Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 09-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Internationaal recht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Rechtsbijstand is een door de Raad van Europa erkend grondrecht.

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden English - français, dat door alle lidstaten van de Unie werd ondertekend, bepaalt in artikel 6 dat iedereen het recht heeft dat zijn/haar zaak op billijke wijze wordt gehoord.

In het hierboven bedoelde verdrag wordt gepreciseerd dat elke beschuldigde met name het recht heeft om zichzelf te verdedigen of de bijstand van een advocaat van eigen keuze in te roepen, en, indien hij/zij niet over de middelen beschikt om een advocaat te betalen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te worden bijgestaan wanneer de belangen van justitie zulks vereisen.

Deze bepaling heeft betrekking op strafrechtelijke aangelegenheden, doch het Europees Hof voor de rechten van de mens English - français heeft geoordeeld dat dit beginsel ook op burgerlijke zaken van toepassing is.

Indien u van oordeel bent dat uw rechten op het gebied van rechtsbijstand werden geschonden, hebt u dus de mogelijkheid om u, onder bepaalde voorwaarden, te wenden tot het Europees Hof voor de rechten van de mens.

Internationale verdragen en overeenkomsten die bedoeld zijn om u het leven te vergemakkelijken

Indien u voor rechtsbijstand in aanmerking wenst te komen in een ander land dan dat waar u woont, moet u weten dat er internationale overeenkomsten en verdragen bestaan om u het leven te vergemakkelijken.

Zo zijn, in het kader van de Raad van Europa, alle lidstaten van de Unie, behalve Duitsland, partij bij het Europees Verdrag inzake het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand English - français (in 1977 te Straatsburg ondertekend).

Door dit verdrag werd een mechanisme ingesteld dat iedereen die zijn/haar gewone verblijfplaats heeft op het grondgebied van een van de staten die bij het verdrag partij zijn, en die om rechtsbijstand wenst te verzoeken op het grondgebied van een andere staat die bij het verdrag partij is, ertoe in staat stelt zijn/haar verzoek in te dienen in de staat waar hij/zij zijn/haar gewone verblijfplaats heeft. Laatstbedoelde staat is verplicht het verzoek kosteloos aan de andere staat te doen toekomen met inachtneming van bepaalde voorwaarden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Er bestaat een lijst van de autoriteiten waartoe u zich daartoe kunt wenden.

Ook is er het in 1980 ondertekende Verdrag van 's-Gravenhage English - français, dat bedoeld is ter vergemakkelijking van de internationale toegang tot de rechter, dat ook voorziet in een systeem van toezending van verzoeken om rechtsbijstand tussen de contracterende partijen, hetwelk vergezeld gaat van een gemeenschappelijk formulier. Dit verdrag eist dat de onderdanen en ingezetenen van de contracterende staten de rechtsbijstand op het grondgebied van de andere contracterende staten ontvangen onder dezelfde voorwaarden als die welke zouden gelden indien zij er daadwerkelijk woonden.

Doch dit Verdrag werd niet door alle lidstaten van de Unie geratificeerd.

Referentiedocumenten

 • Europees Verdrag English - français tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (artikel 6) - Raad van Europa
 • Europees Hof voor de rechten van de mens English - français (voorwaarden om een verzoek in te dienen en formulier).
 • Europees Verdrag English - français inzake het verzenden van verzoeken om rechtsbijstand van 1977 (Raad van Europa)
 • Verdrag XXIX English - français van 's-Gravenhage

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 09-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk