Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Ιταλία

Τελευταία ενημέρωση: 23-03-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Ιταλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό ; 1.
2. Τι σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή 2.
3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή (που στην Ιταλία ονομάζεται «patrocinio a spese dello Stato»); 3.
4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών ; 4.
5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος ; 5.
6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο της αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής; 6.
7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής; 7.
8. Που πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής ; 8.
9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή; 9.
10. Εάν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω ; 10.
11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου; 11.
12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης ; 12.
13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα; 13.
14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη ; 14.
15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη) ; 15.
16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης ; 16.

 

1. Ποιο είναι το κόστος μιας δίκης και ποιον επιβαρύνει υπό κανονικές συνθήκες το κόστος αυτό ;

(Νομοθεσία) - Τα διάφορα δικαστικά έξοδα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στις δίκες, καθώς και το ευεργέτημα πενίας (patrocionio legale a spese dello Stato), διέπονται από τους κανόνες του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 115 της 30ής Μαΐου 2002 (Εφημερίδα της κυβέρνησης αριθ. 139/2002), το οποίο αποτελεί το ενιαίο κείμενο (Testo Unico) για τα δικαστικά έξοδα.

Ο Νόμος αριθ. 794 της 13ης Ιουνίου 1942 και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του εφαρμόζονται στην αμοιβή των δικηγόρων σε αστικές, εμπορικές, διοικητικές και φορολογικές υποθέσεις. Η αμοιβή για κάθε νομική παροχή υπολογίζεται βάσει της κλίμακας που εγκρίθηκε με το Υπουργικό Διάταγμα αριθ. 585 του 1994.

(Κόστος της διαδικασίας) - Το κόστος μιας δικαστικής διαδικασίας σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - ο όρος κόστος λαμβάνεται με την ευρεία έννοια του όρου- περιλαμβάνει τόσο τα έξοδα που αφορούν τη διαδικασία καθώς και τα έξοδα και την αμοιβή για τη νομική υπεράσπιση.

Τα διαδικαστικά έξοδα αποτελούνται από πάγιο τέλος για την καταχώρηση της υπόθεσης στο πρωτόκολλο και άλλα έξοδα που θα προκύψουν ενδεχομένως (όπως για παράδειγμα έξοδα εμπειρογνωμοσύνης ή δικαιώματα για την έκδοση αντιγράφων των πράξεων).

Το πάγιο τέλος που αναφέρεται στο ενιαίο κείμενο (T.U) αριθ. 115/2002 καταβάλλεται για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας και για κάθε αστική δίκη, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας της χρεωκοπίας και των ασφαλιστικών μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις εξαίρεσης που προβλέπονται από το νόμο.

Ειδικότερα, δεν υπόκεινται σε πάγιο τέλος οι διαδικασίες που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο και την κατάσταση των προσώπων οι οποίες περιλαμβάνονται στο Βιβλίο IV του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (για παράδειγμα η διάσταση των συζύγων, οι διατάξεις που αφορούν τους ανήλικους και οι κληρονομικές σχέσεις των συζύγων), τα συντηρητικά μέτρα (για παράδειγμα κατάσχεση για την εγγύηση οφειλών), οι διαδικασίες στον τομέα των ακινήτων και οι εκτελεστικές διαδικασίες παράδοσης, οι διαδικασίες που αφορούν τη συμμετοχή στη διατροφή των παιδιών και σε κάθε περίπτωση όλες οι διαδικασίες που αφορούν τα παιδιά (για παράδειγμα οι διαδικασίες για τη γονική μέριμνα) και οι κανόνες αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι λόγοι εξαίρεσης πρέπει να προκύπτουν από δήλωση των διαδίκων η οποία να περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου.
Η άσκηση αγωγής αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας δεν υπόκειται σε πάγιο τέλος όταν ζητείται μόνο η καταδίκη του δράστη. Εάν ζητείται, ακόμα και προσωρινά, να επιδικαστεί αποζημίωση, το τέλος πρέπει να καταβληθεί εάν γίνει δεκτό το εν λόγω αίτημα.
Το τέλος κυμαίνεται ανάλογα με το είδος και την αξία της υπόθεσης από 62 ευρώ έως 930 ευρώ.

(Υποχρέωση πληρωμής) - Κάθε διάδικος καταβάλλει τις δαπάνες που αφορούν τις διαδικαστικές πράξεις που καταθέτει ή ζητά, και προκαταβάλλει το ποσό για τις απαραίτητες για τη διαδικασία πράξεις, όταν το προβλέπει ο νόμος ή ο δικαστής (για παράδειγμα έξοδα εμπειρογνωμοσύνης). Εάν ο διάδικος δικαιούται νομική συνδρομή, τα έξοδα βαρύνουν το κράτος.

Ειδικότερα, το πάγιο τέλος καταβάλλεται από το διάδικο που άσκησε πρώτος αγωγή ή που κατέθεσε το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο ή όσον αφορά τις πράξεις εκτέλεσης, υπέβαλε αίτημα παραχώρησης ή πώλησης.

Η αξία της υπόθεσης σημειώνεται από το διάδικο στα συμπεράσματα του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου. Ο διάδικος που τροποποιεί το αίτημα, ή καταθέτει ανταγωγή ή αυτόνομη παρέμβαση, η οποία συνεπάγεται την αύξηση της αξίας της υπόθεσης, οφείλει να καταβάλει συμπληρωματικό τέλος.

(Κριτήριο καταλογισμού των δαπανών) - Σύμφωνα με γενική αρχή, στην απόφαση που επιλύει τη διαφορά, ο δικαστής καταδικάζει τον ηττηθέντα διάδικο στην καταβολή των εξόδων της διαδικασίας στο διάδικο που νίκησε.

Ο καταλογισμός των εξόδων της διαδικασίας υπάγεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή, ο οποίος μπορεί επίσης να προβλέψει μερική ή συνολική αποζημίωση έχοντας υπόψη τη συνολική έκβαση της διαφοράς. Ο δικαστής πρέπει να συνεκτιμήσει το βαθμό του βάσιμου της αξίωσης στο σύνολό της. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο ηττώμενος διάδικος επιστρέφει στον διάδικο που νίκησε τα έξοδα και την αμοιβή του δικηγόρου του καθώς και τα ποσά που καταβλήθηκαν ως αμοιβή στους εμπειρογνώμονες που διορίστηκαν είτε αυτοδίκαια είτε από τους διαδίκους, όπως αυτά υπολογίστηκαν από τον δικαστή. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα άλλα έξοδα που συνδέονται με την ολοκλήρωση των διαδικαστικών πράξεων, το ποσό των οποίων υπολογίζεται από το γραμματέα, καθώς και τα έξοδα κοινοποίησης της απόφασης.

2. Τι σημαίνει ο όρος νομική συνδρομή

Η νομική συνδρομή, που αντιστοιχεί στο ιταλικό νομικό σύστημα με το θεσμό του ευεργετήματος πενίας («patrocinio a spese dello Stato») για την υπεράσπιση των πολιτών που δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους, περιλαμβάνει την εξαίρεση από την καταβολή ορισμένων εξόδων (των εξόδων που βαρύνουν το κράτος) καθώς και την προκαταβολή άλλων εξόδων από το κράτος.

Ο ενδιαφερόμενος που δικαιούται συνδρομή δεν πρέπει να καταβάλει το πάγιο τέλος, το ποσό των κατ' αποκοπή εξόδων κοινοποίησης κατόπιν αιτήματος της διοίκησης, ορισμένα δικαιώματα (καταχώρησης, υποθηκών και κτηματολογίου) και δικαιώματα έκδοσης αντιγράφων.

Αντίθετα, προκαταβάλλονται εκ μέρους του κράτους :

η αμοιβή και τα έξοδα που οφείλονται στο συνήγορο υπεράσπισης· η αποζημίωση και τα μεταφορικά έξοδα των δικαστών, υπαλλήλων και δικαστικών επιμελητών για την ολοκλήρωση πράξεων εκτός της έδρας του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η διαδικασία· η αποζημίωση και τα μεταφορικά έξοδα των μαρτύρων, των βοηθών του δικαστή και των εμπειρογνωμόνων των διαδίκων καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν αυτοί για να εκπληρώσουν την αποστολή τους· τα έξοδα που συνδέονται με τη δημοσίευση των μέτρων που λήφθηκαν από τον δικαστή· τα έξοδα κοινοποίησης που ζητείται από τη διοίκηση. Το κράτος μπορεί να ασκήσει προσφυγή και εάν δεν ανακτήσει το οφειλόμενο ποσό από τον ηττώμενο διάδικο, μπορεί να απευθυνθεί στον διάδικο που έτυχε της συνδρομής όταν αυτός ή κέρδισε τη δίκη ή στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας εισέπραξε τουλάχιστον το εξαπλάσιο του ποσού των εξόδων ή σε περίπτωση παραίτησης ή κατάργησης της δίκης. Ειδικές διατάξεις αποβλέπουν να κατοχυρώσουν την επιστροφή σε περίπτωση ακύρωσης ή διαγραφής της υπόθεσης από το πρωτόκολλο σε περίπτωση αδράνειας των διαδίκων ή μη τήρησης των νομικών προϋποθέσεων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3. Ποιος δικαιούται νομική συνδρομή (που στην Ιταλία ονομάζεται «patrocinio a spese dello Stato»);

Η συνδρομή χορηγείται στις αστικές δίκες και στα ασφαλιστικά μέτρα (για παράδειγμα διάσταση, επιμέλεια τέκνων, διαδικασία για τη γονική μέριμνα) για την υπεράσπιση των πολιτών που δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους όταν οι ισχυρισμοί τους δεν είναι προφανώς αβάσιμοι.

Κάθε πολίτης ο οποίος βάσει της τελευταίας δήλωσης έχει φορολογητέο εισόδημα, στα πλαίσια της φορολογίας εισοδήματος, που δεν υπερβαίνει τα 9269,22 ευρώ μπορεί να τύχει συνδρομής που χορηγείται από το κράτος. Το ύψος του εν λόγω εισοδήματος προσαρμόζεται κάθε δύο έτη με διάταγμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης βάσει της διακύμανσης του δείκτη των τιμών καταναλωτή ISTAT.

Εάν ο ενδιαφερόμενος συγκατοικεί με τη σύζυγό του ή άλλα μέλη της οικογενείας του, το εν λόγω εισόδημα αποτελείται από το σύνολο των εισοδημάτων του κάθε μέλους της οικογένειας, συμπεριλαμβανόμενου του αιτούντα.

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου του εισοδήματος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από φόρους δυνάμει της νομοθεσίας.

Υπολογίζονται μόνο τα προσωπικά εισοδήματα όταν αμφισβητούνται προσωπικά δικαιώματα ή όταν πρόκειται για διαδικασίες κατά τις οποίες συγκρούονται τα συμφέροντα του αιτούντα με τα συμφέροντα των άλλων μελών της οικογενείας του, τα οποία συγκατοικούν με αυτόν.

Οι διατάξεις που εφαρμόζονται στους ιταλούς υπηκόους εφαρμόζονται επίσης στους αλλοδαπούς και τους απάτριδες που διαμένουν νομίμως στην ιταλική επικράτεια κατά την ημερομηνία γένεσης της αιτίας ή κατά την ημερομηνία των γεγονότων που αποτέλεσαν το αντικείμενο της διαδικασίας που θα διεξαχθεί, καθώς και σε οργανώσεις και σε ενώσεις που δεν έχουν κερδοσκοπικό σκοπό και δεν ασκούν οικονομικές δραστηριότητες.

4. Παρέχεται νομική συνδρομή για όλα τα είδη νομικών διαφορών ;

Η συνδρομή μπορεί να χορηγηθεί για κάθε είδος αστικής διαφοράς και για τις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας.

Αποκλείονται από τη συνδρομή οι διαφορές που αφορούν εκχώρηση απαιτήσεων και άλλα δικαιώματα τρίτων, εκτός εάν η εκχώρηση έγινε για να πληρωθούν οι απαιτήσεις ή για λόγους που προϋπήρχαν.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

5. Υπάρχει ειδική διαδικασία κατεπείγοντος ;

Δεν προβλέπεται ειδική διαδικασία κατεπείγοντος. Ωστόσο, οι προθεσμίες που καθορίζονται για τη λήψη απόφασης είναι σύντομες (10 ημέρες) και σύμφωνα με γενική αρχή, η οποία μπορεί επίσης να συναχθεί από τις διατάξεις που αφορούν τη νομική συνδρομή, σε περίπτωση κατεπείγοντος το όργανο στο οποίο απευθύνεται η αίτηση συνδρομής πρέπει να λάβει αμέσως απόφαση.

6. Πού μπορώ να προμηθευτώ το έντυπο της αίτησης για την παροχή νομικής συνδρομής;

Εκπονείται έντυπο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την υποβολή αίτησης νομικής συνδρομής, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις τροποποιήσεις που επήλθαν στον τομέα από τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Κάθε άτομο που θεωρεί ότι πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις, μπορεί να ζητήσει, χωρίς τη χρήση προκαθορισμένων τύπων, να τύχει της συνδρομής σε κάθε στάδιο της διαδικασίας και να υπογράψει την αίτηση, διαφορετικά αυτή θα κηρυχθεί απαράδεκτη.

Η υπογραφή βεβαιώνεται από τον συνήγορο ή σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 38 του Π.Δ. αριθ. 2000/445 (η υπογραφή πρέπει να λάβει χώρα ενώπιον δικαστικού υπαλλήλου, αλλά η αίτηση μπορεί επίσης να συνοδεύεται από μη επικυρωμένη φωτοτυπία εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του υπογράφοντος).

Η αίτηση μπορεί να διαβιβασθεί με τηλεομοιοτυπία ή δια της τηλεματικής οδού, τηρουμένων των διατυπώσεων για τα αποδεικτικά στοιχεία.

7. Ποια έγγραφα πρέπει να επισυνάψω στην αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής;

Η αίτηση πρέπει να είναι έγγραφη και να περιλαμβάνει επί ποινή απαραδέκτου :
 1. την αίτηση παροχής της συνδρομής και το είδος της διαδικασίας που ακολουθείται·
 2. τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και των μελών της οικογένειας του, όπως έχουν καταγραφεί στο δημοτολόγιο, καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό φορολογικού τους μητρώου·
 3. τη δήλωση του ενδιαφερόμενου με την οποία βεβαιώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την παροχή της συνδρομής ως προς τα εισοδήματά του, και σημειώνει με ακρίβεια το συνολικό ποσό που μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για το σκοπό αυτό·
 4. τη δέσμευση να ανακοινώνει, όσο εκκρεμεί η διαδικασία, τις σχετικές διακυμάνσεις των εισοδημάτων του κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, εντός προθεσμίας 30 ημερών, υπολογιζόμενης από τη λήξη προθεσμίας ενός έτους από την υποβολή της αίτησης ή από την ενδεχόμενη προηγούμενη ανακοίνωση των διακυμάνσεων.
Επίσης, η αίτηση πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου να περιλαμβάνει τα πραγματικά και νομικά περιστατικά που επιτρέπουν να αξιολογηθεί εάν οι ισχυρισμοί που ο ενδιαφερόμενος σκοπεύει να επικαλεσθεί δεν είναι προδήλως αβάσιμοι· επίσης στην αίτηση πρέπει να διευκρινίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει.

Όσον αφορά τα εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό, οι υπήκοοι τρίτων χωρών πρέπει να επισυνάψουν στην αίτησή τους βεβαίωση των αρμόδιων προξενικών αρχών για την αλήθεια του περιεχομένου της αίτησής τους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Κατόπιν αίτησης του δικαστή ή του συμβουλίου του αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να παράσχει τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την αλήθεια των πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται στην αίτησή του, επί ποινή απαραδέκτου της.

8. Που πρέπει να υποβάλω την αίτηση για την παροχή νομικής συνδρομής ;

Η αίτηση νομικής συνδρομής κατατίθεται αποκλειστικά από τον ενδιαφερόμενο ή το συνήγορό του, ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου του τόπου όπου εδρεύει ο δικαστής ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση ή εάν η υπόθεση δεν εκκρεμεί, στο δικηγορικό σύλλογο του τόπου όπου εδρεύει ο δικαστής ο οποίος είναι αρμόδιος να δικάσει την υπόθεση ως προς την ουσία της.

Στο στάδιο της αναίρεσης, είναι αρμόδιο το συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου του τόπου όπου εδρεύει ο δικαστής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Εντός προθεσμίας 10 ημερών, το συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου δέχεται ότι μπορεί να χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο συνδρομή πρόωρα και προσωρινά εάν εκτιμηθεί ότι τα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το καθορισμένο ανώτατο όριο και ότι οι ισχυρισμοί του δεν είναι προδήλως αβάσιμοι.

αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται στο γραφείο του αρμόδιου δικαστή, ο οποίος θα διενεργήσει τα δέοντα.

9. Πώς μπορώ να ξέρω εάν δικαιούμαι ή όχι νομική συνδρομή;

Αντίγραφο της πράξης με την οποία το συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου αποδέχεται την αίτηση, την απορρίπτει ή την κηρύσσει απαράδεκτη ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο και στον δικαστή.

Εάν ο αιτών κρατείται, του κοινοποιείται αντίγραφο σύμφωνα με τις ειδικές διατυπώσεις που προβλέπονται στον κώδικα ποινικής δικονομίας.

10. Εάν δικαιούμαι νομική συνδρομή, τι πρέπει να κάνω ;

11. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, ποιος θα επιλέξει το δικηγόρο μου;

Κάθε άτομο που δικαιούται νομική συνδρομή μπορεί να επιλέξει συνήγορο από τους καταλόγους των δικηγόρων που είναι επιφορτισμένοι με τη νομική συνδρομή· οι κατάλογοι αυτοί καταρτίζονται από το συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία του Εφετείου όπου εδρεύει ο αρμόδιος δικαστής για την εκδίκαση της υπόθεσης ως προς την ουσία της ή ο δικαστής ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση.

Κάθε άτομο που δικαιούται νομική συνδρομή μπορεί να διορίσει εμπειρογνώμονα στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ενώπιον του Αρείου Πάγου (Corte di cassazione), η επιλογή του συνηγόρου γίνεται από τους καταλόγους που καταρτίζονται στο συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, ο οποίος υπάγεται στη δικαιοδοσία του Εφετείου του τόπου όπου εδρεύει ο δικαστής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.

Ο κατάλογος των δικηγόρων που είναι επιφορτισμένοι με τη νομική συνδρομή αποτελείται από επαγγελματίες οι οποίοι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις όσον αφορά την υπεράσπιση.

Η εγγραφή στον εν λόγω κατάλογο εξετάζεται από το συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις : γνώσεις του δικηγόρου, επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών και απουσία πειθαρχικών κυρώσεων.

Η εγγραφή στον κατάλογο μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, ανανεώνεται κάθε έτος και δημοσιεύεται σε όλες τις υπηρεσίες της δικαστικής περιφέρειας.

Ο συνήγορος του διαδίκου που δικαιούται νομική συνδρομή πρέπει να ζητήσει τη δήλωση κατάργησης της αγωγής σε περίπτωσης διαγραφής από το πρωτόκολλο λόγω αδράνειας των διαδίκων (άρθρο 309 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις.

12. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύψει αυτή όλα τα έξοδα που θα ανακύψουν στο πλαίσιο της δίκης ;

Η παροχή νομικής συνδρομής περιλαμβάνει την απαλλαγή από την πληρωμή ορισμένων εξόδων και την προκαταβολή άλλων εξόδων από το κράτος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 131 του ενιαίου κειμένου (T.U.) αριθ. 115/2002. Η συνδρομή καλύπτει όλα τα έξοδα της διαδικασίας που προβλέπονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού εμπειρογνώμονα από τους διαδίκους. Αντίθετα τα έξοδα εξωδικαστικής εμπειρογνωμοσύνης δεν καλύπτονται.

Η αμοιβή και τα έξοδα του συνηγόρου υπολογίζονται από το δικαστή στο τέλος κάθε σταδίου ή βαθμού της διαδικασίας και σε κάθε περίπτωση όταν περατωθεί η αποστολή του.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Επίσης, τα έξοδα και η αμοιβή μπορούν να υπολογιστούν από το βοηθό του δικαστή και τον εμπειρογνώμονα των διαδίκων.

Η εντολή πληρωμής ανακοινώνεται στο δικαιούχο της συνδρομής και στους διαδίκους, συμπεριλαμβανομένου και του εισαγγελέα, και μπορεί να προσβληθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Ο συνήγορος, ο βοηθός του δικαστή και ο εμπειρογνώμονας των διαδίκων δεν μπορούν να ζητήσουν ή να εισπράξουν από τον δικαιούχο της συνδρομής αποζημίωση ή επιστροφή άλλη εκτός της προβλεπόμενης από το νόμο. Κάθε αντίθετη δέσμευση είναι άκυρη και η παράβαση της εν λόγω απαγόρευσης συνιστά σοβαρό πειθαρχικό σφάλμα.

Στην περίπτωση αστικής αγωγής που ασκείται στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, πρέπει να γίνεται παραπομπή στο άρθρο 108 του ενιαίου κειμένου (T.U.) για τα δικαστικά έξοδα. Η παροχή της νομικής συνδρομής έχει ωστόσο στην πράξη ίδια αποτελέσματα με αυτά που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις.

13. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι μερική νομική συνδρομή, ποιος θα καταβάλει τα υπόλοιπα έξοδα;

Οι διατάξεις σχετικά με τη νομική συνδρομή δεν προβλέπουν τη μερική συνδρομή.

14. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, θα καλύπτει αυτή τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως θα ασκήσω μετά τη δίκη ;

Η νομική συνδρομή καλύπτει όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας και όλα τα στάδια της δίκης καθώς και όλες τις ενδεχόμενες διαδικασίες που προκύπτουν ή συνδέονται με αυτή (για παράδειγμα την εκτέλεση).

Ωστόσο, ο δικαιούχος της συνδρομής που ηττήθηκε δεν μπορεί να τύχει συνδρομής για την άσκηση έφεσης, εκτός από την περίπτωση αγωγής αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής δίκης.

15. Εάν γίνει δεκτό ότι δικαιούμαι νομική συνδρομή, μπορεί το ευεργέτημα αυτό να ανακληθεί πριν το πέρας της δίκης (ή ακόμα και μετά τη δίκη) ;

Εάν οι προϋποθέσεις που αφορούν τα εισοδήματα για την παροχή της συνδρομής μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο αρμόδιος δικαστής ανακαλεί την απόφαση παροχής της νομικής συνδρομής.

Επίσης, η νομική συνδρομή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, από τον αρμόδιο δικαστή εάν αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγησή της ή εάν ο ενδιαφερόμενος ενήργησε ή προσέφυγε στη δικαιοσύνη κακόπιστα ή διέπραξε σοβαρό σφάλμα.

Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώνεται η μεταβολή των εισοδημάτων ενώ στις άλλες περιπτώσεις έχει αναδρομικό αποτέλεσμα. Η ανάκληση συνεπάγεται την ανάκτηση του ποσού που είχε αναλάβει το κράτος.

Εάν η οικονομική υπηρεσία ανιχνεύσει ψευδείς δηλώσεις ζητά την ανάκληση της παροχής της συνδρομής και διαβιβάζει τα συναφή έγγραφα στον αρμόδιο εισαγγελέα για την ενδεχόμενη άσκηση ποινικής δίωξης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και κατόπιν αίτησης των δικαστικών αρχών ή με πρωτοβουλία της οικονομικής υπηρεσίας μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι ως προς το εάν εξακολουθούν να υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παροχή της συνδρομής.

Οι ψευδείς δηλώσεις ως προς το ποσό των αποκτηθέντων εισοδημάτων τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ενός έως πέντε ετών και χρηματική ποινή 309,87 ευρώ έως 1549,37 ευρώ. Η ποινή είναι μεγαλύτερη εάν αυτές οι ψευδείς δηλώσεις οδήγησαν στην παροχή ή διατήρηση της νομικής συνδρομής.

Η καταδίκη συνεπάγεται την αναδρομική ανάκληση της παροχής της συνδρομής και την ανάκτηση από τον υπεύθυνο του ποσού που κατέβαλε το κράτος.

16. Εάν απορριφθεί η αίτηση που έχω υποβάλει για την παροχή νομικής συνδρομής, μπορώ να προσφύγω κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης ;

Εάν το συμβούλιο του αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου απορρίψει ή κηρύξει απαράδεκτη την αίτηση παροχής νομικής συνδρομής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επαναλάβει την αίτησή του ενώπιον του αρμόδιου δικαστή, ο οποίος θα εκδώσει σχετική απόφαση.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προστασία εγκαταλελειμμένου ανήλικου· διαδικασίες στον τομέα της γονικής μέριμνας

Ο Νόμος 149 της 28ης Μαρτίου 2001 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 96/2001) εισήγαγε τον υποχρεωτικό αυτεπάγγελτο διορισμό συνηγόρου στις διαδικασίες δήλωσης εγκατάλειψης ανηλίκων, καθώς και στις διαδικασίες στον τομέα της γονικής μέριμνας (περιορισμοί και έκπτωση από τη γονική μέριμνα).

Ο νόμος, ο οποίος χρειάζεται την έγκριση κανόνων εφαρμογής, θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2003 (Ν.Δ. αριθ. 126 του 2002).

Μέχρι τότε, στις διαδικασίες που προβλέπονται από το Νόμο αριθ. 184/1983, (διαδικασίες διακήρυξης της δυνατότητας υιοθεσίας και διαδικασία υιοθεσίας) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ενιαίου κειμένου (T.U.) αριθ. 115/2002, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ενιαίου κειμένου (T.U.), δυνάμει του οποίου το κράτος βαρύνεται με:

 • την αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου και των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται αυτεπάγγελτα ή από τα μέρη·
 • την αποζημίωση και τα έξοδα των δικαστών, των υπαλλήλων και των δικαστικών επιμελητών για την εκτέλεση πράξεων εκτός της έδρας του δικαστηρίου·
 • τα έξοδα και την αποζημίωση για τους μάρτυρες και τους συμβολαιογράφους·
 • τα δικαιώματα και την αποζημίωση στους δικαστικούς επιμελητές για τις κοινοποιήσεις και τις πράξεις εκτέλεσης.
Όσον αφορά τις διαδικασίες στον τομέα της γονικής μέριμνας, εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας.

Διαδικασίες απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών

Στην περίπτωση που ασκείται προσφυγή κατά των αποφάσεων απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών, η αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου και του βοηθού δικαστή βαρύνουν το κράτος και υπολογίζονται από τον αρμόδιο δικαστή.

Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του προέδρου της αρμόδιας δικαστικής υπηρεσίας.

Διαδικασία απαγόρευσης και αντίληψης που κινείται από τον εισαγγελέα

Τα έξοδα διέπονται από τις γενικές διατάξεις.

Αντίθετα, η αμοιβή που οφείλεται στον εμπειρογνώμονα του ατόμου που θα κηρυχθεί υπό απαγόρευση ή υπό αντίληψη, ή στον εμπειρογνώμονα του βοηθού δικαστή προκαταβάλλεται από το κράτος.

Όταν η απόφαση τελεσιδικήσει, το κράτος μπορεί να ανακτήσει το ποσό των εξόδων από τους επιτρόπους ή αντιλήπτορες, όταν ο δικαστής, με βάση τα υποβληθέντα έγγραφα ή τις επαληθεύσεις της οικονομικής υπηρεσίας, διαπιστώσει ότι έχει γίνει υπέρβαση του καθορισμένου ανώτατου ορίου όσον αφορά τα εισοδήματα για την παροχή της νομικής συνδρομής στις αστικές διαδικασίες.


« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Ιταλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 23-03-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο