Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp > Irland

Seneste opdatering : 23-03-2005
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Irland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem? 1.
2. Hvad er retshjælp? 2.
3. Hvem kan få retshjælp? 3.
4. Bevilges der retshjælp til alle tvister? 4.
5. Findes der en særlig procedure i hastesager? 5.
6. Hvor fås ansøgningsskemaet? 6.
7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen? 7.
8. Hvor skal ansøgningen sendes hen? 8.
9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp? 9.
10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp? 10.
11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp? 11.
12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger? 12.
13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp? 13.
14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen? 14.
15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning? 15.
16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp? 16.

 

1. Hvilke omkostninger er der forbundet med en retssag, og hvem skal normalt betale dem?

2. Hvad er retshjælp?

Legal Aid Board (retshjælpskommissionen) bevilger retshjælp og meddeler fri proces i civilsager til personer, der opfylder kravene i Civil Legal Aid Act, 1995 og bestemmelser vedtaget i medfør heraf.

Ved retshjælp forstås repræsentation ved en advokat (solicitor/barrister) i civile søgsmål ved en række domstole (District Court, Circuit Court, High Court og Supreme Court). Retssager ved visse specialdomstole (tribunals) er ikke omfattet af retshjælpen, dog med undtagelse af asylsager. Der kan dog bevilges råd og bistand til personer, der påtænker at indlede en retssag ved en hvilken som helst ret.

Den juridiske rådgivning kan være skriftlig eller mundtlig og ydes af en af Legal Aid Boards advokater eller en advokat, der beskikkes af Legal Aid Board, i forbindelse med anvendelse af irsk lov på særlige omstændigheder vedrørende den person, der søger juridisk bistand.

3. Hvem kan få retshjælp?

Sagsomkostningernes størrelse afhænger af, hvilken ret sagen indbringes for, hvad sagen drejer sig om, og hvor kompliceret den er.

Hvis du anses for ubemidlet og er afhængig af socialhjælp eller har en disponibel indkomst på under 8 300 EUR, vil dit bidrag til sagsomkostningerne blive beregnet som følger:

 • Hvis du ansøger om juridisk rådgivning: en tiendedel af forskellen mellem din disponible indkomst og 8 300 EUR med et minimumsbeløb på 6 EUR og et maksimumsbeløb på 100 EUR.
 • Hvis du ansøger om retshjælp: 35 EUR plus en fjerdedel af forskellen mellem din disponible indkomst og 8 300 EUR.
 • Hvis du ansøger om retshjælp, og din disponible formue er på over 3 200 EUR, kan du komme til selv at skulle betale et formuebaseret bidrag. Der skal ikke betales et formuebaseret bidrag til den juridiske rådgivning.

4. Bevilges der retshjælp til alle tvister?

Forudsat at retssagen finder sted ved en irsk ret, kan udenlandske ansøgere, der opfylder de økonomiske og andre krav i henhold til lov af 1995 og bestemmelser vedtaget i medfør heraf, få retshjælp i Irland.

Selv om de fleste retshjælpsansøgere har opholdssted i Irland, er det muligt for en person med opholdssted uden for Irland, og uanset om den pågældende er irsk statsborger eller ej, at ansøge om retshjælp og/eller rådgivning i Irland, forudsat at personen søger om retshjælp eller rådgivning i et retligt anliggende, der er omfattet af irsk lov. Dette er sædvanligvis også tilfældet, hvis der bevilges retshjælp til en person med opholdssted uden for Irland, når der er tale om en tvist vedrørende løsøre eller fast ejendom, som befinder sig i Irland. Princippet om, at irske ansøgeres indtægtsgrundlag skal undersøges for at vurdere, om de er berettiget til retshjælp, gælder også for personer med opholdssted uden for Irland.

TopTop

Der bevilges retshjælp uden vurdering af, om en person er berettiget hertil, i forbindelse med retssager i medfør af Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991 (lov af 1991 om bortførelse af børn og håndhævelse af forældremyndighed) og Maintenance Orders Act 1994 (lov af 1994 om underholdsbidrag) (ved inddrivelse af underholdsbidrag i et andet land, med hvilket der er indgået overenskomst herom).

Generelt bevilges der ikke juridisk rådgivning, når ansøgeren har mulighed for at opnå denne på anden måde end ved anvendelse af lov af 1995. Dette er tilfældet, når det er muligt at opnå ydelserne på anden vis, f.eks. via rådgivningskontorer eller et andet statsligt organ.

Rådgivning i forbindelse med straffesager ligger uden for lov af 1995 med undtagelse af ofre i voldtægtssager.

Inden der bevilges retshjælp, skal Legal Aid Board vurdere, om det er begrundet at gennemføre retssagen, f.eks. med hensyn til sagens indhold og sandsynlige udfald. Det sker bl.a. ved at vurdere, hvordan udsigterne til at vinde sagen er, om der er rimelig grund til at gennemføre retssagen, om der på anden måde end ved en retssag kan findes en tilfredsstillende løsning (f.eks. ved at mægle eller forhandle sig frem til et forlig), og om den person, der ansøger om at få meddelt fri proces, har mulighed for at få stillet en advokat til rådighed uden for rammerne af lov af 1995 (f.eks. hvis omkostningerne kan dækkes af et forsikringsselskab).

5. Findes der en særlig procedure i hastesager?

Der tages hensyn til, om ansøgeren skal behandles anderledes end i henhold til den generelle bestemmelse, hvorefter ansøgeren får en aftale med en advokat; dette sker i streng kronologisk orden efter ansøgerens navn på ventelisten for juridiske tjenester. Der vil blive givet fortrinsstilling til nye retshjælpsansøgere i følgende kategorier af sager:
 • retssager om bortførelse af børn
 • når der er reel fare for, at børnene bringes uden for retskredsen uden ansøgerens samtykke
 • retssager om forældremyndighed
 • vold i hjemmet
 • når der i henhold til reglerne om forældelsesfrist er fare for, at fristen for at anlægge sag er ved at udløbe
 • når der er fare for, at fristen for at anlægge sag i henhold til anden lovgivning er ved at udløbe
 • når der er fare for, at aktiverne kan forsvinde, således at de ikke kan dække ansøgerens krav.

6. Hvor fås ansøgningsskemaet?

Alle, der har brug for retshjælp kan besøge, ringe eller skrive til det Law Centre, der ligger nærmest ved ansøgerens bopæl.

Hvis der ansøges om retshjælp over telefonen, vil ansøgeren blive anmodet om selv at møde op i det pågældende Law Centre og udfylde en skriftlig ansøgning. Der foretages en vurdering af ansøgerens økonomiske situation for at finde ud af, om han eller hun er berettiget til retshjælp. Der kan ansøges pr. brev, hvilket er hensigtsmæssigt, hvis ansøgeren har problemer med selv at møde op i et Law Centre.

TopTop

Der bevilges retshjælp uden vurdering af, om en person er berettiget hertil, i forbindelse med retssager i medfør af Child Abduction and Enforcement of Custody Orders Act 1991 (lov af 1991 om bortførelse af børn og håndhævelse af forældremyndighed) og Maintenance Orders Act 1994 (lov af 1994 om underholdsbidrag) (ved inddrivelse af underholdsbidrag i et andet land, med hvilket der er indgået overenskomst herom).

På Legal Aid Boards netsted findes en liste med adresser og telefonnumre på alle Law Centres (deltidsåbne og fuldtidsåbne).

7. Hvilke dokumenter skal du vedlægge ansøgningen?

Skemaet til ansøgning om retshjælp (LAA3) skal udfyldes fuldstændigt, herunder en angivelse af hvad sagen drejer sig, dvs. det retlige problem, hvortil der søges om retshjælp, og ansøgeren skal underskrive skemaet.

Ansøgeren skal desuden udfylde og underskrive formularerne vedrørende indtægtsforhold (Means Test Forms).

8. Hvor skal ansøgningen sendes hen?

På Legal Aid Boards netsted findes en liste med adresser og telefonnumre på alle Law Centres (deltidsåbne og fuldtidsåbne).

9. Hvordan får du at vide, om du har fået bevilget retshjælp?

En ansøger, der har ret til retshjælp, får en aftale med en advokat i overensstemmelse med ventelisteproceduren eller rækkefølgen af prioriterede retlige problemer. Normalt tilbydes ansøgeren en aftale med en af de advokater, der er ansat i Legal Aid Board og har sit kontor der.

Ansøgeren skal inden den første aftale betale et bidrag til omkostningerne og modtager en kvittering herfor.

TopTop

Ved den første aftale vil advokaten forklare ansøgeren, at hvis han eller hun ønsker at blive repræsenteret af en advokat for gennemføre retssagen, skal der betales et bidrag for at få udstedt et retshjælpscertifikat (legal aid certificate).

Ansøgninger om et retshjælpscertificat skal eventuelt vedlægges yderligere oplysninger. Afhængig af sagens art kan der være tale om følgende:

  1. Sygejournaler
  2. Kopier af erklæringer og/eller rapporter, der er indhentet eller udarbejdet af politiet
  3. Kopier af kontrakter.
Hvis det, efter at alle de nødvendige oplysninger er indsendt, vurderes, at ansøgningen om retshjælp ikke opfylder kravene i Civil Legal Aid Act, 1995 og bestemmelserne af 1996 vedtaget i medfør heraf, vil ansøgeren få afslag på ansøgningen.

I brevet vil årsagerne til afslaget være angivet med henvisning til de relevante dele af Civil Legal Aid Act og/eller bestemmelser vedtaget i medfør heraf. I brevet oplyses ansøgeren også om, at han eller hun har ret til at få taget beslutningen op til fornyet behandling eller klage over den ved Legal Aid Boards klageudvalg (Appeal Committee).

10. Hvad skal du gøre, hvis du får bevilget retshjælp?

Hvis en person, der ansøger om retshjælp, opfylder kravene i Civil Legal Aid Act og/eller forskrifter vedtaget i medfør heraf, udstedes der et retshjælpscertifikat, der giver mulighed for repræsentation ved en advokat (en "solicitor" og om nødvendigt en "barrister") i civile sager ved en række domstole (District Court, Circuit Court, High Court og Supreme Court).

Et retshjælpscertifikat giver kun mulighed for retlig bistand i forbindelse med den retssag eller det retlige problem, der er anført herpå. Når der udstedes et retshjælpscertifikat til en ansøger, betyder det ikke, at den pågældende kan få retlig bistand i andre sager. Hvis en ansøger har brug for retshjælp i forbindelse med mere end ét retligt problem, skal der indsendes en særskilt ansøgning.

TopTop

Ansøgninger om et retshjælpscertifikat udformes af en advokat ved et Law Centre i samråd med ansøgeren.

I § 29, stk. 1, i Legal Aid Act fastsættes det, at en person ikke er berettiget til retshjælp eller juridisk rådgivning, medmindre den pågældende betaler et bidrag til omkostningerne. Bidraget fastsættes på grundlag en økonomisk vurdering, der tager udgangspunkt i ansøgerens oplysninger i sin redegørelse for indtægter og formueforhold. Når en person ikke ejer aktiver, er det minimumsbeløb, der skal betales for retshjælp på 35 EUR og maksimumsbeløbet på 1 210 EUR.

Det fulde beløb skal betales ved returneringen af retshjælpscertifikatet, og inden der bevilges retlige tjenester. Legal Aid Board kan i undtagelsestilfælde give tilladelse til, at ansøgeren betaler beløbet i afdrag. Det samlede beløb skal imidlertid være betalt inden et år og inden sagens afslutning.

11. Hvem vælger din advokat, hvis du får bevilget retshjælp?

Hvis ansøgeren i sin ansøgning giver udtryk for, at han eller hun foretrækker at blive repræsenteret ved en bestemt advokat i Law Centre, kan den advokat, der forvalter systemet (Managing Solicitor), tage hensyn til ansøgerens ønske, når der træffes beslutning. Managing Solicitor kan også tage hensyn til andre forhold, f.eks. om den advokat, ansøgeren anmoder om, kan repræsentere klienten i retten på en bestemt dato. Hvis den advokat, ansøgeren anmoder om, allerede er beskæftiget med en anden klient et andet sted på den dato, hvor ansøgerens sag skal behandles, kan Managing Solicitor være nødt til at beskikke en anden advokat end den ønskede.

Hvis ansøgeren tidligere har været repræsenteret af en advokat ved Law Centre, er det sædvane, at Managing Solicitor beskikker samme advokat til samme klient i forbindelse med det nye retlige problem. En ansøger har ikke en uafviselig ret til at konsultere eller være repræsenteret ved den advokat, han eller hun ønsker, men Managing Solicitor har mulighed for at tage hensyn til ansøgerens ønske, når der træffes beslutning om, hvilken advokat der skal beskikkes. Hvis ansøgeren foretrækker at lade sig repræsentere af en advokat af samme køn, vil Managing Solicitor så vidt muligt efterkomme ansøgerens ønske.

TopTop

12. Dækker retshjælpen alle sagsomkostninger?

Det bidrag til sagsomkostningerne, der er anført i retshjælpscertifikatet, dækker alle omkostninger i forbindelse med sagen. Omkostninger og skadeserstatning som følge af retssagen eller en udenretslig bilæggelse af tvisten skal betales til Legal Aid Board. Legal Aid Board har med visse bestemte undtagelser ret til at fratrække sine omkostninger fra en eventuel skadeserstatning. Dette princip gælder også for afgørelser til fordel for en retshjælpsmodtager som følge af en ægteskabssag, aftale om separation eller separation ved retten. Hvis Legal Aid Boards samlede udgifter til retshjælp er mindre end det beløb, retshjælpsmodtageren har betalt via bidraget til sagsomkostningerne eller får udbetalt som følge af inddrivelse af sagsomkostninger eller skadeserstatning, eller når der tages hensyn til rettigheder, som Legal Aid Board vil kunne gøre gældende over for retshjælpsmodtagerens aktiver, vil forskellen blive tilbagebetalt til denne.

13. Hvem betaler de øvrige omkostninger, hvis der bevilges delvis gratis retshjælp?

14. Dækker retshjælpen omkostningerne ved en eventuel anke af dommen?

Et retshjælpscertifikat giver mulighed for retlig bistand i forbindelse med den retssag eller det retlige problem, der er anført herpå. Når retssagen er afsluttet eller det retlige problem løst, udløber certifikatet. Hvis ansøgeren ønsker yderligere bistand i forbindelse med det oprindelige retlige problem, kan han eller hun ansøge om ændring af retshjælpscertifikatet eller om et nyt certifikat. De enkelte omstændigheder i forbindelse med sagen vil afgøre, om der kræves en ændring eller et nyt retshjælpscertifikat. Advokaten vil rådgive herom.

15. Kan retshjælpen trækkes tilbage inden eller efter sagens afslutning?

Hvis ansøgeren giver forkerte oplysninger eller tilbageholder oplysninger (f.eks. vedrørende en ændring i dennes økonomiske situation), eller opfører sig urimeligt, kan både den juridiske rådgivning og retshjælpen eller begge trækkes tilbage, og ansøgeren skal betale samtlige omkostninger som følge heraf.

16. Er der mulighed for at klage over et afslag på retshjælp?

Hvis en ansøger føler sig forurettet af en beslutning truffet af Legal Aid Board, kan han eller hun anmode om at få beslutningen taget op til fornyet behandling. Hvis det er tilfældet, skal ansøgeren indsende yderligere oplysninger skriftligt samt en udtalelse fra dennes advokat om, hvorvidt beslutningen skal bekræftes eller ej. En ansøger kan via Law Centre anmode om at få taget en beslutning op til fornyet behandling.

En ansøger, der føler sig forurettet af en beslutning truffet af Legal Aid Board eller den fornyede behandling af Legal Aid Boards beslutning, kan klage over beslutningen til et udvalg under Legal Aid Board (Appeal Committee). Ansøgeren kan klage over beslutningen via Law Centre eller direkte til Legal Aid Board.

Med henblik på at få beslutningen taget op til fornyet behandling eller klage over en beslutning skal ansøgeren indsende yderligere oplysninger inden én måned fra den dato, hvor han eller hun ikke var berettiget til den ydelse, der var ansøgt om.

Appeal Committee består af en formand og fire medlemmer, hvoraf de to inden udnævnelsen til udvalget var praktiserende advokater (solicitor eller barrister). Udvalgets medlemmer må ikke have været involveret i den oprindelige beslutning.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger, herunder en liste med adresser og telefonnumre på alle Law Centres, findes på Legal Aid Boards netsted.

« Retshjælp - Generelle oplysninger | Irland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 23-03-2005

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige