Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba > Airija

Naujausia redakcija: 14-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Airija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka? 1.
2. Kas yra teisinė pagalba? 2.
3. Ar galima gauti naudos iš teisinės pagalbos? 3.
4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus? 4.
5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais? 5.
6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą? 6.
7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo? 7.
8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą? 8.
9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali? 9.
10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti? 10.
11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą? 11.
12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas? 12.
13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas? 13.
14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo (apeliacinio skundo), kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas? 14.
15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą? 15.
16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą? 16.

 

1. Kas sudaro bylinėjimosi išlaidas ir kas paprastai jas apmoka?

2. Kas yra teisinė pagalba?

Teisinės pagalbos komisija civilinėse bylose asmenims, kurie atitinka 1995 m. Teisinės pagalbos civilinėse bylose įstatymo ir pagal šį įstatymą priimtų taisyklių reikalavimus, teikia teisinę konsultaciją ir teisinę pagalbą.

Teisinė pagalba – tai teisininko arba advokato atstovavimas nagrinėjant civilines bylas apylinkės, apygardos, Aukštajame teisme arba Aukščiausiajame Teisme. Teisinė pagalba neteikiama nagrinėjant bylas specializuotuose teismuose, išskyrus bylas dėl prieglobsčio. Tačiau asmenims, ketinantiems kreiptis į kurį nors specializuotą teismą, konsultacija ir pagalba gali būti suteikiama.

Teisinė konsultacija – tai rašytinė arba žodinė konsultacija, teikiama Komisijos teisininko arba teisininko ar advokato, kurį Komisija pasamdė Airijos įstatymą taikydama konkrečiomis aplinkybėmis, atsiradusiomis asmeniui siekiant pasinaudoti teisinėmis paslaugomis.

3. Ar galima gauti naudos iš teisinės pagalbos?

Bylos nagrinėjimo išlaidos skiriasi priklausomai nuo teismo, kuriame nagrinėjama byla, procesinių veiksmų ir bylos sudėtingumo.

Jeigu jūs atitinkate lėšų nepakankamumo kriterijų ir esate priklausomas nuo socialinių pašalpų arba jūsų pajamos yra ne didesnės nei 8300 EUR, jūsų įmoka bus apskaičiuojama taip:

 • Jeigu prašote suteikti teisinę konsultaciją – viena dešimtoji dalis skirtumo tarp jūsų gaunamų pajamų ir 8300 EUR, tačiau ne mažiau kaip 6 EUR ir ne daugiau kaip 100 EUR.
 • Jeigu prašote suteikti teisinę pagalbą – 35 EUR ir ketvirtadalis skirtumo tarp jūsų gaunamų pajamų ir 8300 EUR.

Jeigu prašote suteikti teisinę pagalbą ir jūsų turimos lėšos viršija 3200 EUR sumą, jums gali tekti mokėti turto mokestį. Už teisinę konsultaciją turto mokestis nėra mokamas.

viršųviršų

4. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus?

Jeigu teismo procesas priklauso Airijos jurisdikcijai, užsienio pareiškėjai, kurie tenkina įstatymo bei taisyklių nustatytas finansines sąlygas ir bylos aplinkybių sąlygas, Airijoje gali gauti teisinę pagalbą.

Nors dauguma dėl teisinės pagalbos besikreipiančių pareiškėjų gyvena Airijoje, užsienyje gyvenantis asmuo, nepaisant to, ar jis yra Airijos pilietis, gali kreiptis dėl teisinės pagalbos ir (arba) konsultacijos suteikimo Airijoje, jeigu šis asmuo siekia gauti teisinę pagalbą arba konsultaciją, norėdamas išspręsti klausimą, kurį reglamentuoja Airijos teisė, ir paprastai jeigu teisinė pagalba užsienyje gyvenančiam asmeniui yra teikiama, kai nekilnojamasis ar asmeninis turtas, dėl kurio vyksta ginčas, yra Airijoje. Siekiant nustatyti, ar jie gali gauti teisinę pagalbą, jiems, kaip ir Airijos pareiškėjams, taikomas lėšų nepakankamumo kriterijus. Airijos teritorijoje negyvenantiems asmenims taip pat taikomas minėtas finansinio tinkamumo gauti teisinę pagalbą įvertinimas.

Teismo procese, pradėtame pagal 1991 m. Vaikų grobimo ir sprendimų dėl globos vykdymo įstatymą ir 1994 m. Teismo sprendimų priteisti išlaikymą įstatymą (išlaikymo išieškojimo abipusės jurisdikcijos atveju), teisinė pagalba suteikiama nesant prašymo patikrinti, ar asmuo atitinka lėšų nepakankamumo kriterijų.

4.a. Ar teisinę pagalbą galima gauti nagrinėjant visus teisinius ginčus?

Paprastai teisinė konsultacija nesuteikiama, kai pareiškėjas gali be didelių sunkumų gauti teisinę konsultaciją netaikant Teisinės pagalbos civilinėse bylose įstatymo. Tai paprastai taikoma, kai paslaugas galima gauti iš kitų šaltinių, pvz., konsultacinės įstaigos arba kitos valstybinės institucijos.

viršųviršų

Teisinės pagalbos civilinėse bylose įstatymas nenumato galimybės suteikti konsultaciją nagrinėjant baudžiamąsias bylas, išskyrus asmenų, pateikusių skundą išžaginimo bylose, konsultavimą.

Prieš suteikdama teisinę pagalbą Komisija turi įsitikinti, kad ji yra būtina norint dalyvauti arba gintis teismo procese. Taip pat yra atsižvelgiama į faktines bylos aplinkybes ir galimas pasekmes. Yra vertinamos šios aplinkybės: galimybė sėkmingai baigti bylą; pateisinamos priežastys pradėti teismo procesą arba gintis teismo procese; galimybė tinkamai išspręsti problemą kuriuo nors kitu būdu, išskyrus teismo procesą (pvz., tarpininkavimas arba derybos dėl taikaus ginčo išsprendimo); galimybė asmeniui, kuriam suteikta teisinė pagalba, būti atstovaujamam netaikant Teisinės pagalbos civilinėse bylose įstatymo (pvz., galimybė, kad išlaidas padengs draudimo įmonė, ir t. t.).

5. Ar yra konkreti procedūra būtiniausiais atvejais?

Yra atsižvelgiama į tai, ar pareiškėjų prašymai turėtų būti nagrinėjami kita tvarka nei bendroji, pagal kurią pareiškėjams paskiriamas susitikimas su teisininkais; t. y. pagal griežtai nustatytą susitikimų tvarką, kai pareiškėjų vardai ir pavardės yra surašomi sąraše, kuriame nurodomi teisinių paslaugų laukiantys asmenys. Pirmenybė bus teikiama naujiems pareiškėjams, siekiantiems teisinėmis paslaugomis pasinaudoti nagrinėjant toliau išvardytų kategorijų bylas:

 • bylas dėl vaiko pagrobimo;
 • kai yra realus pavojus, kad vaikas be pareiškėjo sutikimo bus pašalintas iš teismo jurisdikcijos;
 • bylas dėl vaiko globos;
 • bylas dėl smurto šeimoje;
 • kai pagal Ieškinio senaties įstatymą yra pavojus, kad gali pasibaigti terminai teismo procesui pradėti, išskyrus atvejus, kai veiksmai atliekami nedelsiant;
 • kai yra pavojus, kad pasibaigs kituose įstatymuose nustatyti senaties terminai;
 • kai yra pavojus, kad turtas bus iššvaistytas ir nebus galimybių patenkinti pareiškėjo reikalavimų.

6. Kur galima gauti teisinės pagalbos prašymo formą?

Asmuo, siekiantis pasinaudoti teisinėmis paslaugomis, gali kreiptis į bet kurį teisės centrą. Jis gali tai daryti kreipdamasis tiesiogiai, skambindamas telefonu arba rašydamas arčiausiai pareiškėjo gyvenamosios vietos esančiam teisės centrui.

viršųviršų

Jeigu prašymas pateikiamas telefonu, pareiškėjas turi skambinti į teisės centrą ir prašymą pateikti asmeniškai, kad būtų galima užpildyti rašytinę prašymo formą ir apskaičiuoti lėšas, nustatant, ar pareiškėjas finansiniu požiūriu turi teisę gauti teisinę pagalbą. Prašymą taip pat galima siųsti paštu, ir paprastai tai yra tinkamas būdas, jeigu pareiškėjas negali pats lengvai paskambinti į teisės centrą.

Teismo procese, pradėtame pagal 1991 m. Vaikų grobimo ir sprendimų dėl globos vykdymo įstatymą ir 1994 m. Teismo sprendimų priteisti išlaikymą įstatymą (išlaikymo išieškojimo abipusės jurisdikcijos atveju), teisinė pagalba suteikiama nesant prašymo patikrinti, ar asmuo atitinka lėšų nepakankamumo kriterijų.

Visų teisės centrų, dirbančių visą ir ne visą darbo dieną, adresų ir telefonų numerių sąrašą galima rasti Komisijos tinklalapyje English.

7. Kokius dokumentus reikia pridėti prie teisinės pagalbos prašymo?

Prašymo suteikti teisines paslaugas forma LAA3 turi būti užpildyta visa, įskaitant ir „trumpą aplinkybių aprašymą“, t. y. aprašoma teisinė problema, kurią pareiškėjas siekia išspręsti pasinaudodamas teisinėmis paslaugomis. Pareiškėjas turi pasirašyti šią formą.

Pareiškėjas taip pat turi užpildyti ir pasirašyti lėšų nepakankamumo kriterijaus atitikties formas.

8. Kur reikia užregistruoti teisinės pagalbos prašymą?

Visų teisės centrų, dirbančių visą ir ne visą darbo dieną, adresų ir telefonų numerių sąrašą galima rasti Komisijos tinklalapyje English.

viršųviršų

9. Kaip sužinoti, asmuo gali gauti teisinę pagalbą ar negali?

Finansiniu požiūriu teisinę pagalbą galintiems gauti asmenims susitikti su teisininku yra pasiūloma pagal laukimo sąrašo procedūrą arba pagal nustatytą bylų kategorijų eilės tvarką. Paprastai pareiškėjui pasiūloma susitikti su vienu iš Teisinės pagalbos komisijos įdarbintų teisininkų, dirbančių viename iš Komisijos biurų.

Pareiškėjas prieš pirmąjį susitikimą su teisininku sumoka teisinės konsultacijos įmoką ir gauna įmokos kvitą.

Per pirmą susitikimą teisininkas paaiškina, kad jeigu pareiškėjas prašo teisininką atstovauti ieškinio pareiškimo metu arba gindamasis byloje, teisinės pagalbos įmoką reikės sumokėti išdavus teisinės pagalbos pažymą.

Prašyme išduoti teisinės pagalbos pažymą gali prireikti pateikti papildomą informaciją. Atsižvelgiant į bylos pobūdį, ši papildoma informacija gali būti tokia:

 1. medicinos dokumentai (ataskaitos);
 2. pareiškimų ir (arba) pranešimų, kuriuos gavo arba sudarė Gardai (Airijos nacionalinė policija), kopijos;
 3. visų sutarčių kopijos.

Jeigu gavus visą reikalingą informaciją nustatoma, kad prašymas neatitinka 1995 m. Teisinės pagalbos civilinėse bylose įstatymo ir 1996 m. taisyklių, teisininkas išduos atsisakymo raštą.

Šiame rašte nurodomi atsisakymo patenkinti prašymą pagrindai ir Teisinės pagalbos civilinėse bylose įstatymo ir (arba) taisyklių atitinkamas (-i) straipsnis (-iai). Rašte taip pat nurodoma, kad pareiškėjas turi teisę kreiptis dėl sprendimo peržiūrėjimo ir (arba) apskundimo Komisijos apeliaciniam komitetui.

viršųviršų

10. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ką tokiu atveju man reikėtų daryti?

Kai teisinės pagalbos prašantis asmuo atitinka Teisinės pagalbos civilinėse bylose įstatymo ir taisyklių nustatytus reikalavimus, jam išduodama teisinės pagalbos pažyma, pagal kurią paskiriamas atstovaujantis teisininkas ir, jeigu reikalinga, tam tikrose civilinėse bylose, kurios nagrinėjamos apylinkės, apygardos, Aukštajame teisme ir Aukščiausiajame Teisme, – atstovaujantis advokatas.

Teisinės pagalbos pažyma leidžia nagrinėjamoje byloje suteikti teisines paslaugas arba paslaugas, susijusias su konkrečiais pažymoje nurodytais klausimais. Tai, kad pareiškėjui yra išduota teisinės pagalbos pažyma, nereiškia, jog jis gaus teisinę pagalbą kitose bylose. Jeigu pareiškėjas prašo suteikti teisinę pagalbą daugiau nei vienoje byloje, jis turi pateikti atskirą prašymą.

Pasikonsultavęs su pareiškėju teisės centro teisininkas parengia prašymą išduoti teisinės pagalbos pažymą.

Teisinės pagalbos civilinėse bylose įstatymo 29 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmuo negali gauti teisinės pagalbos arba konsultacijos tol, kol nesumoka įmokos. Ši įmoka apskaičiuojama taikant finansinį įvertinimą, kuris nustatomas pagal informaciją, nurodytą pareiškėjo lėšų ir turto pareiškime. Kai asmuo neturi ilgalaikio turto, minimali mokėtina suma už teisinę pagalbą yra 35 EUR, o maksimali – 1210 EUR.

Visa įmoka turi būti sumokama grąžinant teisinės pagalbos pažymą ir prieš suteikiant teisines paslaugas. Esant išimtinėms aplinkybėms, Komisija gali leisti sumokėti įmoką dalimis. Tačiau visa priklausanti sumokėti suma turi būti sumokama per dvylika mėnesių ir iki teisminio bylos nagrinėjimo pabaigos.

viršųviršų

11. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, kas parinks man advokatą?

Jeigu pareiškėjas prašyme pareiškia norą, kad teisės centre jam atstovautų konkretus teisininkas, teisės centrui vadovaujantis teisininkas, nuspręsdamas, kurį teisininką pareiškėjui paskirti, atsižvelgia į pareiškėjo pageidavimus. Teisės centrui vadovaujantis teisininkas, nuspręsdamas, kurį teisininką paskirti, taip pat atsižvelgia į kitas aplinkybes, pvz., į tai, ar teisininkas, kurį paskirti prašo pareiškėjas, galės atstovauti klientui teisme konkrečią dieną. Jeigu teisininkas, kurį pareiškėjas prašo paskirti, yra įsipareigojęs pareiškėjo bylos nagrinėjimo dieną atstovauti kitam klientui kitoje vietoje, tuomet teisės centrui vadovaujantis teisininkas turės paskirti pareiškėjui kitą atstovaujantį teisininką, o ne tą, kurio pareiškėjas prašė.

Jeigu teisės centro teisininkas yra anksčiau atstovavęs pareiškėjui, tuomet teisės centrui vadovaujantis teisininkas paprastai paskiria tą patį teisininką teikti teisines paslaugas tam pačiam klientui naujoje byloje. Pareiškėjas neturi neribotos teisės konsultuotis ir būti atstovaujamas teisininko, kurį jis pasirinko, nors teisės centrui vadovaujantis teisininkas, nuspręsdamas, kokį teisininką paskirti, atsižvelgia į pareiškėjo pageidavimus. Jeigu pareiškėjas nori, kad jam atstovautų tos pačios lyties teisininkas kaip ir jis, teisės centrui vadovaujantis teisininkas, kiek tai yra įmanoma, stengsis atsižvelgti į šį pareiškėjo pageidavimą.

12. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji padengs visas mano bylinėjimosi išlaidas?

Sumokėjus pažymoje nurodytą teisinės pagalbos įmoką yra padengiamos visos bylos nagrinėjimo išlaidos. Tačiau išlaidas ir bendrus nuostolius, jums priteistus išnagrinėjus bylą arba išsprendus ginčą neteismine tvarka, reikia mokėti Teisinės pagalbos komisijai. Komisija turės teisę išskaičiuoti savo patirtas išlaidas iš visų jūsų gaunamų pinigų, išskyrus tam tikras ribotas išimtis. Tai taip pat taikoma susitarimams, kuriuos, išnagrinėjus santuokos bylą, sudarė teisinę pagalbą gaunantis asmuo, sutartims dėl gyvenimo skyrium arba teismo nustatyto gyvenimo skyrium. Jeigu Komisijos patirtos bendros išlaidos suteikiant teisinę pagalbą yra mažesnės nei visa suma, kurią jūs sumokėjote, arba ji buvo sumokėta jūsų vardu sumokant įmoką, remiantis išlaidų arba nuostolių atlyginimu arba kai atsižvelgiama į turto mokestį, likutis bus jums grąžintas.

viršųviršų

13. Jeigu aš turiu teisę gauti dalinę teisinę pagalbą, kas apmokės kitas išlaidas?

14. Jeigu teisinė pagalba suteikiama, ar tai padengs bet kokio bylos peržiūrėjimo (apeliacinio skundo), kurio galiu pareikalauti po teismo, išlaidas?

Teisinės pagalbos pažyma leidžia nagrinėjamoje byloje suteikti teisines paslaugas arba paslaugas, susijusias su konkrečiais pažymoje nurodytais klausimais. Pažymos galiojimo laikas pasibaigia išsprendus bylą arba pažymoje nurodytus klausimus. Pareiškėjas, kuris prašo suteikti papildomų paslaugų, kurios gali būti susijusios su pradiniais klausimais, gali prašyti iš dalies pakeisti teisinės pagalbos pažymą arba išduoti naują pažymą. Atsižvelgiant į atskiras bylos aplinkybes bus nustatoma, ar pažymą iš dalies pakeisti, ar reikia išduoti naują pažymą, ir šiuo klausimu pataria teisininkas.

15. Jeigu aš turiu teisę gauti teisinę pagalbą, ar ji gali būti panaikinta prieš baigiant nagrinėti bylą?

Jeigu pateikiate neteisingą informaciją arba nepateikiate jokių esminių faktų (pvz., susijusių su jūsų finansine padėtimi), arba jeigu neprotingai elgiatės, teisinė konsultacija arba teisinė pagalba, arba abi šios pagalbos priemonės gali būti panaikintos ir jūs galite būti pripažintas atsakingu už visišką dėl jūsų veiksmų atsiradusių išlaidų atlyginimą.

16. Ar galima apskųsti sprendimą, kuriuo atsisakoma suteikti teisinę pagalbą?

Pareiškėjas, kurio netenkina kuris nors Komisijos sprendimas, gali prašyti peržiūrėti šį sprendimą. Jeigu pareiškėjas nori, kad sprendimas būtų peržiūrėtas, jis turi raštu pateikti papildomos informacijos apsvarstyti. Kartu pateikiama pareiškėjui atstovaujančio teisininko nuomonė, ar sprendimas turi būti pakeistas. Pareiškėjai gali prašyti peržiūrėti sprendimą, kreipdamiesi į teisės centrą.

Pareiškėjas, kurio netenkina kuris nors Komisijos sprendimas arba Komisijos atlikta sprendimo peržiūra, gali apskųsti tokį sprendimą Komisijos komitetui. Jeigu pareiškėjas nori apskųsti sprendimą, skundas turi būti pateikiamas apeliaciniam Komisijos komitetui. Pareiškėjai skundą gali pateikti teisės centrui arba tiesiogiai Komisijai.

Papildoma informacija siekiant, kad sprendimas būtų peržiūrėtas, arba norint jį apskųsti turi būti pateikiama per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią pareiškėjas buvo informuotas, kad jis neturi teisės į paslaugą, dėl kurios pateikė prašymą.

Apeliacinį komitetą sudaro pirmininkas ir kiti keturi nariai, iš kurių du iki paskyrimo į Komisiją buvo praktikuojantys advokatai arba teisininkai. Komitetą turi sudaryti asmenys, kurie nedalyvavo priimant pradinį sprendimą.

Papildoma informacija

Papildomą informaciją, įskaitant visų teisės centrų adresus ir telefono numerius, galima rasti Komisijos tinklalapyje English.

« Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija | Airija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 14-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė