Evropska komisija > EPM > Pravna pomoč > Gibraltar

Zadnja sprememba: 30-10-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravna pomoč - Gibraltar

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kateri so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi? 1.
2. Kaj je pravna pomoč? 2.
3. Kdo je upravičen do pravne pomoči? 3.
4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih? 4.
5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere? 5.
6. Kje je mogoče dobiti obrazec za odobritev pravne pomoči? 6.
7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč? 7.
8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč? 8.
9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 9.
10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč? 10.
11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči? 11.
12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja? 12.
13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč? 13.
14. Ali je upravičenec do pravne pomoči upravičen tudi do morebitne revizije po sojenju? 14.
15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja (ali celo po njem)? 15.
16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči? 16.

 

1. Kateri so stroški sojenja in kdo jih običajno nosi?

Stroški so odvisni od narave zadeve. Stroški odvetnikov nastanejo na podlagi izrecnega pooblastila njihovih strank; ti stroški lahko razen samih honorarjev odvetnikov vključujejo tudi plačila stroškov, kot so sodne takse in izvedenska mnenja. V primeru uspeha lahko stranka, ki izgubi, ostalim strankam povrne vse ali del teh stroškov, vendar so v primeru poraza, ali če stranka, ki izgubi, stroškov ne more plačati, stranke v celoti odgovorne za plačilo stroškov svojega odvetnika. Na koncu postopka sodišče, ob upoštevanju vseh okoliščin zadeve, odloči, kdo mora plačati stroške. Čeprav mora stroške stranke, ki uspe, navadno plačati stranka, ki izgubi, ima to načelo veliko izjem.

2. Kaj je pravna pomoč?

V Gibraltarju se izraz „pravna pomoč“ (legal assistance) uporablja za pravno pomoč v civilnih zadevah, ki jo ureja Odlok o pravni pomoči iz leta 1984 (Legal Aid and Assistance Ordinance 1984) z vsemi svojimi spremembami.

Pravna pomoč je na voljo v civilnih sodnih postopkih in pri sodiščih v Gibraltarju ter vključuje postopke pred Pravosodnim odborom Državnega sveta zaupnikov (Judicial Committee of the Privy Council).

Pravna pomoč zajema popolno zastopanje z vso pomočjo, ki je navadno omogočena v fazah pred kakršnim koli postopkom ali v zvezi z njim ali pri doseganju ali uveljavljanju poravnave za izognitev ali prekinitev kakršnega koli postopka.

3. Kdo je upravičen do pravne pomoči?

Do pravne pomoči v Gibraltarju so upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednja merila:

back

Na vrh straniNa vrh strani

 1. državljanstvo

  1. osebe z običajnim prebivališčem v Gibraltarju; ali
  2. osebe, ki nimajo običajnega prebivališča v Gibraltarju, so –
   1. Gibraltarci, kot je opredeljeno v Odloku o statusu Gibraltarcev (Gibraltarian Status Ordinance);
   2. državljani države, s katero je dogovorjena vzajemnost (reciprocating state); ali
   3. zaposleni v Gibraltarju;

 2. finančna primernost

  oseba z dohodkom, ki ne presega 5 000 GBP na leto, in kapitalom, ki ni večji od 350 GBP (zneski se lahko občasno spremenijo).
  Razen tega morajo obstajati utemeljeni razlogi za sprožitev, zagovarjanje postopka ali sodelovanje v njem.

4. Ali se lahko pravna pomoč uveljavlja v vseh sporih?

Pravna pomoč ni na voljo v nobenem od naslednjih postopkov:
  1. obrekovanje;
  2. izguba službe ženske ali dekleta zaradi posilstva ali zapeljevanja;
  3. napeljevanje enega od zakoncev, da zapusti drugega ali prebiva ločeno od njega;
 1. tožbe za zaščito javnega interesa, ki jih v imenu predlagatelja vloži državni tožilec (Relator actions);
 2. postopki za izterjavo globe, ki jih lahko sproži katera koli oseba in kjer se celotna ali delna globa plača osebi, ki sproži postopek;
 3. volilne peticije;
 4. na sodišču prve stopnje (Court of First Instance), postopki za izdajo poziva za izvršitev sodne odločbe ali postopki na njeni podlagi in postopki, v primeru toženca, kjer je edino vprašanje, ki ga obravnava sodišče, povezano s časom in načinom njegovega plačila dolga (vključno z ugotovljeno odškodnino) in stroškov;
 5. postopki v zvezi s katerim koli postopkom, omenjenim zgoraj.
back

Na vrh straniNa vrh strani

Pravna pomoč je na voljo v vseh drugih civilnih sodnih postopkih in pri sodiščih v Gibraltarju ter pri Sodnem odboru Državnega sveta zaupnikov in v postopkih pred katero koli osebo, kateri je v celoti ali delno dodeljena zadeva s strani katerega koli od naštetih sodišč.

5. Ali obstajajo posebni postopki za nujne primere?

Katera koli oseba, ki želi prejeti nujno pravno pomoč, lahko zaprosi za izredno potrdilo (emergency certificate).

Vloga za izredno potrdilo mora vključevati informacije, ki so potrebne za to, da lahko sodni uradnik določi, ali:

 1. bo prosilec izpolnjeval pogoje, pod katerimi se lahko odobri pravna pomoč; in
 2. ali je v interesu pravičnosti, da se prosilcu odobri nujna pravna pomoč.

Izredno potrdilo velja šest tednov ali daljše obdobje, ki ne presega treh mesecev in ga lahko odobri sodni uradnik, ter se, ob koncu tega obdobja, šteje za preklicanega, razen če se v tem času ne izda potrdilo v zvezi s postopki, s katerimi je povezano izredno potrdilo; če v tem obdobju sodni uradnik zavrne vlogo za končno potrdilo v zvezi s postopki, s katerimi je povezano izredno potrdilo, se to prekliče.

Izredno potrdilo ima isti učinek kot končno potrdilo.

6. Kje je mogoče dobiti obrazec za odobritev pravne pomoči?

Obrazci za vlogo za pravno pomoč so na voljo pri sodnem uradniku Vrhovnega sodišča v Gibraltarju (Supreme Court of Gibraltar), 277 Main Street, Gibraltar;

Obrnete se lahko na odvetnika (solicitor) ali odvetnika, ki sme zastopati pred višjim sodiščem (barrister), s seznama za pravno pomoč, ta pa vam bo potem lahko pomagal pri izpolnjevanju ustreznih obrazcev.

back

Na vrh straniNa vrh strani

Če nimate odvetnika ali odvetnika, ki sme zastopati pred višjim sodiščem, ki bi vas zastopal, vam ga izbere sodni uradnik s seznama, če je vaša vloga odobrena.

7. Katere dokumente je treba priložiti k vlogi za pravno pomoč?

Vsaka vloga za pravno pomoč, vključno z izrednim potrdilom, mora biti v obliki, ki jo predpiše sodni uradnik, ter mora vključevati podatke in dokumente, ki so potrebni za to, da lahko sodni uradnik določi:

 1. vrsto postopka, za katerega se vloži vloga za pravno pomoč, in okoliščine, v katerih je pravna pomoč potrebna; ter
 2. dohodek in kapital prosilca, pri čemer se prosilec v ta namen zaveže, da bo sodnemu uradniku predložil takšne nadaljnje podatke, kot so lahko potrebni v okoliščinah zadeve.

Vlogi je treba priložiti tudi podpisano izjavo prosilca, da bo, če se bo to od njega zahtevalo, plačal vsoto za prevzem morebitnih stroškov pripravljalnih poizvedb sodnega uradnika zaradi vloge.

8. Kje se vloži vloga za pravno pomoč?

Pravno pomoč odobri Vrhovno sodišče v Gibraltarju.

9. Na kakšen način se prosilca seznani o tem, ali izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

Odvetnik ali odvetnik, ki sme zastopati pred višjim sodiščem, sporoči prosilcu, ali je upravičen do pravne pomoči in ali vam bo lahko pomagal. Lahko pa se prosilec obrne na Vrhovno sodišče v Gibraltarju.

10. Kaj stori prosilec, ki izpolnjuje pogoje za pravno pomoč?

O tem mu bo svetoval njegov odvetnik ali odvetnik, ki sme zastopati pred višjim sodiščem.

back

Na vrh straniNa vrh strani

11. Kdo določi odvetnika upravičencu do pravne pomoči?

Odvetniki so prostovoljno vključeni v sistem pravne pomoči (tj. na seznam). Prosilec lahko sam izbere odvetnika, vendar mora biti odvetnik vključen na seznamu. Če odvetnika ni na seznamu, vam bo sodni uradnik določil odvetnika s seznama.

12. Ali se upravičencu do pravne pomoči krijejo vsi stroški sojenja?

Da. Pravna pomoč se lahko odobri v omejenem obsegu, da se omogočijo nekateri ukrepi. Pozneje se lahko vloži vloga za nadaljnje ukrepe. Vseeno se lahko pravna pomoč odobri tudi za celoten postopek.

V nekaterih primerih lahko sodni uradnik od prejemnika pomoči (assisted person) zahteva plačilo prispevka.

13. Kako se krijejo ostali stroški, kadar upravičenec izpolnjuje pogoje za delno pravno pomoč?

V Gibraltarju ni določene delne pravne pomoči. Vseeno se lahko od prejemnika pomoči zahteva, da plača prispevek za stroške, če gre za stroške prejemnika pomoči in ne za honorar za njegovo zastopanje.

14. Ali je upravičenec do pravne pomoči upravičen tudi do morebitne revizije po sojenju?

Če izgubite v zadevi, za katero niste prejeli pravne pomoči, lahko še vedno zaprosite za pravno pomoč za pritožbo pri višjem sodišču. Če ste za vašo zadevo prejeli pravno pomoč, se lahko obseg potrdila razširi tako, da vključuje tudi pritožbo.

15. Ali se lahko izvajanje pravne pomoči prekine pred koncem sojenja (ali celo po njem)?

Potrdilo o pravni pomoči se lahko prekliče ali prekine v naslednjih okoliščinah:

back

Na vrh straniNa vrh strani

 1. na zahtevo prosilca;
 2. kjer se od prejemnika pomoči zahteva plačilo prispevka in prejemnik zaostaja s plačilom več kot 21 dni;
 3. če je bil postopek, s katerim je povezano potrdilo, prekinjen;
 4. kjer je prejemnikov odvetnik ali odvetnik, ki sme zastopati pred višjim sodiščem, opustil zadevo in je sodni uradnik prepričan, da je prejemnik pomoči zahteval neupravičen potek postopka z namenom povzročitve neupravičenih stroškov sklada ali da je neupravičeno zahteval nadaljevanje postopka;
 5. kjer je prejemnik pomoči umrl ali je dobil sklep o imenovanju prisilnega upravitelja;
 6. kjer se z nadaljnjimi ugotovitvami izkaže, da je dohodek prejemnika pomoči večji od 5 000 GBP ali da njegov kapital presega 350 GBP;
 7. kjer prejemnik pomoči nima več utemeljenih razlogov za sprožitev postopka, njegovo zagovarjanje ali sodelovanje v njem ali, glede na posamezni primer, prejemanje pravne pomoči v zadevnih okoliščinah ni več upravičeno.

Razen tega se lahko potrdilo prekliče v primeru, ko je prosilec namerno zavedel organe oblasti ali ni predložil ustreznih podatkov.

Če se potrdilo prekliče, se šteje, kot da prejemnik pomoči nikoli ni prejel pravne pomoči.

16. Ali je mogoča pritožba zoper odločbo o neupravičenosti do pravne pomoči?

Prosilec, prizadet zaradi odločitve sodnega uradnika o pravici do prejemanja pravne pomoči ali višine prispevka ali prekinitvi ali preklicu potrdila o pravni pomoči s strani sodnega uradnika, lahko v 14 dneh od prejema odločbe vloži pisno pritožbo pri predsedniku sodišča (Chief Justice).

Nadaljnje informacije

Več informacij o pravni pomoči v Gibraltarju je na voljo na naslednjem naslovu:

Registrar of the Supreme Court of Gibraltar,

277 Main Street

Gibraltar

Telefon: 00 350 75608

Telefaks: 00 350 77118

« Pravna pomoč - Splošne informacije | Združeno kraljestvo - Splošne informacije »

back

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 30-10-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo