Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Ierland

Laatste aanpassing: 23-03-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Ierland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen? 4.
5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 5.
6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 6.
7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 7.
8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 8.
9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 10.
11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald? 12.
13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 14.
15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces? 15.
16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan? 16.

 

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

2. Wat is rechtsbijstand?

De Legal Aid Board (Raad voor Rechtsbijstand) biedt juridisch advies en rechtsbijstand in civielrechtelijke zaken aan personen die voldoen aan de eisen van de Civil Legal Aid Act (wet op de rechtsbijstand in civielrechtelijke zaken) van 1995 en de Regulations (uitvoeringsbesluiten) daarvan.

Onder rechtsbijstand wordt verstaan vertegenwoordiging door een advocaat (solicitor of barrister) voor de volgende rechtbanken: District Court, Circuit Court, High Court en Supreme Court. Voor procedures voor “tribunals” kan geen rechtsbijstand worden verkregen, behalve voor asielzaken. Personen die overwegen een procedure aan te spannen voor een tribunal kunnen echter wel advies en hulp krijgen.

Onder juridisch advies wordt verstaan elk schriftelijk of mondeling advies dat wordt gegeven door een advocaat van de Board of door een door de Board aangestelde advocaat over de toepassing van het Ierse recht op specifieke omstandigheden die zijn ontstaan in verband met de persoon die om juridische diensten verzoekt.

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

De kosten van een proces variëren naargelang van de betrokken rechtbank, de procedure en de complexiteit van de zaak.

Als u voldoet aan de eisen inzake financiële draagkracht en als u afhankelijk bent van een bijstandsuitkering of als uw beschikbare inkomen lager is dan 8.300 EUR, wordt uw eigen bijdrage als volgt berekend:

 • Als u om juridisch advies verzoekt - 10 procent van het verschil tussen uw beschikbare inkomen en 8.300 EUR, met een minimum van 6 EUR en een maximum van 100 EUR.
 • Als u om rechtsbijstand verzoekt - 35 EUR plus 25 procent van het verschil tussen uw beschikbare inkomen en 8.300 EUR.
 • Als u om rechtsbijstand verzoekt en uw beschikbare vermogen hoger is dan 3.200 EUR, kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Voor juridisch advies is geen eigen bijdrage uit het vermogen verschuldigd.

4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen?

Ook verzoekers uit het buitenland die voldoen aan de eisen met betrekking tot de financiële draagkracht en aan de inhoudelijke criteria zoals neergelegd in de Civil Legal Aid Act en de Regulations, komen in aanmerking voor rechtsbijstand in Ierland; voorwaarde is daarbij wel dat de procedure binnen de Ierse jurisdictie valt.

Hoewel de meeste aanvragen voor rechtsbijstand afkomstig zijn van mensen die in Ierland woonachtig zijn, kan een persoon die buiten Ierland woont, ongeacht of hij Iers onderdaan is, om rechtsbijstand en/of juridisch advies in Ierland verzoeken, mits de door hem/haar gevraagde rechtsbijstand of advisering verband houdt met een juridische kwestie die onder Iers recht valt, en meestal ook als het geschil betrekking heeft op roerende of onroerende zaken die zich in Ierland bevinden. Personen die buiten Ierland wonen moeten hetzelfde onderzoek naar de financiële draagkracht als Ierse verzoekers ondergaan om te bepalen of zij voor rechtsbijstand in aanmerking komen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Zonder toepassing van de criteria van het onderzoek naar de financiële draagkracht wordt juridische hulp verleend voor gerechtelijke procedures op basis van de Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act (Wet inzake kinderontvoering en inzake tenuitvoerlegging van rechterlijke bevelen betreffende voogdij) van 1991 en de Maintenance Orders Act (wet inzake rechterlijke bevelen met betrekking tot alimentatie) van 1974 (waarbij het gaat om invordering van alimentatie in rechtsgebieden waarmee een wederkerigheidsovereenkomst bestaat).

In het algemeen wordt geen juridisch advies verleend als de verzoeker, zonder in financiële problemen te komen, juridisch advies buiten de Civil Legal Aid Act om zou kunnen verkrijgen. Dit geldt in het algemeen wanneer diensten kunnen worden verkregen uit andere bronnen, bijvoorbeeld van adviesbureaus of van een andere overheidsinstantie.

Advies op het gebied van het strafrecht valt buiten de werkingssfeer van de Civil Legal Aid Act. Wel kan bijstand worden verleend aan klagers in verkrachtingszaken.

De Legal Aid Board moet er, voordat hij toestemming geeft voor het verlenen rechtsbijstand, van overtuigd zijn dat het op basis van bijvoorbeeld het juridische belang van de zaak en het waarschijnlijke resultaat redelijk is om een zaak aanhangig te maken of zich tegen een aanklacht te verweren. De criteria zijn onder meer: de kans van slagen, redelijke gronden om de zaak aanhangig te maken of verweer te voeren tegen de aanklacht, de mogelijkheden om het probleem langs niet-gerechtelijke weg naar tevredenheid op te lossen (bijv. bemiddeling, onderhandelen of een schikking) en de mogelijkheden voor de ontvanger van rechtsbijstand om procesvertegenwoordiging buiten de Civil Legal Aid Act om te verkrijgen (bijv. betaling van kosten door de verzekering).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

Er wordt onderzocht of er redenen zijn om verzoekers anders te behandelen dan volgens de normale procedure, waarbij zij strikt op basis van chronologische volgorde op een wachtlijst worden geplaatst voor een afspraak met een advocaat. Voorrang wordt gegeven aan verzoekers om juridische diensten in de volgende categorieën zaken:
 • procedures in verband met kinderontvoering;
 • gevallen waarin reëel gevaar bestaat dat kinderen zonder toestemming van de verzoeker buiten het betrokken rechtsgebied worden gebracht;
 • procedures in verband met kinderbescherming;
 • geweld binnen het gezin;
 • wanneer op grond van het Statute of Limitations (verjaringswet) het gevaar bestaat dat, tenzij onmiddellijk actie wordt ondernomen, de uiterste termijn om zaken in het geding te brengen, verstrijkt;
 • wanneer het gevaar bestaat dat termijnen verstrijken op grond van andere wettelijke bepalingen;
 • wanneer het gevaar bestaat dat bezittingen verdwijnen, zodat de vordering van de verzoeker niet daarop verhaald kan worden.

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Voor het aanvragen van juridische diensten kan men zich wenden tot het dichtstbijzijnde Law Centre van de Legal Aid Board. Dat kan schriftelijk of telefonisch, maar men kan er ook persoonlijk langsgaan.

Indien de verzoeker telefonisch contact opneemt om een verzoek in te dienen, wordt hem gevraagd persoonlijk langs te komen om een aanvraagformulier in te vullen en om vast te stellen of hij wat financiële draagkracht betreft in aanmerking komt voor rechtsbijstand. Als het voor de verzoeker moeilijk is om persoonlijk een Law Centre te bezoeken, is aanvraag per post mogelijk en gewoonlijk de aangewezen weg.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Zonder toepassing van de criteria van het onderzoek naar de financiële draagkracht wordt juridische hulp verleend voor gerechtelijke procedures op basis van de Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act (Wet inzake kinderontvoering en inzake tenuitvoerlegging van rechterlijke bevelen betreffende de voogdij) van 1991 en de Maintenance Orders Act (wet inzake rechterlijke bevelen met betrekking tot alimentatie) van 1974 (waarbij het gaat om invordering van alimentatie in rechtsgebieden waarmee een wederkerigheidsovereenkomst bestaat).

Een lijst met adressen en telefoonnummers van alle Law Centres waarvan rechtsbijstandsverlening de hoofdactiviteit of nevenactiviteit is, is te vinden op de Website van de Board.

7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

Voor juridische diensten moet het aanvraagformulier LAA3, met inbegrip van een verklaring omtrent het probleem waarvoor de verzoeker juridische diensten aanvraagt, volledig worden ingevuld en door de verzoeker worden ondertekend.

De verzoeker moet ook de formulieren voor het onderzoek naar de financiële draagkracht invullen en ondertekenen.

8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Een lijst met adressen en telefoonnummers van alle Law Centres, waarvan rechtsbijstandsverlening de hoofdactiviteit of nevenactiviteit is, is te vinden op de Website van de Board.

9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Voor verzoekers die qua financiële draagkracht in aanmerking komen, wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met een advocaat volgens de wachtlijstprocedure. Als het voorwerp van de zaak tot de vastgestelde prioritaire categorieën behoort, kan de verzoeker met voorrang een afspraak krijgen. De afspraak voor de verzoeker wordt gewoonlijk gemaakt met een van de advocaten die in dienst zijn bij de Legal Aid Board en vindt plaats in een van de kantoren van deze Board.

Vóór de eerste afspraak betaalt de verzoeker de eigen bijdrage voor juridisch advies en krijgt hij een ontvangstbewijs.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bij het eerste gesprek legt de advocaat uit dat, wanneer de verzoeker als eiser of gedaagde in een proces door een advocaat vertegenwoordigd wil worden, bij de verlening van een certificaat inzake rechtsbijstand een eigen bijdrage voor rechtsbijstand verschuldigd is.

Voor de verkrijging van een certificaat inzake rechtsbijstand kunnen aanvullende inlichtingen gevraagd worden. Afhankelijk van de aard van de zaak kunnen daartoe behoren:

  1. medische rapporten/attesten;
  2. kopieën van verklaringen en/of rapporten die ontvangen of opgesteld zijn door de politie (Gardai);
  3. kopieën van contracten.
Als na ontvangst van alle vereiste inlichtingen wordt geoordeeld dat een aanvraag om rechtsbijstand niet aan de bepalingen van de Civil Legal Aid Act van 1995 en de Regulations van 1996 voldoet, stelt de advocaat de aanvrager schriftelijk in kennis van de afwijzing.

In de betrokken brief worden de gronden vermeld waarop de afwijzing van de aanvraag berust en het/de relevante artikel(en) van de Civil Legal Aid Act en/of de Regulations. In de brief wordt ook vermeld op welke wijze de verzoeker beroep kan instellen bij een Appeal Committee (comité van beroep) van de Board.

10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Als een verzoeker aan de eisen van de Act en de Regulations voldoet, krijgt hij een certificaat inzake rechtsbijstand voor vertegenwoordiging door een advocaat in bepaalde civiele procedures bij de District, Circuit, High and Supreme Courts.

Een certificaat inzake rechtsbijstand machtigt slechts tot juridische dienstverlening voor de daarin vermelde procedure of zaak. Op basis van dit certificaat kan aan de verzoeker geen rechtsbijstand voor andere aangelegenheden verleend worden. Als een verzoeker voor meer dan één zaak rechtsbijstand wil verkrijgen, moet hij per zaak een aparte aanvraag indienen.
Aanvragen voor een certificaat inzake rechtsbijstand worden door een advocaat na overleg met de verzoeker ingediend bij een Law Centre.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Artikel 29, eerste lid, van de Civil Legal Aid Act bepaalt dat een persoon slechts na betaling van een eigen bijdrage in aanmerking komt voor rechtsbijstand of juridisch advies. Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van een financiële beoordeling op basis van de door de verzoeker in zijn verklaring over zijn middelen van bestaan en zijn vermogen (Statement of Means and Capital) verstrekte informatie. Als iemand geen vermogen heeft, is de minimum eigen bijdrage voor rechtsbijstand 35 EUR en het maximum 1.210 EUR.

De volledige bijdrage moet worden betaald bij de retournering van het certificaat inzake rechtsbijstand en voordat juridische diensten worden verleend. De Board kan in uitzonderlijke omstandigheden toestemming geven voor betaling in termijnen. Het volledige bedrag moet echter binnen twaalf maanden en voor de beëindiging van de procedure betaald zijn.

11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Als de verzoeker de voorkeur geeft aan vertegenwoordiging door een bepaalde advocaat van het Law Centre, zal de hoofdadvocaat (Managing Solicitor) bij de toewijzing van een advocaat rekening houden met de wensen van de verzoeker. Bij die beslissing zullen ook andere omstandigheden door de Managing Solicitor in aanmerking worden genomen, bijvoorbeeld de vraag of de door de verzoeker gevraagde advocaat beschikbaar is om de cliënt op een bepaalde zittingsdatum van het gerecht te vertegenwoordigen. Als de door de verzoeker gevraagde advocaat op de datum van de zaak van de verzoeker al een afspraak met een andere cliënt op een andere locatie heeft, moet de Managing Solicitor de verzoeker een andere advocaat toewijzen.

Als de verzoeker al eerder door een advocaat van het Law Centre is vertegenwoordigd, ligt het voor de hand dat de Managing Solicitor in de nieuwe zaak dezelfde advocaat aan die cliënt toewijst. Verzoekers hebben geen absoluut recht om de advocaat van hun keuze te raadplegen of door hem vertegenwoordigd te worden, maar over het algemeen zal de Managing Solicitor bij de toewijzing van de advocaat rekening houden met wensen van de betrokkene. Als een verzoeker de voorkeur geeft aan vertegenwoordiging door een advocaat van zijn/haar eigen geslacht, zal de Managing Solicitor voor zover mogelijk ervoor proberen te zorgen dat aan deze wens wordt voldaan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald?

De in het certificaat gespecificeerde bijdrage voor rechtsbijstand dekt alle met de procedure samenhangende kosten. Het bedrag van de vergoeding voor kosten en schade dat de betrokkene ontvangt als resultaat van het proces of van een buiten rechte tot stand gekomen schikking, moet echter aan de Legal Aid Board worden afgedragen. De Board heeft het recht de door hem gemaakte kosten af te trekken van geldsommen die u ontvangt, behoudens bepaalde uitzonderingen. Dit geldt ook voor schikkingen met een ontvanger van rechtsbijstand in zaken betreffende het huwelijk, overeenkomsten tussen echtgenoten inzake scheiding van tafel en bed en door de rechter uitgesproken scheidingen van tafel en bed. Als de totale door de Board gemaakte kosten voor de verlening van rechtshulp lager zijn dan het totale door of namens u als eigen bijdrage betaalde bedrag of dan het als vergoeding van kosten of schade ontvangen bedrag, of wanneer een zakelijke zekerheid in aanmerking wordt genomen, zal het saldo aan u gerestitueerd worden.

13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand?

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

Op basis van een certificaat inzake rechtsbijstand worden juridische diensten verleend voor de daarin vermelde procedure of zaak. Wanneer die procedure of zaak is afgerond, is het certificaat niet langer geldig. Een verzoeker die aanvullende hulp wil die eventueel verband houdt met de oorspronkelijke zaak, kan om aanpassing van het certificaat of om een nieuw certificaat verzoeken. Het hangt van de concrete omstandigheden van de zaak af of een aanpassing dan wel een nieuw certificaat vereist is; de advocaat zal ter zake adviseren.

15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces?

Als u onjuiste informatie verstrekt of feiten achterhoudt (bijvoorbeeld met betrekking tot een verandering van uw financiële situatie) of als u zich onredelijk gedraagt, kan de verlening van juridisch advies of rechtsbijstand of beide worden ingetrokken en kunnen alle ten behoeve van u gemaakte kosten op u worden verhaald.

16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan?

Een verzoeker die door een beslissing van de Board wordt benadeeld, kan om herziening van die beslissing verzoeken. Als de verzoeker herziening van de beslissing wenst, moet nadere schriftelijke informatie worden overgelegd, met een advies van de advocaat van de verzoeker inzake de vraag of de beslissing al dan niet moet worden gehandhaafd. Verzoekers kunnen om herziening verzoeken via het Law Centre.

Een verzoeker die benadeeld is door een beslissing van de Board of door een herziening van een beslissing van de Board, kan tegen die beslissing beroep instellen bij een comité van de Board. Als de verzoeker beroep tegen de beslissing wil instellen, moet dit worden ingediend bij een Appeal Committee (comité van beroep) van de Board. Verzoeken voor het instellen van beroep tegen een beslissing kunnen rechtstreeks bij de Board of via het Law Centre worden ingediend.

Nadere informatie ten behoeve van een herziening of beroep moet verstrekt worden binnen een maand na de datum waarop de verzoeker is ingelicht over het feit dat hij geen recht heeft op de aangevraagde dienst.

Het Appeal Committee bestaat uit een voorzitter en vier leden, van wie twee vóór hun aanstelling bij de Board hetzij praktiserend barrister (advocaat bij hogere gerechten) hetzij praktiserend solicitor (advocaat bij lage gerechten) waren. In het Committee hebben geen personen zitting die bij de oorspronkelijke beslissing betrokken waren.

Nadere inlichtingen

Nadere inlichtingen inclusief een lijst met adressen en telefoonnummers van alle Law Centres zijn te vinden op de Website van de Board.

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Ierland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 23-03-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk