Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand > Griekenland

Laatste aanpassing: 23-03-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Griekenland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen? 1.
2. Wat is rechtsbijstand? 2.
3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand? 3.
4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen? 4.
5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen? 5.
6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen? 6.
7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen? 7.
8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen? 8.
9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 9.
10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand? 10.
11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand ? 11.
12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald ? 12.
13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand? 13.
14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel? 14.
15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)? 15.
16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan? 16.

 

1. Wat zijn de proceskosten en wie moet ze normaliter betalen?

De proceskosten zijn de kosten die samenhangen met de gerechtelijke procedure, namelijk zegelrechten, bijdragen voor de verschillende fondsen, voorschotten van advocaten en de waarborgsom in verband met verstek. In het algemeen moeten deze kosten betaald worden door de persoon die de gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, behalve wanneer de wederpartij het proces verliest.

2. Wat is rechtsbijstand?

Rechtsbijstand stelt de verzoeker vrij van alle proceskosten, waaronder zegelrechten, rechten op executoriale titels of de heffingstoeslagen op deze rechten, honoraria van notarissen en deurwaarders, kosten van getuigen en deskundigen en honoraria van advocaten of andere procesvertegenwoordigers.

3. Kom ik in aanmerking voor rechtsbijstand?

Rechtsbijstand kan verleend worden aan de volgende personen:
 1. elke persoon (Grieks onderdaan) die kan aantonen dat betaling van de proceskosten ertoe kan leiden dat hijzelf of zijn gezinsleden geen middelen van bestaan meer hebben;
 2. publiekrechtelijke rechtspersonen of rechtspersonen zonder winstoogmerk en groepen personen die de bevoegdheid hebben in rechte op te treden, indien wordt aangetoond dat de verwezenlijking van hun doelstellingen door betaling van de proceskosten geheel of gedeeltelijk in gevaar zou komen;
 3. personenvennootschappen of verenigingen, voorzover zijzelf noch hun leden de proceskosten kunnen betalen zonder de kans te lopen dat de leden of hun gezin geen middelen van bestaan meer hebben;
 4. onderdanen van een andere staat mits met deze staat een wederkerigheidsovereenkomst is gesloten, en staatlozen onder dezelfde voorwaarden als Griekse onderdanen.

4. Kan rechtsbijstand worden verkregen voor alle geschillen?

Rechtsbijstand wordt verleend voor procedures voor elke rechterlijke instantie (de burgerlijke rechter, de strafrechter en de bestuursrechter).

Rechtsbijstand kan worden aangevraagd voor contentieuze en voluntaire rechtspleging.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

5. Bestaat er een specifieke procedure voor spoedeisende gevallen?

Er is een procedure voor de verlening van rechtsbijstand in spoedgevallen.

6. Waar kan ik een aanvraagformulier voor rechtsbijstand verkrijgen?

Er bestaat geen speciaal aanvraagformulier voor rechtsbijstand voor minvermogenden. Rechtsbijstand wordt verleend door: a) de kantonrechter, b) de alleenrechtsprekende rechter in de rechtbank van eerste aanleg of c) de president van de rechtbank waarvoor de procedure is ingeleid of aanhangig is en, wanneer het gaat om kwesties die buiten de rechtszaak vallen, de kantonrechter van het rechtsgebied waar de woonplaats van de verzoeker is gelegen.

7. Welke documenten moet ik bij mijn verzoek om rechtsbijstand voegen?

Rechtsbijstand kan tevens worden aangevraagd wanneer een persoon na betaling van de proceskosten niet meer in staat zou zijn in zijn eigen levensonderhoud of dat van zijn gezin te voorzien. De verzoeker moet dan de volgende documenten overleggen:
 1. een door de burgemeester of de voorzitter van het gemeentebestuur afgegeven verklaring omtrent de financi���«le, gezins- en beroepssituatie van de betrokkene, waarin wordt bevestigd dat hij niet in staat is de kosten in kwestie te dragen zonder het bestaansminimum voor hemzelf of zijn gezinsleden in gevaar te brengen; in het geval van een rechtspersoon zonder winstoogmerk moet worden aangetoond dat betaling van de kosten het deze rechtspersoon geheel of gedeeltelijk onmogelijk zou maken haar doelstellingen te verwezenlijken; wanneer het een personenvennootschap betreft, dient te worden aangetoond dat de vennootschap noch haar leden de kosten kunnen betalen zonder de kans te lopen dat de leden of hun gezin geen middelen van bestaan meer hebben;
 2. een door het belastingkantoor afgegeven verklaring waarin wordt bevestigd dat de verzoeker de afgelopen drie jaar een aangifte heeft ingediend voor de inkomstenbelasting en voor alle toepasselijke andere directe belastingen, en dat deze gecontroleerd zijn;
 3. in het geval van een onderdaan van een andere staat: een document van het ministerie van Justitie waarin het bestaan van wederkerigheidsovereenkomsten wordt bevestigd.

8. Waar moet ik mijn verzoek om rechtsbijstand indienen?

Het verzoek wordt ingediend bij de rechterlijke instantie die in de betrokken zaak bevoegd is om rechtsbijstand te verlenen (zie hiervoor).

9. Hoe kom ik te weten of ik al dan niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

Via een instantie of persoon die juridische diensten verleent (rechtbanken, balie, bemiddelaar)

10. Wat moet ik doen als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand?

De hiervoor beschreven procedure in gang zetten.

11. Wie kiest mijn advocaat als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand ?

De procesvertegenwoordiger wordt aangewezen door de rechtbank die de rechtsbijstand heeft toegekend, op verzoek van de ontvanger; in de praktijk kan de ontvanger van rechtsbijstand invloed uitoefenen op die keuze.

12. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan al mijn proceskosten betaald ?

Zie vraag 2.

13. Wie betaalt de overige kosten als ik in aanmerking kom voor gedeeltelijke rechtsbijstand?

De verzoeker draagt de overige kosten.

14. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, worden dan ook de kosten vergoed van het beroep dat ik eventueel na het proces instel?

Rechtsbijstand dekt alle fasen en rechterlijke instanties die achtereenvolgens in de loop van de procedure aan bod komen, alsmede de tenuitvoerlegging van vonnissen.

15. Als ik in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan die dan worden ingetrokken in de loop van het proces (of zelfs na het proces)?

Op verzoek van het openbaar ministerie of ambtshalve kan de verlening van rechtsbijstand door de rechterlijke instantie worden ingetrokken of beperkt als niet langer aan de criteria voor de verlening voor de bijstand wordt voldaan of als de omstandigheden rond de verlening van rechtsbijstand niet meer bestaan of zijn veranderd.

Daarnaast moet de ontvanger van rechtsbijstand, als hij zijn zaak verliest, de kosten van de winnende partij nog geheel of gedeeltelijk betalen wanneer vastgesteld wordt dat zijn persoonlijke situatie is verbeterd.

16. Als ik niet in aanmerking kom voor rechtsbijstand, kan ik dan tegen die beslissing in beroep gaan?

Er bestaat geen mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen een beslissing inzake afwijzing; er bestaat wel een recht op terugtrekking.

Nadere inlichtingen

Als de bijstand op basis van valse verklaringen en gegevens wordt verkregen, veroordeelt de rechter die over de intrekking van de bijstand beslist, de verzoeker tot een geldboete; de verzoeker blijft verplicht de proceskosten te betalen en kan zelfs gerechtelijk vervolgd worden.

« Rechtsbijstand - Algemene informatie | Griekenland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 23-03-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk