Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Λεττονία

Τελευταία ενημέρωση: 17-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Λεττονία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι είναι η νομική συνδρομή; 1.
2. Πώς μπορώ να λάβω νομική συνδρομή; 2.
3. Η νομική συνδρομή παρέχεται για όλες τις διαφορές; 3.
4. Υπάρχει ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις; 4.
5. Πού διατίθεται το έντυπο της αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; 5.
6. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή νομικής συνδρομής; 6.
7. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 7.
8. Πώς θα ενημερωθώ αν δικαιούμαι νομική συνδρομή; 8.
9. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω; 9.
10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου; 10.
11. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα; 11.
12. Αν δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καλύψει τα υπόλοιπα έξοδα; 12.
13. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη; 13.
14. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί να ανακληθεί πριν από το τέλος της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη); 14.
15. Αν δεν δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής; 15.

 

1. Τι είναι η νομική συνδρομή;

Στόχος του νόμου περί νομικής συνδρομής είναι να διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων για πρόσφορη νομική συμπαράσταση με την παροχή εγγυημένης από το κράτος οικονομικής βοήθειας για τη λήψη νομικής συνδρομής. Η νομική συνδρομή ποσοτικοποιείται σε ώρες και συγκεκριμένες ενέργειες – παροχή συμβουλών, σύνταξη δικογράφων και εκπροσώπηση στα δικαστήρια.

Η διαδικασία παροχής νομικής συνδρομής προβλέπεται από το νόμο περί  κρατικής νομικής συνδρομής, κανονισμός του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 920 της 6ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τις μορφές νομικής συνδρομής, τον ανώτατο αριθμό ωρών, τα ποσά αμοιβών και τις διαδικασίες και κανονισμός του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 558 της 4ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την επιλεξιμότητα των προσώπων για την παροχή νομικής συνδρομής ενόψει των προσωπικών συνθηκών τους, των περιουσιακών τους στοιχείων και του ύψους των εισοδημάτων τους.

Το κράτος μπορεί να χορηγήσει νομική συνδρομή δωρεάν σε αστικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις.

2. Πώς μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Η οικονομική συνδρομή την οποία εγγυάται το κράτος βοηθά τα άτομα να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους σε νομικές διαφορές.

Το κράτος μπορεί να παράσχει και να καταβάλει, κατά περίπτωση, τα έξοδα για νομική συνδρομή που καλύπτει τα εξής:

 • έως τρεις ώρες παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών·
 • σύνταξη έως και τριών δικογράφων·
 • δικαστική εκπροσώπηση που δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες.

Το κράτος δεν καλύπτει τη δικαστική δαπάνη που επιβάλλεται με δικαστική απόφαση.

3. Η νομική συνδρομή παρέχεται για όλες τις διαφορές;

Η Αρχή νομικής συνδρομής εκδίδει αποφάσεις για την παροχή νομικής συνδρομής σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις – και σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά το θύμα – μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Κάθε πρόσωπο που θεωρείται ύποπτο, κατηγορείται ή συλλαμβάνεται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας μπορεί να ζητήσει νομική εκπροσώπηση, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν την Αρχή νομικής συνδρομής, υποβάλλοντας αίτηση στην αρχή ενώπιον της οποίας διεξάγεται η διαδικασία (αστυνομία, δικαστήριο ή εισαγγελική αρχή).

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

4. Υπάρχει ειδική διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις;

Εφόσον αυτό είναι δυνατό, η απόφαση με την οποία γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται η αίτηση παροχής κρατικής νομικής συνδρομής εκδίδεται εντός δύο εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της αίτησης, λαμβανομένης υπόψη τυχόν επείγουσας ανάγκης την οποία επικαλείται ο αιτών, βάσει της οποίας η Αρχή νομικής συνδρομής διορίζει το πρόσωπο που θα παράσχει τη νομική συνδρομή.

5. Πού διατίθεται το έντυπο της αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής;

Έντυπα αιτήσεων για την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής μπορεί να λάβει κανείς μεταβαίνοντας στα γραφεία της Αρχής νομικής συνδρομής στη Ρίγα, Brīvības gatve 214, ή μέσω του δικτυακού τόπου της Αρχής, στη διεύθυνση www.jpa.gov.lv latviešu valoda, ή των γραφείων της τοπικής αρχής στην περιφέρεια της οποίας ο αιτών έχει τη διαμονή ή τη μόνιμη κατοικία του.

6. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτησή μου για παροχή νομικής συνδρομής;

Ο αιτών πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο το έντυπο παροχής νομικής συνδρομής και αντίγραφα των εγγράφων που αποδεικνύουν τις πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στο έντυπο (έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το εισόδημα του αιτούντα και πληροφορίες σχετικές με τη φύση της διαφοράς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται).

7. Πού πρέπει να καταθέσω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Για να λάβει κρατική νομική συνδρομή, ο αιτών πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής και να το υποβάλει στην Αρχή νομικής συνδρομής αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς.

8. Πώς θα ενημερωθώ αν δικαιούμαι νομική συνδρομή;

Η Αρχή νομικής συνδρομής αποφασίζει αν θα χορηγήσει ή όχι κρατική νομική συνδρομή μετά από αξιολόγηση της αίτησης του ενδιαφερομένου. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται με επιστολή που αποστέλλεται στη διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο αιτών ή του παραδίδεται ιδιοχείρως.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

9. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω;

Μετά την έκδοση της απόφασης για την παροχή νομικής συνδρομής, ορίζεται ο νομικός παραστάτης και αποστέλλεται επιστολή στον αιτούντα, η οποία τον ενημερώνει για την έκδοση της απόφασης, προσδιορίζει την έκταση της χορηγηθείσας νομικής συνδρομής και του γνωστοποιεί το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του νομικού παραστάτη, καθώς και την ημέρα και ώρα της πρώτης συνάντησης. Για να λάβει νομική συνδρομή, ο αιτών πρέπει να προσέλθει στη συνάντηση με το διορισμένο νομικό παραστάτη η οποία καθορίζεται με την επιστολή.

10. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου;

Προκειμένου να εξασφαλίσει την παροχή νομικής συνδρομής, η Αρχή νομικής συνδρομής συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Μετά την έκδοση της απόφασης παροχής νομικής συνδρομής, το προσωπικό της Αρχής έρχεται σε επαφή με νομικό παραστάτη και ρυθμίζει την παροχή νομικής συνδρομής στη συγκεκριμένη υπόθεση.

11. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει όλα τα δικαστικά μου έξοδα;

Η μορφή και η έκταση της νομικής συνδρομής στη Λεττονία καθορίζεται από το νόμο για την κρατική νομική συνδρομή και τον κανονισμό του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 920 της 6ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τις μορφές νομικής συνδρομής, τον ανώτατο αριθμό ωρών, τα ποσά αμοιβών και τις διαδικασίες.

Το κράτος παρέχει και καλύπτει τη δαπάνη για νομική συνδρομή που καλύπτει, σε κάθε διοικητική ή αστική δίκη, ή σε ποινική δίκη όσον αφορά το θύμα, τα εξής:

 1. έως τρεις ώρες συμβουλευτικών υπηρεσιών·
 2. σύνταξη έως και τριών δικογράφων·
 3. δικαστική εκπροσώπηση που δεν υπερβαίνει τις 40 ώρες.

Σε διασυνοριακές αστικές διαφορές, καλύπτονται επίσης, εκτός από τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες διερμηνέα και η λήψη μεταφράσεων των εγγράφων που κρίνονται απαραίτητα για την εκδίκαση της υπόθεσης από το δικαστήριο ή την αρμόδια αρχή και έχουν υποβληθεί από το δικαιούχο νομικής συνδρομής. Στις διαφορές αυτές η νομική συνδρομή καλύπτει επίσης το κόστος που αφορά την εμφάνιση στο δικαστήριο, εφόσον η παρουσία του προσώπου είναι απαραίτητη βάσει της νομοθεσίας ή έχει ζητηθεί από το δικαστήριο το οποίο κρίνει ότι η μαρτυρία του προσώπου δεν μπορεί να ληφθεί με άλλο τρόπο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Στις ποινικές υποθέσεις, το κράτος παρέχει νομική συνδρομή για τις πράξεις της προδικασίας και ενώπιον του δικαστηρίου, εφόσον ζητείται από την αρμόδια για την υπόθεση αρχή.

Το κράτος δεν καλύπτει τα δικαστικά έξοδα τα οποία ο ενδιαφερόμενος καταδικάζεται να καταβάλει με δικαστική απόφαση.

12. Αν δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καλύψει τα υπόλοιπα έξοδα;

Η νομοθεσία της Λεττονίας δεν προβλέπει μερική νομική συνδρομή. Η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής είτε γίνεται δεκτή καθ’ ολοκληρία, είτε απορρίπτεται.

13. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει κάθε ένδικο μέσο που μπορεί να ασκήσω μετά τη δίκη;

Βάσει του νόμου περί κρατικής νομικής συνδρομής, η νομική συνδρομή καλύπτει και τους τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας – στα τοπικά (δημοτικά) δικαστήρια ως πρωτοδικεία, στα περιφερειακά δικαστήρια ως εφετεία και στο Ανώτατο Δικαστήριο ως ακυρωτικό, στο βαθμό που προβλέπεται από το νόμο περί κρατικής νομικής συνδρομής και τον κανονισμό του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 920 της 6ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με τις μορφές νομικής συνδρομής, τον ανώτατο αριθμό ωρών, τα ποσά αμοιβών και τις διαδικασίες (βλ. ερώτηση 2).

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου περί κρατικής νομικής συνδρομής, αν το Περιφερειακό Διοικητικό Δικαστήριο απορρίψει την προσφυγή, ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να υποβάλει δεύτερη αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής σε υπόθεση με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια νομική βάση. Η υποβολή νέας αίτησης για παροχή νομικής συνδρομής σε υπόθεση με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια βάση επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής της προσωπικής κατάστασης, των περιουσιακών στοιχείων ή του ύψους του εισοδήματος. Αν διαπιστωθεί ότι υποβάλλεται αίτηση παροχής νομικής συνδρομής για υπόθεση με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια νομική βάση, η Αρχή νομικής συνδρομής δεν εξετάζει την αίτηση, αλλά την επιστρέφει στον αιτούντα.

14. Αν δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί να ανακληθεί πριν από το τέλος της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη);

Η παροχή κρατικής νομικής συνδρομής μπορεί να διακοπεί αν από τις περιστάσεις της υπόθεσης, τις αποφάσεις που εκδίδονται ή από δηλώσεις του νομικού παραστάτη προκύπτει ότι δεν υπάρχουν πλέον λόγοι για τη συνέχισή της και ότι η παροχή νομικής συνδρομής δεν εξυπηρετεί ουσιαστικό σκοπό.

15. Αν δεν δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορώ να ασκήσω προσφυγή κατά της απόφασης αυτής;

Ο αιτών μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης της Αρχής νομικής συνδρομής η οποία δέχεται ή απορρίπτει την κρατική νομική συνδρομή ενώπιον του Υφυπουργού Δικαιοσύνης εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της απόφασης υποβάλλοντας την προσφυγή του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κατά της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης χωρεί προσφυγή εντός μηνός από την έναρξη ισχύος της ενώπιον του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου. Κατά της απόφασης του Περιφερειακού Διοικητικού Δικαστηρίου δεν χωρούν ένδικα μέσα.

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Λεττονία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 17-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο