Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 09-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Διεθνές δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Το ευεργέτημα πενίας είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών English - français, η οποία έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, προβλέπει, στο άρθρο 6, ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσή του δικαστεί δικαίως.

Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει ότι κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα ιδίως να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να αναθέσει την υπεράσπισή του σε συνήγορο της εκλογής του και, εφόσον δεν διαθέτει τα μέσα να πληρώσει συνήγορο, μπορεί να του παρασχεθεί συνήγορος δωρεάν, όταν αυτό ενδείκνυται από το συμφέρον της δικαιοσύνης.

Η διάταξη αυτή αφορά τις ποινικές υποθέσεις αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου English - français έκρινε ότι η αρχή αυτή εφαρμόζεται και στις αστικές υποθέσεις.

Επομένως, αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας όσον αφορά το ευεργέτημα πενίας έχουν παραβιαστεί, έχετε τη δυνατότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Διεθνείς συμβάσεις που μπορούν να σας διευκολύνουν

Αν επιθυμείτε να τύχετε του ευεργετήματος πενίας σε χώρα διαφορετική από εκείνη της κατοικίας σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις που μπορούν να σας διευκολύνουν.

Έτσι, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, με εξαίρεση τη Γερμανία, είναι συμβαλλόμενα μέρη μιας Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη διαβίβαση των αιτήσεων δικαστικής αρωγής English - français (η οποία υπεγράφη το 1977 στο Στρασβούργο).

Η συμφωνία αυτή δημιουργεί ένα μηχανισμό που παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε πρόσωπο, που έχει τη συνήθη διαμονή του στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη και επιθυμεί να ζητήσει δικαστική αρωγή στο έδαφος ενός άλλου συμβαλλόμενου μέρους, να υποβάλει την αίτησή του στο κράτος της συνήθους διαμονής του. Αυτό το κράτος είναι υποχρεωμένο να διαβιβάσει δωρεάν την αίτηση στο άλλο κράτος, με την τήρηση ορισμένων διαδικασιών.

Υπάρχει κατάλογος των αρχών στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε.

Υπάρχει επίσης μία Σύμβαση της Χάγης English - français για τη διευκόλυνση της διεθνούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη, που υπεγράφη το 1980, και η οποία προβλέπει επίσης ένα σύστημα διαβίβασης των αιτήσεων δικαστικής αρωγής μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, συνοδευόμενο από ένα κοινό έντυπο. Η σύμβαση αυτή απαιτεί όλοι οι υπήκοοι και κάτοικοι των συμβαλλόμενων κρατών να λαμβάνουν δικαστική αρωγή στο έδαφος των λοιπών συμβαλλόμενων κρατών με όρους ίδιους με εκείνους που θα ίσχυαν αν ήταν πραγματικά κάτοικοι των κρατών αυτών.

Πάντως, η σύμβαση αυτή δεν έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Έγγραφα αναφοράς

 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση English - français (άρθρο 6)
 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου English - français (όροι άσκησης προσφυγής και έντυπο)
 • Ευρωπαϊκή Συμφωνία του 1977 για τη διαβίβαση των αιτήσεων δικαστικής αρωγής English - français 
 • Σύμβαση XXIX της Χάγης English - français

« Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 09-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο