perdavimu, nustatytų išlaidų sąskaitomis ir su sprendimo nuorašu. Teismo proceso metu mokami atskiri mokesčiai už pranešimus apie teismo veiksmus ir mokesčiai, kurie yra mokėtini ekspertams ar teismo paskirtiems arbitrams. Advokatams mokėtini mokesčiai, išskyrus tam tikras išimtis, yra nustatyti įstatymuose ir yra skaičiuojami kaip ginčijamos sumos procentinė dalis, tačiau šalys gali raštu susitarti kitaip.

Į pirmiau minėtus mokesčius nėra įtraukti su nagrinėjama byla nesusiję teismo mokesčiai, kuriuos ginčuose gali nustatyti teismas.

Šalį, kuri turi prisiimti išlaidas, teismas nustato jau priėmęs sprendimą. Paprastai sumokėti išlaidas yra įpareigojama bylą pralaimėjusi šalis, tačiau teismas gali atskirose bylose keisti šį savo sprendimą.

2. Kas yra teisinė pagalba?

Teisinė pagalba yra parama, kurią valstybė skiria jos reikalaujantiems asmenims, kurie, teisinės pagalbos advokatui įvertinus jų ieškinį ir jų finansinę padėtį, pripažįstami neturinčiais priemonių kreiptis į teisingumo teismus. Teisinė pagalba skiriama asmenims, kurie pageidauja iškelti bylą trečiajai šaliai arba kurie pageidauja gintis bylose, kurios buvo iškeltos pagal trečiosios šalies jiems pareikštus ieškinius.

viršųviršų

3. Ar galiu pasinaudoti teisine pagalba?

Teisinė pagalba asmenims yra suteikiama tik patenkinus tris kriterijus, tai yra faktinių bylos aplinkybių, materialinės padėties ir procedūros patikrinimo kriterijus.

Faktinės bylos aplinkybės

Pareiškėjas tenkina faktinių bylos aplinkybių kriterijų, jei teisinės pagalbos advokatas, išnagrinėjęs bylos pobūdį, nustato, kad pareiškėjas turi pagrįstą pagrindą iškelti bylą teisme ar gintis teisme iškeltoje byloje, t. y. kad probabilis causa litigandi yra palanki pareiškėjui. Kiekviena byla yra nagrinėjama jos konkrečių faktinių aplinkybių atžvilgiu. Į įvertinimą, kuri atlieka teisinės pagalbos advokatas, įtraukiamas bylos esmės, galimų teismo proceso padarinių ir sėkmės perspektyvos nagrinėjimas.

Materialinė padėtis

Pareiškėjas tenkina materialinės padėties kriterijų, jei neturi jokios rūšies turto, kurio grynoji vertė neviršija 3000 Maltos lirų, ir jo pajamos dvidešimt mėnesių iki reikalavimo suteikti teisinę pagalbą pateikimo neviršija vyresniems nei 18 metų asmenims šalyje nustatyto minimalaus darbo užmokesčio.

Į įvertinimą neįtraukiami kasdienio naudojimo buities daiktai, kurie yra laikomi būtinais pareiškėjui ir jo šeimai naudoti, taip pat pagrindinė nuolatinė pareiškėjo gyvenamoji vieta arba bet koks turtas (kilnojamasis ar nekilnojamasis), kuris yra teismo proceso dalykas, net jei toks turtas nėra teismo proceso, kuriame yra įteikiamas prašymas skirti teisinę pagalbą, dalykas.

Procedūra

Pareiškėjas turi duoti priesaiką patvirtindamas savo materialinę padėtį ir kad jis turi probabilis causa litigandi.

viršųviršų

Jei pareiškėjas tenkina kriterijus, pranešimas apie tokį prašymą išsiunčiamas šaliai, kuriai ketinama iškelti bylą ir kuri gali per keturias dienas paprieštarauti prašymui.  Prieštaravimas turėtų būti pateiktas rašto, kuris įteikiamas civilinio teismo kanceliarijai, forma. Jei prieštaravimas nereiškiamas, teisinės pagalbos advokatas toliau sprendžia, ar prašymas yra priimtinas, arba priima kitokį sprendimą. Jei prieštaravimas pareiškiamas, teisinės pagalbos advokatas išnagrinėja prieštaravimą, jei reikia, taip pat išklausydamas parodymus, ir pateikia ataskaitą, kurioje nurodo, ar prašymas turėtų būti patenkintas, ar ne.

4. Ar teisinė pagalba gali būti skirta visiems teisiniams ginčams?

Teisinė pagalba skiriama beveik kiekviename civiliniame ginče. Tačiau kai teismo procesas yra susijęs su kokios nors registracijos pataisymu ar panaikinimu arba su kokio nors gimimo, santuokos ar mirties atvejo registracija, materialinės padėties patikrinimas nebūtinas. Kai Notarinių dokumentų peržiūros teismui turi būti pateiktas prašymas padaryti pataisymą, oficialus pareiškimas nėra būtinas, ir teisinės pagalbos advokatas pateikia šiam teismui atitinkamą pareiškimą.

5. Ar yra numatyta konkreti procedūra nenumatytiems atvejams?

Įstatymuose yra numatytos nuostatos skubiems atvejams (pavyzdžiui, vykdomojo dokumento išdavimas), ir teisinės pagalbos advokatui yra leidžiama gauti laikiną kompetentingo teismo įgaliojimą teisinės pagalbos reikalaujančio asmens vardu pateikti konkrečius teisminius dokumentus, kuriuos pateikus yra atliekamas 3 klausime nurodytų materialinės padėties, faktinių bylos aplinkybių ir procedūros kriterijų įvertinimas.

viršųviršų

Kompetentingam teismui vėliau atsisakius skirti teisinę pagalbą, teisinės pagalbos advokato pateikti teisminiai dokumentai nepraranda galios, tačiau bet kokia būsima nauda yra panaikinama, ir teismas gali nurodyti pareiškėjui apmokėti bet kokias išlaidas, patirtas pirma laiko pripažinus teisę į teisinę pagalbą.

6. Kur galiu kreiptis dėl pareiškimo skirti man teisinę pagalbą?

Pareiškimo blankai nenaudojami. Teisinės pagalbos prašymas gali būti pateiktas įteikiant pareiškimą civiliniam teismui arba net žodžiu teisinės pagalbos advokatui.

7. Kokius dokumentus turėčiau pridėti prie savo teisinės pagalbos prašymo?

Kaip jau nurodyta pirmiau, kiekviena byla nagrinėjama vertinant konkrečias jos faktines aplinkybes. Tai reiškia, kad prie prašymo pridedami dokumentai turėtų būti susiję su ieškinio dalyku. Pavyzdžiui, jei ieškinys yra susijęs su santuokos pripažinimu negaliojančia, turėtų būti pridėtas santuokos liudijimo nuorašas. Bet kokie dokumentai, kurių teisinės pagalbos advokatui gali prireikti vertinant, ar prašymas yra priimtinas, ar ne, turi būti pateikti teisinės pagalbos advokatui, šiam pareikalavus.

8. Kur turėčiau užregistruoti savo teisinės pagalbos prašymą

Kaip nurodyta atsakyme Nr. 6.

9. Kaip man bus pranešta, ar man gali būti skirta teisinė pagalba, ar negali?

Pareiškėjas nėra oficialiai informuojamas apie pareiškimo vertinimo rezultatus, tačiau jis turi kreiptis į civilinio teismo kanceliariją, kad gautų informaciją apie rezultatus.

viršųviršų

10. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ką turėčiau daryti?

Jei pareiškėjas atitinka teisinės pagalbos skyrimo kriterijus, jis turi kreiptis į civilinių teismų kanceliariją. Pareiškėjui, jam paklausus, yra nurodoma jam talkinti teismo proceso metu paskirto advokato pavardė. Pareiškėjas kreipiasi į paskirtą advokatą pagalbos.

11. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, kas parinks man teisininką?

Patvirtinus prašymą, pareiškėjui yra paskiriamas advokatas, kurio pavardė yra nurodyta teismo turimame sąraše ir kuriam atėjo eilė būti paskirtam pagal taikomą grafiką. Jei pareiškėjas dėl pagrįstos priežasties pageidauja pakeisti advokatą kitu grafike nurodytu advokatu, jis gali pateikti atitinkamą prašymą civiliniam teismui.

12. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ar tai padengs visas mano teismo išlaidas?

Teisinė pagalba yra taikoma tik pareiškėjo patirtoms išlaidoms. Taigi pareiškėjas nėra atleidžiamas nuo visų savo mokesčių mokėjimo ir išlaidų atlyginimo garantijos suteikimo.

Jei pareiškėjas laimi bylą, jis sumoka kanceliarijai, advokatui, teismo prokurorui ir turto tvarkytojams bei arbitrams (jei yra) mokėtinus mokesčius iš gautos sumos ar įplaukų iš priverstinio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto pardavimo aukcione vykdant teismo sprendimą, neprarasdamas savo teisės į išlaidų atlyginimą iš šalies, kuriai galėjo būti nurodyta sumokėti tokius mokesčius.

viršųviršų

13. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti daline teisine pagalba, kas apmokės kitas išlaidas?

Maltoje dalinės teisinės pagalbos sąvoka netaikoma, t. y. pareiškėjui teisinė pagalba yra skiriama arba skirti teisinę pagalbą yra atsisakoma. Jei šaliai, kuriai buvo skirta teisinė pagalba, yra priteisiama atlyginti bylos išlaidas, civilinio teismo registratorius negali reikalauti sumokėti kanceliarijai mokėtinus mokesčius iš bylą laimėjusios šalies.

14. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo, kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas?

Jei pareiškėjas atitinka teisinės pagalbos skyrimo kriterijus, jis turi teisę į tokią pagalbą visais lygiais, įskaitant pagalbą bylą nagrinėjant apeliaciniuose teismuose.

15. Jeigu man yra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ar ši pagalba gali būti panaikinta iki bylos nagrinėjimo pabaigos (arba netgi pasibaigus bylos nagrinėjimui)?

Jeigu teismui įrodoma, kad:

 1. priimant sprendimą skirti teisinę pagalbą pareiškėjas, kaip yra žinoma, turėjo kapitalo ir pajamų, kurių suma viršijo teisinės pagalbos skyrimui numatytą apribojimą, arba
 2. yra žinoma, kad bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo finansinė padėtis pagerėjo ir buvo viršytas teisinės pagalbos skyrimui numatytas apribojimas, bet jis nepranešė apie tai civiliniam teismui,

teismas gali pripažinti pareiškėją kaltu dėl nepagarbos teismui. Pareiškėjo atžvilgiu taip pat gali būti iškelta byla dėl melagingų parodymų davimo teisme.

Abiem atvejais pareiškėjas asmeniškai atsako už visas teismo proceso išlaidas, už kurias jis būtų atsakingas, jei jam nebūtų skirta teisinė pagalba.

16. Jeigu man nėra suteikta teisė pasinaudoti teisine pagalba, ar galiu apskųsti šį sprendimą?

Sprendimas, kuriuo yra atsisakoma suteikti teisinę pagalbą, neskundžiamas. Tačiau jei teisinės pagalbos advokato parengta ataskaita nėra palanki pareiškėjui, civilinis teismas išnagrinėja ataskaitą ir suteikia šalims galimybę pateikti savo argumentus prieš apsispręsdamas, ar reikėtų priimti nepalankią ataskaitą, ar atmesti ataskaitą ir pripažinti reikalavimą.

Papildoma informacija

 • Maltos vyriausybė English - Malti

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 07-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė