Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Italien

Seneste opdatering : 23-03-2005
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Italien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Hvem kan få retshjælp? 3.
4. Bevilges der retshjælp til alle tvister? 4.
5. Findes der en særlige procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen? 7.
8. Hvor skal ansøgningen sendes hen? 8.
9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp? 9.
10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger din advokat? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Er der mulighed for at klage over afslag på retshjælp? 16.

 

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem?

(Lovgivning på området) - De forskellige retsafgifter og procedurer i forbindelse med retshjælp samt selve den offentligt finansierede retshjælp reguleres af en eneste retsakt, nemlig Præsidentdekret nr. 115 af 30. maj 2002 (offentliggjort i italienske lovtidende (G.U.) nr. 139/2002).

Lov nr. 794 af 13. juni 1942 med senere ændringer omhandler advokatens salær i civil- og handelsretlige samt forvaltnings- og skatteretlige sager. Salæret for hver juridisk ydelse beregnes på grundlag af en prisoversigt, der er godkendt ved ministerielt dekret nr. 585 af 1994.

(Sagsomkostninger) - Bredt fortolket omfatter omkostningerne i forbindelse med en civil- eller handelsretlig sag både retsafgifter samt udgifter og salær i forbindelse med forsvaret.
Retsafgifterne består i en fast afgift ved sagens indledning og andre afgifter, der eventuelt kan komme på tale (såsom udgifter til sagkyndige eller til kopiering af sagsakter f.eks.).

Medmindre loven foreskriver noget andet, skal retsafgiften efter ovennævnte dekret nr. 115 af 2002 betales i alle instanser og for hver enkelt sag, herunder konkursprocedurer og procedurer for foreløbige retsmidler.

Navnlig skal der ikke betales retsafgift ved familie- og personretlige sager, der er omhandlet i den italienske retsplejelovs bind IV (f.eks. separation, mindreårige, formueforhold mellem ægtefæller), sikrende retsmidler (f.eks. udlæg som sikkerhed for gæld), sager vedrørende fast ejendom og fuldbyrdelsessager, sager vedrørende børnebidrag og under alle omstændigheder alle sager vedrørende børn (sager om forældremyndighed f.eks.) samt sager om kompetence.

TopTop

Det indledende processkrift skal indeholde parternes begrundelse for ansøgning om fritagelse fra afgift.

Civilretlige erstatningssager inden for rammerne af en straffesag er også undtaget fra retsafgiften, hvis der bare anmodes om afsigelse af en principiel dom. Hvis der anmodes om afsigelse af selv en foreløbig dom om betaling af erstatning, skal retsafgiften betales i tilfælde af medhold.

Afgiftsbeløbet afhænger af sagens omfang og karakter, men beløber sig til mellem mindst 62 EUR og højst 930 EUR.

(Betalingsforpligtelse) - Hver af parterne betaler de omkostninger, der er forbundet med de procedurehandlinger, de hver især foretager, og når loven eller dommeren bestemmer det, skal de forudbetale de nødvendige procedurehandlinger (udgifter til sagkyndige f.eks.). For retshjælpsmodtagere betaler staten disse udgifter.

Især skal den faste retsafgift betales af den part, der indleder sagen eller indgiver det indledende processkrift, eller som i fuldbyrdelsessager indgiver en anmodning om stævning eller tvangsauktion.

Sagskravets beløb angives af sagsøger i det indledende processkrift. Den anden part skal betale en ekstraafgift, hvis han fremsætter et modkrav eller et selvstændigt krav, som forhøjer de samlede beløbskrav.

(Kriterier for omkostningernes fordeling) - Generelt dømmer dommeren i den endelige retsafgørelse den part, der skal refundere sagsomkostningerne til den vindende part.

Afgørelser om betaling af sagsomkostninger træffes alene af dommeren, som også kan fastsætte en hel eller delvis fritagelse ved tvistens afslutning. Dommeren skal her tage hensyn til påstandens samlede berettigelse. Dommerens afgørelse kan ankes.

TopTop

Den tabende part refunderer den vindende part såvel afgifter og advokatsalær som udgifter til sagkyndige, som retten eller parterne måtte have udpeget, og som beregnes af dommeren. Den tabende part skal også betale andre eventuelle udgifter i forbindelse med sagen, beregnet af justitssekretæren, samt udgifter til forkyndelse af dommen.

2. Hvad er retshjælp?

Retshjælp hedder i det italienske retssystem "patrocinio a spese dello Stato" og ydes til forsvar for personer, hvis midler er utilstrækkelige, og omfatter fritagelse fra betaling af visse udgifter (betales af det offentlige) og forhåndsudbetaling af andre udgifter .

Hvis du har fået bevilget retshjælp, skal du ikke betale den faste retsafgift, de løbende forkyndelsesgebyrer, visse andre gebyrer (berammelse, tinglysning) eller kopieringsgebyrer.
De beløb, der forhåndsudbetales af det offentlige, er følgende:

 1. advokatens salær og omkostninger
 2. vederlag og transportudgifter for dommere, embedsmænd og fogeder, når de foretager handlinger uden for retten
 3. vederlag og transportudgifter for vidner, dommerfuldmægtige og parternes sagkyndige, samt sidstnævntes omkostninger i forbindelse med udførelsen af deres opgave
 4. udgifter i forbindelse med offentliggørelse af foranstaltninger truffet af dommeren
 5. udgifter i forbindelse med de af retten pålagte forkyndelser.

Staten kan forsøge at inddrive beløbene hos den tabende part, men lykkes dette ikke, kan staten inddrive beløbet hos retshjælpsmodtageren, hvis han ved at vinde sagen eller på anden måde efter sagens afslutning har indtjent seks gange retshjælpsbeløbet, ligesom staten kan inddrive beløbet efter udeblivelse, eller hvis kravet er blevet betalt. Der gælder særlige bestemmelser for at sikre tilbagebetaling i tilfælde af sagens afslutning på grund af udeblivelse eller manglende overholdelse af juridiske betingelser.

TopTop

3. Hvem kan få retshjælp?

Der kan bevilges retshjælp til civilretlige sager og fuldbyrdelsessager (separation, samværsret, forældremyndighed f.eks.) til ubemidledes forsvar, når deres påstande ikke synes fuldstændigt ubegrundede.

Det offentlige kan bevilge retshjælp til personer, hvis skattepligtige indkomst i henhold til sidste selvangivelse ikke overstiger 9 269,22 EUR. Indkomstgrænsen ajourføres hvert andet år af Justitsministeriet på grundlag af ISTAT-indekset over forbrugerpriser.

Hvis ansøgeren bor sammen med en ægtefælle eller et andet familiemedlem, lægges de forskellige indkomster sammen.

Indkomstberegningen sker under hensyntagen til skattefrie indtægter.

Når det drejer sig om personlige rettigheder, ses der kun på personlig indkomst, hvilket også er tilfældet, hvis ansøgerens interesser er i konflikt med de resterende samboende familiemedlemmers.

Reglerne for de italienske statsborgere gælder også udlændinge og statsløse, der lovligt opholder sig på italiensk område på tidspunktet for begyndelsen af det forhold eller de omstændigheder, der er genstand for den pågældende retssag, og reglerne gælder ligeledes almennyttige foreninger eller sammenslutninger, der ikke udøver erhvervsaktivitet med gevinst for øje.

4. Bevilges der retshjælp til alle tvister?

Der bevilges retshjælp til alle former for civilretlige tvister og sager om frivillig voldgift.

Der bevilges ikke retshjælp til tvister om overdragelse af fordringer og andre tredjemandsrettigheder, undtagen hvis overdragelsen fandt sted som betaling for fordringer eller forhold, der bestod inden overdragelsen.

TopTop

5. Findes der en særlige procedure i hastesager?

Der findes ingen særlige procedure i hastesager, men der skal dog tages stilling til ansøgningen inden for en meget kort frist (10 dage), og efter et generelt princip i bestemmelserne om retshjælp skal afgørelsen om ansøgningen i hastetilfælde træffes øjeblikkelig.

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

Det italienske Justitsministerium er efter de seneste lovændringer på området for øjeblikket i færd med at udarbejde et ansøgningsskema.

Personer, der mener at opfylde betingelserne i loven, kan uden at bruge noget skema ansøge om bevilling om retshjælp på hvilket som helst tidspunkt under retssagen, og ansøgningen skal underskrives, da den ellers ikke kan behandles.

Underskriften bekræftes af advokaten eller efter anvisningerne i artikel 38 i Præsidentdekret (DPR) nr. 445 fra 2000 (undertegnelsen bør finde sted i nærværelse af en retsembedsmand, men ansøgningen kan ligeledes indgives ledsaget af en fotokopi af underskriverens id-bevis).

Ansøgningen kan indsendes pr. fax eller e-post efter de sædvanlige bevisbetingelser.

7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen?

Ansøgningen udformes på et blankt stykke papir og skal for at kunne behandles indeholde følgende:
 1. selve ansøgningen med angivelse af den pågældende retssag
 2. navn og adresse på ansøgeren og de familiemedlemmer, der i henhold til folkeregistret har samme bopæl, samt deres respektive id-numre
 3. ansøgerens erklæring om at opfylde indkomstbetingelserne for at kunne få retshjælp med nøjagtig angivelse af den samlede indkomst, så dette kan vurderes
 4. en underskrevet erklæring om under retssagens hele forløb at ville meddele enhver ændring, der måtte indtræde i indkomstforholdene i forhold til det foregående år inden 30 dage at regne fra et år efter ansøgningens indgivelse eller inden 30 dage efter eventuelle andre tidligere meddelelser om indkomstændringer.
For at kunne behandles skal ansøgningen også indeholde en beskrivelse af sagens faktiske og juridiske omstændigheder, der kan påvise at ansøgerens påstand ikke er fuldstændigt ubegrundet, herunder de beviser, ansøgeren ønsker at fremlægge.

Med hensyn til indtægter i udlandet skal tredjelandsstatsborgere vedlægge en attest fra de kompetente konsulære myndigheder om oplysningernes korrekthed.

TopTop

På anmodning af dommeren eller advokatsamfundet skal ansøgeren fremlægge nødvendig dokumentation for at bevise korrektheden af ansøgningens oplysninger, da ansøgningen ellers ikke kan behandles.

8. Hvor skal ansøgningen sendes hen?

Ansøgningen om retshjælp kan kun indgives af ansøgeren eller dennes advokat, og fremsendes med anbefalet post til advokatrådet (Consiglio dell'ordine degli avvocati) i den retskreds, hvor sagen kører, eller hvis sagen endnu ikke er indledt, i den retskreds, der er kompetent til at træffe afgørelse i sagen.

Ved en kassationssag er det advokatrådet i den retskreds, hvor den ankede dom er afsagt, som er kompetent.

Advokatrådet skal inden 10 dage bevilge foreløbig retshjælp, hvis ansøgerens indkomst ikke overstiger den fastlagte grænse, og hvis ansøgerens påstand ikke er fuldstændigt ubegrundet.

For civilretlige erstatningssager inden for rammerne af en straffesag skal ansøgningen indgives eller indsendes til det kompetente retskontor, som derefter foretager det nødvendige.

9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp?

En kopi af advokatrådets afgørelse om bevilling eller afslag på ansøgningen, eller om at ansøgningen ikke kan antages til behandling, fremsendes til ansøgeren og til dommeren.

Hvis ansøgeren sidder i fængsel, forkyndes kopien for ham efter de specielle regler, der findes i strafferetsplejen.

10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp?

11. Hvem vælger din advokat?

Når du har fået bevilget retshjælp, kan du vælge en advokat fra en liste over retshjælpsadvokater. Listen opstilles af advokatrådet ved den andeninstansret, som den kompetente ret til at træffe afgørelse henhører under, eller som den ret, hvor sagen kører, henhører under.

Når du har fået bevilget retshjælp, kan du udpege en sagkyndig, hvis loven tillader det.

TopTop

Ved kassationssager vælges advokaten fra de lister, som opstilles af advokatrådet ved den andeninstansret, som den ret, der har truffet den ankede afgørelse, henhører under.

Listen over retshjælpsadvokater består af uddannede advokater, som selv har ønsket at blive optaget og opfylder de nødvendige betingelser for at virke som forsvarsadvokat.

Advokatrådet bestemmer, hvem der skal optages på listen efter følgende kriterier: advokatens kvalifikationer, faglig erfaring på mindst seks år og fravær af disciplinære sanktioner.

Optagelse på listen kan til enhver tid trækkes tilbage, og listen fornys og offentliggøres hvert år af den pågældende retskreds.

Modtager du retshjælp, er det vigtigt, at din advokat i tilfælde af annullering af retsmødet på grund af din eller den anden parts udeblivelse anmoder om sagens ophævelse (artikel 309 i den italienske retsplejelov). Hvis ikke kan der blive tale om disciplinære sanktioner.

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Hvis du har fået bevilget retshjælp, er du fritaget fra betaling af visse omkostninger, og det offentlige betaler på forhånd visse andre omkostninger, se nærmere herom i artikel 131 i præsidentdekret nr. 115 af 2002. Retshjælpen dækker samtlige sagsomkostninger, der er nævnt i dekretet, herunder parternes sagkyndige. Omkostninger til udenretslig sagkundskab dækkes derimod ikke.

Advokatens salær og vederlag beregnes af dommeren på forskellige tidspunkter i løbet af retssagen og under alle omstændigheder, når advokatens opgave ophører.

På samme tidspunkter er det også muligt, at der beregnes salær til dommerfuldmægtigen og parternes sagkyndige.

TopTop

Kendelsen om betaling af omkostninger meddeles dig og de øvrige parter, herunder anklagemyndigheden, og denne kendelse kan ankes.

Advokaten, dommerfuldmægtigen og parternes sagkyndige kan ikke anmode dig om andre betalinger eller refunderinger end dem, der er omhandlet i loven. En sådan anmodning eller din accept heraf er ugyldig, og en overtrædelse af dette forbud udgør en grov disciplinærfejl.
I forbindelse med en civilretlig procedure inden for rammerne af en straffesag er det artikel 108 i præsidentdekretet, der bestemmer sagsomkostningerne. Hvis du har fået bevilget retshjælp, er bestemmelserne dog næsten de samme som de almindelige bestemmelser.

13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp?

I Italien findes der ikke delvis gratis retshjælp.

14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen?

Retshjælpen omfatter alle retssystemets instanser og alle faser i retssagens forløb, samt eventuelle underordnede eller sideordnede procedurer (f.eks. fuldbyrdelse).

Hvis du som retshjælpsmodtager taber sagen, kan du ikke få retshjælp til en ankesag, bortset fra hvis det drejer sig om en erstatningssag inden for rammerne af en straffesag.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

Hvis dine indkomstforhold ændrer sig under sagsforløbet, så de overstiger indkomstgrænsen for at komme i betragtning til retshjælp, trækker dommeren retshjælpsbevillingen tilbage.

Dommeren kan også trække retshjælpen tilbage, hvis det viser sig, at betingelserne for bevillingen ikke er opfyldt, eller hvis du som part i sagen har handlet i ond tro eller begået en grov fejl.

Retshjælpen trækkes tilbage fra og med det tidspunkt, hvor indkomstændringen konstateres, hvorimod tilbagetrækningen i de øvrige tilfælde sker med tilbagevirkende kraft. Staten geninddriver så beløbet.

Hvis udbetalingskontoret opdager forkerte oplysninger, vil kontoret anmode om, at retshjælpen trækkes tilbage, og kontoret vil fremsende dokumentation til anklagemyndigheden med henblik på indledning af en eventuel straffesag.

Retsmyndighederne eller udbetalingskontoret kan løbende under retssagen anmode om kontrol af, om bevillingsbetingelserne fortsat er opfyldt.

Forkerte oplysninger om indkomstforhold kan medføre fængselsstraf i fra et til fem år samt bøde på mellem 309,87 og 1 549,37 EUR. Straffen er strengere, hvis de forkerte oplysninger har ført til bevilling eller opretholdelse af retshjælp.

En dom medfører, at retshjælpen trækkes tilbage med tilbagevirkende kraft, og det offentlige geninddriver beløbet.

16. Er der mulighed for at klage over afslag på retshjælp?

Hvis advokatrådet afslår din ansøgning eller erklærer, at den ikke kan behandles, kan du ansøge på ny til dommeren, som træffer afgørelse ved kendelse.

Yderligere oplysninger

Omsorgssvigt af mindreårige, sager om forældremyndighed

Lov nr. 149 af 28. marts 2001 (Statstidende nr. 96/2001) giver obligatorisk forsvar i sager om omsorgssvigt af mindreårige og i sager om forældremyndighed (begrænsninger i eller ophævelse af forældremyndighed).

Loven, hvis gennemførelsesbestemmelser endnu ikke er vedtaget, træder i kraft den 1. juli 2003 (lovdekret nr. 126 fra 2002).

I retssager under lov nr. 184 fra 1983 (sager om godkendelse som adoptivforældre og adoptionssager) er det indtil da bestemmelserne i præsidentdekret nr. 115 fra 2002, der finder anvendelse, nemlig artikel 143 hvori det fastlægges, at det offentlige dækker følgende:

 1. salær og andre vederlag til advokat og de af retten eller parterne udpegede sagkyndige
 2. vederlag og udgifter i forbindelse med dommere, retsembedsmænd, fogeder ved fuldbyrdelse uden for den retskreds, hvor sagen kører
 3. vidners og notarers udgifter og vederlag
 4. gebyrer og vederlag til fogeder i forbindelse med forkyndelse og fuldbyrdelse.
I sager om forældremyndighed gælder bestemmelserne om forligsprocedurer.

Sager om udvisning af tredjelandsstatsborgere

Når der gøres indsigelse over for afgørelser om udvisning af tredjelandsstatsborgere betaler det offentlige advokatens og dommerfuldmægtigens salær og andre udgifter efter dommerens beregning.

Justitssekretærens afgørelsen kan ankes.

Sager om nedlæggelse af forbud og sager om inhabilitet indledt af statsadvokaturen

Omkostningerne følger de almindelige bestemmelser.

Det offentlige udbetaler til gengæld på forhånd salær til dommerfuldmægtig og til sagsøgtes sagkyndige.

Når den endelige retsafgørelse er truffet, kan det offentlige geninddrive omkostningsbeløbet hos værger eller kuratorer, hvis dommeren har konstateret, at indkomstgrænsen for at komme i betragtning til retshjælp til civilretlige sager er oversteget i henhold til udbetalingskontorets dokumentation og kontrol.


« Retshjælp - Generelle oplysninger | Italien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 23-03-2005

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige