Európska komisia > EJS > Právna pomoc > Lotyšsko

Posledná úprava: 20-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Právna pomoc - Lotyšsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo je právna pomoc? 1.
2. Ako môžem využiť právnu pomoc? 2.
3. Môžem získať právnu pomoc v prípade všetkých druhov sporov? 3.
4. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady? 4.
5. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc? 5.
6. Ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc? 6.
7. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc? 7.
8. Akým spôsobom budem informovaný o tom, či spĺňam alebo nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci? 8.
9. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, čo mám urobiť? 9.
10. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika? 10.
11. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje trovy celého súdneho konania? 11.
12. Ak spĺňam podmienky na získanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy? 12.
13. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje aj akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po skončení súdneho konania? 13.
14. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môže sa zrušiť pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)? 14.
15. Ak nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci? 15.

 

1. Čo je právna pomoc?

Účelom zákona o štátnej právnej pomoci je podporiť práva fyzických osôb na spravodlivú právnu obhajobu zabezpečením štátom zaručenej finančnej pomoci na získanie právnej pomoci. Právna pomoc sa vyčísľuje podľa hodín a špecifických činností – konzultácie, príprava dokumentov a zastupovanie na súde.

Postupy na poskytnutie štátnej právnej pomoci sú stanovené v zákone o právnej pomoci od štátu, nariadení vlády č. 920 zo 6. novembra 2006 o formách právnej pomoci, maximálnom počte hodín, sadzbách a postupoch platieb a nariadení vlády č. 558 zo 4. júla 2006 o oprávnenosti osôb na štátnu právnu pomoc vzhľadom na ich osobné pomery, majetkové pomery a výšku príjmov.

Štát môže poskytnúť bezplatnú právnu pomoc v občianskoprávnych, správnych a trestných veciach.

2. Ako môžem využiť právnu pomoc?

Finančná pomoc zaručená štátom pomáha osobám úplne využiť ich práva v súdnych sporoch.

Štát môže zabezpečiť a zaplatiť výdavky na právnu pomoc od prípadu k prípadu na pokrytie týchto činností:

 • konzultácie v rozsahu do troch hodín;
 • príprava maximálne troch procedurálnych dokumentov;
 • zastupovanie na súde, ktoré nepresahuje 40 hodín.

Štát neuhrádza súdne náklady, ktoré má zaplatiť osoba na základe rozhodnutia súdu.

3. Môžem získať právnu pomoc v prípade všetkých druhov sporov?

Úrad pre právnu pomoc prijíma rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci v občianskoprávnych a správnych veciach – a v trestných veciach, pokiaľ ide o obeť – na základe žiadosti osoby o právnu pomoc od štátu. Osoba podozrivá, obvinená alebo zatknutá v rámci trestného prípadu môže požiadať o právne zastúpenie, ktoré uhrádza úrad pre právnu pomoc, podaním žiadosti orgánu, ktorý vedie konanie (polícia, súd alebo verejný prokurátor).

HoreHore

4. Existuje osobitný postup pre naliehavé prípady?

Ak je to možné, rozhodnutie o poskytnutí alebo zamietnutí právnej pomoci štátu sa prijíma do dvoch týždňov od doručenia žiadosti o štátnu právnu pomoc, pričom sa zohľadňujú akékoľvek naliehavé okolnosti uvedené žiadateľom, na základe ktorých úrad pre právnu pomoc určí osobu, ktorá poskytne právnu pomoc.

5. Kde môžem získať formulár žiadosti o právnu pomoc?

Formuláre žiadosti o štátnu právnu pomoc možno získať osobne v kanceláriách úradu pre právnu pomoc na adrese Brīvības gatve 214, Riga alebo na internetovej stránke úradu pre právnu pomoc www.jpa.gov.lv latviešu valoda alebo v kanceláriách miestneho orgánu, v ktorého správnej oblasti žiadateľ žije alebo v ktorej má legálny pobyt.

6. Ktoré dokumenty mám pripojiť k svojej žiadosti o právnu pomoc?

Žiadateľ o právnu pomoc musí predložiť vyplnený formulár žiadosti o právnu pomoc spolu s kópiami dokumentov, ktoré potvrdzujú informácie uvedené vo formulári (dokumenty, ktoré potvrdzujú príjem žiadateľa a informácie týkajúce sa podstaty sporu a jeho priebehu).

7. Kde mám zaregistrovať svoju žiadosť o právnu pomoc?

Aby žiadateľ získal právnu pomoc od štátu, musí vyplniť formulár žiadosti o právnu pomoc a predložiť žiadosť úradu pre právnu pomoc osobne alebo poštou.

HoreHore

8. Akým spôsobom budem informovaný o tom, či spĺňam alebo nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci?

Úrad pre právnu pomoc rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí štátnej právnej pomoci na základe svojho hodnotenia žiadosti o štátnu právnu pomoc. Rozhodnutia sa oznamujú listom zaslaným na adresu, ktorú žiadateľ uviedol, alebo odovzdaným žiadateľovi osobne.

9. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, čo mám urobiť?

Po rozhodnutí o poskytnutí štátnej právnej pomoci sa určí poskytovateľ právnej pomoci a žiadateľovi sa zašle list, v ktorom bude informovaný o prijatí rozhodnutia a v ktorom bude uvedený rozsah poskytnutej právnej pomoci a celé meno poskytovateľa právnej pomoci, adresa jeho sídla a čas a dátum prvej schôdzky. Aby žiadateľ získal právnu pomoc, musí dodržať termín schôdzky s určeným poskytovateľom právnej pomoci, ktorý je uvedený v písomnom oznámení.

10. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, kto mi vyberie právnika?

Aby sa zabezpečilo poskytnutie právnej pomoci, úrad pre právnu pomoc uzatvorí zmluvy s osobami, ktoré sú oprávnené poskytovať právnu pomoc. Úradníci úradu pre právnu pomoc sa po prijatí rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci obrátia na poskytovateľa právnej pomoci a dohodnú sa na poskytovaní právnej pomoci v danom prípade.

11. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje trovy celého súdneho konania?

Forma a rozsah právnej pomoci v Lotyšsku sú stanovené v zákone o právnej pomoci od štátu a nariadení vlády č. 920 zo 6. novembra 2006 o formách právnej pomoci, maximálnom počte hodín, sadzbách a postupoch platieb.

HoreHore

Štát stanovuje a vypláca náklady na právnu pomoc, ktorá sa vzťahuje na tieto činnosti v každom správnom alebo občianskoprávnom konaní alebo trestnom konaní, pokiaľ ide o obeť:

 1. konzultácie v rozsahu do troch hodín;
 2. príprava maximálne troch procedurálnych dokumentov;
 3. zastupovanie na súde, ktoré nepresahuje 40 hodín.

V prípade cezhraničných občianskoprávnych sporov má žiadateľ okrem uvedených výhod právo aj na služby tlmočníka a získanie prekladov akýchkoľvek dokumentov potrebných na prijatie rozhodnutia o veci, ktoré vyžaduje súd alebo príslušný orgán a ktoré predložil príjemca právnej pomoci; v takýchto sporoch sa právna pomoc vzťahuje aj na náklady spojené s dostavením sa na súd v prípade, že prítomnosť osoby na súde sa vyžaduje na základe právnych predpisov alebo ju vyžaduje súd v prípade, že sa rozhodlo, že svedecká výpoveď osoby sa nemôže získať žiadnym iným spôsobom.

V prípade trestného konania štát poskytuje právnu pomoc na konanie pred začatím súdneho konania (prípravnom konaní) a na súde v prípade, že to vyžaduje orgán, ktorý vedie daný prípad.

Štát neuhrádza súdne trovy, ktoré má osoba zaplatiť na základe súdneho rozhodnutia.

12. Ak spĺňam podmienky na získanie čiastočnej právnej pomoci, kto zaplatí zvyšné trovy?

Čiastočná právna pomoc nie je v Lotyšsku k dispozícii. Právna pomoc sa poskytuje v plnej miere alebo sa zamieta.

13. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, pokryje aj akékoľvek preskúmanie, o ktoré by som mohol požiadať po skončení súdneho konania?

Podľa zákona o štátnej právnej pomoci sa právna pomoc poskytuje na všetkých troch stupňoch súdov - na okresných (mestských) súdoch ako súdoch prvého stupňa, na regionálnych súdoch ako odvolacích súdoch a na najvyššom súde ako kasačnom súde v miere stanovenej zákonom o štátnej právnej pomoci a nariadením vlády č. 920 zo 6. novembra 2006 o formách právnej pomoci, maximálnom počte hodín, sadzbách a postupoch platieb (pozri otázku 2).

HoreHore

Podľa paragrafu 27 zákona o štátnej právnej pomoci nemôže osoba podať druhú žiadosť o právnu pomoc v prípade, ktorý sa týka tej istej veci a na rovnakom základe, ak regionálny správny súd zamietol predchádzajúci nárok. Opakovaná žiadosť o právnu pomoc na prípad týkajúci sa tej istej veci a na rovnakom základe je prípustná iba vtedy, ak sa výrazne zmenili osobné pomery, majetkové pomery alebo výška príjmov žiadateľa. Ak sa zistí, že žiadosť o právnu pomoc sa podáva v prípade, ktorý sa týka rovnakej veci a na rovnakom základe, úrad pre právnu pomoc nebude žiadosť posudzovať a vráti ju žiadateľovi.

14. Ak spĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môže sa zrušiť pred skončením súdneho konania (alebo dokonca po súdnom konaní)?

Poskytovanie štátnej právnej pomoci sa môže prerušiť, ak okolnosti prípadu, rozhodnutie prijaté v danom prípade alebo akékoľvek vyhlásenia poskytovateľa právnej pomoci naznačujú, že neexistujú žiadne ďalšie dôvody na pokračovanie prípadu a poskytovanie právnej pomoci neslúži žiadnemu užitočnému účelu.

15. Ak nespĺňam podmienky na získanie právnej pomoci, môžem sa odvolať proti rozhodnutiu o nepriznaní právnej pomoci?

Žiadateľ môže podať odvolanie proti rozhodnutiu úradu pre právnu pomoc o poskytnutí alebo zamietnutí právnej pomoci štátnemu tajomníkovi ministerstva spravodlivosti do jedného mesiaca od nadobudnutia jeho účinnosti podaním žiadosti ministerstvu spravodlivosti. Proti rozhodnutiu ministerstva spravodlivosti sa možno odvolať do jedného mesiaca od nadobudnutia jeho účinnosti podaním žiadosti regionálnemu správnemu súdu. Proti rozhodnutiu regionálneho správneho súdu sa nemožno odvolať.

« Právna pomoc - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 20-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo