Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Malta

Uusin päivitys: 04-04-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Malta

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa? 1.
2. Mitä oikeusavulla tarkoitetaan? 2.
3. Kuka voi saada oikeusapua? 3.
4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada? 4.
5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä? 5.
6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen? 6.
7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen? 7.
8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään? 8.
9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle? 9.
10. Jos hakijalle on myönnetty oikeusapua, miten hänen tulisi toimia? 10.
11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan? 11.
12. Jos hakijalle on myönnetty oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut? 12.
13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 13.
14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset? 14.
15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)? 15.
16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko oikeusapupäätöksestä valittaa? 16.

 

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa?

Oikeudenkäyntimaksujen määrä on laissa säädetty. Jotkut maksut on maksettava oikeudenkäynnin aluksi, toiset oikeudenkäynnin päätyttyä. Yleensä maksut määräytyvät kiinteän hinnaston mukaan, ja hinta sisältää oikeuden suorittamat toimenpiteet. Tuomioistuin vastaa kuluista, jotka aiheutuvat todistajankuulustelua koskevan määräyksen kirjaamisesta, tallennusmaksuista, otteista, jäljennöksistä, tuomioistuinsihteerin toimenpiteistä, jutun asiakirjojen siirtämisestä, maksutaulukon mukaisesta kululaskusta ja tuomion jäljennöksestä. Oikeudenkäynnin aikana on maksettava erillisiä maksuja tuomioistuimen päätösten tiedoksiantoa varten ja tuomioistuimen nimittämien asiantuntijoiden palkkioiden maksamiseksi. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta asianajajien palkkioiden määrästä säädetään laissa, ja se perustuu riidan kohteen määrästä laskettuun prosenttiosuuteen, mutta osapuolet voivat kuitenkin sopia kirjallisesti toisin.

Edellä mainitut maksut eivät sisällä oikeudenkäynnin ulkopuolisia maksuja, joista tuomioistuin voi kuitenkin vaadittaessa määrätä.

Tuomioistuin määrää tuomion julistamisen yhteydessä, mikä osapuoli maksaa oikeudenkäyntikulut. Yleensä hävinnyt osapuoli maksaa kulut, mutta tuomioistuin voi päättää asiasta tapauskohtaisesti.

2. Mitä oikeusavulla tarkoitetaan?

Oikeusapu on pyynnöstä valtion antamaa apua henkilöille, joilla ei ole oikeusavusta vastaavan asiamiehen (Advocate for Legal Aid) suorittaman hakijan jutun ja taloudellisen tilanteen arvioinnin mukaan mahdollisuuksia saada asiaansa ajettua tuomioistuimessa. Oikeusapu myönnetään henkilölle, joka haluaa ryhtyä toimiin kolmatta osapuolta vastaan tai puolustautua kolmannen osapuolen häntä vastaan esittämiin vaatimuksiin.

Sivun alkuunSivun alkuun

3. Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeusapu myönnetään henkilölle, joka täyttää seuraavat kolme arviointiperustetta: menestymismahdollisuudet, varat ja menettelyllinen peruste.

Menestymismahdollisuudet

Jotta hakemus voidaan hyväksyä menestymismahdollisuuksien osalta, oikeusavusta vastaavan asiamiehen on todettava, että hakijalla on järkevät perusteet nostaa kanne tai vastata kanteeseen tuomioistuimessa, eli että hakijalla on puolellaan probabilis causa litigandi. Jokainen tapaus harkitaan sen omien menestymismahdollisuuksien osalta. Oikeusavusta vastaava asiamies ottaa arvioinnissaan huomioon jutun aineellisen sisällön, mahdollisen lopputuloksen ja voittamisen mahdollisuuden tarkastelun.

Varat

Hakija täyttää varallisuutta koskevan arviointiperusteen, jos hänen omistamansa minkä tahansa laatuisen omaisuuden yhteenlaskettu arvo ei ylitä kolmea tuhatta Maltan liiraa, eivätkä hänen tulonsa ylitä kansallista yli 18-vuotiaiden vähimmäispalkkaa kahdentoista kuukauden ajalta ennen oikeusapuhakemuksen jättämistä.

Arvioinnissa ei oteta huomioon jokapäiväisiä taloustavaroita, jotka katsotaan välttämättömiksi hakijan ja hänen perheensä käytössä, hakijan pääasiallisesti asuntonaan käyttämää huoneistoa, eikä myöskään mitään (irtainta tai kiinteää) omaisuutta, joka on oikeudenkäynnin kohteena, vaikka omaisuus ei olisikaan juuri sen oikeudenkäynnin kohteena, jota oikeusapuhakemus koskee.

Menettely

Hakijan on vahvistettava valan nojalla varansa ja että hänellä on probabilis causa litigandi.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos hakija täyttää arviointiperusteet, hakemuksesta lähetetään tieto vastapuolelle, jolla on 4 päivää aikaa esittää vastustavansa hakemusta. Vastustus on esitettävä ilmoituksena ja se kirjataan riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen kirjaamoon. Jos hakemusta ei vastusteta, oikeusavusta vastaava asiamies jatkaa asian käsittelyä tekemällä päätöksen hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos hakemusta vastustetaan, oikeusavusta vastaava asiamies tutkii vastustamisilmoituksen ja tarvittaessa mahdolliset todisteet sekä toimittaa eteenpäin lausunnon siitä, tulisiko hakemus hyväksyä vai ei.

4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada?

Oikeusapu myönnetään lähtökohtaisesti kaikkiin siviilioikeudellisiin asioihin. Jos kuitenkin on kyse toimesta, joka liittyy minkä tahansa kirjaamisen oikaisemiseen tai peruuttamiseen taikka syntymä-, vihki- tai kuolintodistuksen kirjaamiseen, hakijan varoja ei tutkita. Jos on tehtävä oikaisupyyntö julkisen notaarin vahvistamien asiakirjojen muutoksenhakua varten olevassa tuomioistuimessa (Court of Review of Notarial Acts), ei tarvita muodollista hakemusta, vaan oikeusavusta vastaava asiamies jättää hakemuksen kyseiseen tuomioistuimeen.

5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä?

Laissa otetaan huomioon kiireelliset tilanteet (esimerkiksi määräysten antaminen) siten, että oikeusavusta vastaava asiamies voi saada toimivaltaiselta tuomioistuimelta tilapäisen suostumuksen suorittaa erityisiä toimia tuomioistuimessa oikeusavun hakijan puolesta. Sitä ennen on kuitenkin suoritettava menestymismahdollisuuksia, varoja ja menettelyä koskeva arviointi kuten kysymyksen 3 kohdalla on kuvattu.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos toimivaltainen tuomioistuin myöhemmin hylkää oikeusapua koskevan hakemuksen, se ei tee oikeusavusta vastaavan asiamiehen tuomioistuimessa tekemiä toimia mitättömiksi. Sen jälkeen oikeusapua ei kuitenkaan enää saa ja tuomioistuin voi määrätä, että hakijan on korvattava tilapäisen suostumuksen aikana kertyneet kustannukset.

6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen?

Painettuja hakemuslomakkeita ei ole. Oikeusapua voi pyytää jättämällä hakemuksen riita-asioita käsittelevään tuomioistuimeen tai myös suullisesti oikeusavusta vastaavan asiamiehen luona.

7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen?

Kuten edellä todettiin, jokainen tapaus päätetään sen omien menestymismahdollisuuksien mukaan. Tästä seuraa, että hakemukseen liitettävät asiakirjat riippuvat jutun asiasisällöstä. Jos esimerkiksi hakemus liittyy avioliiton purkamiseen, vihkitodistus olisi liitettävä mukaan. Kaikki asiakirjat, joita oikeusavusta vastaava asiamies voi tarvita hakemuksen hyväksymisen arvioimiseksi, on pyynnöstä tälle toimitettava.

8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään?

Katso vastausta kohdassa 6

9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle?

Hakijalle ei ilmoiteta virallisesti hakemuksen johdosta tehdystä päätöksestä, vaan hänen on tiedusteltava tulosta riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen kirjaamosta.

10. Jos hakijalle on myönnetty oikeusapua, miten hänen tulisi toimia?

Jos hakijalle voidaan myöntää oikeusapua, hänen on käännyttävä riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen kirjaamon puoleen. Hakijalle ilmoitetaan pyynnöstä sen asianajajan nimi, joka on nimitetty avustamaan häntä menettelyn aikana. Hakijan on otettava yhteyttä nimitettyyn asianajajaan avun saamiseksi.

Sivun alkuunSivun alkuun

11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan?

Kun hakemus on hyväksytty, hakijalle nimitetään tuomioistuimella olevalta listalta järjestyksessä vuorossa oleva asianajaja. Jos hakijalla on hyvä syy, jonka vuoksi hän haluaa korvata nimitetyn asianajajan jollain toisella asianajajalla listalta, hän voi esittää hakemuksen riita-asioita käsittelevään tuomioistuimeen.

12. Jos hakijalle on myönnetty oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut?

Oikeusapu kattaa ainoastaan hakijan aiheuttamat kustannukset. Hakija vapautetaan siis kaikista maksuista ja kuluista annettavista vakuuksista.

Jos hakijan toimi menestyy, hän maksaa kirjaamolle, asianajajalle, oikeudelliselle asiamiehelle ja mahdollisille holhoojille ja asiantuntijoille heidän palkkionsa haltuun saamistaan varoista tai tuomion täytäntöönpanon yhteydessä järjestetyn irtaimen tai kiinteän omaisuuden pakkohuutokaupan tuotoista, mutta hänellä on oikeus vaatia korvausta sellaiselta osapuolelta, joka on mahdollisesti määrätty maksamaan kyseiset kulut.

13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Maltalla ei ole osittaista oikeusapua, eli hakijalle joko myönnetään oikeusapu tai se evätään. Jos oikeudenkäyntikulut määrätään sen osapuolen maksettaviksi, jolle on myönnetty oikeusapu, riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen kirjaamo ei voi vaatia voittanutta osapuolta maksamaan kirjaamon maksuja.

14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset?

Jos hakijalle myönnetään oikeusapua, se koskee avustamista kaikissa asteissa, muutoksenhakutuomioistuimet mukaan lukien.

15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)?

Jos oikeudelle on näytetty toteen, että:

 • silloin, kun oikeusapu myönnettiin, hakijalla oli hänen tietäen pääomaa ja tuloja, joiden määrä ylitti oikeusavulle säädetyt rajat, tai
 • hakijan taloudellinen asema parani oikeudenkäynnin aikana siitä mikä se oli apua myönnettäessä, ja hän oli tietoinen asiasta, mutta ei ilmoittanut sitä riita-asioita käsittelevälle tuomioistuimelle,

tuomioistuin voi antaa hakijalle tuomion oikeuden halventamisesta. Hänet voidaan myös haastaa oikeuteen väärän valan vannomisesta.

Molemmissa tapauksissa hakija on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista niistä oikeudenkäyntikuluista, joista hän olisi itse vastannut, jos hänelle ei olisi myönnetty oikeusapua.

16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko oikeusapupäätöksestä valittaa?

Oikeusavun epäävästä päätöksestä ei voi valittaa. Jos kuitenkin oikeusavusta vastaavan asiamiehen laatima lausunto on hakijalle kielteinen, riita-asioita käsittelevä tuomioistuin tutkii lausunnon ja antaa osapuolille tilaisuuden tulla kuulluiksi ennen kuin se päättää, hyväksyykö se epäävän lausunnon vai hylkääkö se sen ja hyväksyy hakemuksen.

Lisätietoja

 • Maltan valtion Internet-sivustolla English - Malti

« Oikeusapu - Yleistä | Malta - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 04-04-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta