Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Malta

Seneste opdatering : 06-07-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Malta

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er der ved en retssag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Hvem kan få retshjælp? 3.
4. Bevilges der retshjælp til alle tvister? 4.
5. Findes der en særlig procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal vedlægges ansøgningen? 7.
8. Hvem skal ansøgningen stiles til? 8.
9. Hvordan får man at vide, om man har fået bevilget retshjælp? 9.
10. Hvordan skal man forholde sig, hvis man får bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger min advokat, hvis jeg får bevilget retshjælp? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen omkostninger ved en eventuel anke af dommen? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp? 16.

 

1. Hvilke omkostninger er der ved en retssag, og hvem skal normalt betale dem?

Retsafgiften er fastsat ved lov. Der betales et beløb, når retssagen rejses, og yderligere et beløb, når den afsluttes. Størrelsen af disse gebyrer ligger fast og dækker normalt retsomkostningerne, dvs. indkaldelse og høring af vidner, referatskrivning, oversættelse og kopiering, referendarbistand, fremsendelse af sagsakter, taksering af advokatens opgørelse over omkostninger samt en genpart af dommen. Under sagens behandling betales der særskilte gebyrer for forkyndelse af sagsakter og honorarer til de sagkyndige og vurderingsmænd, retten måtte udpege. Med visse undtagelser er advokatsalærer fastsat ved lov og udgør en procentdel af det beløb, sagen vedrører. Parterne kan dog beslutte andet ved en skriftlig aftale.

Ovennævnte gebyrer omfatter ikke udenretlige omkostninger. Er der uenighed om størrelsen af disse omkostninger, kan de takseres af retten.

Hvad angår spørgsmålet om, hvem der skal betale omkostningerne, bestemmer retten, når dommen afsiges, hvilken part der skal bære omkostningerne. Som hovedregel er det den part, der taber sagen, der også skal betale omkostningerne, men retten kan dog træffe anden afgørelse fra sag til sag.

2. Hvad er retshjælp?

Retshjælp eller "fri proces" er den form for bistand, staten yder personer, der efter ansøgning og efter en vurdering foretaget af Advocate for Legal Aid af ansøgerens krav og økonomiske forhold ikke skønnes selv at have de fornødne midler til at gennemføre en retssag. Retshjælp bevilges til personer, som ønsker at anlægge sag mod en tredjepart eller forsvare sig mod krav, som er fremsat mod dem af en tredjepart.

TopTop

3. Hvem kan få retshjælp?

Retshjælp bevilges kun til personer, der opfylder tre betingelser: der skal være en rimelig begrundelse for at føre retssagen, ansøgeren skal være mindrebemidlet, og de proceduremæssige krav vedrørende retshjælp skal være opfyldt.

Rimelig begrundelse for at føre retssagen

En ansøger opfylder denne betingelse, hvis Advocate for Legal Aid ved vurderingen af sagens karakter skønner, at vedkommende har rimelige grunde til at indbringe sagen for retten eller forsvare sig i retten, dvs. at ansøgeren har en probabilis causa litigandi. Sagerne vurderes individuelt. Den vurdering, der foretages af Advocate for Legal Aid, vedrører sagens genstand, dens sandsynlige udfald og udsigten til at vinde sagen.

Mindrebemidlet

En ansøger opfylder denne betingelse, hvis han eller hun ikke ejer formuegenstande af nogen art til en samlet nettoværdi af højst 3 000 MTL, og vedkommendes indkomst i de seneste tolv måneder forud for ansøgningen om bevilling af retshjælp ikke overstiger den officielle mindsteløn i Malta for personer over 18 år.

I vurderingen af ansøgerens økonomiske forhold medtages ikke dagligdags husgeråd, som anses for nødvendige i ansøgerens og hans families husholdning, samt ansøgerens hovedbopæl eller andre formuegenstande (både løsøre og fast ejendom), som er genstand for en retssag, også selv om det er en anden retssag end den, hvortil der ansøges om retshjælp.

Proceduremæssige krav

Ansøgeren skal aflægge ed på at være mindrebemidlet i ovennævnte forstand og på at have en probabilis causa litigandi.

TopTop

Hvis ansøgeren opfylder disse kriterier, meddeles det modparten i sagen, som har fire dage til at gøre indsigelse mod ansøgningen om retshjælp. En indsigelse skal meddeles skriftligt og registreres i Registry of the Civil Court. Gøres der ikke indsigelse, træffer Advocate for Legal Aid afgørelse om, hvorvidt ansøgningen skal efterkommes eller afvises. Gøres der indsigelse, gennemgår Advocate for Legal Aid indsigelsen og hører om nødvendigt eventuelle vidner, hvorefter han udarbejder en redegørelse, hvori han indstiller, hvorvidt ansøgningen skal efterkommes eller afvises.

4. Bevilges der retshjælp til alle tvister?

Som hovedregel kan der bevilges retshjælp til alle former for civilretlige sager. Drejer det sig om en sag vedrørende berigtigelse eller ophævelse af en hvilken som helst form for officiel registrering eller registrering af fødsels-, vielses- eller dødsattester, bortfalder kravet om, at ansøgeren skal være mindrebemidlet. Drejer det sig om en begæring om berigtigelse stilet til Court of Review of Notarial Acts, kræves der ingen formel ansøgning, og Advocate for Legal Aid fremsender begæringen direkte til denne instans.

5. Findes der en særlig procedure i hastesager?

Der er i loven taget højde for hastesager (f.eks. hvis der er brug for en dommerkendelse) ved at give Advocate for Legal Aid mulighed for at få en foreløbig tilladelse fra den kompetente ret til at anlægge bestemte former for søgsmål på vegne af en person, der ansøger om retshjælp, således at den i punkt 3 omhandlede vurdering af sagens og ansøgerens økonomiske forhold samt opfyldelsen af de proceduremæssige krav sker efterfølgende.

TopTop

Hvis den kompetente ret efterfølgende afviser at bevilge retshjælp, betyder det ikke, at det af Advocate for Legal Aid anlagte søgsmål er annulleret, men ansøgeren vil ikke kunne modtage nogen form for retshjælp under sagens videre forløb, og retten kan bestemme, at alle omkostninger i forbindelse med det foreløbige sagsanlæg skal betales af ansøgeren.

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

Der anvendes ikke fortrykte ansøgningsskemaer. Ansøgningen om retshjælp indgives til Civil Court, men der kan også fremsættes en mundtlig anmodning til Advocate for Legal Aid.

7. Hvilke dokumenter skal vedlægges ansøgningen?

Som nævnt afgøres sagerne individuelt. Det betyder, at ansøgningen skal være ledsaget af dokumenter, hvoraf genstanden for kravet eller påstanden fremgår. Hvis sagen f.eks. vedrører ophævelse af et ægteskab, skal der vedlægges en kopi af vielsesattesten. Alle dokumenter, som Advocate for Legal Aid har brug for til vurderingen af, hvorvidt ansøgningen skal efterkommes, skal fremlægges på anmodning.

8. Hvem skal ansøgningen stiles til?

Se punkt 6.

9. Hvordan får man at vide, om man har fået bevilget retshjælp?

Ansøgeren får ingen officiel meddelelse om udfaldet, men skal selv henvende sig til Registry of Civil Courts for at få oplyst, om der er bevilget retshjælp.

10. Hvordan skal man forholde sig, hvis man får bevilget retshjælp?

Hvis ansøgeren får bevilget retshjælp, skal vedkommende henvende sig til Registry of Civil Courts. Ansøgeren får efter anmodning oplyst navnet på en advokat, som beskikkes til at føre sagen. Ansøgeren skal selv tage kontakt til advokaten.

TopTop

11. Hvem vælger min advokat, hvis jeg får bevilget retshjælp?

Når ansøgningen om retshjælp er efterkommet, får ansøgeren beskikket en advokat, hvis navn figurerer på en liste hos retten. De advokater, der optræder på listen, beskikkes efter en turnusordning. Hvis ansøgeren har overbevisende grunde til at ønske den beskikkede advokat erstattet med en anden advokat fra listen, kan han fremsætte begæring herom til Civil Court.

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Retshjælp dækker kun ansøgerens omkostninger. Ansøgeren er således fritaget for at skulle betale alle gebyrer og stille sikkerhed for dækning af omkostninger.

Vinder ansøgeren sagen, skal der ud af det ved dommen tilkendte beløb eller af provenuet fra den tvangsauktion over løsøre eller fast ejendom, der afholdes for at fuldbyrde dommen, betales retsafgift, advokatsalær, gebyr til anklagemyndigheden og eventuelle procesværger og vurderingsmænd, idet der dog kan gøres regres over for den part, som af retten måtte være dømt til at dække disse omkostninger.

13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis retshjælp?

Begrebet delvis retshjælp findes ikke i maltesisk ret, dvs. ansøgeren får enten bevilget retshjælp, eller ansøgningen afvises. Hvis den part, der har fået bevilget retshjælp, dømmes til at betale sagsomkostningerne, kan Registrar of the Civil Court ikke forlange retsafgiften betalt af den vindende part i sagen.

TopTop

14. Dækker retshjælpen omkostninger ved en eventuel anke af dommen?

Får ansøgeren bevilget retshjælp, kan vedkommende gøre krav på denne hjælp ved alle retsinstanser, herunder også ved appel til en højere instans.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

Hvis det over for retten kan bevises,

 1. at ansøgeren på det tidspunkt, retshjælpen blev bevilget, var vidende om at besidde formue eller anden indkomst, der oversteg det beløb, der blev lagt til grund for at bevilge retshjælp, eller
 2. at ansøgeren under retssagen var vidende om en forbedring af sin økonomiske situation udover det beløb, der blev lagt til grund for at bevilge retshjælp, og undlod at oplyse dette til Civil Court,

kan retten dømme vedkommende for foragt for retten. Den pågældende kan desuden blive anklaget for at have afgivet falsk forklaring.

I begge tilfælde skal ansøgeren selv dække alle de sagsomkostninger, han eller hun skulle have betalt, hvis der ikke var bevilget retshjælp.

16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp?

Afgørelsen om afvisning af en ansøgning om retshjælp kan ikke appelleres. Hvis Advocate for Legal Aid ikke indstiller ansøgeren til retshjælp, gennemgår Civil Court hans redegørelse og giver parterne lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger, før den afgør, om indstillingen skal følges, eller ansøgningen skal imødekommes.

Yderligere oplysninger

 • Government of Malta English - Malti

« Retshjælp - Generelle oplysninger | Malta - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 06-07-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige