Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Letland

Laatste aanpassing: 20-11-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Letland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is rechtsbijstand? 1.
2. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 2.
3. Kan voor alle geschillen rechtsbijstand worden verkregen? 3.
4. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 4.
5. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 5.
6. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 6.
7. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 7.
8. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 8.
9. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, wie kiest dan mijn advocaat? 10.
11. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand, wie betaalt dan de overige kosten? 12.
13. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan in de loop van het proces (of zelfs na het proces) worden ingetrokken? 14.
15. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen? 15.

 

1. Wat is rechtsbijstand?

De Wet inzake de door de overheid verleende rechtsbijstand heeft ten doel het recht van natuurlijke personen op een billijk juridisch verweer te vrijwaren door het verlenen van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Rechtsbijstand wordt uitgedrukt in uren en in specifieke activiteiten - adviesverlening, opstellen van stukken en vertegenwoordiging ter terechtzitting.

De procedures voor het verlenen van rechtsbijstand door de overheid zijn neergelegd in de Wet inzake de door de overheid verleende rechtsbijstand, in de ministeriële Verordening nr. 920 van 6 november 2006 betreffende de soorten rechtsbijstand, het maximum aantal uren rechtsbijstand, betalingstarieven en -procedures, en in de ministeriële Verordening nr. 558 van 4 juli 2006 inzake de criteria om voor rechtsbijstand door de overheid in aanmerking te komen, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden, het vermogen en het inkomen van de betrokken persoon.

De overheid kan kosteloze rechtsbijstand verlenen in civiele, administratieve en strafrechtelijke procedures.

2. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Rechtsbijstand door de overheid stelt personen in staat bij juridische geschillen hun rechten ten volle uit te oefenen.

De overheid kan van geval tot geval rechtsbijstand verlenen en betalen ter dekking van:

 • maximaal drie uur adviesverlening;
 • het opstellen van maximaal drie processtukken;
 • maximaal veertig uur vertegenwoordiging ter terechtzitting.

De overheid dekt niet de kosten verschuldigd op grond van een rechterlijke beslissing.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Kan voor alle geschillen rechtsbijstand worden verkregen?

De Dienst voor rechtsbijstand neemt beslissingen over het verlenen van rechtsbijstand in civiele en administratieve procedures, alsook in strafprocedures ten behoeve van het slachtoffer. Deze beslissingen zijn gebaseerd op een door de betrokken persoon ingediend verzoek om rechtsbijstand. Een verdachte of een gearresteerde in een strafzaak kan de met de procedure belaste autoriteit (politie, OM of rechtbank) verzoeken dat de Dienst voor rechtsbijstand de kosten voor vertegenwoordiging in rechte betaalt.

4. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

Indien mogelijk wordt een beslissing tot toekenning of weigering van rechtsbijstand door de overheid genomen binnen twee weken na ontvangst van het rechtsbijstandsverzoek, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele door de verzoeker vermelde spoedeisende omstandigheden. De Dienst voor rechtsbijstand wijst een persoon aan die rechtsbijstand zal verlenen.

5. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Aanvraagformulieren voor rechtsbijstand kunnen worden verkregen bij de Dienst voor rechtsbijstand (Brīvības gatve 214, Riga) of op de website van die dienst (www.jpa.gov.lv latviešu valoda), dan wel bij de lokale overheid van de gemeente waar de verzoeker woont of wettig verblijft.

6. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

De verzoeker moet een ingevuld aanvraagformulier indienen samen met kopieën van stukken tot staving van de in het aanvraagformulier verstrekte gegevens (stukken betreffende het inkomen van de verzoeker en betreffende de aard en de stand van het geding).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

7. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Om voor rechtsbijstand in aanmerking te komen moet de verzoeker het ingevulde aanvraagformulier persoonlijk of per post indienen bij de Dienst voor rechtsbijstand.

8. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Op grond van het aanvraagformulier beslist de Dienst voor rechtsbijstand of er rechtsbijstand wordt verleend. Beslissingen worden betekend op het door de verzoeker opgegeven adres of worden aan de verzoeker persoonlijk overhandigd.

9. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Na een beslissing tot toekenning van rechtsbijstand wordt een persoon aangewezen die rechtsbijstand zal verlenen en wordt de verzoeker per brief gemeld dat een beslissing is genomen; die brief bevat de volgende gegevens: de omvang van de verleende rechtsbijstand alsook de volledige naam van de verlener van rechtsbijstand, zijn kantooradres en de dag en het uur van de eerste afspraak. De verzoeker zal slechts rechtsbijstand krijgen wanneer hij op de in de brief vermelde afspraak aanwezig is.

10. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, wie kiest dan mijn advocaat?

Met het oog op de verlening van rechtsbijstand sluit de Dienst voor rechtsbijstand contracten met personen die gekwalificeerd zijn om rechtsbijstand te verlenen. Na een beslissing tot toekenning van rechtsbijstand neemt een medewerker van de Dienst voor rechtsbijstand contact op met een verlener van rechtsbijstand en regelt hij de wijze waarop de rechtsbijstand concreet zal worden verleend.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

11. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

De vorm en omvang van rechtsbijstand in Letland worden geregeld in de Wet inzake de door de overheid verleende rechtsbijstand en in de ministeriële Verordening nr. 920 van 6 november 2006 betreffende de soorten rechtsbijstand, het maximum aantal uren rechtsbijstand, betalingstarieven en -procedures.

De overheid verleent en betaalt rechtsbijstand ter dekking van de volgende kosten in administratieve of civiele procedures, of in strafprocedures ten behoeve van het slachtoffer:

 1. maximaal drie uur adviesverlening;
 2. het opstellen van maximaal drie processtukken;
 3. maximaal veertig uur vertegenwoordiging ter terechtzitting.

In grensoverschrijdende civiele zaken kan de verzoeker, naast de bovenvermelde bijstand, zich ook laten bijstaan door een tolk en kan hij stukken laten vertalen die door de buitenlandse rechter of een bevoegde autoriteit van hem worden gevraagd met het oog op de berechting van de zaak; in dergelijke gedingen vallen ook de met de verschijning ter terechtzitting samenhangende kosten onder de rechtsbijstand, mits de aanwezigheid ter terechtzitting krachtens de toepasselijke wetgeving vereist is, of door de rechter wordt verlangd omdat de verklaring van de betrokkene niet op een andere wijze kan worden afgelegd.

In strafzaken verleent de overheid rechtsbijstand bij het vooronderzoek en tijdens het proces, wanneer de met de zaak belaste autoriteit daarom verzoekt.

De overheid vergoedt niet de kosten verschuldigd op grond van een rechterlijke beslissing.

12. Als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand, wie betaalt dan de overige kosten?

Letland kent geen systeem van gedeeltelijke rechtsbijstand. Rechtsbijstand wordt ofwel verleend ofwel geweigerd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

13. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

Overeenkomstig de Wet inzake de door de overheid verleende rechtsbijstand wordt rechtsbijstand verleend in eerste, tweede en derde aanleg (bij districtsrechtbanken optredend als rechtbank van eerste aanleg, bij regionale rechtbanken optredend als hoven van beroep en bij het Hooggerechtshof optredend als cassatierechter) en zulks in de mate voorgeschreven in de Wet inzake de door de overheid verleende rechtsbijstand en in de ministeriële Verordening nr. 920 van 6 november 2006 betreffende de soorten rechtsbijstand, het maximum aantal uren rechtsbijstand, betalingstarieven en -procedures (zie vraag 2).

Overeenkomstig artikel 27 van de Wet inzake de door de overheid verleende rechtsbijstand kan een persoon geen tweede rechtsbijstandsverzoek indienen met hetzelfde voorwerp en op dezelfde gronden wanneer de regionale administratieve rechtbank een eerste verzoek heeft afgewezen. Een dergelijk tweede verzoek is alleen toegestaan wanneer de persoonlijke omstandigheden, het vermogen of het inkomen van de verzoeker aanzienlijk zijn gewijzigd. Indien wordt vastgesteld dat een rechtsbijstandsverzoek betrekking heeft op hetzelfde voorwerp en op dezelfde gronden is gebaseerd, wordt het niet onderzocht door de Dienst voor rechtsbijstand en wordt het teruggezonden naar de verzoeker.

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan in de loop van het proces (of zelfs na het proces) worden ingetrokken?

Rechtsbijstand kan worden ingetrokken wanneer uit de omstandigheden van de zaak, uit beslissingen in de zaak, of uit verklaringen van de verlener van rechtsbijstand blijkt dat er geen redenen zijn om de zaak voort te zetten en dat het verlenen van rechtsbijstand geen nut heeft.

15. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing beroep instellen?

Tegen een beslissing van de Dienst voor rechtsbijstand tot toekenning of weigering van rechtsbijstand kan door de verzoeker binnen een maand na de inwerkingtreding ervan bezwaar worden aangetekend bij de staatssecretaris van Justitie. Daartoe moet een bezwaarschrift worden ingediend bij het ministerie van Justitie. Tegen de beslissing van het ministerie van Justitie kan binnen een maand na de inwerkingtreding ervan beroep worden aangetekend bij de bevoegde administratieve regionale rechtbank. Tegen een beslissing van de administratieve regionale rechtbank kan geen beroep meer worden ingesteld.

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Letland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 20-11-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk