Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu > Luxemburg

Uusin päivitys: 24-01-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Luxemburg

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa? 1.
2. Mitä on oikeusapu? 2.
3. Kuka voi saada oikeusapua? 3.
4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada? 4.
5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä? 5.
6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen? 6.
7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen? 7.
8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään? 8.
9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle? 9.
10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia? 10.
11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan? 11.
12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut? 12.
13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset? 13.
14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset? 14.
15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)? 15.
16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä oikeusapupäätöksestä valittaa? 16.

 

1. Mitä oikeudenkäyntikustannuksiin kuuluu ja kuka ne yleensä maksaa?

Oikeudenkäyntikustannukset, jotka oikeusapu voi maksaa, ovat seuraavat:
 • leima- ja rekisteröintiverot
 • kirjauskulut
 • haastemiesten maksut ja kulut
 • asiantuntijoiden kulut ja palkkiot
 • kääntäjien ja tulkkien palkkiot
 • notaarien kulut ja palkkiot
 • todistajille maksettavat korvaukset
 • matkakulut
 • lehti-ilmoituksista aiheutuvat kulut
 • asianajajien palkkiot ja palkat

2. Mitä on oikeusapu?

Oikeusavun ansiosta vähävaraiset luonnolliset henkilöt voivat saada asianajajan apua määrätyssä asiassa, myös silloin, kun he haluavat saada vain oikeudellista neuvontaa.

3. Kuka voi saada oikeusapua?

Vähävaraiset henkilöt voivat saada oikeusapua etujensa puolustamiseen sillä edellytyksellä, että he ovat:
 1. Luxemburgin kansalaisia
 2. ulkomaalaisia, joilla on oikeus oleskella Luxemburgissa,
 3. jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion kansalaisia tai
 4. ulkomaalaisia, joilla on kansainvälisen sopimuksen nojalla samanlainen oikeus oikeusapuun kuin Luxemburgin kansalaisilla.
Oikeusapua voidaan myöntää myös kenelle tahansa muulle ulkomaalaiselle, jonka varat ovat riittämättömät, ulkomaalaisten turvapaikka-, maahantulo-, oleskelu-, sijoittautumis- ja maastamuutto-oikeutta koskevissa oikeuskäsittelyissä.

Vähävaraisuus määritetään hakijan ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kokonaisbruttotulojen ja omaisuuden perusteella.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos oikeusriita vaikuttaa alustavasti tarkasteltaessa olevan kohtuuton, vaikeasti onnistuva tai sisällöltään vähäpätöinen kustannuksiin nähden, hakija ei voi saada oikeusapua.

4. Millaisiin asioihin oikeusapua voi saada?

Oikeusapua voidaan myöntää joko kantajalle tai syytetylle sekä tuomioistuimissa että niiden ulkopuolella käsiteltävissä riita-asioissa ja muissa oikeusjutuissa. Mahdollisuus hakea oikeusapua on kaikissa yleisten ja hallintotuomioistuinten käsiteltäviksi tulevissa jutuissa. Oikeusapua voidaan antaa myös suojatoimenpiteissä ja tuomioistuinten tai muiden viranomaisten päätösten täytäntöönpanon valvomiseksi käytettävissä menettelyissä.

Moottoriajoneuvojen omistajat eivät kuitenkaan voi saada oikeusapua ajoneuvon käytöstä aiheutuneisiin riitoihin. Myöskään elinkeinonharjoittajat, teollisuuden edustajat, käsityöläiset ja ammattilaiset eivät voi saada oikeusapua kaupalliseen tai ammatilliseen toimintaansa liittyvissä riidoissa muuten kuin hyvin perustelluissa poikkeustapauksissa, eikä sitä pääsääntöisesti myöskään myönnetä hakijan riskisijoituksista aiheutuneisiin oikeusriitoihin.

5. Onko kiireellisiä tilanteita varten erityistä hakumenettelyä?

Kiireellisissä tapauksissa oikeusapua voi aina saada väliaikaisesti asianomaisen asianajajayhdistyksen puheenjohtajan (Bâtonnier de l'Ordre des Avocats) tai hänen varamiehensä luvalla ilman muita muodollisuuksia.

6. Mistä saa oikeusapua koskevan hakulomakkeen?

Luxemburgin oikeusavun pyytämistä koskevan lomakkeen saa sosiaalitoimistosta (Service Central d'Assistance Sociale, puhelin +352-475821-1).

7. Mitä asiakirjoja liitetään oikeusapuhakemukseen?

Oikeusapuhakemuksen esittävän henkilön on aina liitettävä hakemukseensa seuraavat asiakirjat:
 • henkilötodistuksen jäljennös
 • asuinkunnan viranomaisten todistus taloudessa asuvista henkilöistä
 • todistus henkilökohtaisista kuukausituloista kolmen viimeisen kuukauden ajalta (palkka, työttömyyskorvaus, toimeentulotuki, eläke, elinkorko) tai sosiaaliturvakeskuksen antama todistus siitä, että henkilö ei ole säännöllisessä työsuhteessa.
Lisäksi hänen on liitettävä mukaan jäljennökset mahdollisista asiakirjoista, jotka koskevat oikeusapupyynnön aiheena olevaa asiaa.

Oikeusapuhakemuksen tueksi on liitettävä tarvittaessa myös seuraavat todistukset tai asiakirjat:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • verohallinnon (Administration des Contributions) antama varallisuustodistus
 • todistus samassa taloudessa asuvien tuloista
 • todistus lapsilisistä tai koulutuslisistä
 • todistus vaikeavammaisten erityisavustuksesta
 • todistus sosiaaliturvan varassa elämisestä
 • todistus irtaimesta ja kiinteästä omaisuudesta saatavista tuloista
 • todistus muista tuloista
 • todistus veloista
 • jäljennös vuokrasopimuksesta tai kopio viimeisimmästä vuokranmaksukuitista
 • todistus muista menoista.

8. Mihin oikeusapuhakemus jätetään?

Päätöksen oikeusavun myöntämisestä tekee hakijan asuinkunnan asianajajayhdistyksen puheenjohtaja. Jos hakija ei asu Luxemburgin alueella, päätöksen tekee Luxemburgin asianajajayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

9. Miten oikeusavun myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle?

Puheenjohtajan päätös toimitetaan hakijalle postitse.

10. Jos hakija voi saada oikeusapua, miten hänen pitäisi toimia?

Asianajajayhdistyksen puheenjohtaja ilmoittaa päätöksessään hakijaa auttamaan nimetyn asianajajan nimen ja pyytää hakijaa ottamaan tähän yhteyden.

11. Jos hakija voi saada oikeusapua, kuka valitsee asianajajan?

Hakijan kotikunnan asianajajayhdistyksen puheenjohtaja nimittää hakijan vapaasti valitseman asianajajan. Jos hakija ei ole valinnut asianajajaa tai jos puheenjohtaja katsoo, ettei valinta ole tarkoituksenmukainen, puheenjohtaja valitsee oikeusavustajan. Oikeusavustaja voi kieltäytyä nimityksestä vain esteellisyyden tai eturistiriidan perusteella.

12. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se kaikki oikeudenkäyntikulut?

Oikeusapu kattaa periaatteessa kaikki niistä oikeusjutuista, prosesseista ja päätöksistä aiheutuvat kustannukset, joita varten se on myönnetty (ks. kohta 1).

13. Jos hakijan saama oikeusapu ei kata kaikkia kuluja, kuka maksaa loput kustannukset?

Luxemburgissa oikeusapu myönnetään aina kattamaan kaikki kulut.

14. Jos hakija voi saada oikeusapua, kattaako se myös hakijan vireillepaneman muutoksenhaun kustannukset?

Ei. Tällöin on esitettävä uusi oikeusapuhakemus.

15. Jos hakija voi saada oikeusapua, voidaanko se peruuttaa ennen oikeudenkäyntiä (tai oikeudenkäynnin jälkeen)?

Puheenjohtaja voi peruuttaa hakijan oikeusavun jopa sen oikeudenkäynnin tai toimenpiteen jälkeen, jota varten se myönnettiin, jos päätöksen havaitaan perustuneen perättömiin vakuutuksiin tai asiakirjoihin. Oikeusapu voidaan peruuttaa myös, jos oikeuskäsittelyn tai menettelyn aikana tai näiden toimenpiteiden johdosta oikeusapua saava hakija saa varoja, joiden takia oikeusapuhakemus olisi hylätty, jos hakijalla olisi ollut ne käytössä hakemuksen jättöaikana. Oikeusavun vastaanottajilla on velvollisuus ilmoittaa puheenjohtajalle tällaisista tilanteessaan tapahtuvista muutoksista.

Puheenjohtajan päätöksestä peruuttaa oikeusapupäätös ilmoitetaan välittömästi omaisuuden rekisteröinnistä ja kiinteistöistä vastaavalle viranomaiselle (Administration de l'Enregistrement et des Domaines), joka vastaa jo oikeusapuna maksettujen määrien takaisinperinnästä.

16. Jos hakijalle ei myönnetä oikeusapua, voiko kyseisestä oikeusapupäätöksestä valittaa?

Puheenjohtajan päätökseen, jonka mukaan oikeusapu on evätty tai peruutettu, voi hakea muutosta kurinpito- ja hallintoneuvostolta, jonka päätös on lopullinen. Muutosta on haettava kurinpito- ja hallintoneuvoston puheenjohtajalta kirjatulla kirjeellä kymmenen päivän kuluessa siitä, kun tieto epäämisestä tai peruuttamisesta on vastaanotettu. Neuvosto voi kutsua hakijan kuulemistilaisuuteen, jossa hän voi selittää muutoksenhaun syyt.

Lisätietoja

Kiinnostuneet voivat varallisuudestaan riippumatta kääntyä palvelu- ja oikeusneuvontayksikön (Services d'accueil et d'information juridique) puoleen seuraavilla paikkakunnilla:
 • Luxembourg-Ville (puh. +352-221846)
 • Diekirch (puh. +352-802315)
 • Esch-Alzette (puh. +352-541552).

« Oikeusapu - Yleistä | Luxemburg - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 24-01-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta