Eiropas Komisija > ETST > Juridiskā palīdzība > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 29-08-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Juridiskā palīdzība - Grieķija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Kādas ir tiesas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz? 1.
2. Kas ir juridiskā palīdzība? 2.
3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību? 3.
4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visa veida tiesiskajos strīdos? 4.
5. Vai ir īpašs process steidzamiem gadījumiem? 5.
6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu? 6.
7. Kādi dokumenti man ir jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam? 7.
8. Kur reģistrēt juridiskās palīdzības pieprasījums? 8.
9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs(-a) saņemt juridisko palīdzību? 9.
10. Ja esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību, kas man ir jādara? 10.
11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas nozīmēs manu juristu? 11.
12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tiks segti visi tiesas izdevumi? 12.
13. Ja man piešķirs daļēju juridisku palīdzību, kas segs pārējās izmaksas? 13.
14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers pārsūdzību? 14.
15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)? 15.
16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu? 16.

 

1. Kādas ir tiesas procesa izmaksas un kas tās parasti sedz?

Tiesas procesa galvenās izmaksas ir tiesas procesuālo darbību izmaksas un zīmognodeva, maksājumi dažādos fondos, iepriekš iekasēta advokātu atlīdzība un galvojums pret neierašanos tiesā. Šīs izmaksas parasti jāsedz prasības iesniedzējam, tomēr, ja puse prāvu zaudē, izmaksas jāsedz zaudētājai pusei.

2. Kas ir juridiskā palīdzība?

Juridiskā palīdzība atbrīvo pieteikuma iesniedzēju no visām juridiskajām izmaksām, tostarp no tiesas zīmognodevas, nodevas par tiesas izpildrakstu, papildu valsts nodevas, juriskonsulta un tiesu izpildītāja atlīdzības, izmaksām saistībā ar lieciniekiem un ekspertiem, un advokāta vai cita pārstāvja atlīdzības.

Papildus šādi sniegtai juridiskajai palīdzībai, kas paredzēta Civilprocesa kodeksā, ar Likumu Nr. 3226/2004 (2004. gada 4. februāra Valdības Vēstnesis, I 24) ir izveidota papildu juridiskās palīdzības sistēma.

3. Vai es varu saņemt juridisko palīdzību?

Juridisko palīdzību var saņemt:

 1. jebkura persona (jebkuras valsts pavalstnieks), kas var pierādīt, ka tiesas izdevumu segšana tai atņems līdzekļus, kas vajadzīgi šīs personas un tās ģimenes iztikai;
 2. uzņēmumi, kas darbojas sabiedrības interesēs, vai bezpeļņas uzņēmumi un personu grupas, kurām ir tiesības piedalīties tiesvedības procesā, ja tiek pierādīts, ka tiesas izdevumu segšana neļautu vai apgrūtinātu tiem sasniegt savus mērķus;
 3. partnerības vai apvienības, ja partnerība vai apvienība nevar samaksāt tiesvedības izmaksas un tās biedri to nevar, neatņemot sev un savai ģimenei iztikas līdzekļus;
 4. personas, kurām ir ārvalstu pavalstniecība, ja pastāv savstarpēja vienošanās, un bezvalstnieki ar tādiem pašiem nosacījumiem kā personas ar Grieķijas pavalstniecību.

Visi Eiropas Savienības dalībvalstu maznodrošinātie pilsoņi ir tiesīgi saņemt juridisko palīdzību. Maznodrošinātie pilsoņi no valstīm, kuras nav ES dalībvalstis, un maznodrošinātie bezvalstnieki arī ir tiesīgi saņemt juridisko palīdzību, ja tiem ir likumīga pastāvīgā adrese vai dzīvesvieta Eiropas Savienībā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Personas uzskata par maznodrošinātām, ja to ģimenes gada ienākumi ir mazāki par divām trešdaļām no minimālās gada algas, kā noteikts Valsts koplīgumā par darba algu. Ģimenes domstarpību vai strīdu gadījumos šķirti dzīvojošās puses ieņēmumus neņem vērā.

4. Vai juridisko palīdzību var saņemt visa veida tiesiskajos strīdos?

Juridiskā palīdzība ir pieejama visa veida tiesās, civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās.

Tā ir pieejama gan tiesiskos strīdos, gan bezstrīdus procesos.

Juridiskās konsultācijas sniedz krimināllietās, civillietās un komerclietās.

5. Vai ir īpašs process steidzamiem gadījumiem?

Steidzamiem gadījumiem ir īpašs process, kas piemērojams juridiskās palīdzības iesniegumam.

Process juridiskās palīdzības sniegšanai steidzamos gadījumos neatšķiras no procesa parastos gadījumos.

Tiek sniegti konsultanta pakalpojumi. Krimināllietās konsultācijas sniedz ieslodzījuma vietas prokurors vai virsprokurors, bet civillietās – vietējo tiesu, kuru piekritībā ir lieta, priekšsēdētāji, kas informē ieinteresētās personas, vai tām ir tiesības saņemt juridisko palīdzību kā maznodrošinātajiem.

6. Kur es varu saņemt juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapu?

Īpašas juridiskās palīdzības iesnieguma veidlapas nav. Juridisko palīdzību piešķir: a) rajona tiesa, b) apgabala tiesa (kuras sastāvā ir viens tiesnesis) vai c) tās apgabaltiesas priekšsēdētājs, kura pilnā sastāvā izskata vai izskatīs lietu. Ar tiesvedību nesaistītās lietās juridisko palīdzību piešķir rajona tiesa pēc pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Nav arī īpašas formas, kā tiek sniegta juridiskā palīdzība. To sniedz pēc ieinteresētās personas pieprasījuma. Pieteikumā jāsniedz tiesas prāvā vai procesā izskatītās lietas kopsavilkums un informācija, kas apliecina atbilstību prasībām palīdzības saņemšanai.

7. Kādi dokumenti man ir jāpievieno juridiskās palīdzības pieprasījumam?

Juridiskā palīdzība ir pieejama, ja lietas izmaksu segšana neļaus pieprasījuma iesniedzējam uzturēt sevi vai savu ģimeni. Savu materiālo apstākļu apliecināšanai pieprasījuma iesniedzējam jāiesniedz:

 1. pašvaldības vadītāja apliecinājums par iesniedzēja finanšu un ģimenes stāvokli un nodarbošanos, kas pierāda, ka iesniedzējs nevar segt tiesas izdevumus, nekaitējot sevis un savas ģimenes uzturēšanai. Bezpeļņas uzņēmuma gadījumā jāpierāda, ka tiesas izdevumu segšana neļaus vai apgrūtinās īstenot uzņēmuma mērķus, bet partnerības vai apvienības gadījumā, ka partnerība vai apvienība nevar samaksāt tiesvedības izmaksas, un tās biedri to nevar, neatņemot sev un savai ģimenei iztikas līdzekļus;
 2. vietējās nodokļu iestādes apliecinājums par to, ka pieprasījuma iesniedzējs iepriekšējos trijos gados ir iesniedzis ienākuma nodokļa deklarāciju un citu maksājamo nodokļu deklarācijas, un ka nodokļu iestāde šīs deklarācijas ir pārbaudījusi;
 3. citas valsts pavalstnieku gadījumā Tieslietu ministrijas apliecinājums par savstarpējas vienošanās esamību.

Visiem juridiskās palīdzības pieprasījumiem jāpievieno vajadzīgie papildu dokumenti (piemēram, nodokļu deklarācijas kopija vai kopija nodokļu inspektora izsniegtam apliecinājumam par to, ka deklarācija netiek prasīta, finansiālā stāvokļa deklarācijas vai konta pārskata kopija, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, sociālo pabalstu saņēmēja apliecības un ar zvērestu apstiprināti apliecinājumi) un, to valstu pilsoņiem, kas nav ES dalībvalstis, pierādījumi par pastāvīgo adresi vai dzīvesvietu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

8. Kur reģistrēt juridiskās palīdzības pieprasījums?

Juridiskā palīdzība jāpieprasa kādai no iepriekš minētajām tiesām saskaņā ar iepriekš minētajiem kritērijiem.

Juridiskās palīdzības pieprasījums un papildu dokumenti vismaz piecpadsmit dienas pirms attiecīgās prāvas vai procesa jānosūta attiecīgajai rajona tiesai, apgabaltiesai (viena tiesneša sastāvā) vai tās apgabaltiesas priekšsēdētājam, kurā pilnā sastāvā izskata vai izskatīs lietu. Juridisko palīdzību ar tiesvedību nesaistītās lietās piešķir rajona tiesa pēc pieteikuma iesniedzēja dzīvesvietas. Process ir bezmaksas, un tiesā nav jāierodas ar savu juristu.

9. Kā man paziņos, vai esmu tiesīgs(-a) saņemt juridisko palīdzību?

To dara vietējo tiesu, kuru piekritībā ir attiecīgās lietas, priekšsēdētāji.

10. Ja esmu tiesīgs saņemt juridisko palīdzību, kas man ir jādara?

Jums ir jāiesniedz tiesai iesniegums, ievērojot iepriekš aprakstīto procesu.

11. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, kas nozīmēs manu juristu?

Juristu nozīmē tiesa, kas ir piešķīrusi palīdzību pēc palīdzības saņēmēja pieprasījuma. Saņēmējam jāpieņem nozīmētais(-ie) advokāts(-i). Lēmums par nozīmēšanu ir spēkā līdz tiesvedības beigām vai tām atbilstošai procesuālai darbībai, vai pārsūdzībai. Nozīmētais jurists nodrošina pilnu juridisko pārstāvību Civilprocesa kodeksa 97. pantā noteiktajā laikposmā, ja tiesa nepagarina vai nesaīsina šo laikposmu pēc pieprasījuma iesniedzēja lūguma.

Lapas augšmalaLapas augšmala

12. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tiks segti visi tiesas izdevumi?

Sniedzot juridisko palīdzību civillietās un komerclietās, personu pilnīgi vai daļēji var atbrīvot no procesuālajām izmaksām un, pēc īpaša pieprasījuma, no izmaksām par jurista, notāra un tiesu izpildītāja nozīmēšanu palīdzības saņēmēja aizstāvībai, pārstāvībai tiesā un vajadzības gadījumā citu darbību veikšanai. Tostarp var atbrīvot no valsts un tiesas zīmognodevas, izpildraksta nodevas un visām ar to saistītās papildmaksām, izmaksām saistībā ar lieciniekiem un ekspertiem, nozīmētā jurista, notāra un tiesu izpildītāja atlīdzībām un šīm izmaksām vajadzīgās nodrošinājuma naudas. Juridiskā palīdzība neietekmē pienākumu maksāt pretējai pusei piespriestās naudas summas.

13. Ja man piešķirs daļēju juridisku palīdzību, kas segs pārējās izmaksas?

Pieprasījuma iesniedzējs.

14. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai tā ietvers pārsūdzību?

Juridisko palīdzību katrā lietā sniedz atsevišķi un tā ir spēkā turpmākos procesa posmos un tiesu instancēs līdz sprieduma izpildei. Juridisko palīdzību pārsūdzībās sniedz tikai tad, ja pārsūdzība tiek apstiprināta un tā nav acīmredzami nepamatota vai neiesakāma. Pieprasījuma iesniedzēja vārdā izvērtē arī lietas apstākļus.

15. Ja man piešķirs juridisko palīdzību, vai to var atsaukt pirms tiesas procesa beigām (vai pat pēc tiesas procesa)?

Tiesa var atsaukt vai ierobežot juridisko palīdzību pēc prokurora pieprasījuma vai saviem ieskatiem, ja nav izpildīti kritēriji juridiskās palīdzības saņemšanai vai ja juridisko palīdzību attaisnojošie apstākļi ir zaudējuši nozīmi vai ir mainījušies.

Turklāt, ja palīdzības saņēmējs lietu zaudē, tam tomēr jāmaksā daļa uzvarētājas puses izmaksu vai visas izmaksas, tiklīdz uzlabojas un ir pārbaudīti palīdzības saņēmēja apstākļi.

16. Ja man nepiešķirs juridisko palīdzību, vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu?

Pieprasījuma iesniedzējs var pārsūdzēt šādu rajona tiesas, apgabala tiesas (viena tiesneša sastāvā) vai pilna sastāva apgabala tiesas priekšsēdētāja lēmumu, piecu (5) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas iesniedzot pārsūdzību pirmās instances tiesai pilnā sastāvā. Pārsūdzības izskata saskaņā ar pagaidu pasākumu procedūru.

Cita informācija

Ja personai, kas pieprasa juridisko palīdzību civillietā vai komerclietā, ir pastāvīga adrese vai dzīvesvieta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir spēkā šādi īpašie nosacījumi:

 1. Pat ja ģimenes ienākumi pārsniedz divas trešdaļas no Valsts koplīgumā par darba algu noteiktās minimālās gada algas, pieprasījuma iesniedzēji ir tiesīgi saņemt juridisko palīdzību, ja var pierādīt, ka dzīves dārdzība tajā dalībvalstī, kurā tiem ir pastāvīga adrese vai dzīvesvieta, salīdzinājumā ar dzīves dārdzību Grieķijā, tiem nedod iespēju segt tiesas izmaksas.
 2. Tiesas izmaksas, no kurām var atbrīvot pieprasījuma iesniedzēju, ir:
  1. tulku darba atlīdzība;
  2. strīda atrisināšanai vajadzīgo dokumentu oficiālu tulkojumu izmaksas;
  3. pieprasījuma iesniedzēja izmaksas, kas radušās par citu pieprasījuma iesniedzēja prasībā iesaistītu vai prasību atbalstošu personu nogādāšanu tiesā, ja šādām personām ir personīgi jāierodas tiesā un ja tiesa ir nolēmusi, ka nav cita veida, kā tām piedalīties procesā.
 3. Juridiskā palīdzība var būt arī jurista nozīmēšana, kas sniedz juridiskās konsultācijas ar mērķi atrisināt strīdu, pirms tas nonāk tiesā. Juristu var arī nozīmētt, lai tas sniegtu juridiskās konsultācijas personām, kam ir pastāvīga adrese vai dzīvesvieta Grieķijā, bet pieprasa juridisko palīdzību tiesā vai procesā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, līdz laikam, kamēr attiecīgās dalībvalsts tiesu iestāde, kurai šī lieta ir piekritīga, saņem juridiskās palīdzības iesniegumu.

Tieslietu ministrija ir piekritīgā iestāde tādiem iesniegumiem par juridisko palīdzību citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ko iesniedz personas, kam ir pastāvīga adrese vai dzīvesvieta Grieķijā un uz kurām attiecas Padomes Direktīva 2003/8/EK. Piekritīgā iestāde palīdz iesniedzējam savākt visus papildu dokumentus, par ko tai ir zināms, ka tie ir vajadzīgi iesnieguma izskatīšanā, un pēc pieprasījuma bez atlīdzības palīdz iesniedzējam gadījumos, ja vajadzīgs iesnieguma un pavaddokumentu tulkojums. Pareizi aizpildītu iesniegumu ar pavaddokumentu tulkojumiem nosūta attiecīgajai otrās dalībvalsts iestādei piecpadsmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.

« Juridiskā palīdzība - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 29-08-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste